Propozycje tematów prac inżynierskich 2012/13 Studia stacjonarnePobieranie 170,47 Kb.
Data01.11.2017
Rozmiar170,47 Kb.

Propozycje tematów prac inżynierskich 2012/13

Studia stacjonarne
Temat

Edytor notacji chorału gregoriańskiego

Potrzebne są 2 osoby do skompletowania 4-osobowego zespołu

Cel pracy

Celem pracy jest realizacja systemu pozwalającego edytować zapis melodii chorału gregoriańskiego w różnych notacjach oraz jego eksport w różnych formatach plików graficznych.

Zadania

Na całość projektu składać się będą następujące zadania szczegółowe:

 • Zapoznanie się z projektami cyfryzacji zapisu neumatycznego oraz istniejącymi programami edycyjnymi notacji gregoriańskiej.

 • Opracowanie taksonomii znaków notacji gregoriańskiej.

 • Określenie funkcjonalności systemu w konsultacji z ekspertem dziedzinowym

 • Opracowanie graficzne znaków notacji, zaprojektowanie interfejsu graficznego.

 • Projekt i oprogramowanie systemu oraz konwersji do różnych formatów graficznych, w tym grafiki wektorowej.

 • Intensywne testowanie użytkownika.
Promotor

Dr inż. Ewa Łukasik

Opiekun


Temat

Rozbudowa i integracja środowiska do symulacji obliczeń oraz metod zarządzania zasobami superkomputerowymi i chmurowymi

Cel pracy

Celem pracy jest rozbudowa i integracja środowiska do symulacji obliczeń oraz metod zarządzania zasobami superkomputerowymi i chmurowymi. W szczególności rozbudowa obejmie przyjazne interfejsy użytkownika, specjalizowane interfejsy dla specyficznych środowisk obliczeniowych oraz implementację wybranych metod zarządzania.

Zadania

 1. Opracowanie narzędzi do zarządzania danymi wejściowymi oraz wynikami symulatora.

 2. Opracowanie narzędzia do analizy efektywności i opłacalności przetwarzania aplikacji w chmurze.

 3. Opracowanie narzędzia do analizy wydajności i efektywności energetycznej aplikacji na superkomputerach.

 4. Rozbudowa graficznych interfejsów użytkownika do środowiska symulacyjnego.
Promotor

Prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz

Opiekun

Dr inż. Krzysztof Kurowski, dr inż. Ariel OleksiakTemat

System zarządzania kartą elektroniczną
(CMS, Card Management System)

Cel pracy

Stworzenie systemu umożliwiającego zarządzanie procesem wydawania i obsługi kart elektronicznych na przykładzie zarządzania legitymacją pracownika Politechniki Poznańskiej

Zadania

 1. Zebranie szczegółowych wymagań funkcjonalnych dla poszczególnych modułów systemu: pozyskiwania danych, zlecania personalizacji, personalizacji, wymiany informacji, zarządzania kartą elektroniczną, samodzielnej obsługi przez użytkownika, raportowania.

 2. Projekt architektury systemu.

 3. Projekt i implementacja struktury bazy danych oraz wybranych modułów.

 4. Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej przekazanie systemu do eksploatacji właściwej jednostce organizacyjnej Politechniki Poznańskiej
Promotor

prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska

Opiekun

mgr inż. Marek Gosławski, mgr inż. Patryk DobekTemat

Środowisko tworzenia i uruchamiania mobilnych scenariuszy odniesionych geograficznie

Cel pracy

Projekt i implementacja kompletnego środowiska do tworzenia scenariuszy, które odtwarzane mogą są w terenie przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w GPS

Zadania

Zapoznanie się z istniejącymi rozwiązaniami (WhereIGo), przygotowanie otwartego standardu pliku scenariuszy, projekt i implementacja środowiska budowania scenariuszy, projekt i implementacja modułu emulatora mobilnej przeglądarki scenariuszy, projekt i implementacja mobilnej przeglądarki scenariuszy na platformy: Android, iPhone i Windows Phone 7. Testy, wdrożenie projektu.

Promotor

dr inż. Rafał Różycki

Opiekun


Temat

Ontologiczny klasyfikator bayesowski

Cel pracy

Implementacja w Javie ontologicznego klasyfikatora bayesowskiego (rozszerzenie naiwnego klasyfikatora bayesowskiego przez wprowadzenie hierarchii wartości atrybutów umożliwiającej określanie wartości atrybutów na różnych poziomach precyzji).

Zadania

Zapoznanie się z istniejącym prototypem ontologicznego klasyfikatora bayesowskiego. Projekt i implementacja klasyfikatora w Javie. Projekt i implementacja interfejsu klasyfikatora w Javie. Przygotowanie danych wejściowych i wyjściowych oraz przeprowadzenie testów walidacyjnych.

Promotor

dr inż. Tomasz Łukaszewski

Opiekun


Temat

RPO: System rejestracji prac organizacyjnych

Cel pracy

Problem:

Ogólnie rzecz biorąc, na uczelni występują trzy rodzaje prac: naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Czas poświęcony na prace dydaktyczne jest w jakimś stopniu pod kontrolą, bowiem jest pensum dydaktyczne i są karty przydziału zajęć. Na prace naukowe powinno być jak najwięcej czasu jeśli uczelnia ma mieć faktycznie charakter akademicki i badawczy. Niestety, jakaś część tego czasu jest zabierana na prace organizacyjne i – co gorsza – rozkład ten nie jest równomierny między pracownikami, a przy ocenie okresowej prace organizacyjne schodzą na plan dalszy natomiast głównym kryterium stają się rezultaty prac naukowych, na które być może dana osoba miała zdecydowanie mniej czasu niż inni, bowiem tak bardzo była obciążoną pracami organizacyjnymi. Jest to niesprawiedliwe w stosunku do osób, które chętnie pomagają innym. Kierownicy jednostek mogliby bardziej równomiernie przydzielać prace organizacyjne, ale nie mają odpowiedniej informacji. Brak informacji o pracach organizacyjnych wykonywanych w przeszłości przez poszczególne osoby utrudnia także kierownikom jednostek wybór odpowiednich osób do realizacji nowych zadań o podobnym charakterze.


Koncepcja rozwiązania problemu:

Należy zbudować internetowy rejestr prac organizacyjnych (RPO). Wszelkie prace organizacyjne powinny być zlecane poprzez ten rejestr.

Zlecenie pracy organizacyjnej powinno być proste: Zlecający wpisuje temat pracy, wybiera osobę której chciałby zlecić pracę i podaje czas, jaki jego zdaniem dana osoba powinna poświęcić na realizację danego zadania. Powinna być również możliwość umieszczenia komentarza. System przesyła do potencjalnego zleceniobiorcy zlecenie (np. mailem). Zleceniobiorca akceptuje lub nie. Po wykonaniu pracy zleceniobiorca podaje ile godzin mu ta praca zajęła. Zleceniodawca ustala ostateczną „wartość godzinową” pracy, która jest (wraz z wcześniejszymi danymi) rejestrowana w systemie. Dzięki rejestrowaniu historii zlecający ma możliwość – w momencie wybierania zleceniobiorcy – obejrzeć dotychczasowe obciążenie pracami organizacyjnymi pracowników, którzy go interesują (np. pracowników zakładu lub pracowni).

System powinien również udostępniać mechanizm tablicy ogłoszeń: zlecający umieszcza na wirtualnej tablicy ogłoszeń informację o pracy, którą zamierza zlecić i informuje ot tym wybrane przez siebie osoby. Podaje też termin, do którego prosi o zgłoszenie chętnych do wykonania pracy. Chętni się zgłaszają i spośród nich zlecający wybiera osobę, której zleci wykonanie podanej pracy.

System powinien również mieć moduł raportowania o obciążeniach pracowników pracami organizacyjnymi i obciążeniach generowanych przez różne osoby (np. Kierowników zakładów, katedr lub pracowni).

Należy również opracować system hierarchicznego zlecania zadań.

Cennym dodatkiem do systemu byłby mechanizm wspomagających zleceniobiorcę w śledzeniu czasu, jaki mu zajęło wykonanie danego zadania.


Zadania

 1. Rozpoznanie istniejących narzędzi, które mogą posłużyć do budowy systemu RPO.

 2. Opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i udokumentowanie systemu RPO.

Promotor

prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz

Opiekun

dr inż. Mirosław OchodekTemat

Optymalizacja CSS sprite dla poprawy czasu ładowania stron internetowych

Cel pracy

Opracowanie metod efektywnego przydziału zbioru obrazków do pewnej liczby kontenerów, w celu minimalizacji czasu pobierania strony.

Zadania

1. Zaprojektowanie i implementacja bota zbierającego ze stron internetowych informacje o używanych przez nie obrazkach.

1.1. Przeprowadzenie za pomocą bota badania wybranych stron.

1.2. Prezentacja i analiza wyników.

2. Przygotowanie appletu pozwalającego po zainstalowaniu na stronie internetowej mierzyć parametry łącz internetowych jej użytkowników, w szczególności: czasu dostępu i szybkości transferu.

2.1. Przeprowadzenie badania z wykorzystaniem appletu na wybranej stronie internetowej.

2.2. Analiza i prezentacja wyników.

3. Przygotowanie aplikacji testowej umieszczającej elementy graficzne w różnych układach w plikach JPEG i PNG.

3.1. Przeprowadzenie testów. Poszukiwanie przypadków pesymistycznych.

3.2. Próba sformułowania możliwie ogólnych wniosków dotyczących wpływu ułożenia elementów na rozmiar skompresowanych plików graficznych.

4. Opracowanie algorytmu optymalizującego czas pobierania grafik dla strony internetowej.

4.1. Implementacja algorytmu, testy i strojenie.

4.2. Analiza rezultatów osiąganych przez algorytm i korzyści z nich wynikających.Promotor

prof.dr hab.inż. Maciej Drozdowski

Opiekun

mgr inż. Jakub MarszałkowskiTemat

Zintegrowany system do tworzenia, symulacji i analizy sieci Petriego

Cel pracy

Celem pracy jest stworzenie modułowego oprogramowania umożliwiającego tworzenie, symulację i analizę sieci Petriego oraz wybranych ich rozszerzeń

Zadania

 1. Zapoznanie się z podstawową literaturą dotyczącą sieci Petriego oraz ich rozszerzeń.

 2. Opracowanie i implementacja graficznego edytora sieci Petriego oraz wybranych ich rozszerzeń.

 3. Opracowanie i implementacja symulatora sieci.

 4. Opracowanie i implementacja analizatora własności strukturalnych i behawioralnych sieci oraz analizatora niezmienników.

 5. Opracowanie i implementacja rozwiązań umożliwiających wymianę danych z wybranymi programami do tworzenia i analizy sieci Petriego oraz umożliwiających korzystanie z języków opisu systemów biologicznych.

Promotor

dr hab. inż. Piotr Formanowicz

Opiekun


Temat

FIS: Wydziałowy system informacyjny

Cel pracy

Problem:

Sprawne zarządzanie wydziałem wymaga posiadania odpowiedniej strategii i monitorowania jej efektów. Niestety, działalność naukowo-dydaktyczna jest w naszych czasach bardzo skomplikowanym systemem. Jeśli tylko ograniczyć się do kryteriów związanych z otrzymaniem przez wydział kategorii A+, to jest ich ponad 30, a jeśli wydział byłby zainteresowany uzyskaniem statusu KNOW (Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego), to dochodzi kolejnych 13 kryteriów. Zbieranie takiej ilości danych jest bardzo pracochłonne i ręcznie wręcz niemożliwe.


Koncepcja rozwiązania problemu:

Należy zbudować system, który zbierze dane dostępne w Internecie (np. dotyczące publikacji i ich cytowań) oraz dane pochodzące od pracowników i przedstawi je w formie czytelnego raportu (schemat raportu powinien być redefiniowalny). System powinien wykorzystać istniejący już system BIS (Bibiometric Information System) i obejmować następujące moduły: • Pracownicy i rozwój kadry

 • Doktoranci

 • Publikacje i cytowania

 • Patenty i wynalazki

 • Granty i konsorcja

 • Otoczenie społeczno-gospodarcze i transfer wiedzy

 • Nagrody i wyróżnienia
Zadania

 1. Zapoznanie się z istniejącym systemem BIS.

 2. Opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i udokumentowanie systemu WSI.

Promotor

dr hab. inż. Jerzy Nawrocki

Opiekun

mgr inż. Sylwia KopczyńskaTemat

ROPS: System rejestracji i oceny programów studiów

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja systemu rejestracji i oceny programów kształcenia w świetle znowelizowanej Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz odpowiednich rozporządzeń MNiSzW.

Zadania

 1. Zapoznanie się z problematyką tworzenia i oceny programów kształcenia.

 2. Zaprojektowanie i implementacja internetowego rejestru programów kształcenia umożliwiającego m.in.:

- redagowanie programu kształcenia,

- sprawdzanie zgodności programu z obowiązującymi efektami kształcenia oraz wymogami prawa,

- obliczanie parametrów liczbowych programu kształcenia i weryfikacja ich zgodności z wymogami prawa,

- definiowanie i weryfikowanie indywidualnych programów kształcenia. 1. Zaprojektowanie i implementacja modułu wspomagającego m.in.:

- tworzenie kierunkowych efektów kształcenia na podstawie obszarowych efektów kształcenia,

- tworzenie matrycy efektów kształcenia dla poszczególnych modułów. 1. Opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i udokumentowanie systemu ROPS.

Promotor

dr hab. inż. Małgorzata Sterna

Opiekun

dr inż. Mirosław OchodekTemat

GenBio: Platforma wspomagania analiz bioinformatycznych


Cel pracy

Problem:

Przemysł farmaceutyczny jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się branż komercyjnych. Ogromne inwestycje finansowe są ukierunkowane na rozwój medycyny i różnorodnych terapii. Niestety, bez wspomagania obliczeniowego i algorytmicznego rozwój i opracowywanie nowych leków nie jest możliwy. Pomimo istnienia wielu metod wspomagających analizy i wnioskowanie na podstawie DNA, RNA i białek, brak jest jednej, uniwersalnej platformy umożliwiającej wizualizację i dokonywanie efektywnej ewaluacji wyników symulacji.Znaczenie problemu:

Brak ujednoliconej platformy analitycznej ma bardzo negatywny wpływ na jakość prowadzonych badań i eksperymentów. Biolog, czy też bioinformatyk jest pozostawiony bez żadnej pomocy, będąc zmuszonym przeszukiwać zasoby internetu w celu znalezienia odpowiedniego do jego potrzeb narzędzia, bazy danych (jej przeszukania), a następnie wizualizacji tych danych czy to w postaci prostej sekwencji, czy też w postaci przestrzennej wizualizacji danej struktury. Taka sytuacja prowadzi do niepotrzebnej straty czasu, jak również do niepoprawnych wyników, gdyż nie jest oczywiste czy użyte narzędzie jest obecnie najlepszym dostępnym w świetle dotychczasowych badań.Koncepcja rozwiązania problemu:

Celem pracy jest rozbudowa (jak również integracja) istniejącego systemu o dostępne bazy danych oraz narzędzia analityczne i wizualizacyjne, umożliwiające bioinformatykom łatwe i przyjazne dokonywanie analiz i wizualizacji swoich eksperymentów, jak również zaprojektowanie wybranych narzędzi. Należy opracować system, który pozwoliłby w sprawny sposób dokonywać niezbędnych analiz i ewaluacji wyników, jak również stanowiłby reprezentatywną platformę porównującą otrzymywane wyniki. Ze względu na to, iż potencjalnym użytkownikiem mają być również biolodzy, system powinien być jak najbardziej przyjazny dla użytkownika.Dodatkowe informacje:

Realizowany projekt ma istotne i bezpośrednie praktyczne znaczenie na forum międzynarodowym i z tego też względu jest wyzwaniem dla osób ambitnych, komunikatywnych i kreatywnych widzących swoją przyszłość w środowisku międzynarodowym.

Zespół realizujący projekt będzie miał udostępnione specjalne pomieszczenie, aby mieć jak najbardziej profesjonalne warunki do realizacji powierzonego zadania.

Do realizacji projektu wymagana jest jedynie wiedza informatyczna.

Istnieje również możliwość kontynuacji prac na poziomie pracy magisterskiej.


Zadania

Zapoznanie się z poprzednią wersją systemu GenBio

Opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i udokumentowanie nowej wersji systemu

Wprowadzenie technologii Kinect do obsługi implementowanego serwisu


Promotor

dr inż. Piotr Łukasiak

Opiekun


Temat

WOODy: Wspomaganie organizacji obron prac dyplomowych

Cel pracy

Problem:

Wypełnianie dokumentów związanych z obronami nastręcza wiele problemów. Mimo wysiłków czynionych przez Dział Kształcenia i przez Dziekanat WI wciąż jest bardzo wiele pomyłek przy wypełnianiu protokołów. Czasami pomyłki mają charakter systematyczny co oznacza, że dany przewodniczący przygotował się (niektórzy mają swoje arkusze kalkulacyjne), ale źle zinterpretował reguły (np. te dotyczące sposobu zaokrąglania). Ponadto tę samą recenzję trzeba wypełniać 4 razy – dla każdego dyplomanta na osobnym formularzu.


Koncepcja rozwiązania problemu:

Należy zmienić procesy biznesowe związane z wypełnianiem dokumentów dotyczących obron prac dyplomowych i przygotować odpowiednie oprogramowanie, które będzie te nowe procesy wspierało. Propozycję nowego procesu przedstawiono poniżej.


Obrona pracy dyplomowej:

 1. Upoważniona osoba wprowadza do systemu harmonogram obron

 2. System rozsyła do zainteresowanych osób odpowiednie powiadomienia, łącznie z informacją co należy przygotować do obrony (np. studenci muszą opłacić egzamin, przekazać zdjęcie itp.)

 3. Studenci przekazują do dziekanatu odpowiednie rzeczy (pracę, zdjęcie itp.). Stan przygotowań do obrony jest widoczny poprzez system.

 4. Promotor i recenzent wypełniają swoje recenzje. Jeśli praca jest zespołowa, to w pierwszej fazie jest tryb globalny (wszystko co napisze promotor/recenzent jest automatycznie przenoszone do recenzji każdego z członków zespołu), a w drugiej fazie jest tryb indywidualny (w tym trybie można nanosić indywidualne zmiany).

 5. Komisja przychodzi na obronę ze swoimi notebookami i drukarką pobraną z sekretariatu jednostki lub z dziekanatu (teraz można kupić drukarkę nawet za około 200 zł).

 6. W trakcie egzaminu każdy członek komisji wpisuje swoje pytania i oceny do protokołu poprzez odpowiednią stronę internetową.

 7. Po zakończeniu egzaminu Przewodniczący, za pomocą systemu, drukuje protokoły i recenzje a członkowie je podpisują (oceny końcowe same się obliczają na podstawie ocen pracy, oceny obrony i ocen dotyczących pytań egzaminacyjnych).

System powinien umożliwiać stosunkowo łatwą modyfikację reguł obliczania ostatecznej oceny (m.in. zmianę zestawu ocen, zmianę sposobu wyznaczania ocen, jak też modyfikację formularza recenzji, czy formularza protokołu).

System mógłby również umożliwiać wybieranie pytań z listy pytań (nie trzeba by wtedy pytania wpisywać). Takie listy na PP funkcjonują. System powinien też umożliwiać aktualizację tych list.


Zadania

 1. Rozpoznanie narzędzi, które mogą posłużyć do budowy systemu WOODY.

 2. Opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i udokumentowanie systemu WOODy.

Promotor

dr inż. Mirosław Ochodek

Opiekun


Temat

System wpierania organizacji dyskusji dla internetowych sieci społecznościowych


Cel pracy

Serwis umożliwiający szczegółową analizę i debatę nad publicznymi wypowiedziami osób zastosowaniem w internetowych sieciach społecznościowych

Zadania

 1. Przygotowanie specyfikacji wymagań

 2. Przygotowane projektu

 3. Konstrukcja prototypu

 4. Implementacja pakietu

 5. Przykładowe wdrożenie
Promotor

dr inż. Grzegorz Pawlak

Opiekun


Temat

iQuest: Internetowy kwestionariusz wzbogacony systemem zarządzania treścią

Cel pracy

Problem:

Śledzenie losów absolwentów jest wymogiem ustawowym. Wyniki tego śledzenia powinny wpływać na kształtowanie programu studiów. Niestety, uzyskanie informacji od absolwentów może być trudne.Koncepcja rozwiązania problemu:

Należy stworzyć portal, który: • będzie źródłem ważnych informacji dla absolwentów (żeby chcieli go odwiedzać), np. na temat kursów i studiów podyplomowych, na temat prac dyplomowych realizowanych na uczelni itp. – ta część może być zrealizowana na bazie wybranego systemu CMS;

 • będzie wyposażony w moduł ankietowania pozwalający uzyskać potrzebne informacje – ta część będzie miała formę internetowego kwestionariusza (ankiety internetowej).

Moduł ankietowania powinien dostarczać wiedzę potrzebną do doskonalenia programu studiów i powinien mieć następujące cechy:

 • każda osoba zaproszona do wypowiedzi w ramach ankiety może przesłać ankietę tylko w jednym egzemplarzu (niektóre systemy nie kontrolują ile razy ktoś przesłał ankietę);

 • ankieta jest autoryzowana w tym sensie, że tylko zaproszone osoby mogą ją wypełnić (a nie ktokolwiek);

 • ankieta jest tajna tzn. właściciel nie wie kto jak głosował (chyba, że wszyscy zagłosują tak samo);

 • system ma mieć wbudowany moduł definiowania raportu;

 • ma istnieć możliwość tworzenia raportu na temat szeregu ankiet (np. ankiet dotyczących 15 pojedynczych wykładów w ramach przedmiotu).

Dostęp do niektórych materiałów umieszczonych na portalu powinien być dostępny pod warunkiem wypełnienia określonej ankiety (powinien istnieć mechanizm umożliwiający definiowanie reguł udostępniania materiałów na podstawie informacji o wypełnieniu wybranej ankiety lub zestawu ankiet).
Zadania

 1. Rozpoznanie istniejących narzędzi i technologii, które mogłyby zostać użyte do budowy systemu iQuest.

 2. Opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i udokumentowanie systemu iQuest.

Promotor

dr inż. Bartosz Walter

Opiekun


Temat

EcoLocation: dydaktyczna gra sieciowa

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie reguł i scenariuszy oraz realizacja pełnej implementacji wraz z testami gry sieciowej o walorach dydaktycznych. Udział w grze ma stanowić twórczą inspirację do zastanowienia się nad możliwością zmiany postępowania i stylu życia w kontekście wyzwań sformułowanych przez ONZ jako Milenijne Cele Rozwoju.


Zadania

Opracowanie zasad gry, scenariuszy, grafiki itp. Zebranie i udokumentowanie wymagań dla implementacji.

Implementacja w wybranej technologii programistycznej.

Test systemu.

Opracowanie dokumentacji.
Promotor

dr inż. Adam Wojciechowski

Opiekun


Temat

System mobilny wspomagający prowadzenie zajęć dydaktycznych

Cel pracy

Zaprojektowanie i implementacja systemów wspomagającego pracę wykładowcy. Przewidywana funkcjonalność to: prowadzenie listy obecności na zajęciach, wystawianie ocen, odznaczenie wykonanych zadań, udostępnianie zadań (strony html) w trakcie zadań laboratoryjnych, itp. System powinien mieć architekturę klient serwer. Część serwerowa powinna być zrealizowana dla systemu Windows 2003 Server. Część mobilna dla systemu iOS.

Zadania

 1. Zaprojektowanie architektury systemu

 2. Zaprojektowanie modułu serwera udostępniającego funkcjonalność za pomocą zdalnych wywołań, np. JSON

 3. Zaprojektowanie aplikacji webowej udostępniającej zasadniczą funkcjonalność

 4. Zaprojektowanie aplikacji mobilnej dla systemu iOS (wersja uniwersalna iPhone/iPad)

 5. Implementacja wszystkich modułów

 6. Przetestowanie wszystkich modułów

Promotor

dr inż. Bartłomiej Prędki

Opiekun

dr inż. Bartłomiej PrędkiTemat

Zintegrowany system sterowania urządzeniami audio-wideo

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie otwartego systemu pozwalającego na integrację i sterowanie różnorodnymi urządzeniami audio-wideo z wykorzystaniem tabletu i sieci bezprzewodowej

Zadania

Zaprojektowanie otwartej architektury systemu; zaimplementowanie i przetestowanie aplikacji klienckiej na platformie Android (tablet); opracowanie programowych modułów umożliwiających współpracę z kamerami bezprzewodowymi oraz komputerem klasy PC; opracowanie aplikacji służącej do budowy graficznego interfejsu użytkownika systemu; skonstruowanie sprzętowego modułu sterowania urządzeniami audio-wideo wykorzystującego promieniowanie podczerwone (opcjonalnie)

Promotor

dr inż. Piotr Zielniewicz

Opiekun

dr inż. Piotr Zielniewicz


 1. Temat

System komunikacji głosowej w heterogenicznych systemach mobilnych

Cel pracy

Celem pracy jest implementacja środowiska systemu, umożliwiającego komunikację głosową między użytkownikami urządzeń mobilnych. Oprócz komunikacji system powienien dawać możliwość weryfikacji dostępności użytkowników, usługi click to dial, wideorozmowy.

Dane wyjściowe

literatura przedmiotowa, specyfikacja wymagań, artykuły naukowe, dokumentacja techniczna, materiały przekazane przez Promotora i Opiekuna

Zadania

 1. Analiza istniejących rozwiązań i protokołów

 2. Implementacja prototypowego środowiska

 3. Testy funkcjonalne i pozafunkcjonalne

 4. Przygotowanie dokumentacji użytkowej i technicznej

Promotor

Prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński

Opiekun

mgr inż. Dariusz Dwornikowski, mgr inż. Andrzej Stroiński2.Temat

Usługa automatycznej synchronizacji wersji oprogramowania na wielu stacjach klienckich

Cel pracy

Celem pracy jest stworzenie usługi umożliwiającej synchronizację wersji oprogramowania na wielu stacjach klienckich z uwzględnieniem możliwości uszczegółowienia zasad na jakich odbywa się synchronizacja (np. podział oprogramowania na moduły, synchronizacja całości lub poszczególnych plików)

Dane wyjściowe

literatura przedmiotowa, specyfikacja wymagań

Zadania

 1. Analiza istniejących rozwiązań

 2. Projekt i implementacja prototypowej usługi

 3. Testy wydajnościowe i funkcjonalne

 4. Przygotowanie dokumentacji użytkowej i technicznej

Promotor

dr inż. Jacek Kobusiński

Opiekun

dr inż. Jacek Kobusiński3.

Temat

Platforma wirtualnego przewodnika dedykowana dla urządzeń mobilnych
Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i implementacja usługi dedykowanej dla urządzeń mobilnych, mającej na celu ułatwienie poruszania się klientów w zdefiniowanych przestrzeniach publicznych (np. muzea, centra handlowe, dzielnice miast, zabytki) poprzez wyznaczenie na podstawie podanych przez nich preferencji optymalnej trasy.
Dane wyjściowe

Materiały przekazane przez promotora, WWW.
Zadania

 1. Zapoznanie się z dostępnymi technologiami

 2. Opracowanie algorytmu wyboru trasy

 3. Projekt i implementacja usługi

 1. Przeprowadzenie testów wydajnościowych
Promotor

dr inż. Anna Kobusińska
Opiekun

dr inż. Anna Kobusińska

  1. Temat

Symulator rozproszonych systemów transakcyjnych

Cel pracy

Celem pracy jest wizualizacja działania rozproszonych systemów transakcyjnych poprzez aplikację symulującą ich działanie. Użytkownik aplikacji rysuje model takiego systemu i określa jego parametry (liczba i sposób generowania transakcji, czas trwania symulacji, inne). Aplikacja wykonuje zadaną symulacje używając rzeczywistego systemu rozproszonego lub jego symulowanego logicznego odpowiednika. Podczas symulacji w czasie rzeczywistym zbierane i pokazywane są informacje o symulowanym systemie: przeplot działań transakcji, konfliktowość, czas wykonania, ruch sieciowy, itp. Użytkownik może też oglądać stan systemu dla dowolnej konkretnej chwili symulacji. Aplikacja taka to przydatne narzędzie dla projektantów, analityków i badaczy rozproszonych systemów transakcyjnych.

Dane wyjściowe

Opis ideowy projektu (http://www.cs.put.poznan.pl/ksiek/studentprojects/), dokumentacja i kod źródłowy biblioteki DSTM Atomic RMI, publikacje i kod źródłowy systemów badających systemy DSTM.

Zadania

 1. Opracowanie i implementacja wizualizacji danych i interfejsu graficznego

 2. Połączenie z systemem synchronizacji (Atomic RMI) i mechanizm generowania elementów systemu rozproszonego i transakcji

 3. Opracowanie i implementacja symulatora systemu rozproszonego

 4. Opracowanie i implementacja systemu zbierania danych o rozproszonym systemie transakcyjnym

Promotor

dr hab. inż. Paweł T. Wojciechowski

Opiekun

mgr inż. Konrad Siek 1. Temat

Graficzny system zarządzania polityką bezpieczeństwa

Cel pracy

Celem pracy jest zbudowanie graficznego systemu wizualizującego politykę bezpieczeństwa systemu informatycznego zapisaną w języku zapisu polityki bezpieczeństwa (ORCA i innych).

Dane wyjściowe

Literatura przedmiotu; Dokumentacja i specyfikacja języka ORCA i innych;
Przykładowe polityki bezpieczeństwa.

Zadania

 1. Zapoznanie się dokumentacją i specyfikacją języka ORCA.

 2. Zapoznanie się z występującymi konfliktami w polityka bezpieczeństwa.

 3. Implementacja graficznego systemu wizualizacji polityki bezpieczeństwa z zaznaczonymi konfliktami (w 3D).

 4. Umożliwienie dodawania modułów, które będą wykrywać inne konflikty w politykach bezpieczeństwa.

 5. Eksport polityki bezpieczeństwa do jednego ze zdefiniowanych języków zapisu polityki bezpieczeństwa

Promotor

dr inż. Michał Szychowiak

Opiekun

mgr inż. Bartosz Brodecki
1.

Temat

Symulacja sieci hydraulicznych na GPU
Cel pracy

Celem pracy jest implementacja algorytmów symulacji statycznej i (opcjonalnie) dynamicznej sieci gazowych, oraz prostego interfejsu użytkownika. Ponieważ docelowo algorytmy te mają symulować zachowania bardzo dużych sieci gazowych, nacisk należy położyć na skalowalność. W tym celu należy wykorzystać moc obliczeniową procesorów kart graficznych.
Dane wyjściowe

Literatura przedmiotu; Dokumentacja NVIDIA CUDA
Zadania

 1. Zapoznanie się z istniejącymi algorytmami symulacji sieci gazowych

 2. Opracowanie ich wariantów równoległych w postaci algorytmów SIMD

 3. Implementacja algorytmów w wersji CPU i GPU

 4. Wykonanie eksperymentów wydajnościowych

 5. Napisanie pracy dyplomowej
Promotor

dr inż. Witold Andrzejewski
Opiekun

dr inż. Witold Andrzejewski2.

Temat

Eksploracja danych semistrukturalnych w oparciu o wzorce
Cel pracy

Celem pracy jest stworzenie platformy umożliwiającej eksplorację danych semistrukturalnych w oparciu o wzorce. W skład platformy mają wchodzić różne algorytmy eksploracyjne, takie jak grupowanie czy klasyfikacja. Zaimplementowane rozwiązania powinny być udostępnione w postaci biblioteki oraz portalu internetowego i aplikacji konsolowej.
Dane wyjściowe

Literatura dotycząca wybranych algorytmów eksploracji danych
Zadania

 1. Implementacja wybranych algorytmów w postaci biblioteki

 2. Stworzenie aplikacji konsolowej i internetowej wykorzystującej napisaną bibliotekę

 3. Przeprowadzenie eksperymentów na danych testowych

 4. Napisanie pracy dyplomowej
Promotor

prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy
Opiekun

mgr inż. Maciej Piernik3.

Temat

Opracowanie i implementacja modelu OLAP dla danych sekwencyjnych
Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i implementacja modelu przetwarzania analitycznego danych sekwencyjnych. Model powinien umożliwiać przechowywanie i przetwarzanie analityczne bazy danych sekwencji. Model powinien implementować operacje analityczne na danych sekwencyjnych oraz wizualizować wyniki tych operacji. Zaimplementowane rozwiązanie powinno umożliwiać rozszerzenie funkcjonalności opracowanej platformy o język dostępu zbudowany na bazie modelu.
Dane wyjściowe

Literatura przedmiotu dostarczona przez prowadzącego
Zadania

 1. Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

 2. Opracowanie modelu OLAP dla danych sekwencyjnych

 3. Implementacja prototypu modelu OLAP

 4. Przeprowadzenie testów poprawności działania modelu

 5. Napisanie pracy dyplomowej
Promotor

prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy
Opiekun

dr inż. Bartosz Bębel4.

Temat

Opracowanie i implementacja modelu OLAP dla sieci społecznościowej
Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i implementacja modelu przetwarzania analitycznego dla sieci społecznościowej. Model powinien umożliwiać przechowywanie i przetwarzanie analityczne sieci społecznościowej. Model powinien implementować operacje analityczne na sieci społecznościowej oraz wizualizować wyniki tych operacji. Zaimplementowane rozwiązanie powinno umożliwiać rozszerzenie funkcjonalności opracowanej platformy o język dostępu zbudowany na bazie modelu.
Dane wyjściowe

Literatura dotycząca wybranych algorytmów eksploracji danych
Zadania

 1. Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

 2. Opracowanie modelu OLAP dla sieci społecznościowej

 3. Implementacja prototypu modelu OLAP

 4. Przeprowadzenie testów poprawności działania modelu

 5. Napisanie pracy dyplomowej
Promotor

prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy
Opiekun

mgr inż. Krzysztof Stefaniak
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna