Propozycja planu wynikowego opartego na podręczniku „finanse”, difin, warszawa 2009Pobieranie 270,83 Kb.
Data19.11.2017
Rozmiar270,83 Kb.PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO OPARTEGO NA PODRĘCZNIKU „FINANSE”, DIFIN, WARSZAWA 2009 (wydanie zaktualizowane)


Lp.

Tematy jednostek metodycznych

Wymagania programowe –

uczeń potrafi:Poziom wymagań

Wykorzystanie

podręcznika
podstawowe

ponadpod-stawowe

Dział tematyczny: Pojęcie, funkcje i zakres finansów. System finansowy państwa – 13 godzin dydaktycznych

1

Omówienie ogólnych wymagań edukacyjnych

 • uzasadnić znaczenie przedmiotu w kształceniu technika ekonomisty i technika rachunkowości,

 • scharakteryzować ogólne wymagania edukacyjne,

 • określić sposób poznawania szczegółowych wymagań edukacyjnych,

+
+
+
2/3

Pojęcie, podział i funkcje finansów

 • określić pojęcie finansów,

 • rozróżnić finanse prywatne i finanse publiczne

 • rozróżnić funkcje finansów,

 • wskazać związek pomiędzy instrumentami oddziaływania państwa a działalnością podmiotów gospodarczych ,

 • wykazać związek pomiędzy stopniem zaspokojenia potrzeb a aktywnością gospodarczą,

+

+
+
+

+

Roz.1

Podroz.1, 2: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.Pojęcie, funkcje i zakres finansów

4/5

Pieniądz i jego funkcje.

Zasoby pieniężne w gospodarce. • wyjaśnić pojęcie pieniądza,

 • rozróżnić funkcje pieniądza,

 • rozróżnić formy pieniądza,

 • wymienić kryteria podziału zasobów pieniężnych,

 • wykazać różnice pomiędzy kryterium przedmiotowym a podmiotowym klasyfikacji zasobów pieniężnych,

+
+
+
+
Roz.I

Podroz.3,4.Pieniądz, jego funkcje. Zasoby pieniężne w gospodarce


6

Aparat finansowy państwa.

Normy prawne systemu finansowego. • wyjaśnić pojęcie aparatu finansowego państwa,

 • wymienić kompetencje ministra finansów,

 • odróżnić organy centralne i terenowe aparatu finansowego,

 • porównać zadania urzędów i izb skarbowych,

 • wymienić akty normatywne w zakresie prawa finansowego

+
+
+
+
+
Roz.I

Podroz.5.Aparat finansowy państwa

Podroz.6.Normy prawne systemy finansowego

7

System finansowy państwa.

 • wyjaśnić pojęcie systemu finansowego państwa,

 • wymienić ogniwa systemu finansowego ,

 • określić pojęcie i zadnia systemu budżetowego ,

 • określić pojęcie i zadnia systemu bankowego,

 • odróżnić zadania NBP i banków komercyjnych,

 • wymienić podstawowe czynności bankowe,

 • odróżnić obieg gotówkowy i obieg bezgotówkowy w rozliczeniach finansowych podmiotów gospodarczych

 • scharakteryzować system finansowy przedsiębiorstw,

 • scharakteryzować system finansowy ludności,

 • określić powiązania finansowe pomiędzy ogniwami systemu finansowego państwa,
+

+

+


+
+

+
+
+


+


Roz.II

Podroz.1.System finansowy państwa i jego ogniwa

Podroz.1.1. System budżetowy,

1.2. System bankowy,

1.3. System finansowy ubezpieczeń,

1.4. System finansowy przedsiębiorstw

1.5. System finansowy ludności

Podroz.2. Powiązania pomiędzy ogniwami systemu finansowego


8

Przedsiębiorstwa i ich podział.

 • określić pojęcie przedsiębiorcy ,

 • wskaż podmioty dla których nie stosuje się ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

 • wymienić kryteria podziału podmiotów gospodarczych,

 • określić mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę,

+
+
+

+
Roz.III

Podroz.1.Przedsiębiorstwa i ich podział


9Charakterystyka przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwo państwowe.

Spółdzielnia.


 • określić zasady działalności przedsiębiorstwa państwowego,

 • określić organy założycielskie przedsiębiorstwa państwowego,

 • określić zapisy w statucie spółdzielni,

 • wymienić organy statutowe spółdzielni,

 • wykazać różnice w kompetencjach walnego zgromadzenia i rady nadzorczej,

 • scharakteryzować spółkę cywilną,
+

+

++

+

+


Roz.III

Podroz.2.1.Przedsiębiorstwo państwowe

Podroz.2.2.


Spółdzielnia


Podroz.2.3., 2.3.1.

Przedsiębiorstwo prywatne prowadzone przez osobę fizyczną


10/

11


Spółki i ich rodzaje.

 • wyjaśnić istotę spółek osobowych: spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej,

 • wyjaśnić różnice pomiędzy spółkami osobowymi,

 • wyjaśnić istotę spółek kapitałowych: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, i spółki akcyjnej,

+
+


+
Roz.III

Podroz.2.4.Spółki i ich rodzaje


12

Lekcja powtórzeniowo-uzupełniająca: Pojęcie, funkcje i zakres finansów. System finansowy państwa.

 • dokonać analizy stopnia spełnienia wymagań programowych:

 1. podstawowych

 2. ponadpodstawowych

 • określić przyczyny niespełnienia wymagań podstawowych,

+

+


+

13

Test sprawdzający dwustopniowy: Pojęcie, funkcje i zakres finansów. System finansowy państwa.


Zgodnie z planem wynikowym i/lub kartoteką testu


Dział tematyczny: System finansowy przedsiębiorstw – 22 godziny dydaktyczne

14/


15

Sprawozdania finansowe jako

źródło informacji o przedsiębiorstwie – bilans.


 • określić sprawozdania finansowe,

 • wymienić aktywa i pasywa bilansu,

 • rozróżniać aktywa trwałe i aktywa obrotowe,

 • rozróżniać kapitały własne i obce,

+

+


+

+


Roz.III


Podroz. 3.2., 3.2.1.

Bilans

16/

17


Rachunek zysków i strat. Ustalanie wyniku finansowego.

Rachunek przepływów pieniężnych.
 • wyjaśnić istotę szeregowej formy rachunku zysków i strat,

 • wymienić pozycje wchodzące do poszczególnych kategorii wynikowych,

 • obliczyć zysk netto przedsiębiorstwa,

 • wykazać różnice pomiędzy rachunkiem zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym,

 • wykazać różnic pomiędzy metodą bezpośrednią i pośrednią rachunku przepływów pieniężnych

+

+
+


+

+

+

+


Roz.III

Podroz. 3.2., 3.2.2.Rachunek zysków i strat

18/

19/


20

Zarządzanie aktywami trwałymi, obrotowymi, zapasami i należnościami.

 • scharakteryzować składniki aktywów,

 • wyjaśnić różnicę pomiędzy amortyzacją i umorzeniem,

 • wyliczyć roczną kwotę amortyzacji,

 • określić wskaźnik rentowności inwestycji,

 • scharakteryzować składniki aktywów obrotowych,

 • wyliczyć oszczędności wynikające ze skrócenia cyklu rotacji aktywów obrotowych,

 • wyjaśnić pojęcia kapitał obrotowy netto i brutto

 • wymienić rodzaje zapasów,

 • wymienić elementy składające się na zarządzanie należnościami,

 • wykazać, że sprzedaż z odroczoną płatnością jest opłacalna dla sprzedawcy

+
+

+

++

+
+
+

+

+
Roz.III

Podroz. 3.3.Aktywa trwałe.

Podroz. 3.4., 3.5., 3.6., 3.7.Aktywa obrotowe i ich rotacja. Zarządzanie... ...

21/

22


Finansowanie działalności przedsiębiorstwa.

Kapitały własne. • wymienić kryteria finansowania działalności przedsiębiorstwa,

 • odróżnić źródła finansowania zewnętrzne i wewnętrzne,

 • wymienić źródła własne i obce finansowania działalności

 • zdefiniować źródła własne finansowania działalności w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa,

+
+
+

+
Roz.III

Podroz. 3.8., 3.9., 3.10Finansowanie działalności....


23/

24/


25


Kapitały obce.


 • określić zalety i wady wykorzystania kapitałów i obcych do finansowania działalności przedsiębiorstwa,

 • wymienić rodzaje kredytów bankowych,

 • dokonać klasyfikacji kredytów na krótko- i długoterminowe,

 • wymienić formy kredytowania pozabankowego,

 • wyjaśnić terminy: kredyt dostawcy, kredyt odbiorcy, leasing, faktoring, forfaiting, venture capital,

 • scharakteryzować obligacje,

 • rozróżnić obligacje z warrantami, zerokuponowe, zamienne, mandatowe,

+

+


+

+

+


+


Roz.III

Podroz. 3.10.Kapitały obce


26/

27


Dźwignia finansowa.

Strategie finansowania działalności. • zdefiniować dźwignię finansową,

 • scharakteryzować strategię zachowawczą, umiarkowaną i dynamiczną finansowania działalności przedsiębiorstwa,

 • obliczyć efekt dźwigni finansowej,
+

++

Roz.III

Podroz. 3.11.,3.12.Dźwignia finansowa,

Strategie finansowania...

28

Podział zysku w przedsiębiorstwach w zależności od formy organizacyjno-prawnej

 • określić sposób podziału zysku w przedsiębiorstwie państwowym,

 • określić sposób podziału zysku w spółdzielni,

 • określić sposób podziału zysku w spółkach akcyjnych,

 • określić sposób podziału zysku w spółce

z o.o.,

 • określić sposób podziału zysku w spółkach osobowych,

 • określić sposób podziału zysku w spółce jawnej,

+
+
+


+
+
+Roz.III


Podroz. 3.13.

Podział zysku

29


Wartość kapitału w czasie

 • wyjaśnić pojęcie wartości kapitału w czasie,

 • obliczyć przyszłą wartość dzisiejszego zainwestowanego kapitału,

+
+
Roz.III

Podroz. 3.14.


Wartość kapitału w czasie


30/

31/


32/

33


Analiza finansowa

 • wyjaśnić cel analizy finansowej,

 • sklasyfikować wskaźniki analizy finansowej,

 • scharakteryzować wskaźniki rentowności

 • scharakteryzować wskaźniki bieżącej płynności finansowej,

 • scharakteryzować wskaźniki szybkości spłaty zobowiązań,

 • scharakteryzować wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia,

 • scharakteryzować wskaźniki rynku kapitałowego,

 • obliczyć wskaźniki analizy finansowej,

 • dokonać analizy finansowej przedsiębiorstwa wykorzystując wartości wskaźników,

+
+
+
+
+
+
+

+


+


Roz.III

Podroz. 3.15.Analiza finansowa

34

Lekcja powtórzeniowo-uzupełniająca: System finansowy przedsiębiorstw.

 • dokonać analizy stopnia spełnienia wymagań programowych:

 1. podstawowych

 2. ponadpodstawowych

 • określić przyczyny niespełnienia wymagań podstawowych,
+

+


+

35

Test sprawdzający dwustopniowy:

System finansowy przedsiębiorstw.
Zgodnie z planem wynikowym i/lub kartoteką testu

Dział tematyczny: Finanse publiczne – 12 godzin dydaktycznych


36/

37


Budżet państwa. Funkcje budżetu. Zasady budżetowe.

 • zdefiniować budżet państwa,

 • wymienić funkcje budżetu,

 • rozróżnić funkcje ogólne i funkcje finansowe budżetu,

 • scharakteryzować podstawowe zasady budżetowe,

 • dokonać klasyfikacji budżetowej na części, działy, rozdziały, paragrafy,

 • określić deficyt budżetowy

+

+
+
+

+

+


Roz.IV

Podroz. 1.,2.,3.Pojęcie budżetu, Ffunkcje....

Zasady.....

38

Formy organizacyjne gospodarki. budżetowej.

 • wyjaśnić pojęcie: jednostka budżetowa, zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze, środki specjalne, fundusze celowe,

 • odróżnić formy organizacyjno-prawne gospodarki budżetowej

 • zidentyfikować fundusz celowe

+
+


+


Roz.IV

Podroz. 4.Formy organizacyjno.............

39/

40


Dochody budżetu państwa.

 • sklasyfikować dochody,

 • rozróżnić dochody ekonomiczne, prawne, organizacyjne,

 • podzielić dochody na krajowe i zagraniczne, podatkowe i niepodatkowe,

+
+
+Roz.IV

Podroz. 5.Dochody......................

41

Wydatki budżetu państwa.

 • wymienić grupy wydatków,

 • sklasyfikować wydatki,

 • określić wydatki sztywne,

 • zdefiniować deficyt budżetowy,

 • rozróżnić pojęcia: deficyt budżetowy, deficyt finansów publicznych, deficyt ekonomiczny,

+

+

++

+


Roz.IV

Podroz. 6.,7Wydatki.... Deficyt budżetowy

42/

43


Tryb opracowywania, uchwalania, wykonywania i kontroli wykonania budżetu państwa.

 • wymienić etapy i terminarz procedury opracowywania projektu budżetu,

 • scharakteryzować etapy uchwalania budżetu,

 • przeanalizować zadania ministra finansów na etapie wykonywania i kontroli budżetu,

 • wymienić dysponentów środków budżetowych,

 • zdefiniować pojęcie prowizorium budżetowe,

+
+

+

+


+

Roz.IV

Podroz. 8., 8.1., 8.2.Opracowywanie....Uchwalanie........Wykonywanie.....

44Wydatki i dochody samorządów terytorialnych – województw i powiatów.

 • określić udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatkach bezpośrednich centralnych (PIT, CIT),

 • sklasyfikować zadania województw,

 • wymienić źródła dochodów województw,

 • sklasyfikować zadania powiatów,

 • wymienić źródła dochodów powiatów,

+

++

+


+


Roz.IV

Podroz. 9., 9.1.,9.2.

Zadania województw.......

Zadania powiatów.....


45


Wydatki i dochody samorządów terytorialnych – gmin.

 • określić zadania własne i zlecone,

 • sklasyfikować zadania gmin,

 • wymienić źródła podatkowe i niepodatkowe gmin,

 • wskazać bankowe i pozabankowe żródła finansowania azdań,

+

+
+

+


Roz.IV

Podroz. 9.3. 9.1.Zadania gmin...

46

Lekcja powtórzeniowo-uzupełniająca: Finanse publiczne.

 • dokonać analizy stopnia spełnienia wymagań programowych:

 1. podstawowych

 2. ponadpodstawowych

 • określić przyczyny niespełnienia wymagań podstawowych,
+

+


+

47

Test sprawdzający dwustopniowy: Finanse publiczne.


Zgodnie z planem wynikowym i/lub kartoteką testu

Dział tematyczny: System podatkowy w Polsce – 11 godzin dydaktycznych

48/


49

Pojęcie i funkcje podatku. Elementy konstrukcji podatku. • rozróżniać podatki centralne i lokalne,

 • określić cechy podatku,

 • scharakteryzować funkcje podatku,

 • wymienić wszystkie elementy podatku,

 • scharakteryzować elementy podatku,

 • obliczyć podatek według skali liniowej,

 • obliczyć podatek według skali progresywnej

+

+

++

+

+


+


Roz.V

Podroz. 1.,2.Pojęcie i funkcje.... Elementy konstrukcji....

50

Podstawowe rodzaje podatków.

Klasyfikacja podatkowa. • sklasyfikować podatki,

 • rozróżnić podatki majątkowe, przychodowe, dochodowe, konsumpcyjne,
+
+
Roz.V

Podroz. 3.Podstawowe rodzaje ...........

51/

52


Charakterystyka podatków pośrednich – VAT, akcyza, od gier losowych i zakładów wzajemnych.

 • scharakteryzować podatki pośrednie,

 • rozróżnić pojęcia VAT należny i naliczony,

 • wymienić stawki podatku VAT,

 • wymienić wyroby objęte podatkiem akcyzowym,

 • wskazać podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym,

 • wyliczyć cenę towaru opodatkowanego podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym,

 • wskazać podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem od gier losowych i zakładów wzajemnych,

+
+

+

++

+


+

+


Roz.V

Podroz. 4.,4.1.,4.2.,4.3.Podatek......

53/

54


Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych.

 • wymienić formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na zasadach ogólnych, zryczałtowany),

 • wyjaśnić pojęcie przychodu,

 • wymienić zwolnienia przedmiotowe,

 • wyjaśnić różnice pomiędzy stawkami zryczałtowanymi kosztów uzyskania przychodów,

 • wymienić stawki podatkowe podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • wymienić stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

 • wypełnić deklarację podatkową PIT-37,

 • wyjaśnić pojęcie przychodu i dochodu,

 • wymienić grupy kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

+

+


+
+


+

+


+

+

+Roz.V

Podroz. 4.,4.4.1.,4.4.2., 4.5.

Podatek dochodowy......


55/

56


Podatki lokalne, opłaty lokalne.

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od posiadania psów, od czynności cywilnoprawnych.

Opłaty: skarbowa, miejscowa, targowa, parkingowa, eksploatacyjna.


 • wymienić wszystkie podatki lokalne,

 • scharakteryzować podatki lokalne,

 • określić podmiot i przedmiot opodatkowania dla każdego podatku lokalnego,

 • określić stawki podatku od spadków i darowizn,

 • wymienić umowy zaliczane do czynności cywilnoprawnych,

 • rozróżnić poszczególne opłaty lokalne,
+

+

+


+

++


Roz.V

Podroz. 4.,6., 4.6.1.,4.6.2., 4.6.3., 4.6.4., 4.6.5.,4.6.6., 4.6.7.,4.6.8., 4.7.

Podatek......

Opłaty.......
57

Lekcja powtórzeniowo-uzupełniająca: System podatkowy w Polsce.

 • dokonać analizy stopnia spełnienia wymagań programowych:

 1. podstawowych

 2. ponadpodstawowych

 • określić przyczyny niespełnienia wymagań podstawowych,
+

+


+

58

Test sprawdzający dwustopniowy: System podatkowy w Polsce.

Zgodnie z planem wynikowym i/lub kartoteką testuDział tematyczny: System finansowy ubezpieczeń – 5 godzin dydaktycznych


59

Ubezpieczenia społeczne.

 • wymienić składki ubezpieczeń społecznych,

 • określić stopy procentowe składek społecznych,

 • wyjaśnić, na czym polega solidarność opłacania składek ubezpieczeń społecznych przez pracownika i pracodawcę ,

 • rozróżnić płatności składek na Fundusz Pracy i FGŚP,

+
+

+

+


Roz.VI

Podroz. 1.Ubezpieczenia społeczne

60

System emerytalno-rentowy.

 • scharakteryzować trzy filary systemu emerytalnego,

 • wyjaśnić pojęcie „konto indywidualne ubezpieczonego”,

 • podać przykłady OFE,

+
++

Roz.VI

Podroz. 2.System emerytalno-renotowy

61/

62


System ubezpieczeń zdrowotnych.

 • wyjaśnić rolę NFZ w systemie ubezpieczeń zdrowotnych,

 • określić stawkę ubezpieczenia zdrowotnego,

 • wiedzieć, kto i w jakiej części pokrywa składkę na ubezpieczenie zdrowotne,

 • obliczyć wynagrodzenie netto pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,

 • obliczyć wynagrodzenie netto zleceniobiorcy wykonującego zadanie na umowę zlecenia i umowę o dzieło,

+
+
+


+

+


Roz.VI

Podroz. 3.System ubezpieczeń zdrowotnych

63

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

 • scharakteryzować ubezpieczenia majątkowe,

 • scharakteryzować ubezpieczenia osobowe,

 • rozróżnić ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe,

 • podać przykłady ubezpieczeń indywidualnych,

 • podać przykłady firm ubezpieczeniowych funkcjonujących w Polsce,
+

+
+
+


+


Roz.VI

Podroz. 4.

Ubezpieczenia....


Dział tematyczny: System bankowy – 10 godzin dydaktycznych

64

System bankowy. Organy NBP.

Tworzenie banków i ich rodzaje. • wymienić akty prawne regulujące działalność systemu bankowego w Polsce,

 • wymienić i scharakteryzować organy NBP,

 • wymienić warunki niezbędne do założenia banku,

 • sklasyfikować banki ze względu na formę własności,

 • podać przykłady banków działających w Polsce,

 • dokonać analizy przyczyn upadłości banku,

+
+
+
+

+

+


Roz.VII

Podroz. 1.,2.,3.


Organy NBP. Tworzenie banków........Postępowanie upadłościowe.....


65

Funkcje banków i czynności bankowe.

 • wymienić funkcje banków,

 • sklasyfikować czynności bankowe,

 • pogrupować czynności bankowe w zależności od charakteru czynności,

+

+
+
Roz.VII

Podroz. 4.Funkcje banków. Czynności bankowe.

66/

67


NBP – funkcje, instrumenty w prowadzeniu polityki pieniężno-kredytowej, kreacja pieniądza.

 • scharakteryzować funkcje NBP,

 • wymienić czynności wykonywane przez NBP,

 • wyjaśnić znaczenie instrumentów NBP (rezerwy obowiązkowej, kredytu refinansowego, kredytu redyskontowego, operacji otwartego rynku) dla polityki pieniężno-kredytowej,

 • scharakteryzować instrumenty otwartego rynku,

 • wymienić źródła kreacji pieniądza,

 • obliczyć mnożnik kreacji pieniądza,

+
+

+

+


+
+


Roz.VII

Podroz. 5.,6.,NBP.... Źródła kreacji........

68/

69/


70

Operacje bankowe czynne (kredyty, leasing, gwarancje bankowe, faktoring).

 • rozróżnić operacje bankowe czynne (aktywne), bierne (pasywne), usługowe (pośredniczące),

 • wymienić kredyty krótkoterminowe,

 • wykazać potrzebę zaciągania kredytów inwestycyjnych,

 • wymienić funkcje weksla,

 • określić osoby występujące w obrocie wekslowym i terminy wekslowe,

 • rozróżnić weksel sola (prosty) i weksel trasowany (ciągniony),

 • obliczyć: sumę potrąconych odsetek i kwotę, jaką otrzyma dyskontujący weksel

 • scharakteryzować kredyt akceptacyjny, lombardowy, hipoteczny, komercyjny i dewizowy,

 • wyjaśnić istotę gwarancji bankowych,

 • określić strony w gwarancjach bankowych,

+

+


+

+
+


+

+


+

+
+


+Roz.VII

Podroz. 7.

7.1.,7.1.1. – 7.1.9

Operacje bankowe....................................


71

Formy zabezpieczenia zwrotności kredytu

 • sklasyfikować prawne formy zabezpieczenia spłaty kredytu,

 • scharakteryzować zabezpieczenia osobiste,

 • scharakteryzować zabezpieczenia rzeczowe,

 • wyjaśnić istotę weksla in blanco i zabezpieczenia hipotecznego,

+
+
+


+
Roz.VII

Podroz. 7.2.Zabezpieczenie zwrotności kredytu

72/

73


Operacje bierne i usługowe banków.

Formy rozliczeń pieniężnych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny. • określić rolę operacji biernych w akcji kredytowej banków,

 • wymienić papiery wartościowe emitowane przez banki komercyjne,

 • scharakteryzować rachunki bankowe prowadzone przez banki na zlecenie klienta,

 • wyjaśnić pojęcia: stopa procentowa, prowizja, opłata, kapitalizacja odsetek, procent prosty i składany,

 • obliczyć wartość końcową depozytu przy zastosowaniu procentu prostego i składanego,

 • wyjaśnić różnicę pomiędzy stopą procentową i stopą przychodu,

 • wykazać różnicę pomiędzy nominalną a realną stopą procentową,

 • wymienić formy rozliczeń bezgotówkowych,

 • podzielić czeki ze względu na formę obrotu czekowego,

 • wymienić terminy realizacji czeków w zależności od terytorium ich realizacji,

 • podać przykłady wykorzystania kart płatniczych,

 • wyjaśnić znaczenie akredytywy w rozliczeniach pomiędzy kontrahentami,

 • wykazać różnice pomiędzy wpłatami gotówkowymi otwartymi i zamkniętymi,

 • uzasadnić, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni interesy deponentów bankowych,+
+


+

+

+


+
+

+

+


+

+


+


+
+


Roz.VII

Podroz. 8.,

9., 9.1. – 9.5,

9.5.1. – 9.5.4.,

10., 10.1. – 10.3.,

11

Operacje bierne. Operacje usługowe..................................Dział tematyczny: Rynek pieniężny i rynek kapitałowy – 4 godziny dydaktyczne

74

Rynek pieniężny. Instrumenty rynku pieniężnego.

 • scharakteryzować rynek pieniężny,

 • wykazać, że rynek pieniężny nie jest rynkiem jednolitym,

 • określić istotę agregacji i jej zasady,

 • wymienić instrumenty rynku pieniężnego,

 • wyjaśnić potrzebę emisji bonów skarbowych,

+

+
+


+


Roz.VIII

Podroz. 1., 2.Rynek pieniężny. Instrumenty rynku pieniężnegoo.

75

Rynek kapitałowy. Uczestnicy rynku kapitałowego.

 • wyjaśnić korzyści płynące z aktywnego uczestnictwa w rynku kapitałowym,

 • wymienić elementy składowe rynku kapitałowego,

 • scharakteryzować inwestorów rynku kapitałowego czynnych i biernych oraz profesjonalnych i nieprofesjonalnych,

 • podać przykłady inwestorów profesjonalnych i nieprofesjonalnych,

 • rozróżnić fundusze inwestycyjne zamknięte i otwarte,

+

+

+


+

+


Roz.VIII

Podroz. 3., 3.1., Rynek kapitałowy. Uczestnicy........76/

77


Instrumenty rynku kapitałowego. Notowania giełdowe.

Wskaźniki rynku kapitałowego. • dokonać podziału papierów wartościowych ze względu na otrzymywany dochód: dywidendowe, procentowe, dowodowe,

 • dokonać podziału papierów wartościowych ze względu na przenoszenie tytułu własności: na okaziciela, na zlecenie,

 • dokonać podziału papierów wartościowych ze względu na rodzaj uosabianego prawa majątkowego: prawa wierzytelności, prawa własności,

 • wykazać różnice pomiędzy rynkiem: publicznym i niepublicznym, rynkiem pierwotnym i wtórnym,

 • wyjaśnić istotę GPW,

 • wymienić podstawowe grupy notowań na GPW,

 • scharakteryzuj rynek podstawowy, równoległy, wolny, praw pochodnych,

 • wymień indeksy giełdowe na GPW w Warszawie,
+

+


+

++
+
+
+

Roz.VIII

Podroz. 3.,3.2. Instrumenty........Dział tematyczny: Kontakty Polski z zagranicą – 3 godziny dydaktyczne

78

Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Integracja europejska. Bilans handlowy i bilans płatniczy. Rozliczenia międzynarodowe. • wyjaśnić wpływ Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego na gospodarki krajów kredytobiorców,

 • wykazać korzyści integracji europejskiej,

 • wymienić kraje członkowskie UE,

 • wyjaśnić pojęcia bilansu płatniczego i bilansu handlowego,

 • wymienić elementy składowe bilansu płatniczego,

 • wyjaśnić technikę równoważenia bilansu płatniczego,

 • wymienić rodzaje czeków w obrotach międzynarodowych,

 • określ korzyści wynikające ze stosowania weksli w obrotach międzynarodowych,

 • wyjaśnić pojęcie: forfaiting i clearing,

+

+

+


+
+
+
+
+

+


Roz.VIII

Podroz. 1., 2., 3., 4., 4.1. – 4.3., 5. Międzynarodowy......... Integracja.....Bilans handlowy....Rozliczenia międzynarodowe.79

Lekcja powtórzeniowo-uzupełniająca: System finansowy ubezpieczeń. System bankowy. Rynek pieniężny i rynek kapitałowy. Kontakty Polski z zagranicą.

 • dokonać analizy stopnia spełnienia wymagań programowych:

 1. podstawowych

 2. ponadpodstawowych

 • określić przyczyny niespełnienia wymagań podstawowych,
+

+


+

80

Test sprawdzający dwustopniowy: System finansowy ubezpieczeń. System bankowy. Rynek pieniężny i rynek kapitałowy. Kontakty Polski z zagranicą.


Zgodnie z planem wynikowym i/lub kartoteką testuOpracowała: mgr Ewa Jarocka

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna