Proof Copy ([1/4] w trakcie przeredagowywania)Pobieranie 1,19 Mb.
Strona23/23
Data14.02.2018
Rozmiar1,19 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Znalezienie zajęcia przysparzającego duże ilosci energii zwow, za pośrednictwem jakiego wypracujemy potem dla siebie totaliztyczną nirwanę. Aby lepiej zrozumieć wymogi jakie zajęcie to musi spełniać, jeszcze raz wyliczmy powody dla jakich tak trudno jest uzyskać totaliztycznej nirwanę. Obejmują one co następuje. (1) W typowym życiu nie mamy dzisiaj zbyt wielu okazji dokonywania totaliztycznej pracy moralnej o wysokim wkładzie fizycznego cierpienia, jaka zamierzona byłaby dla dobra innych ludzi. (2) Prace, jakie mamy już możność dokonywania, wykonujemy zwykle "mechanicznie", tak że dają one bardzo niski iloczyn doznania (F) i drogi motywacyjnej (S), tak że energia moralna jaką one pozyskują (E=FS) zwykle nie jest wystarczająco wysoka aby podnieść nasze (µ) ponad wymagany poziom progowy µnirwany=0.6. (3) Wiele z generujących energię moralną działań, jakie dokonujemy na co dzień, obserwowanych jest wzrokowo przez niemoralnych ludzi, którzy w ich następstwie wzbudzają w sobie silne negatywne uczucia (zazdrości, złości, przekory), jakie za pośrednictwem telepatycznego sprzężenia zwrotnego powodują zmniejszenie (zamiast zwiększenia) naszego zwow.

Z tych powodów, aby więc zacząć zapracowywać sobie na totaliztyczną nirwanę, konieczne jest znalezienie jakiegoś specjalnego zajęcia (lub nawet kilku różnych zajęć), jakie z jednej strony pozbawione będzie wyliczonych powyżej elementów psujących ich wyniki, z drugiej zaś strony jakie umożliwi nam doświadczenie wysoko motywowanego wysiłku fizycznego. Takie specjalne zajęcie, zgodnie z tym co udało mi się zaobserwować i ustalić dotychczas, powinno odznaczać się następującymi cechami:

- Powinno stanowić fizyczną harówkę. Realizowanie tego zajęcia powinno się więc wiązać z bardzo wysokim fizycznym wkładem doznaniowym "F". Zajęcie to powinno więc być fizyczne (a nie przypadkiem umysłowe), ogromnie męczące, niekiedy sprawiające nawet ból, dokonywane w bardzo trudnych i niewygodnych okolicznościach (np. w gorącu, upale, wietrze, zimnie, ograniczonej przestrzeni, niewygodnej pozycji), monotonne, wymagające nieprzerwanego realizowania przez znaczną liczbę godzin dzień po dniu, itp.

- Powinno być altruistyczne. Jego podjęcie powinno więc wiązać się z przebyciem przez nas znacznej drogi motywacyjnej "S". To oznacza, że powinno być dokonywane z wiarą, że służy to dobru innych ludzi, przyszłości ludzkości, poprawie życia na Ziemi, zmniejszeniu cierpienia, itp. Jednocześnie nie może być dokonywane z intencją, że to nam samym ma przynieść największy zysk finansowy, polepszenie naszej sytuacji lub pozycji, spowoduje zwiększenie sławy, itp. Nie może też być dokonane głównie na rzecz kogoś dla nas specjalnego (np. członka rodziny czy kochanej osoby), jako że świadomość tego faktu zmniejszyłaby naszą drogę motywacyjną. Nie może też w sposób gwarantowany powodować zmniejszania naszej energii moralnej, czy szkodzić naszemu zdrowiu albo życiu, jako że świadomość takich gwarantowanych negatywnych następstw też powodowałaby pomniejszenie naszej drogi motywacyjnej. Może ono jednak wiązać się z ryzykiem zmniejszenia naszej energii zwow, lub z niebezpieczeństwem zagrożenia naszemu zdrowiu czy życiu, ponieważ świadome podjęcie przez nas owego ryzyka i przełamanie w sobie wynikających z niego oporów spowoduje zwiększenie, a nie zmniejszenie, naszej drogi motywacyjnej.

- Powinno być anonimowe. Jeśli to możliwe, powinniśmy więc nie pozwalać aby wielu ludzi widziało nas podczas wykonywania takiej pracy moralnej (to włącza nawet tak bliskich nam ludzi jak nasi rodzice, rodzeństwo, partner/żona/mąż, czy którekolwiek z naszych dzieci, jako że nawet oni mogą wygenerować silne uczucia zazdrości i negatywne motywacje jakie będą w stanie zepsuć nasze wyniki). Jedyni ludzie, którzy okresowo mogą nas widzieć przy pracy, lub wiedzieć co czynimy, to ci, co do których totaliztycznej moralności nie mamy najmniejszej wątpliwości (dobrze więc jeśli dzielą oni z nami wiarę w totalizm i jeśli to możliwe, kiedyś już zarobili dla siebie nirwanę, stąd doskonale rozumieją co czynimy i będą generowali tylko pozytywne uczucia i motywacje).

Warto tutaj też odnotować, że nie jest istotnym kto jest bezpośrednim odbierającym wyniki naszych działań, jeśli tylko ów odbierający nie wie od kogo otrzymuje dane wyniki pracy, a także jeśli nie widzi nas podczas pracy. Dlatego bezpośrednim odbierającym może być natura, albo zwierzęta - chociaż wówczas powinniśmy motywować nasze działania jako wykonywane dla dobra przyszłych generacji ludzi na Ziemi, którzy będą odnosili korzyści z owej natury lub owych zwierząt.

2. Wybranie czasokresu, miejsca i sposobu realizacji zajęcia przysparzającego nam zwow. Po znalezieniu zajęcia za pośrednictwem jakiego zamierzamy wypracować dla siebie totalizstyczną nirwanę, kolejnym krokiem jest wybranie czasokresu, miejsca i sposobu realizacji tego zajęcia. Ponownie wybory te dokonać należy z przestrzeganiem już obecnie ustalonych reguł, które rządzą generowaniem energii zwow. Najważniejsze z nich są jak następuje:

- Skracać czasokres. Pozwala to na zmniejszenie do minimum ilości energii traconej na nasze codzienne naturalne rozpraszanie zwow (tj. na er= -3 [gfh/dzień] - jak to opisano w poprzednim podrozdziale). Najlepiej więc jeśli w okresie wypracowywania nirwany będziemy w stanie przysparzać zwow poprzednią opisaną "metodą udarową", pracując bez przerwy po kilkanaście godzin dziennie - lub tak długo jak tylko nasze ciało jest w stanie znieść daną harówkę. Oczywiście, jeśli nie możemy sobie pozwolić na "metodę udarową", wówczas powinniśmy codzinnie przepracować możliwie najdłuższe przedziały czasu na jakie nas stać. Praktycznie to oznacza, że kiedy planujemy zapracowywanie na nirwanę, wówczas musimy tak wybrać okres w jakim dane zajęcie będziemy realizowali, aby mieć pewność, że przez wymagany okres nic nie powstrzyma nas przed zrealizowaniem każdego dnia zaplanowanej przez nas liczby godzin na rzecz generowania energii zwow oraz, że będziemy w stanie kontynuować nasz wysiłek aż faktycznie osiągniemy nirwanę. Przykłady wyliczania wymaganych wielkości przytoczono w problemach praktycznych 1 do 3 przytoczonych przy końcu tego podrozdziału.

- Zwiększać anonimowość. To oznacza, że realizowanie naszego zajęcia powinno być też tak zaplanowane, aby umożliwiało nam niepostrzeżone wykonywanie tego, co zamierzamy, bez zostania zaobserwowanym przez niepowołanych ludzi mogących popsuć nasze wysiłki swoimi negatywnymi uczuciami. A więc jeśli to możliwe, powinniśmy pracować w własnym domu, lub poza godzinami, bardzo wczesnym rankiem, w nocy, kiedy każdy odpoczywa czy się posila, w zakrytym obszarze, poza miejscem gdzie przebywają przyszli odbiorcy danego działania, poza zasięgiem ich wzroku, itp.

- Maksymilizować motywacje. To oznacza, że musimy dążyć aby nasza droga motywacyjna "S" była jak największa (wszakże motywacje jest najtrudniej utrzymywać na wysokim poziomie). Jeśli bowiem wewnętrznie nie będziemy przekonani, że realizujemy swoją pracę na najlepszy ze sposobów dostępny w naszej sytuacji i warunkach, wówczas wątpliwości jakie nam się nasuną zaindukują w nas negatywne motywacje, jakie z kolei zniweczą efekty naszej pracy moralnej. Przykładowo, gdybyśmy posiadali koparkę, jednak zdecydowalibyśmy się kopać ręcznie łopatą, wówczas sama świadomość, iż w naszej dyspozycji znajduje się wydajna koparka, jednak z niej nie korzystamy (pomniejszając w ten sposób efektywność swojej pracy), zniweczyłaby sporą część moralnych efektów naszego działania. Oczywiście, sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej gdybyśmy byli operatorem koparki, jednak aby jej użyć musielibyśmy najpierw ją ukraść ("wypożyczyć" bez wiedzy właściciela). W takiej bowiem sytuacji, to właśnie moralna niewłaściwość użycia koparki bez wiedzy właściciela, bardziej zniweczyłaby naszą drogę moralną, niż świadomość, że mamy umiejętność obsługi koparki jednak kopiemy łopatą. Praktycznie powyższe oznacza, że wszystkie konieczne okoliczności musimy dobrać moralnie, najwłaściwiej oraz najlepiej jak tylko możliwie.

3. Systematyczne realizowanie wybranego działania. Kiedy wszystkie sprawy związane z wypracowywaniem totaliztycznej nirwany zostaną starannie zaplanowane, wówczas jedyne co nam pozostanie to ich zrealizowanie. Przy realizowaniu tym należy pamiętać o następujących sprawach:

- Systematyczność. Z generowaniem energii moralnej jest podobnie jak z budowaniem kondycji fizycznej - niezwykle istotne jest aby kontynuować je bez przerwy i to każdego dnia wymaganą (zaplanowaną) liczbę godzin. Nie wolno się zniechęcać jeśli po kilku dniach pracy wszystko nas boli, zaś efektów jeszcze nie daje się odnotować. Nie wolno też naszych wysiłków przerywać na dłuższy okres czasu, aczkolwiek krótkie przerwy (szczególnie z niezależnych od nas powodów) są dozwolone.

- Optymizm i utrzymywanie wiary w sukces. Problem z drogą motywacyjną "S" jest, że jeśli na jakimś etapie naszych wysiłków zaczną opadać nas wątpliwości co do końcowego sukcesu, wówczas kultywowanie tych wątpliwości może popsuć zmienną "S" ze wzoru "E=FS" i stąd jest w stanie zniweczyć nasze wysiłki. Jeśli więc, w miarę naszych działań, opadać nas zaczną jakieś zniechęcające lub negatywne myśli, musimy je w sobie przełamywać, zduszając je wysiłkiem woli i wewnętrzną wiarą w końcowy sukces. Wysiłek przy tym zduszania w sobie takich zniechęcających lub negatywnych myśli okazuje się zwiększać, nie zaś zmniejszać, naszą drogę motywacyjną.

Oczywiście, kiedy nasze wysiłki zapracowywania na totaliztyczną nirwanę zakończą się już sukcesem i nirwana do nas przyjdzie, wówczas nie wolno nam "spocząć na laurach" i zaprzestać kontynuowania dalszych wysiłków, bowiem nirwana szybko odejdzie. Po nadejściu więc nirwany nadal powinniśmy kontynuować wysiłki zwiększania zasobu swojej energii zwow (najlepiej za pośrednictwem tego samego, wypróbowanego już poprzednio przez nas działania), tyle tylko, że liczba godzin jaką codziennie poświęcamy na to działanie może ulec zmniejszeniu do wartości równej wysokości naszego codziennego naturalnego rozpraszania zwow (np. do wartości równej około er= 3 [gfh/dzień]).

Do powyższego warto dodać, że w rozdziale JE niniejszej monografii opisana jest gałąź totalizmu nazywana "mechaniką totaliztyczną". Mechanika ta jest wysoce przydatna w obliczeniowym wyznaczaniu wszelkich wielkości, jakie z totalizmem się wiążą. Przykładowo, w przypadku totaliztycznej nirwany, umożliwia ona zgrubne wyliczenie ile dni i godzin zajmie nam osiągnięcie tego stanu, jaka jest wydajność poszczególnych działań, itp. Poniżej zestawione więc zostaną przykłady problemów praktycznych, jakie ilustrują użycie mechaniki totaliztycznej dla obliczeniowego wyznaczenia niektórych wielkości istotnych dla wypracowania totaliztycznej nirwany. Warto przy tym zwrócić uwagę, że wszystkie wzory użyte w tych problemach już zostały objaśnione w niniejszym rozdziale (ich nawet jeszcze dokładniejsze omówienie zawarte będzie w rozdziale JE). Oto owe problemy dotyczące wypracowywania totaliztycznej nirwany:

Problem 1. Pani Iksińska towarzyszy swemu mężowi na jednoroczny kontrakt w biednym obszarze. Zajmując się tylko gospodarstwem domowym i nie mając zbyt wielu miejscowych znajomych, postanowiła wykorzystać sposobność nadchodzącego roku o relatywnie dużym marginesie wolnego czasu, aby wypracować dla siebie totaliztyczną nirwanę. Nirwanę tą zaplanowała uzyskać poprzez wypiekanie szeregu odmian rozpływających się w ustach tortów, z których słynęła wśród swoich znajomych oraz następne anonimowe ich darowywanie do spożycia przez pensjonariuszy miejscowych domów sierot, domów starców, schronisk dla pobitych żon i dzieci, stołówek dla bezrobotnych, itp. Torty te mają to do siebie, że ich wspaniały smak pochodzi z bardzo dużego wkładu pracy, umiejętności i motywacji, jednak materiałowo są one relatywnie tanie. Z uwagi na trudne warunki kuchenne w nowym miejscu zamieszkania oraz na duży poziom doznaniowy (F) wykonywania tych tortów, oszacowała sobie, że przygotowanie jednego z nich z osiągalnym przez nią poziomem totaliztycznej drogi motywacyjnej (S) powinno być warte aż około t=6.5 [gfh]. Ile takich tortów w sumie powinna więc wyprodukować aby osiągnąć nirwanę w przeciągu n=100 dni, jeśli w momencie początkowym jej "µ" kształtował się na poziomie około µ=0.4? Ile ich powinna wykonywać każdego dnia? Wiedząc, że koszta materiałowe na wykonanie jednego jej tortu wyniosą około k=9 zł, jaką sumę pieniędzy musi ona wydać dla osiągnięcia swej nirwany?

Rozwiązanie problemu 1: Zgodnie z oszacowaniami podanymi w podrozdziale JF8 oraz zakładając, że jej Emax jest podobne jak u mnie i równe Emax = 2000 [gfh], podczas gdy jej µnirwany=0.6, całkowita ilość energii moralnej (E) jaki Pani Iksińska musi zakumulować w swoim przeciw-ciele aby osiągnąć poziom nirwany, wynosić będzie E = Emaxnirwany - µ) = 2000(0.6-0.4) = 400 [gfh]. Na dodatek do tego, w przeciągu n=100 dni w sposób naturalny rozproszy ona Er = 5µśrn= 5(0.5)100 = 250 [gfh] swego zwow (gdzie jej średnia wartość µ podczas tego okresu n=100 dni wynosiła: µśr=(µnirwany+µ)/2=(0.6+0.4)/2=0.5). Stąd w planowanym okresie n=100 dni musi ona wygenerować całkowitą ilość E = E + Er = 400 + 250 = 650 [gfh]. Ponieważ wykonanie jednego torta generuje około t=6.5 [gfh], stąd dla podniesienia swego zasobu energii moralnej do poziomu nirwany musi ich wykonać około E/t=100. To oznacza, że przez n=100 dni osiągania nirwany, produkować powinna po m=(E/t)/n=1 torcie dziennie. Całkowite koszta osiągnięcia jej nirwany wyniosą około $ = mnk = 900 zł.

Problem 2. Po tym jak Pani Iksińska (opisana w poprzednim problemie) osiągnęła stan totaliztycznej nirwany, zaczęła promieniować do innych takim szczęściem, zaś jej osobowość, wygląd oraz obcowanie z ludźmi tak drastycznie się polepszyły, że jej zawsze sceptyczny wobec spraw filozoficznych mąż zaczął też interesować się totaliztyczną nirwaną i postanowił przed powrotem do stałego miejsca zamieszkania spróbować ją osiągnąć samemu. Na zakończenie kontraktu miał miesiąc wolny od pracy, postanowił więc przeznaczyć go na wypracowanie stanu nirwany opisywaną przez totalizm "metodą udarową". Na granicach miejscowości w której mieszkali, tuż przy rzeczce i na przedłużeniu głównej ulicy miasteczka znajdowało się od lat już nieużywane i przez lokalne władze całkowicie zapomniane, stare wysypisko śmieci jakie porastało krzakami i przyciągało miejscowych chuliganów. Każdy unikał tego miejsca ponieważ przyciągało one wszelkie ciemne typki, podczas gdy pokryte było krzakami i stanowiło doskonałe miejsce na napytanie sobie biedy. Jednak było ono malowniczo zlokalizowanie i łatwo dostępne, wspaniale nadawało się więc na jakiś miniaturowy park lub placyk piknikowy. Pan Iksiński postanowił więc, że w nadchodzącym okresie złej pogody, kiedy to miejsce owo niemal przez nikogo nie było odwiedzane, nieobserwowany przez nikogo przekształci je na obszar piknikowy. W tym celu zaplanował wycięcie i pozakopywanie krzaków, wyrównanie powierzchni, nawiezienie gleby, posianie trawy, posadzenie kwiatów i drzewek ozdobnych, wykonanie kilku ławek, itp. Jego żona obiecała mu towarzyszyć, moralnie go wspierać, dokarmiać oraz dla podtrzymania swojej własnej nirwany fizycznie mu pomagać przez około er=3 [gfh] dziennie, cały czas "obozując" w obębie obszaru jego pracy moralnej. Ponieważ nie wiedział ile wynosi jego początkowy względny poziom energii moralnej (µ), postanowił pracować fizycznie aż przez t=16 godzin na dobę wkładając w swą pracę cały ładunek pozytywnych motywacji, jaki zdołał w sobie wygenerować. Nadejście nirwany zaczął po raz pierwszy odczuwać pod koniec 30-go dnia swej totaliztycznej pracy (tj. w przybliżeniu jego n=30). Wylicz ile wynosił jego względny poziom energii moralnej w chwili początkowej, kiedy zaczynał zapracowywanie na swoją nirwanę.

Rozwiązanie problemu 2: Zgodnie z oszacowaniami i zależnościami podanymi w tym rozdziale oraz zakładając, że jego Emax jest podobne jak u mnie i równe Emax = 2000 [gfh], zaś µnirwany=0.6, całkowita ilość energii moralnej, jaką Pan Iksiński wygerował zanim osiągnął stan nirwany, wynosiła E+Er = nt = 30x16 = 480 [gfh], gdzie E = Emaxnirwany - µ) = 2000(0.6-µ) [gfh], zaś Er = n5(µnirwany+µ)/2 = 30(5(0.6+µ)/2) [gfh]. Podstawiając oba te związki składowe do wyjściowego równania oraz przekształcając je tak aby obliczyć µ, otrzymujemy, że wyjściowe µ Pana Iksińskiego w momencie, kiedy zaczynał zapracowywać sobie na nirwanę, wynosiło tyle samo co u jego żony, tj. około µ=0.4.

Problem 3. Kiedy Pan Iksiński wypracował już dla siebie stan totaliztycznej nirwany, jego samopoczucie i jakość życia zyskały takiego wigoru, że postanowił za wszelką cenę utrzymać się w tym stanie przez jak najdłuższy okres czasu. Po powrocie więc do stałego miejsca zamieszkania spędzał większą część swoich weekendów na anonimowym kontynuowaniu w swych okolicach podobnych prac zdobniczych i ziemnych silnie motywowanych na dobro publiczne. Kiedy zaś nadeszła zima i z powodu zamarznięcia ziemi nie mógł już dalej kontynuować tych samych prac, wówczas postanowił podtrzymywanie nirwany uzyskiwać poprzez odśnieżanie bardzo wczesnym rankiem zaniedbywanej przez władze, chociaż uczęszczanej przez wielu ludzi drogi pobocznej jaka łączyła jego osiedle z odśnieżaną przez władze drogą główną. Wiedząc, że lubi wykonywać odśnieżanie, że z owoców jego pracy korzystała też będzie jego własna rodzina (co zmniejszało altruizm jego poczynań) oraz, że odnotowany podczas tych prac zostanie przez kilku nagatywnie nastawionych ludzi, którzy mogą telepatycznie przesłać mu odbierające zwow uczucia, doszedł do wniosku, że jego "droga motywacyjna (S)" będzie niższa niż podczas anonimowych robót ziemnych. To spowodowało, że efektywność godziny swego odśnieżania oszacował on na wartość niższą niż 1 [gfh], przyjmując współczynnik moralnej efektywności równy tylko około =0.6 (tj. uważał, że jedna godzina jego odśnieżania będzie warta tylko około 60% [gfh]). W części (a) rozwiązywania tego problemu powtórz więc wyliczenia jakie musiał on dokonać aby wyznaczyć ile godzin "h" dziennie powinien przepracować przy owym odśnieżaniu o efektywności =0.6, aby utrzymać się w stanie totaliztycznej nirwany. Gdy jednak wdrażał swój plan, począwszy już od pierwszego dnia, co jakiś czas przytrafiał mu się upadek na śliskiej drodze, przy którym zawsze odbijał się boleśnie. Aby więc mimo tego poobijania przepracować codzienne "h" godzin, nieprzerwanie znosić musiał okropne bóle jakie wywindowały wartość jego F z wzoru E=FS. Ponadto okazało się, że jego wkład motywacyjny (S) też był wyższy niż przewidywał, bowiem aby codziennie wyjść z łopatą, pokonywać musiał niezliczoną ilość oporów, zaś przypadkowo obserwujący jego działania przechodnie niemal wcale nie przekazywali mu negatywnych odczuć. Stąd po n=50 kolejnych dniach przepracowanych po "h" godzin dziennie odnotował, że jego nirwana zamiast utrzymywać się na początkowym poziomie µnirwany=0.6, praktycznie wzrosła do poziomu Niagary, tj. do około µ=0.7. Wylicz więc dodatkowo: (b) ile zasobu energii moralnej "Ex" wygenerował on podczas n=50 dni pracy odśnieżania, (c), jaka była rzeczywista wartość x dla tej jego pracy, (d) ile godzin "hx" dziennie owej pracy powinien włożyć aby jedynie utrzymywać swoją nirwanę na poziomie µnirwany=0.6, a nie zwiększać jej do µ=0.7.

Rozwiązanie problemu 3: (a) Zgodnie z oszacowaniami i zależnościami podanymi w podrozdziale JF8 oraz zakładając, że pojemność Emax Pana Iksińskiego jest podobna jak u mnie i równa Emax = 2000 [gfh], że jego µnirwany=0.6, a także, że wartość jego codziennego naturalnego rozpraszania zasobu energii moralnej z wystarczającą dokładnością daje się wyrazić wzorem (4JF8): er=5µ [gfh/dzień], codzienna ilość godzin "h" jaką powinien on przepracowywać dla utrzymania swej nirwany wyniesie: h = er/ = 5µ/ = 5(0.6/0.6) = 5 [godzin/dzień]. (b) Całkowita ilość Ex energii zwow jaką Pan Iksiński wygerował podczas n=50 kolejnych dni pracy wyniosła: Ex = ner + Emax(µ-µnirwany) = n5(µ+µnirwany)/2 + Emax(µ-µnirwany) = 50(5(0.7+0.6))/2 + 2000(0.7-0.6) = 362.5 [gfh]. (c) Faktyczna wartość x dla jego pełnej przykrości i bólu pracy w śniegu wyniosła x = Ex/(nh) = 362.5/(50 5) = 1.45. (d) Aby jedynie utrzymać się przy początkowej nirwanie i nie podnosić jej do poziomu Niagary o µ=0.7, przy jego wkładzie bólu (F) i motywacji (S) wystarczyłoby aby wykonywał jedynie hx = er/x = 5µ/x = 5(0.6)/1.45 = 2.07 godzin pracy dziennie (tj. około 2 godziny i 5 minut pracy dziennie; zamiast h=5 godzin, jakie on faktycznie przepracowywał).


Rys. JF1. Mała biała istotka z niebieskimi oczami oraz z unikalnym wyrazem szczęśliwości na twarzy jaki jest charakterystyczny dla osób przeżywających totaliztyczną nirwanę. Powyższą podobiznę namalowała osobiście Pani Daniela Giordano (współautorka traktatu [7/2] "Piramida myśli") w dniu 30 marca 2000 roku. Dzięki talentowi malarskiemu Pani Giordano, podobizna ta zdołała doskonale uchwycić ów subtelny wyraz szczęśliwości jaki bije od twarzy tej istotki, a jaki zawsze charakteryzuje osoby znajdujące się w stanie totaliztycznej nirwany. Podobizna ta przedstawia wygląd maleńkiej istotki płci męskiej, pochodzącej z totaliztycznej cywlizacji która aktualnie pomaga ludziom z Ziemi w naszych wysiłkach wyswobodzenia się spod okupacji pasożytniczych UFOnautów. Istotka ta przekazała na ręce Pani Danieli Giordano cenny dar dla ludzkości, w postaci piramidy telepatycznej którą właśnie trzyma ona w rękach, a która dokładnie opisana jest w traktacie [7/2] "Piramida myśli". Zauważ kształt i wielkość głowy istotki w porównaniu z proporcjami pozostałych części jej ciała, jej mały nos, niewielki podbródek, wąskie usta, oraz brak włosów. Szczególnie zwróć uwagę na owo odczucie zadowolenia i szczęścia jakie emanuje z jej twarzy (w rozdziale JF tej monografii taki unikalny stan trwałej szczęśliwości osiągalny poprzez moralne życie nazywany jest "totaliztyczną nirwaną"). Rysunek przedstawia także dokładny kształt i względną wielkość piramidy, jak również sposób w jaki trzymana ona była przez tą istotkę. Odblaski na powierzchni piramidy, jak również cienie i odzwierciedlenie przeźroczystości ścianek, obrazują wrażenie jakie Pani Daniela Giordano odniosła kiedy patrzyła na pracującą piramidę. Po więcej informacji na temat owej totaliztycznej istotki z gwiazd i jej piramidy, patrz traktat [7/2] "Piramida myśli".

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna