Proof Copy ([1/4] w trakcie przeredagowywania)Pobieranie 1,19 Mb.
Strona16/23
Data14.02.2018
Rozmiar1,19 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23
autorytety naukowe ich cywilizacji na codzień okłamują zwykłych UFOnautów, wmawiając im że określone sposoby obchodzenia naokoło praw moralnych przynoszą wymagane efekty, na przekór że faktycznie to prawa moralne ciągle karzą owych UFOnautów za ich niemoralne postępowanie. Tyle tylko, że z powodu owego ogromnego opóźnienia w zwrotach karmatycznych, a także z powodu kłamliwych zapewnień swoich autorytetów, kiedy zwrot ten w końcu nadchodzi, zwykli UFOnauci wcale nie uświadamiają sobie za co naprawdę obrywają.

JE10. Przykłady problemów praktycznych mechaniki totaliztycznej wraz z ich rozwiązaniami
Motto niniejszego podrozdziału: "Jeśli coś działa, wtedy daje się to wykorzystać na wiele odmiennych sposobów."
Po zdefiniowaniu podstawowych pojęć i związków mechaniki totaliztycznej, możliwe staje się dokonywanie za jej pomocą przeliczeń ilościowych dla różnych sytuacji z życia codziennego. W przeliczeniach tych wyznaczane są jedne wielkości, kiedy to znane są nam inne wielkości, używane przez nas jako dane wyjściowe. W tym względzie mechanika totaliztyczna dokładnie powtarza możliwości obliczeniowe mechaniki klasycznej, w której znając jakieś dane, możliwe jest obliczenie interesujących nas wielkości (przykładowo znając szybkość samolotu, dystans, oraz jednostkowe zużycie paliwa, obliczyć możemy czas przelotu, niezbędny zapas paliwa, oraz koszt tego paliwa). Oczywiście w przeciwieństwie do mechaniki klasycznej, w której prawie wszystkie potrzebne nam stałe i dane wyjściowe zostały już przez kogoś pomierzone i dostępne są w odpowiedniej literaturze, dane wyjściowe dla mechaniki totaliztycznej ciągle czekają na opracowanie ich wzorców i pomierzenie. Stąd w problemach zestawionych poniżej, przytoczyłem jedynie ich wartości orientacyjne lub przykładowe.

Jako, że niniejszy rozdział nie stanowi podręcznika mechaniki totaliztycznej, a jedynie wstępną informację o jej sformułowaniu i możliwościach, zestawione tutaj przykłady nastawione są głównie na zilustrowanie rodzaju problemów które mechanika ta może rozwiązać, sposobu używania przez nią poprzednio zdefiniowanego systemu pojęć podstawowych, podejścia do rozwiązań, zasad wyznaczania przez nią samą brakujących jej danych ilościowych, oraz jej podobieństwa do mechaniki klasycznej. Natomiast bardziej szerokiego i zróżnicowanego zestawu przykładów jej użycia, czytelnicy powinni szukać w przyszłych wydaniach niniejszej monografii [8].

Obecny brak użytkowych jednostek miar oraz danych do obliczeń mechaniki totaliztycznej, powoduje że na tym etapie problemy owej mechaniki mogą być rozwiązywane jedynie z użyciem idealnych jednostek miar, które ciągle oczekują swojego zdefiniowania i wyznaczenia. Owe idealne jednostki mechaniki totaliztyczne, zgodnie z tym co wyjaśniono w podrozdziałach JE3.1 do JE3.8, nazywane i oznaczane są jak następuje:

- [czas] dla jednostek czasu moralnego (tożsamych z czasem fizycznym),

- [masa] dla jednostek masy moralnej czyli inteligencji,

- [droga] dla jednostek drogi moralnej czyli motywacji,

- [szybkość] dla jednostek szybkości moralnej,

- [przyspieszenie] dla jednostek przyspieszenia moralnego czyli odpowiedzialności,

- [siła] dla jednostek siły moralnej czyli uczuć (dla uproszczenia rozważań, na obecnym etapie można przyjąć że 1 [siła] = 1 [CU]),

- [energia] dla jednostek energii moralnej czyli zwow (dla uproszczenia rozważań, na obecnym etapie można przyjąć że: 1 [energia] = 1 [gfh]),

- [moc] dla jednostek mocy moralnej.

Oto wybrany do zaprezentowania w tym podrozdziale zestaw problemów mechaniki totaliztycznej, oraz ich rozwiązań obliczeniowych.

Problem 1. Rozważ hipotetyczne państwo, którego rząd upiera się aby zrealizować projekt budowy tamy w środku rodzimej puszczy. Po wzniesieniu tama ta spowoduje wycięcie lub zniszczenie około 500 kilometrów kwadratowych dorosłego drzewostanu. W puszczy tej rosną drzewa o przeciętnym wieku około 100 lat. Każde z nich okupuje średnio około 25 metrów kwadratowych gruntu. Aktywiści ochrony naturalnego środowiska argumentują, że zniszczenie tej puszczy spowoduje szkody których nie da się już naprawić. Natomiast rząd twierdzi, że stratę drzewostanu łatwo można zrekompensować poprzez podjęcie ogólnokrajowej akcji, w której każdy obywatel rozważanego państwa zasadzi dwa nowe drzewka. Ponieważ akcja taka spowodowałaby, że liczba nowoposadzonych drzewek przekroczyłaby dwukrotnie liczbę drzew zniszczonych przez tamę, znaczna część wyborców zgadza się z twierdzeniami rządu. Z użyciem pojęcia energii moralnej jako kryterium i miernika oceny, przeanalizuj kto ma rację: rząd czy aktywiści. Swoje obliczenia oprzyj na następujących danych i założeniach: jednoroczny przyrost każdego drzewa niszczonego typu w rozważanym klimacie powoduje średni wzrost zasobu energii moralnej naszej planety wynoszący około 16 jednostek [energia], posadzenie jednego nowego drzewka wywołuje natychmiastowy wzrost energii moralnej o 8 jednostek [energia], rozważane państwo posiada 20 milionów mieszkańców, oraz akcja sadzenia nowych drzewek da najbardziej optymistyczne wyniki, tj. w okresie budowy tamy każdy obywatel omawianego państwa faktycznie zasadzi dwa drzewka. Dla lepszego uświadomienia proporcji ilościowych pomiędzy środowiskową stratą oraz zyskiem, wylicz ile państw o wielkości tego rozważanego, musiałoby w omawianym czasie podjąć podobną akcję sadzenia młodych drzewek, aby nadrobić straty energii moralnej spowodowane przez wycinanie i niszczenie starych drzew w efekcie budowy tej tamy.

Rozwiązanie problemu 1: Całkowita ilość 100-letnich drzew puszczy zniszczonej wybudowaniem rozważanej tamy wyniesie N = S/s = 500 000 000/25 = 20 000 000. Stąd tylko w przyroście drzew tej puszczy zawarty jest zasób energii moralnej wynoszący: 20 000 000 x 365 x 100 x 16 jednostek [energia] (zauważ że symbol "x" oznacza tu działanie mnożenia). Tymczasem zysk energii moralnej wywołany faktem posadzenia dwóch drzewek przez każdą z 20 milionów osób omawianego państwa wynosi E = 20 000 000 x 2 x 8 jednostek [energia]. Po dokonaniu obliczeń wynika, że aby równolegle z wycinaniem drzew całkowicie zniwelować następstwa budowy tej tamy dla energii moralnej, wszyscy ludzie z odpowiednika około 36 500 państw wielkości rozważanego, musieliby prowadzić równoczesną akcję posadzenia dwóch drzewek. Ponieważ na całej naszej planecie obecnie istnieje jedynie kilkaset państw, powyższe uświadamia jak ogromna jest szkodliwość rozważanej budowy, oraz jak krzywdzący dla ludzi jej balans energii moralnej. Do powyższego warto tutaj też dodać, że - jak to obecnie zwolna ludzkość zaczyna sobie uświadamiać, zmiany energii moralnej powodowane sadzeniem lub wycinaniem drzew są globalne, tj. za pośrednictwem przyrostu drewna, fotosyntezy, cyklu wodnego, tlenowego, węglowego i azotowego, emisji jonów, wpływania na klimat, eliminowania efektu cieplarnianego, redukowania zanieczyszczeń powietrza i wody, itp., dotykają one nie tylko ludzi którzy fizycznie z drzewami tymi obcują, ale także wszystkich innych ludzi na całej Ziemi. Powyższy przykład sugeruje więc, że być może warto zweryfikować stereotypową opinię, że wszystkie elektrownie wodne są "czyste". Wszakże w zakresie redukowania energii moralnej źle zlokalizowane i niezbyt efektywnie rozwiązane elektrownie wodne mogą przecież powodować znacznie więcej negatywnych następstw, niż dobrze zlokalizowane i właściwie działające elektrownie węglowe.

Warto tutaj też odnotować, że niniejszy problem (1) ilustruje zdolność mechaniki totaliztycznej do dokładnego wyliczenia proporcji ilościowych pomiędzy jakościowo różnymi działaniami, a stąd do ujawnienia stopnia ich wzajemnej moralnej odpowiedniości. Jak wiadomo w rzeczywistym życiu często występują sytuacje, kiedy jakimś rodzajem działania ktoś próbuje zrekompensować skutki całkowicie innego rodzaju działania. Ponieważ jednak dotychczas nie istniała możliwość przeliczenia stopnia wzajemnej odpowiedniości/zgodności takich jakościowo różnych działań, zainteresowane osoby ani obserwatorzy nie byli w stanie dokładnie stwierdzić do jakiego poziomu kompensacja ta miała miejsce, czyli czy jest to kompensacja pozorna czy też faktyczna. To z kolei często prowadziło do sytuacji opisanej znanym przysłowiem "zamienił stryjek siekierkę na kijek" gdzie pozorna kompensacja wprawdzie miała miejsce, jednak w sensie ilościowym była ona nieproporcjonalnie krzywdząca. Jak to z powyższego widać, mechanika totaliztyczna naprawia tą sytuację, oddając w ręce obu stron oraz zainteresowanych obserwatorów potężne narzędzie porównawcze.

Problem 2. John szedł samotnie przez park, gdzie natknął się na bandę nieznanych mu osobiście chuliganów. W efekcie otrzymał dwa kopniaki. Wiedząc, że każdy z kopniaków sprawiał uczucie równe F = 5 jednostek [siła], oraz że w efekcie tego doświadczenia zmiana jego motywacji (spadek pewności siebie) wyniesie S = 10 jednostek [droga], wylicz ile wynosił jego spadek energii moralnej (spowodowany np. przyszłym strachem samotnego spacerowania po parku) oraz ile jednostek [czas] John musi spędzić na czytaniu podręcznika fizyki aby nadrobić spadek energii moralnej wynikający z tego doświadczenia (zauważ, że jego percepcja fizyki wynosi: ds/dt = v = 2 jednostek [szybkość]).

Rozwiązanie problemu 2: Wobec bezosobowości pobicia (John nie znał swoich prześladowców) zmiana energii moralnej opisana jest uproszczonym równaniem (5JE3): E = FS. Po podstawieniu do tego równania uczuć równych F = 2 x 5 jednostek [siła], oraz spadku motywacji: S = 10 jednostek [droga] otrzymujemy, że John utracił E = 100 jednostek [energia]. Z kolei jednodniowy przyrost energii moralnej w efekcie jego czytania z percepcją "v" opisany jest wzorem: (Ev = (1/2)mv2)/1 [dzień]. Po podstawieniu do tego równania m = 1 [masa], oraz v = 2 [szybkość]), otrzymamy, że czytając podręcznik fizyki każdej jednostki [czas] (np. każdego dnia) John zwiększa swoją energię moralną o: Ev/1[czas] = (1/2)mv2 = (1/2)x1x22 = 4 jednostek [energia]/[czas]. Ponieważ swym czytaniem John musi zrekompensować całą utraconą energię moralną równą E = 100 jednostek [energia], zajmie mu to n = Ev/E = 100/4 = 25 jednostek [czas]. Rozwiązanie problemu wskazuje więc, że aby nadrobić utratę energii moralnej wynikającą z pobicia w parku, John musi spędzić 25 jednostek [czas] (np. [dzień]) na czytaniu podręcznika fizyki.

Problem 3. Cywilizacja na "niebieskiej planecie" około 1500 roku - według ich systemu dat, przeżyła spadek swojej energii moralnej niemal do zera. Od roku 1500 rozpoczęła ona okres intelektualnego rozkwitu, ekspansji geograficznej, postępu gospodarczego, twórczości i moralnego wzrostu, który trwał aż do około roku 1900. W tym okresie jej sumaryczny poziom energii moralnej przysparzany był każdego roku średnio o E' = 2 jednostki [energia] przez każdego mieszkańca. Od roku 1900 aż do roku 1950 jej rozkwit się zatrzymał z powodu gwałtownego upowszechniania się filozofii pasożytnictwa. Aczkolwiek z powodu inercji, w okresie tym cywilizacja ta ciągle generowała jakiś zasób energii moralnej, przyrost tego zasobu był całkowicie niwelowany nasilającym się spadkiem energii moralnej spowodowanym uciskiem społecznym, wojnami, rewolucjami, błędnymi decyzjami, niesprawiedliwymi prawami, upadkiem wartości moralnych, itp. Począwszy od roku 1950 sumaryczny zasób energii moralnej tej cywilizacji dla każdego jej mieszkańca zaczął spadać średnio o E" = 10 jednostek [energia] na rok. (a) Zakładając iż cywilizacja ta nie zmieni swojej filozofii, oraz że jej średnia liczba mieszkańców (populacja) przez cały rozpatrywany okres pozostawała w przybliżeniu ta sama i wynosiła średnio około 1 miliarda mieszkańców, wylicz w którym roku całkowicie ona wymrze z powodu moralnego uduszenia? (b) Wiedząc, że aby wygenerować jedną jednostkę energii moralnej za pośrednictwem moralnego działania, konieczne jest zniesienie uczucia (cierpienia) równego średnio około F'/E = 2 jednostek [siła/energia], wylicz jaki poziom uczucia F typu cierpienie ponoszonego przez każdego z mieszkańców tej cywilizacji zdołałby zatrzymać proces jej moralnego duszenia? (c) Wiedząc, że średni poziom uczucia podczas jednego dnia pracy wynosi F"=0.5 [uczucie]/[czas], wylicz odpowiednik ilu dni swej normalnej pracy wszyscy mieszkańcy niebieskiej planety powinni przepracować każdego roku na rzecz dobra innych ludzi, aby zatrzymać proces moralnego duszenia się swej cywilizacji?

Rozwiązanie problemu 3:

(a) Rozwiązania tego problemu można dokonać na wiele różnorodnych sposobów. Najbardziej oczywisty z nich polega na wyliczeniu całkowitego zasobu energii moralnej jaki cywilizacja ta posiadała w 1950 roku, oraz następnym wyliczeniu na ile lat zasób ten jej wystarczy. Prostsze rozwiązanie wykorzystuje liniowość przyrostu i spadku zasobów energii moralnej tej cywilizacji, spowodowane jej stałą populacją, co umożliwia wyznaczenie proporcji E'/E" pomiędzy tym wzrostem i spadkiem. Znając z kolei tą proporcję, oraz okres czasu w którym wzrost następował, możliwe jest wyznaczenie okresu czasu T na jaki wystarczy zapas tego wzrostu. Dokonując teraz tego obliczenia, to przy rocznej szybkości spadku zasobu energii moralnej wynoszącej E'/E", uprzednie nagromadzenie tej energii wystarczy omawianej cywilizacji na okres T = (1900-1500) x E'/E", czyli na T = 80 lat. To zaś oznacza, że w przypadku zaniechania zmiany swojej filozofii, cywilizacja z niebieskiej planety powinna całkowicie wymrzeć do 2030 roku z powodu moralnego uduszenia.

(b) Aby zatrzymać proces moralnego zaduszenia się swej cywilizacji, każdy z jej mieszkańców musi generować działaniami moralnymi zasób energii moralnej równy E" = 10 jednostek [energia], tj. ten sam zasób jaki rocznie odbiera on tej cywilizacji poprzez uprawianie filozofii pasożytnictwa. Ponieważ dla wygenerowania jednej jednostki tego zasobu, dany mieszkaniec musi znieść F'/E = 2 jednostki uczucia (cierpienia), aby zatrzymać proces moralnego zaduszenia swej cywilizacji każdy mieszkaniec musi podjąć czynienie działań moralnych które wywołają u niego F = E" x F' = 10 x 2 = 20 jednostek [uczucie] cierpienia na rok.

(c) Aby zatrzymać proces moralnego duszenia się swej cywilizacji, każdy mieszkaniec niebieskiej planety powinien corocznie zrealizować działania moralne stanowiące odpowiednik przepracowania co najmniej n = F/F" = 20/0.5 = 40 jednostek [czas], kierując lub przekazując wszystkie efekty swojej pracy na rzecz dobra innych/wszystkich ludzi.

Zauważ, że założenie o stałej populacji niebieskiej planety wprowadza znaczny stopień uproszczenia (który tutaj był wskazany w celu uniknięcia niepotrzebnego rozbudowywania niniejszego podrozdziału). Stąd w celu podniesienia dokładności obliczeń, przedstawione tutaj rozwiązanie wymagałoby nieco bardziej skomplikowanego modelu uwzględniającego co najmniej zmiany w populacji.

Problem 4. W jednym z krajów niebieskiej planety grupa badaczy postanowiła wyznaczyć wartość opóźnienia "-a" (czyli przeciwieństwa do "przyspieszenia administracyjnego", albo do "poczucia odpowiedzialności") jaki jego obywatele napotykają w urzędach państwowych - które w kraju tym są bastionem pasożytnictwa. W tym celu powołano dwa zespoły złożone z m1=10 jednostek [masa] i m2=4 jednostek [masa], którym zadano do załatwienia dokładnie tą samą sprawę charakteryzowaną motywacją S = 13 jednostek [droga] w dokładnie tych samych okolicznościach. Zespół pierwszy zdołał załatwić tą sprawę, kiedy każdy z jego uczestników włożył w nią t1=3 jednostek [energia], natomiast zespół drugi - po włożeniu przez każdego w nią t2=4 jednostek [energia] (po definicję jednostki 1 [energia] patrz podrozdział JE3.7 - można założyć że jest ona równa: 1 [energia] = 1 [gfh]). (a) Wylicz ile wynosi opóźnienie administracyjne "-a" tego kraju. (b) Wiedząc, że ludność tego kraju reprezentuje m = 35 000 000 [masa], oraz wiedząc że w kraju tym każda osoba raz na jednostkę [czas] załatwia w urzędach państwowych jedną sprawę o charakterystyce motywacyjnej S' = 1 jednostka [droga], wylicz ile wynosi codzienny spadek energii moralnej tego kraju wynikający z istniejącego w nim opóźnienia administracyjnego "-a". (c) Wiedząc, że w okresie szczytu swoich możliwości intelektualnych jedna osoba akumuluje przeciętnie około E = 1 000 jednostek [energia], oblicz odpowiednik ilu osób umierających codziennie w sile wielu w tej społeczności spowodowałby taki sam dzienny spadek jej całkowitego zasobu energii moralnej jak to czyni istniejące tam opóźnienie administracyjne "-a".

Rozwiązanie problemu 4:

(a) Zacznijmy od wyliczenia opóźnienia administracyjnego "-a" (czyli przeciwieństwa do "przyspieszenia administracyjnego", albo "odpowiedzialności"). Ponieważ oba zespoły załatwiały dokładnie tą samą sprawę, zasoby energii moralnej tracone na jej załatwienie z powodu oporu administracyjnego powinny być takie same dla obu zespołów. Stąd konwersję zasobów energii moralnej następującą podczas załatwiania tej sprawy można by wyrazić następującym równaniem:

E1 - P1 = E2 - P2 (1JE10)

W równaniu tym poszczególne komponenty wyrażają co następuje:

- Aktywny (działaniowy) zasób energii moralnej E1 zyskiwany przez zespół 1 w rezultacie popychania ich sprawy do przodu. Zgodnie z równaniem (6JE3) zasób ten wynosi:

E1 = (1/2)m1v12

- Aktywny zasób energii moralnej E2 zyskiwany przez zespół 2 w rezultacie popychania ich sprawy do przodu. Zgodnie z równaniem (6JE3) zasób ten wynosi:

E2 = (1/2)m2v22

- Pasywny zasób energii moralnej P1 rozpraszany przez urzędasów z powodu ich opierania się załatwieniu sprawy zespołu 1. Zgodnie z wzorem (5JE3) zasób ten wyniesie:

P1 = m1aS

- Pasywny zasób energii moralnej P2 rozpraszany przez urzędasów z powodu ich opierania się załatwieniu sprawy zespołu 2. Zgodnie z wzorem (5JE3) zasób ten wyniesie:

P2 = m2aS

Po zastąpieniu symboli z równania (1JE10) przez wartości podane powyżej otrzymujemy:

m1aS - m2aS = (1/2)m1v12 - (1/2)m2v22

To zaś oznacza, że:

aS(m1 - m2) = (1/2)(m1v12 - m2v22)

Ponieważ zgodnie ze wzorem (2JE3): v = at, wstawiając to do powyższego równania otrzymujemy:

aS(m1 - m2) = (1/2)a2(m1t12 - m2t22), lub

a = 2S(m1 - m2)/(m1t12 - m2t22)

Podstawiając do powyższej zależności dane wyszczególnione w problemie dla omawianego państwa otrzymujemy:

a = 2 x 13 (10 - 4)/(10 x 32 - 4 x 42), czyli

a = 2 x 13 x 6 / (90-64)

a = 6 [energia]/[droga/masa] = 6 [przyspieszenie].

(b) Codzienny spadek zasobu energii moralnej dla całego rozważanego kraju, zgodnie z wzorem (5JE3), wynosi:

E' = maS = 35000000x6x1/7 = 30 000 000 [energia]/[doba].

(c) Dzienny spadek E' zasobu energii moralnej spowodowanej opóźnieniem administracyjnym rozważanego kraju odpowiada codziennej śmierci w tym kraju: n' = E'/(E/1[masa]) = 30000000/1000 = około 30 000 [masa]/[dobę] znajdujących się w maksimum swojego potencjału intelektualnego. Pamiętając, że w przybliżeniu 1 [masa] = 1 [osoba], powyższe oznacza, że efekty działania urzędasów tego kraju w swych skutkach porównywalne są więc do efektów działania hitlerowskich obozów koncentracyjnych!

Problem 5. Gdzieś daleko w przestrzeni znajduje się hipotetyczna niebieska planeta której mieszkańcy zdecydowali się zaakceptować totalizm jako swoją oficjalną filozofię rządową (coś na wzór oficjalnej filozofii dialektycznego materializmu adoptowanej kiedyś przez rządy krajów komunistycznych, a bardziej ściśle jakby odpowiednik oficjalnego systemu filozoficzno-religijnego w postaci religii rządowej obowiązującej w niektórych państwach na Ziemi). Stąd ich system prawny oparty został na mechanice totaliztycznej. W efekcie całe ich prawo kryminalne zmniejszyło się do jednej zasady stwierdzającej, że "osoba która dopuściła się niemoralnego czynu zmniejszającego czyjąś energię moralną musi w kontrolowanych warunkach zrealizować osobiście pracę moralną z kategorii inspiracja lub postęp, którą sobie sama wybierze, jednak która spełni następujące warunki: (a) sumaryczne uczucie (suma cierpienia) tej pracy musi się równać co najmniej uczuciu (sumie cierpień) spowodowanych przez popełniony uprzednio niemoralny czyn; (b) zewnętrzny (tj. nie przywiązany do sprawcy) przyrost energii moralnej generowany przez tą pracę moralną musi być skierowany na podniesienie energii moralnej u wszystkich ofiar danego niemoralnego działania - w przypadku zaś gdy któraś z tych ofiar umarła zanim rachunek został wyrównany, wtedy przyrost ten skierowany powinien być na korzyść sierot, kalek lub osób chorych, osób starszych wiekiem, lub osób bez rodziny; (c) zwrócona musi być co najmniej suma całkowitego spadku energii moralnej utraconej przez wszystkie ofiary danego przestępstwa." Po wprowadzeniu powyższej zasady, cały wymiar sprawiedliwości na niebieskiej plenecie sprowadził się do grupy ekspertów dokonujących dokładnych pomiarów energii moralnej utraconej przez ofiary poszczególnych przestępców, oraz do administrowania systemu instytucji kompensujących wybieranych przez przestępców do wypracowywania zadośćuczynień za swoje niemoralne postępowanie. Zakładając, że jesteś jednym z ekspertów pracujących w systemie kryminalnym tej planety, rozpatrz przypadek gwałciciela, który ochotniczo zobowiązał się w kontrolowanych instytucjonalnie warunkach wykonywać wzbudzającą cierpienie pracę produkcyjną swego własnego wyboru, zaś dochody z tej pracy przekazywać ofierze. Zgwałcona osoba utraciła w efekcie tego czynu E = 3652 jednostek [energia] swojej energii moralnej, przy poziomie cierpienia równym F=2 [siła] rozciągającym się na okres 10 [lat], po którym skutki tego gwałtu uległy zaleczeniu. Natomiast sprawca w instytucji kompensującej zadeklarował wytwarzanie dobra w sposób generujący poziom jego cierpienia F'=1 [siła], zaś przy jego normalnej wydajności pracy szybkość wytwarzania tego dobra wyniesie v = 2 [szybkość]. Wylicz przedział czasu jaki powinien on ochotniczo spędzić w owej instytucji kompensującej aby spłacić swoje przestępstwo.

Rozwiązanie problemu 5: Zgodnie z wzorem (6JE3), w instytucji kompensującej sprawca generował będzie każdej doby energię moralną równą E' = (1/2)mv2 = (1/2) x 1 x (2)2 = 2 [energia]. Dla zwrócenia więc całej energii moralnej odebranej w efekcie tego gwałtu, powinien on spędzić w instytucji kompensującej co najmniej t = E/E' = 1826 [dób] = 5 [lat]. Niestety, w owym okresie czasu akumulacja jego cierpienia wyniesie jedynie F' = m x F x t = 1 x 1 x 1826 [siła], podczas gdy akumulacja cierpienia przez ofiarę wyniosła F = m x F x t = 1 x 2 x 3652 = 7304 [siła]. W związku z powyższym ekspert kryminalny doglądający danego przestępcę powinien go poinformować, iż albo musi on zwiększyć czasokres przebywania w instytucji kompensującej do 20 lat, albo też pozostać tam przez 5 lat, ale wybrać inną pracę z poziomem uczucia (cierpienia) równym F'=4 [siła].

* * *

Jako uzupełnienie tego podrozdziału warto tu dodać, że po zrozumieniu na podstawie powyższych przykładów podobieństw występujących pomiędzy mechaniką totaliztyczną i mechaniką klasyczną, oraz po zrozumieniu istnienia prostego systemu zamienników które umożliwiają przejście z jednej na drugą (tj. zwow = energia, uczucie = siła, odpowiedzialność = przyspieszenie, motywacja = droga lub przesunięcie, itp.), czytelnik jest w stanie znaleźć w podręcznikach mechaniki klasycznej typowe rozwiązanie dla niemal każdego problemu totaliztycznego z jakim może się on spotkać w swym życiu codziennym. W tym celu wystarczy bowiem aby przetłumaczył on swój problem na podobny problem mechaniki klasycznej (wykorzystując podobieństwa, na jakie pojęcia mechaniki totaliztycznej tłumaczą się na odpowiadające im pojęcia mechaniki klasycznej), następnie zaś poszukał w istniejącej literaturze jak ten problem rozwiązuje mechanika klasyczna. Z kolei po znalezieniu rozwiązania w mechanice klasycznej, wystarczy tylko rozwiązanie to przetłumaczyć ponownie na język mechaniki totaliztycznej.


Rozdział JF.

TOTALIZTYCZNA NIRWANA


Jeśli zdołamy skompletować we właściwy sposób znaczącą pracę moralną opisywaną w podrozdziale A6, wówczas praca ta jest w stanie wydatnie zwiększyć poziom naszej energii moralnej. Z kolei poprzez zwiększanie zasobu tej energii, stopniowo zarabiamy sobie na jeden z najbardziej spektakularnych nagród totalizmu, mianowicie na totaliztyczną nirwanę. Dlatego wiedząc już dokładnie czym jest tzw. "praca moralna" opisywana w podrozdziale A6, kolej teraz aby w niniejszym rozdziale omówić dokładniej wszelkie sprawy związane z ową totaliztyczną nirwaną jaką praca ta zwykle kulminuje.

Stan "1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna