Proof Copy ([1/4] w trakcie przeredagowywania)Pobieranie 1,19 Mb.
Strona10/23
Data14.02.2018
Rozmiar1,19 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23
podstawowym wzorem totalizmu opisującym zachowanie się energii moralnej:

E = FS + (µ/µr)frsr (1JE7)

Według niego, zasób naszej energii moralnej zwiększany jest tylko przez te działania które u nas (tj. u dawców danego działania) powodują wysoki nakład cierpienia (F) połączony z pozytywną i wysoką drogą motywacyjną (S), a jednocześnie które u większości z sumy () patrzących na nas właśnie osób (jakich kompatybilność odbiorcza (µr) różni się od naszej (µ)), nie wywołują ani negatywnego odczucia odbiorczego cierpienia (fr) ani też negatywnej odbiorczej motywacji (sr). Kiedy bowiem owe odbiorcze (fr) i (sr) rzucone zostaną z powrotem na nas ze sprawnością () za pośrednictwem nieuświadamianej telepatycznej komunikacji istniejącej pomiędzy umysłami obserwujących się nawzajem wzrokowo dawcy i odbiorców, wówczas przy negatywnej wartości zmniejszą one nasze (E). Oczywiście w przypadku kiedy ktoś postępuje anonimowo, czyli w taki sposób że odbiorcy jego działań nie są w stanie zobaczyć go wzrokowo, wówczas sprawność () z wzoru (1JE7) spada do wartości bliskiej  =0. To zaś praktycznie oznacza, że dla takich przypadków anonimowych działań, w totaliźmie obowiązywać zaczyna uproszczony wzór na zmiany energii moralnej o postaci (patrz też wzór (1JF8)):

E = FS (2JE7)

Zgodnie z wzorami (1JE7) i (2JE7), lub (2JF8) i (1JF8), m.in. w zależności od codziennych motywacji i nastawień "S" jakie ktoś kultywuje, a także od jego wkładu uczuciowego "F" do codziennych działań jakie ten ktoś wykonuje, chwilowy poziom "E" tej osoby może kształtować się na różnej wysokości. Stąd też, obok informacji jak wpływać na poziom swojej energii moralnej (co już wyjaśniano w podrozdziałach JA5 do JF8), kolejnym z zadań totalizmu jest poinformowanie jakie są następstwa utrzymywania tej energii na określonym poziomie. Pierwsze ustalenia w tym zakresie opisane zostały w podrozdziale JD1.6.3.

Na zakończenie tego krótkiego podsumowania z niniejszego podrozdziału, przytoczyć warto wykaz najważniejszych praw poznanych przez nas podczas analiz zachowania się dowolnej energii, jakie odnoszą się również do energii moralnej. Prawa te są jak następuje.

1. Energia moralna jest formą energii jaka podlega wszelkim prawom, którym podlegają też dowolne inne zgrupowania lub przepływy energii. Tak więc podlega ona prawom ucieczki energii do otaczającej ją próżni, prawom wyrównywania się poziomów energetycznych (np. obserwowanego podczas przepływu płynów w naczyniach połączonych), prawom bilansu energetycznego, itp. Następstwami tego podlegania prawom energii, są najróżniesze efekty opisywane w dalszych punktach 2 do 8 wyszczególnionych poniżej.

2. Bezczynność praktykowana w izolacji (np. samotności, czy bez oddziaływania i komunikowania się z innymi ludźmi/intelektami o wyższym od nas zasobie tej energii) zmniejsza poziom naszej energii moralnej niemal tak samo wydatnie jak to czyni popełnianie totaliztycznych grzechów. W takim przypadku nasza energia moralna będzie się zachowywała jak płyn w nieszczelnym naczyniu umieszczonym w próżni, tj. będzie od nas "wyciekała" i systematycznie się zmniejszała, nawet jeśli wstrzymamy się przed popełnianiem totaliztycznych grzechów, jednak unikać też i będziemy dokonywania totaliztycznych dobrych uczynków.

3. Osoba (intelekt) o wysokim poziomie energii moralnej, jaka przez dłuższy czas przebywać będzie w otoczeniu innych osób (intelektów) o dużo niższym od niej poziomie tej energii, stopniowo tracić będzie swoją energię moralną na rzecz otoczenia. W rezultacie jej poziom się zmniejszy, podczas gdy poziomy u osób (intelektów) z jej otoczenia proporcjonalnie się zwiększą. Jeśli też osoba ta nie będzie podejmować systematycznych wysiłków nieustannego uzupełniania ubytków swojej energii moralnej, po określonym czasie poziom jej energii samoczynnie zmniejszy się do średniego poziomu jej moralnego otoczenia.

4. Osoba (intelekt) o niskim poziomie energii moralnej, jaka przez dłuższy czas przebywać będzie w otoczeniu innych osób (intelektów) o znacznie wyższym od niej poziomie tej energii, stopniowo przejmować będzie od swego otoczenia jego poziom energii moralnej. W rezultacie jej poziom się zwiększy, podczas gdy poziomy u osób (intelektów) z jej otoczenia się zmniejszą. Jeśli więc osoba ta wstrzyma się od celowego upuszczania swojej energii, po jakimś czasie jej poziom samoczynnie się zwiększy do poziomu średniego w jej intelektualnym otoczeniu.

5. Szeregowe i równoległe łączenie energii moralnej poszczególnych intelektów podlega tym samym prawom co łączenie pojemników dowolnej innej energii (np. co szeregowe i równoległe łączenie kondensatorów elektrycznych lub baterii). Przykładowo, jeśli istnieje jakiś intelekt zbiorowy, np. małżeństwo, wiążący składające się na niego osoby w sposób partnerski (równoległy), wtedy wypadkowy zasób energii moralnej "ER" będzie dla niego równy sumie zasobów składających się na niego jednostek, tj. ER = E1 + E2 + ... + En. Natomiast dla intelektu zbiorowego o stosunkach podległości (tj. o połączeniu szeregowym) pomiędzy jego indywidualnymi członkami, wypadkowy zasób energii moralnej opisywany będzie wzorem na szeregowe połączenie pojemników energii, tj. 1/ES = 1/E1 + 1/E2 + ... + 1/En. Zauważ, że oba powyższe wzory obowiązują jedynie dla warunków kiedy oporność występująca pomiędzy poszczególnymi jednostkami składowymi intelektu wypadkowego jest pomijalnie mała, przykładowo gdy nie są one ze sobą skłócone, nie czują do siebie żalu, nie posiadają trudności komunikacyjnych, itp. W przypadku jednak gdy oporność taka wystąpi, wzory te wymagały będą zmodyfikowania.

Analiza powyższych wzorów ujawnia, że najwyższy zasób energii moralnej osiągały będą intelekty zbiorowe o partnerskich stosunkach pomiędzy jego jednostkami składowymi, np. państwa rządzone demokratycznie i posiadające płaską hierarchię społeczną, instytucje o płaskiej strukturze organizacyjnej, czy rodziny gdzie każdy ich członek ma równe prawa, obowiązki i własny wkład do funkcjonowania całości. Z kolei najniższe zasoby energii moralnej wystąpią u intelektów zbiorowych o stosunkach podległości, np. wszelkie reżymy i państwa dyktatorskie, instytucje o wysokiej piramidzie zarządzającej, rodziny bazujące na czyimś despotyzmie, itp.

6. Wszelkie zmiany zasobu energii moralnej dają się mierzyć oraz przeliczać. Ich ilościowym opisywaniem, przeliczaniem i wymierzaniem zajmuje się właśnie dyscyplina nazywana mechaniką totaliztyczną, prezentowana w niniejszym rozdziale.

7. Każda zmiana istniejącego status quo okupiona musi zostać odpowiednią zmianą w czyimś poziomie energii moralnej. Manifestacje działania tego prawa obejmują m.in.:

- Narodziny każdej nowej istoty, a także każdego nowego urządzenia, okupione muszą zostać określonym urodzinowym kredytem energii moralnej, zainwestowanym uprzednio przez jednostki przyjmujące na tym świecie rodzącą się istotę czy urządzenie.

- Każda rodząca się istota czy obiekt pojawia się na świecie z określonym początkowym zasobem energii moralnej zdefiniowanym tzw. "pierwotnym dobrym uczynkiem".

8. Każdej zmianie w poziomie czyjejś energii moralnej (E) zawsze towarzyszy określone uczucie (F) i zmiana położenia świadomościowego/motywacyjnego (S), a także każdemu uczuciu (F) i drodze motywacyjnej (S) towarzyszy też zmiana czyjejś energii moralnej (E=FS). Faktycznie też uczucia (F), są produktem ubocznym działania ludzkich przeciw-organów przepompowująych energię moralną - patrz opisy z podrozdziału I5.5. Charakter doznawanego właśnie uczucia (F) zależy od kierunku przepływu energii moralnej (E). Zależnie od tego kierunku, może więc przynależeć do jednej z wielu odmiennych kategorii. Oto przykłady kilku takich kategorii uczuć:

- Uczucie fizycznego, ochotniczo podejmowanego trudu, wysiłku, zmęczenia, bólu, itp. Zawsze przeżywa je każdy, kto właśnie osobiście spręża w swoim przeciw-ciele energię moralną. Z kolei ich przeżywanie zawsze związane jest ze sprężaniem i akumulowaniem w sobie samym energii moralnej.

- Uczucie spełnienia, sytości, satysfakcji i szczęśliwości. Przeżywa je każdy kto osobiście upuszcza wypracowaną wcześniej przez siebie samego energię moralną. Z kolei ich przeżywanie zawsze akompaniowane jest upuszczaniem i zmniejszaniem się naszej energii moralnej.

- Uczucie przykrości, poniżenia i straty. Przeżywa je każdy eksploatowany, od kogo ktoś inny siłą rabuje jego energię moralną. Z kolei ich przeżywanie zawsze akompaniowane jest traceniu naszej energii moralnej.

- Uczucie luksusu, mocy i władzy. Przeżywa je każdy kto wydaje energię moralną zrabowaną od kogoś innego. Z kolei ich przeżywanie zawsze akompaniowane jest wydawaniu energii moralnej wypracowanej przez kogoś innego.

- Uczucie własnej ważności, znaczenia, panowania, wielkości, itp. Przeżywa je każdy kto właśnie rabuje energię moralną od kogoś innego. Z kolei jego przeżywanie zawsze akompaniowane jest wampirowaniu na czyjejś energii moralnej.

Jak wskazały to zawarte w tym podrozdziale rozważania, zdefiniowanie praw rządzących akumulowaniem (a również i upuszczaniem) energii moralnej, w połączeniu z wprowadzonymi w rozdziale JA metodami i narzędziami totalizmu jakie wyjaśniają jak owo akumulowanie dokonywać praktycznie, umożliwiają teraz wprowadzenie kolejnego pojęcia mechaniki totaliztycznej, jakie umożliwia opis i wykorzystanie tych praw w sposób praktyczny. Jest nim tzw. "względny poziom energii moralnej" - patrz równanie (1JE6). Umożliwia on obliczeniowe, a w przyszłości również i pomiarowe, wyznaczanie nie tylko ile właściwie ktoś zgromadził w sobie owej energii moralnej, ale także jakie będą dla niego następstwa owych zmian jego energii. Dzięki więc wprowadzeniu "względnego poziomu energii moralnej", każdy może oszacować rezultaty dowolnego działania na długo zanim działanie to zostanie podjęte zaś jego skutki staną się nieodwracalne (co jest szczególnie ważne w działaniach dotykających wielu ludzi, takich jak decyzje państwowe, decyzje dyrekcji dużych instytucji, nowe prawa, itp.).

JE8. Nirvana
Nirwana jest zjawiskiem raptownego upływu nadmiaru energii moralnej zgromadzonej w czyimś przeciw-ciele, jakie wyzwala się naturalnie i samoczynnie kiedy poziom tej energii przekracza wartość progową zwaną tutaj "barierą nirwany". Wzbudza ona w osobie ją przeżywającej cały kompleks niewypowiedzianie przyjemnych uczuć i doznań.

Ja osobiśnie miałem przyjemność nieustannego przeżywania nirwany przez okres około 9 miesięcy, po tym jak w wyniku dokonywania intensywnej pracy moralnej zdołałem zgromadzić w sobie wymagany dla nirwany poziom energii moralnej wynoszący nirwany > 0.6. Swoje przeżycia podczas jej doznawania opisałem dokładnie w rozdziale JF.

JE9. Równania grawitacyjne
Motto niniejszego podrozdziału: "Najbardziej poszkodowani jesteśmy przez to czego poznania odmawiamy."
Koncept Dipolarnej Grawitacji z którego totalizm się wywodzi, przykłada niezwykle istotne znaczenie do pola grawitacyjnego. Wszakże, razem z polem moralnym, grawitacja jest jednym z dwóch istniejących we wszechświecie pól pierwotnych (patrz podrozdział H1.1). Z kolei od owych pól pierwotnych wywodzi się cała struktura wszechświata, włączając w to wszystkie pola pochodne drugiego, trzeciego, oraz wyższych rzędów (np. pola elektryczne i pole magnetyczne są wtórnymi od grawitacji, zaś pole ciśnień jest wobec niej polem trzeciorzędnym). Z powodu owego znaczenia pola grawitacyjnego, zarówno totalizm, jak i jego gałąź nazywana mechaniką totaliztyczną, uznaje współzależność niemal wszystkich zjawisk wszechświata od wartości pola grawitacyjnego. Jednym z obszarów tego uzależnienia, jaki musi istnieć, jednak jaki dotychczas nie był uznawany przez oficjalną naukę, są wszystkie te zjawiska jakich przebieg zaprogramowany zostaje w formie najróżniejszych mechanizmów dziedziczenia, wpisanych zarówno w strukturze genetycznej organizmów żywych, jak i w zapisach przetrzymywanych w przeciw-materialnym duplikacie tych istot. Z tego co dotychczas wiadomo, do zjawisk tych należały będą: długość życia (tj. długowieczność), inteligencja, wzrost, ciężar, oraz kilka innych parametrów jakie na obecnym etapie badań jeszcze nie zostały opisane, stąd które oczekują aby ktoś opisał je matematycznie. Jak wynika to z moich dotychczasowych badań, wszystkie te zjawiska zależą od kwadratu natężenia pola grawitacyjnego panującego na powierzchni planety na jakiej nastąpiła ewolucja danych istot. (Np. im wyższa grawitacja tej planety, tym istoty te np. żyją dłużej, zaś ich inteligencja jest większa, jednocześnie jednak im wyższa grawitacja tym niższy wzrost i waga tych istot.) Niniejszy podrozdział prezentuje bardziej szczegółowo owe zjawiska zależne od natężenia pola grawitacyjnego.

Obserwacje na temat omawianego tutaj związku pola grawitacyjnego z najważniejszymi parametrami ludzkiej egzystencji gromadzę już od długiego czasu. Po ich ścisłym zdefiniowaniu i wyrażeniu w formie matematycznej, dostarczyły mi one podstaw do napisania niniejszego podrozdziału. Podrozdział ten m.in. zawiera opisy i interpretacje dla szeregu równań, w podrozdziale A4 nazywanych "równaniami grawitacyjnymi". Omawiam tutaj następujące z owych równań: (1) równanie długowieczności, (2) równanie inteligencji, (3) równanie wzrostu, oraz (4) równanie ciężaru. Jak wiadomo z rozwoju innych dziedzin nauki, aby tego typu równania były w stanie dawać precyzyjne wyniki, koniecznym jest wyznaczanie użytych w nich stałych na podstawie ogromnej liczby danych statystycznych. Niestety, przy obecnym stanie naszej wiedzy, dane te po prostu nie są jeszcze nam dostępne, nie wspominając już, że obecne możliwości ludzkie nie pozwalają również na ich praktyczne potwierdzenie. Dlatego chciałbym tutaj podkreślić, że wszystkie stałe użyte w równaniach przytoczonych w podrozdziałach JE9.1 do JE9.4 mają charakter hipotezy pilotującej, wymagającej w przyszłości uściślenia i zweryfikowania, oraz nastawionej głównie na zidentyfikowanie i ukazanie generalnych trendów jakie powinny zostać poddane kiedyś bardziej szczegółowym badaniom. Stąd dawane przez nie wyniki należy traktować jedynie jako przybliżone i poglądowe, nie zaś jako precyzyjne wartości na których można absolutnie polegać. Niemniej, nawet mając tylko taki przybliżony charakter, ciągle zaczynają one dawać nam rozeznanie na temat naszej obecnej sytuacji, oraz na temat źródeł najróżniejszych zjawisk jakie obserwujemy w naszym społeczeństwie.

Oczywiście ci z czytelników, którzy mają okazję porównywać eksperymenty z teoriami, wiedzą również, że każde równanie jest jedynie przybliżonym odzwierciedleniem rzeczywistości i każde z nich daje wyniki obarczone określonym błędem. Jedyna więc różnica pomiędzy równaniami przytoczonymi w niniejszym podrozdziale a tymi zawartymi np. w podręcznikach konwencjonalnej fizyki czy mechaniki, sprowadza się do faktu, że błąd równań podręcznikowych, z uwagi na dostępność przedmiotu którego dotyczą, z reguły już obecnie daje się oszacować, natomiast błąd przytoczonych tutaj równań oszacowany może zostać dopiero kiedy nasza wiedza na ich temat podniesie się do odpowiednio wysokiego poziomu. Oczywiście aby wiedza ta mogła się kiedyś podnieść, równania te muszą zostać podane do wiadomości zainteresowanych stron już obecnie.

Jedną z istotniejszych informacji jakie chciałbym też przekazać czytelnikowi za pośrednictwem tego podrozdziału, to że parametry naszego życia, takie jak długowieczność, inteligencja, wzrost, itp., posiadają aż podwójny zapis. Zapisane są one bowiem zarówno harwarowo w naszym systemie genetycznym, jak i softwarowo w parametrach naszego duplikatu przeciw-materialnego. Softwarowy zapis w duplikacie przeciw-materialnym jest przy tym bardzo nietrwały i po zmianie planety na jakiej się rodzimy lub mieszkamy, zmodyfikowany on zostaje polem grawitacyjnym tej nowej planety. Natomiast zapis genetyczny jest bardziej trwały i aby został zmieniony zaistnieć muszą szczególne warunki. Jak wynika z moich dotychczasowych badań i obserwacji, te szczególne warunki zaistnieją jeśli dany organizm poddany zostaje w momencie spłodzenia albo określonemu polu telekinetycznemu, albo też określonym wibracjom telepatycznym. Przykładowo zachodzi obawa, że wibracje telepatyczne wzbudzane eksplozjami bomb jądrowych - jak to opisano w podrozdziale D4 monografii [5/3] i [5/4] powodują ostatnio w genetycznym zapisie nowych generacji ludzi raptowne zmiany wartości ich wzrostu, inteligencji i długowieczności.

Z czasem jednak (hardwarowy) zapis genetyczny zdaje się stopniowo podążać za (softwarowym) zapisem w przeciw-ciele. Z tego właśnie powodu średni wzrost ludzi na naszej planecie nieustannie się zwiększa, co doskonale widać jeśli w muzeach ktoś porówna rozmiary egipskich mumii do dzisiejszych ludzi, lub rozmiary średniowiecznych zbroi rycerskich do siebie samego. Ponadto, im mniejsze organizmy, tym ich zapis genetyczny łatwiej podąża za zapisem grawitacyjnym. Przykładowo z moich obserwacji wynika, że w przypadku bakterii i wirusów, oba te zapisy zaczynają zmieniać się niemal równocześnie. To wyjaśnia dlaczego wiedza ludowa informuje, że jeśli ktoś jest chory, jego choroba zaniknie jeśli ktoś ten "zmieni powietrze" poprzez przeniesienie się do odmiennego obszaru jaki leży na innej wysokości - np. w góry (to także z tego właśnie powodu w nizinnej Polsce niemal wszystkie sanatoria położne są w górach). To też tłumaczy dlaczego bakteria, która w Bułgarii powoduje kwaśnienie mleka na gęsty, twardy jak masło i niezwykle smaczny "jogurt", nie daje się zreprodukować w innych niż Bułgaria warunkach grawitacyjnych. (Przykładowo, szczepy tej bakterii przesłane samolotem do USA, Australii i Nowej Zelandii, zmieniają swój zapis genetyczny już po około dwóch pokoleniach.) To też tłumaczyłoby dlaczego z dawnych obserwacji wynika, iż zbliżenie się komety do Ziemi zawsze zwiastuje nadchodzące epidemie. Wszakże taka kometa zmieniała czasowo nasze pole grawitacyjne jakie z kolei powodowało wyewoluowanie się nowych mutacji bakterii i wirusów, których ludzkie organizmy nie umiały jeszcze zwalczać. Tłumaczy to również powszechnie znaną obserwację empiryczną, że jeśli ktoś ma np. grypę, czy podobną do grypy chorobę bakteryjną, wówczas w przypadku podróży do innej miejscowości jaką charakteryzuje odmienna grawitacja, owa choroba bardzo szybko ulega samo-wyleczeniu. Wszakże po podróży w wyniku której pole grawitacyjne ulega zmianie, raptownie zmienia się również zapis genetyczny w wirusach grypy, w efekcie jakiej to zmiany wirusy te przestają być tak zjadliwe, a nasz organizm szybko z nimi daje już sobie radę.

Oczywiście, wnosi to także sobą najróżniejsze niebezpieczeństwa. Jedno z nich, jakie natychmiast rzuca się w oczy, wynika z obecnych eksperymentów w tzw. "inżynierii genetycznej", kiedy to najróżniejszym zwierzętom (np. krowom), a nawet warzywom (np. pomidorom), wszczepia się ludzkie geny. Chodzi bowiem o to, że jeśli w jakichś sprzyjających warunkach grawitacyjnych, któraś z bakterii lub wirusów jakie zwykle atakowały i zabijały tylko owe krowy czy pomidory, nagle wymutuje się do postaci, że zacznie lubować się również w atakowaniu owych ludzkich składowych tychże krów czy pomidorów, wówczas ludzkość skonfrontowana nagle zostanie z następną plagą typu AIDS, która może poczynić spustoszenia większe niż słynne plagi średniowieczne.

Niniejszy podrozdział nie jest jedynie czystą teorią nie posiadającą praktycznego zastosowania. Dostarcza on wszakże teoretycznych wyjaśnień dla rozlicznych zjawisk jakie już od dawna były zaobserwowane empirycznie, jednak jakie poprzednio nie mogły być wytłumaczone naukowo. Ponadto formuje on fundamenty teoretyczne dla całkowicie nowych kierunków, które mogą zaowocować w osiąganiu przez naszą cywilizację nieopisanych korzyści. Przykładowo wskazują one jak daje się leczyć choroby za pomocą pola grawitacyjnego, oraz jak daje się zwiększać długość luudzkiego życia. Rozdział ten przestrzega też przed długotrwałym wysyłaniem ludzi w warunki braku grawitacji (np. w długotrwałe podróże kosmiczne) i nakłania do pilnego rozpoczęcia badań nad wytwarzaniem na naszych statkach kosmicznych jakiejś formy sztucznej grawitacji. Przeglądnijmy więc te obszary mechaniki totaliztycznej, dla których zależność określonego zjawiska od pola grawitacyjnego udało się mi już wydedukować, zdefiniować i wyrazić matematycznie. Oto one.

JE9.1. Równanie długowieczności


Motto niniejszego podrozdziału: "To co niewiarygodne dla niewiedzących, staje się naturalne dla wiedzących."
Ortodoksyjna nauka ziemska uznaje już istnienie wielu odmiennych form energii. Ciągle jednak uparcie ona zaprzecza, że istnieje tzw. "energia życiowa". Czyni tak na przekór, że zarówno potrzeba istnienia, jak i ślady istnienia energii życiowej, wyłaniają się bez przerwy z najróżniejszych nauk niekonwencjonalnych. Wszakże idea energii życiowej używana jest już przez liczne dyscypliny empiryczne, włączając w to niemal wszystkie metody uzdrawiania, akupunkturę, okultyzm, oraz kilka dalszych obszarów wiedzy. Jest ona także używana przez Wschodnie szkoły filozoficzne, chociaż zwykle nazywają ją one z użyciem odmiennej terminologii, np. "chi", "reiki", itp.

Zgodnie z mechaniką totaliztyczną, energia życiowa oraz energia moralna, są to dwie formy tej samej energii, jaka nieustannie zamienia się jedna w drugą. Tyle tylko, że energia życiowa jest "głupią" energią fizyczną, podczas gdy energia moralna posiada inteligencję. Mechanika totaliztyczna definiuje "energię życiową" w następujący sposób: "energia życiowa jest energią jaka po przepompowaniu do przeciw-ciała transformuje się w energię moralną, oraz energią w jaką zamienia się energia moralna po swoim upuszczeniu do ciała fizycznego". Bardziej szczegółowo mechanizm wzajemnych przemian energii moralnej w energię życiową i vice versa, opisany jest w podrozdziale I5.6. Mechanizm ten ujawnia, że obie te formy są właściwie tą samą energią, tyle że rezydującą w odmiennych z obu ciał ludzkich. Każda też z nich odżywia odmienne z obu tych ciał. Energia moralna rezyduje i odżywia przeciw-ciało, zaś energia życiowa rezyduje i odżywia ciało fizyczne.

Fakt że każda z owych energii rezyduje i odżywia odmienne ciało, posiada szereg następstw. Dla przykładu, kiedy któryś z tych dwóch rodzajów energii ulegnie wyczerpaniu, musimy umrzeć. Jeśli najpierw wyczerpaniu ulega energia moralna, wówczas doświadczamy dramatycznej śmierci, która w rozdziale JD1.2 nazywana była "śmiercią poprzez moralne zaduszenie". Z kolei jeśli najpierw wyczerpaniu ulega energia życiowa, wówczas umieramy cichą śmiercią od tzw. "uwiądu starczego". Podobnie jest z niedożywieniem któregoś z ciał tymi energiami. Jeśli nasze przeciw-ciało zostaje niedożywione energią moralną, wówczas wynikiem są najróżniejsze "choroby moralne" opisywane w podrozdziale JD1.1, czyli np. choroby umysłowe, złe zachowanie, agresja, stany depresyjne, oraz inne manifestacje chorób ducha. Z kolei jeśli ciało fizyczne jest niedożywione energią życiową, wówczas doświadczamy najróżniejsze choroby fizyczne, ataki bakteryjne i wirusowe, rozkładanie się ciała fizycznego, itp.

Jedną z niezwykłych atrybutów mechanizmu transformowania energii moralnej w energię życiową i vice versa, jest opisywany w podrozdziale I5.6 atrybut "podliczania przepływu" owej energii. Atrybut ten powoduje, że w miarę jak rośnie sumaryczna objętość energii przetransformowanej pomiędzy tymi dwoma formami, na transformowaną energię nanoszony zostaje specjalny zapis który powoduje zmiany w ciele jakie jest odżywiane daną formą energii. Zapis ten powoduje, że z powiększaniem się sumarycznej objętości energii przepompowanej przez nasze przeciw-organy, zaczynamy się starzeć. Szybkość tego procesu starzenia jest przy tym regulowana natężeniem pola grawitacyjnego planety na jakiej żyjemy.

Owe zmiany szybkości naszego starzenia się w zależności od natężenia pola grawitacyjnego planety na jakiej żyjemy, są jednym z tematów jaki powinien zostać szczególnie pilnie przebadany przez nową dyscyplinę medycyny, która w podrozdziale H10 nazywana jest "medycyną przeciw-świata". W chwili obecnej jedynie bowiem wiemy, że szybkość ta podlega jednej z wersji omawianych tutaj równań grawitacyjnych, jakie nazywam "równaniami długowieczności". Omówieniu tych równań długowieczności poświęcony jest niniejszy podrozdział.

Uzasadnienie dla przyczyn i mechanizmu powodującego, że1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna