Proof Copy ([1/4] w trakcie przeredagowywania)Pobieranie 1,19 Mb.
Strona1/23
Data14.02.2018
Rozmiar1,19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Proof Copy ([1/4] w trakcie przeredagowywania)
Prof. dr inż. Jan Pająk

ZAAWANSOWANE URZĄDZENIA MAGNETYCZNE

Tom 9

Mechanika totaliztyczna.

Monografia naukowa, 4-te wydanie, Nowa Zelandia, 2005 rok,

ISBN 0-9583727-5-6.
Copyright © 1998 by Prof. dr inż. Jan Pająk.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Całość ani też żadna z części niniejszej monografii nie może zostać skopiowana, zreprodukowana, przesłana, lub upowszechniona w jakikolwiek sposób (np. komputerowy, elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny, nagrania telewizyjnego, itp.) bez uprzedniego otrzymania wyrażonej na piśmie zgody autora lub zgody osoby legalnie upoważnionej do działania w imieniu autora. Od uzyskiwania takiej pisemnej zgody na kopiowanie tej monografii zwolnieni są tylko ci którzy zechcą wykonać jedną jej kopię wyłącznie dla użytku własnego nastawionego na podnoszenie wiedzy i dotrzymają warunków że wykonanej kopii nie użyją dla jakiejkolwiek działalności zawodowej czy przynoszącej dochód, a także że skopiowaniu poddadzą cały wybrany tom lub całą monografię - włącznie ze stroną tytułową, streszczeniem, spisem treści i rysunków, wszystkimi rozdziałami, tablicami, rysunkami i załącznikami.

Zarejestrowano w Bibliotece Narodowej Nowej Zelandii jako Depozyt Legalny z dnia 29 października 1998 roku. Wydano w Nowej Zelandii prywatnym nakładem autora.
Data ostatniej aktualizacji niniejszego tomu: 27 stycznia 2005 roku. (W przypadku dostępu do kilku egzemplarzy/wersji tej monografii, rekomendowane jest zapoznawanie się z egzemplarzem o najnowszej dacie aktualizacji!)

Nieodpłatne kopie tej monografii są dostępne poprzez Internet m.in. pod adresami: telekinesis.50megs.com, telepathy.50megs.com, prawda.50megs.com, timevehicle.150m.com, pigs.20fr.com, milicz.fateback.com, jan-pajak.com. Może ona także być odnaleziona za pośrednictwem linków, z m.in. następujących stron internetowych: totalizm.20m.com, totalizm.20fr.com, totalism.50megs.com, god.20m.com, truenirvana.20m.com, nirwana.terramail.pl, prawda.20m.com, prawda.20fr.com, chi.coms.ph, newzealand.0me.com, malbork.20m.com, propulsion.20m.com, ufonauts.20m.com, ufonauci.w.interia.pl, oraz morals.t35.com.


Niniejsza monografia [1/4] stanowi raport naukowy z przebiegu badań autora. Stąd prezentacja wszelkich zawartych w niej materiałów posiadających wartość dowodową lub dokumentacyjną dokonana została według standardów przyjętych dla publikacji (raportów) naukowych. Szczególna uwaga autora skupiona była na wymogu odtwarzalności i możliwie najpełniejszego udokumentowania źródeł, tj. aby każdy naukowiec czy hobbysta pragnący zweryfikować lub pogłębić badania autora był w stanie dotrzeć do ich źródeł (jeśli nie noszą one poufnego charakteru), powtórzyć ich przebieg, oraz dojść do tych samych lub podobnych wyników.
Jest to czwarte (poszerzone i przeredagowane) wydanie najważniejszej publikacji naukowej autora, której trzecie (poprzednie) 9-cio tomowe wydanie opublikowane w 1998 roku nosiło taki sam tytuł i dane edytorskie, drugim wydaniem była 7-mio tomowa monografia: "Zaawansowane napędy magnetyczne" (Monografia, Dunedin, New Zealand, 1998, ISBN 0-9583380-2-7, około 1200 stron tekstu, w tym 120 ilustracji i 7 tablic, w 7 tomach) zaś pierwszym wydaniem była monografia [1]. Jest to także poszerzona polskojęzyczna adaptacja (w tłumaczeniu autora) angielskojęzycznej rozprawy:

Dr Jan Pająk: "Advanced Magnetic Propulsion Systems". Monograph, Dunedin, New Zealand, 1990, ISBN 0‑9597946‑9‑7, a private edition by the author, 460 pages (including 7 Tables and 163 illustrations).


Wszelka korespondencja przeznaczona dla autora niniejszej monografii [1/4] powinna być kierowana na następujący jego adres w Nowej Zelandii:

P.O. Box 33250

Petone 6340

NEW ZEALAND

Tel.dom (2005 rok): +64 (4) 56-94-820; Emaile: janpajak@joinme.com lub jpajak@poczta.wp.pl.

STRESZCZENIE tomu 9 monografii [1/4] "Zaawansowane urządzenia magnetyczne", ISBN 0-9583727-5-6.


Czy aby wieść życie codzienne potrzebujemy znać mechanikę albo fizykę? Czy powinniśmy dodatkowo poznać nową gałąź totalizmu zwaną mechaniką totaliztyczną? W czym taka mechanika byłaby nam pomocna gdybyśmy ją zgłębili? Jaki rodzaj korzyści powinniśmy się spodziewać jeśli opanujemy mechanikę totaliztyczną? Czego dotyczy mechanika totaliztyczna? Czy jest ona trudna do poznania i do użycia? Co trzeba wiedzieć aby uczynić ją wysoce użyteczną? Odpowiedzi na powyższe, a także na wiele innych, zapytań, zawarte są w niniejszym tomie.

Mechanika totaliztyczna jest odrębną gałęzią totalizmu, która stara się definiować, szacować ilościowo, mierzyć i obliczać wszelkie zmienne i wszelkie działania, wkomponowane w filozofię totalizmu. Jej nazwa może brzmieć odstraszająco. Jednak tak naprawdę to jej intencją jest dostarczenie nam narzędzia, które pozwala na precyzyjne definiowanie, mierzenie i wyliczanie wszystkiego co jest poza-materialne, jednak co wpływa na nasze życie codzienne. Przykładowo, wskazuje ona jak precyzyjnie daje się mierzyć i zwiększać ludzką inteligencję. (Jak wiemy, dotychczas inteligencja mogła być szacowana tylko w dużym przybliżeniu, za pośrednictwem niewiele mówiącego współczynnika IQ. Zupełnie zaś nikt nie wiedział jak ją zwiększać.) Mechanika ta pozwala też aby mierzyć czyjąś odpowiedzialność, uczucia, energię moralną, czy moc moralną.

Mechanika totaliztyczna nie musi być wymyślona od samego początku. Wszakże przez całe wieki ludzie rozwijali już tzw. "mechanikę klasyczną", która umożliwiała im mierzenie i obliczanie wszystkiego co jest materialne. Niestety, owa mechanika klasyczna nie pozwalała abyśmy mierzyli lub obliczali wielkości poza-materialne rządzące naszym życiem. Dla przykładu, nie pozwalała nam na pomierzenie poziomu naszego bólu jeśli stracimy kogoś bliskiego, ani ilości energii jaką potrzebujemy włożyć aby powiedzmy wydobyć się z określonego nałogu. Nie pozwalała też na obliczenie np. rzeczywistych kosztów jakiegoś posunięcie politycznego. Dlatego też zaistniała potrzeba aby rozwinąć odpowiednik mechaniki klasycznej, tyle tylko że odnoszący się do owych poza-materialnych aspektów naszego życia. To właśnie zostało osiągnięte przez mechanikę totaliztyczną, która po prostu jest uogólnieniem mechaniki klasycznej, tyle że poszerzonym w taki sposób, aby rozciągnęła swoją stosowalność i do poza-materialnych wielkości i zjawisk.

Niniejszy tom poświęcony jest omówieniu mechaniki totaliztycznej. Prezentuje on tą obliczeniową gałąż totalizmu, oraz informuje o obecnym stanie jej zaawansowania. Jego zgłębienie ujawni więc metody i narzędzia jakie pozwalają na pomiarowe i obliczeniowe ujęcie poza-materialnych pojęć, parametrów, wskaźników i energii decydujących o poziomie naszego życia. Tom ten wyjaśnia też zagadnienia wpływu najróżniejszych wielkości moralnych na nasze życie, oraz rozwoju metod za pośrednictwem jakich wielkości te mogą zostać definiowane, przeliczane, badane, lub rozwijane w nas samych lub w naszych dzieciach.

Idee zaprezentowane w niniejszym tomie mogą okazać się korzystne dla całego szeregu ludzi. Dla przykładu, powinny one okazać się bardzo użyteczne dla wszystkich tych młodych osób, które studiują mechanikę, lub które zamierzają poświęcić się nauce mechaniki klasycznej w szkołach lub uczelniach. Jest tak ponieważ mechanika totaliztyczna zilustruje im jak użyteczna jest mechanika jako cała dyscyplina naukowa, a więc również, jak korzystnie jest ją poznać. Ponadto, poprzez wyjaśnienie im filozoficznych następstw mechaniki, tom ten będzie pomagał lepiej zrozumieć co oznaczają poszczególne idee mechaniki klasycznej. Idee tego tomu powinny także okazać się wysoce pomocne dla osób studiujących zagadnienia moralne, filozoficzne i społeczne. Wszakże idee te pozwolą zrozumieć ukryte siły i mechanizmy jakie rządzą losem indywidualnych ludzi i intelektów zbiorowych. W końcu powinny one służyć licznymi korzyściami tym wszystkim ludziom, którzy chcą poznać lepiej siebie samych i przejąć moralną kontrolę nad własnym życiem.

Tom ten jest szczególnie rekomendowany osobom z ścisłymi umysłami i inklinacjami do obliczeń, które są zainteresowane w totaliźmie. Nawet jeśli nie posiadają oni przygotowania matematycznego, ciągle poprzez zapoznanie się z tym tomem, uzyskają oni rozeznanie jak ścisłą nauką jest totalizm, w jak wielu odmiennych obszarach totalizm wykazuje swoją wysoką użyteczność, oraz jaki rodzaj interesujących perspektyw otwiera on dla naszej cywilizacji.


SPIS TREŚCI tomu 9 monografii [1/4] "Zaawansowane urządzenia magnetyczne", ISBN 0-9583727-5-6.

Str: Rozdział:── ──────
1 Strona tytułowa

2 Streszczenie tomu 9

3 Spis treści tomu 9 (zauważ, ze pełny spis treści całej monografii [1/4] zawarty jest w tomie 1)

Tom 9: Mechanika totaliztyczna
JE-1 JE. MECHANIKA TOTALIZTYCZNA - NARZĘDZIE

DLA ILOŚCIOWEGO REGULOWANIA NASZEGO ŻYCIA

JE-2 JE1. Dlaczego potrzebujemy mechanikę totaliztyczną

JE-5 JE2. Mechanika klasyczna a mechanika totaliztyczna

JE-9 JE3. Definicje, jednostki, oraz pomiary podstawowych pojęć mechaniki totaliztycznej,

które reprezentują moralne odpowiedniki dla pojęć ruchu liniowego z mechaniki klasycznej

(t.j. współrzędne, czas, masa, przemieszczenie, szybkość, przyspieszenie, siła, energia, moc, itp.,

dla działania moralnego oraz dla ruchu liniowego)

JE-12 JE3.1. Czas moralny

JE-12 JE3.2. Masa moralna, albo inteligencja, jako moralny odpowiednik masy w mechanice klasycznej

JE-16 JE3.3. Droga moralna, albo motywacja, jako moralny odpowiednik

przemieszczenia z mechaniki klasycznej

JE-20 JE3.4. Szybkość moralna, albo entuzjazm

JE-21 JE3.5. Przyspieszenie moralne, albo odpowiedzialność,

jako moralny odpowiednik przyspieszenia z mechaniki klasycznej

JE-21 JE3.6. Uczucia jako moralne odpowiedniki sił fizycznych z mechaniki klasycznej

JE-23 JE3.7. Energia moralna

JE-24 JE3.7.1. Czym jest grawitacja i jak wygląda nasz wszechświat

JE-27 JE3.8. Moc moralna

JE-28 JE4. Opisy następstw ubocznych filozofii pasożytnictwa,

jako niemoralnych odpowiedników dla ruchu wirowego

(energia wirowania, siła odśrodkowa, przemieszczenie kątowe, itp.)

JE-30 JE4.1. Depresja jako moralny odpowiednik siły odśrodkowej ruchu wirowego

JE-31 JE4.2. Energia staczania

JE-31 JE5. Zarządzanie uczuciami

JE-31 JE5.1. Fizykalne następstwa uczuć

JE-34 JE5.2. Neutralizowanie ponadprogowych uczuć

JE-38 JE5.3. Wpływ uczuć na poziom energii moralnej

JE-47 JE5.4. Uczuciowy mechanizm decydowania o płci płodu (lub zapobiegania niepożądanej ciąży)

JE-48 JE6. Względny poziom energii moralnej "µ" i jego obliczanie

JE-50 JE6.1. Moralny system komunikacyjny, a "µ"

JE-55 JE6.2. Jak podnosić nasz osobisty względny poziom energii moralnej "µ"

JE-56 JE6.3. Jak podnosić względny poziom energii moralnej "µ" w naszym kraju i cywilizacji

JE-61 JE7. Zarządzanie zasobem energii moralnej

JE-65 JE8. Nirwana

JE-65 JE9. Równania grawitacyjne

JE-67 JE9.1. Równanie długowieczności

JE-79 JE9.1.1. Zwiększające długowieczność efekty gromadzenia energii moralnej

JE-80 JE9.2. Równanie inteligencji

JE-84 JE9.3. Równanie wzrostu

JE-88 JE9.4. Równanie ciężaru

JE-94 JE9.5. Równanie uczuć

JE-98 JE9.6. Równanie zwrotu karmy

JE-99 JE10. Przykłady problemów praktycznych mechaniki totaliztycznej wraz z ich rozwiązaniami


JF-105 JF. TOTALIZTYCZNA NIRWANA

JF-106 JF1. Jak można opisać totaliztyczną nirwanę

JF-108 JF2. Opisy sensacji doznawanych podczas totaliztycznej nirwany

JF-111 JF3. Mechanizm, jaki powoduje pojawienie się totaliztycznej nirwany

JF-112 JF4. Trzy odmienne mechanizmy nirwany

JF-118 JF4.1. Histeria tłumu - jako odwrotność nirwany rezonansowej

JF-118 JF5. Atrybuty totaliztycznej nirwany

JF-119 JF6. Manifestacje nirwany (np. przyciąganie przeciwstawnej płci)

JF-124 JF7. Nirwana a cele totalizmu

JF-125 JF8. Rozwój równań, jakie kwantyfikują nirwanę

JF-138 JF9. Jak zapracować sobie na totaliztyczną nirwanę

JF-146 Rysunek JF1 (Istotka z totaliztycznej, pozaziemskiej cywilizacji)


Rozdział JE.

MECHANIKA TOTALIZTYCZNA - NARZĘDZIE

DLA ILOŚCIOWEGO REGULOWANIA NASZEGO ŻYCIA
Motto tego rozdziału: "Nawet największa rzeka zaczyna się od kilku pierwszych kropel."
Wyobraźmy sobie przez chwilę, że jesteśmy jednymi z pierwszych ludzi na Ziemi. Dla przykładu Adamem lub Ewą. Nie znamy mechaniki, nie znamy więc wymiarów, jednostek, równań, praw, mechanizmów, konstrukcji, itp. Gdybyśmy więc, dla przykładu, zechcieli zerwać listek figowy o wielkości odpowiedniej dla Ewy, nie mielibyśmy pojęcia jak go zmierzyć. Dlatego, najprawdopodobniej, zmuszeni bylibyśmy do wielokrotnego wspinania się na drzewo figowe, tylko po to aby dopasować jeden listek. Musielibyśmy bowiem zerwać taki listek, potem zaś zejść na ziemię i spróbować przypasować go Ewie. Gdyby jednak okazał się zbyt mały lub zbyt duży, zaś kapryśna Ewa nie chciałaby go nosić ponieważ wyglądałby jak zdjęty z jej siostry, zmuszeni bylibyśmy ponownie drapać się na drzewo po następny listek. Po kilku więc takich kolejnych wejściach i zejściach, zapewne wpadlibyśmy na ideę aby zmierzyć rozmiar Ewy. W ten sposób wynaleźlibyśmy pierwszą jednostkę miary. Potem musielibyśmy nauczyć się jak oceniać wagę zwierzyny jaką skonfrontowaliśmy, jak wielkie powinny być garnki i naczynia które lepilibyśmy z gliny aby zaspokoić potrzeby jednego posiłku, jakie drewno jest najlepsze na łuki, jak z korzyścią zahandlować z sąsiadami długie i cienkie na grube i krótkie, itp. Wynik byłby taki, że wcale nie uświadamiając sobie tego, pomału rozwijalibyśmy dyscyplinę mechaniki. Szczerze mówiąc, to nie mielibyśmy innego wyjścia niż rozpracować mechanikę, bowiem okazuje się ona absolutnie niezbędnym narzędziem do ilościowego opisywania każdego aspektu naszego życia. Wszakże w życiu musimy używać coraz precyzyjniejszych miar, wag, wymiarów, jednostek, mechanizmów, zasad, praw, konstrukcji, itp. W końcu, jednego dnia ktoś wpadłby na pomysł aby spisać całą tą praktyczną wiedzę w jednej książce, jaką by nazwał "mechaniką". W ten sposób naukowa dyscyplina "mechaniki klasycznej" by się narodziła. Dyscyplina ta stopniowo zaprowadziłaby naszą cywilizację do punktu w jakim znajdujemy się dzisiaj.

Potem filozofia totalizmu by się narodziła. Zilustrowałaby nam ona, że niezależnie od obiektów materialnych, działań fizycznych, oraz zjawisk fizykalnych, istnieją także poza-materialne wielkości, oraz poza-materialne działania. Co więcej, totalizm by nam też uświadomił, że owe poza-materialne wielkości, działania i zjawiska nie tylko że również dają się mierzyć i obliczać, ale także że leży to w naszym najistotniejszym interesie abyśmy dokładnie nauczyli się jak je mierzyć i obliczać. Wpadlibyśmy więc na pomysł, aby tak poszerzyć i uogólnić mechanikę klasyczną, aby włączyła ona w siebie również i wszystko to co jest poza-materialne. W ten sposób sformułowalibyśmy mechanikę totaliztyczną. Oczywiście, po tym jak zostałaby ona rozpracowana, musiałaby też zostać wyjaśniona innym ludziom. Dlatego pierwszy podręcznik mechaniki totaliztycznej musiałby zostać napisany. Niniejszy tom powinien być traktowany właśnie jako taki jeden z pierwszych podręczników owej nowej mechaniki. Przejmuje on na siebie zadanie wyjaśnienia czym jest mechanika totaliztyczna i dlaczego istnieje potrzeba jej rozwijania. Także wstępnie formułuje on ową nową dyscyplinę pomiarową i obliczeniową.

Z punktu widzenia swego przeznaczenia, mechanika totaliztyczna zdefiniowana może zostać jako "gałąź totalizmu, która umożliwia wyznaczanie i kontrolowanie ilościowych związków pomiędzy zmianami różnorodnych wielkości i parametrów jakie dla intelektów opisują ich energię moralną, działania, doznania, uczucia, odpowiedzialność, myśli, intencje, nastawienia, itp.". W sposób podobny jak mechanika klasyczna opisuje ilościowe wyniki naszych działań fizycznych, tak samo nowo-wprowadzona tutaj mechanika totaliztyczna opisuje moralne konsekwencje wszelkich naszych działań, włączając w to także działania typu poza-materialnego. Gdyby powyższe uzupełnić wyjaśnieniem ją ilustrującym, to przykładowo umożliwia ona wyliczenie ilości uczucia i motywacji jakie spowodują określoną zmianę energii moralnej, wyznaczenie jak dużo energii moralnej jest tracone każdego dnia z powodu czyjejś bezczynności, a stąd i dzienną porcję zasobu tej energii rozpraszanej w efekcie czyjegoś nieróbstwa, ilościowe porównywanie odmiennych działań, dokładne oszacowanie energii moralnej przysparzanej określonym działaniem moralnym, ogarnianie następstw określonego postępowania codziennego, uświadamianie dokładnej ceny jaką płacimy za określony styl życia czy nastawienie wewnętrzne (np. za oglądanie telewizji zamiast aktywnego wypracowywania sobie zasobu energii moralnej), przedfaktowe ocenianie decyzji polityków i dyrekcji, projektów gospodarczych, nowych technologii, nowo-wprowadzanych praw, praktyk rodzinnych i edukacyjnych, itp. Mechanika ta dostarcza więc zjawiskom moralnym i poza-materialnym dokładnie tak samo potężnego narzędzia obliczeniowego i pomiarowego, jakie mechanika klasyczna dostarczyła zjawiskom ruchu obiektów materialnych.

Mechanika totaliztyczna narodziła się dopiero niedawno. Z kolei wszystko co dopiero się narodziło, najpierw wymaga włożenia w to wysiłku zanim stanie się to produktywne i całkowicie użyteczne. Niemniej, nawet obecnie, kiedy ów wysiłek nie został w nią jeszcze zainwestowany w wymaganej wielkości, ciągle jest ona już w stanie zilustrować ogromny potencjał jaki posiada w zakresie ilościowego opisywania i kwantyfikowania moralnych aspektów naszego życia. Praktycznie może się ona stać jedną z najbardziej użytecznych i poręcznych dyscyplin obliczeniowych. Wszakże już obecnie jest ona kluczem do naszego osobistego szczęścia - jako że dostarcza metod obliczeniowych jakie pozwalają zaprojektować sposób na jaki daje się osiągnąć stan nirwany, jak to opisane zostało w podrozdziałach JF8 i JF9. Dostarcza ona także pojęcie "pracy moralnej", która to praca jest najdoskonalszym miernikiem czyjejś efektywności działania oraz faktycznego wkładu do społeczeństwa. Miara ta wkrótce już może się stać poręcznym narzędziem dla pracodawcy w wyznaczaniu czyichś zarobków w znacznie bardziej sprawiedliwy sposób niż dotychczas (np. zarobki mogą być automatycznie wyznaczane jako proporcjonalne do energii moralnej jaką dany pracownik generuje). Może i powinna ona również być używana w wymiarze sprawiedliwości - patrz podrozdziały JC3 i JE10, do dokładnego określania poziomu czyjejś winy i wielkości wymaganego zadośćuczynienia lub kary. W medycynie może ona być używana jako narzędzie poprawy czyjegoś zdrowia mentalnego czy moralnego, lub do wyliczania mocy moralnej koniecznej dla pozbycia się określonego nałogu. W polityce umożliwia ona np. porównywanie ze sobą obietnic wyborczych jakie nie są wzajemnie spokrewnione, oraz wiele więcej. Niektóre z niezliczonych zastosowań tej nowej dyscypliny będą wyjaśniane w podrozdziałach jakie nastąpią.

Mechanika totaliztyczna sprowadza się do ustanowienia całego systemu nowych wielkości moralnych, definicji, jednostek, pomiarów, równań, procedur obliczeniowych, formuł przeliczeniowych, danych ilościowych, itp. Dlatego, rozwój mechaniki totaliztycznej stał się możliwy tylko dzięki zaawansowaniu tych części totalizmu, które rozwijają owe ilościowe wielkości, szczególnie te dotyczące energii moralnej, uczuć, motywacji, odpowiedzialności, itp. W tym zakresie mechanika totaliztyczna jest bardzo podobna do mechaniki klasycznej, która również ma do czynienia z jednostkami, równaniami, obliczeniami, itp. Dlatego zapewne nie będzie ona entuzjastycznie przyjmowana przez tych ludzi, którzy posiadają uczulenie na równania i matematykę - z moich poprzednich doświadczeń wynika, że do kategorii tej należy większość ludzi z filozoficznymi inklinacjami (czyli tych "zawodowców", których dyscypliny ona dotyczy, a stąd którym opanowanie tej mechaniki przyniosłoby najwięcej korzyści). Jednak ciągle bym im polecał aby przeczytali oni ten tom, lub chociaż go przeglądnęli. Wszakże da on im dobre rozeznanie co do potężnych zdolności tej nowej gałęzi totalizmu. Oczywiście, dla tych osób które posiadają ścisłe podejście do problemów, mechanika totalizyczna powinna być intelektualną ucztą. Wszakże klarownie definiuje ona całą gamę poprzednio niejasnych idei. Ponadto ilustruje ona jak owe idee mogą być kwantyfikowane i zastosowane dla codziennych sytuacji naszego życia.

JE1. Dlaczego potrzebujemy mechanikę totaliztyczną


Filozofia pasożytnictwa, która obecnie dominuje naszą cywilizację, nauczyła nas abyśmy wykazywali nieufność i opór wobec praktycznie wszystkiego. Dlatego też kiedykolwiek konfrontujemy coś całkowicie nowego, jak np. mechanikę totaliztyczną, niemal automatycznie zadajemy natychmiastowe pytanie "czy jest ona nam potrzebna?". Wszakże, pasożytniczo nastawione osoby mogą argumentować, że nasza cywilizacja żyła na planecie Ziemia przez tak wiele tysięcy lat, wcale przy tym nie wiedząc nawet o możliwości stworzenia mechaniki totaliztycznej. Z jakiego powodu nie powinna więc żyć tak dalej? Dlaczego powinniśmy obecnie wprowadzić do użycia ową nową mechanikę?

Najlepszym sposobem odpowiedzenia na pytanie, jak powyższe, byłoby przyglądnięcie się mechanice klasycznej. Wszakże, gdyby mechanika klasyczna nie była dotychczas nam znana, zaś ktoś zechciałby właśnie ją wprowadzić do użytku dopiero dzisiaj, z całą pewnością liczne osoby zadawałyby dokładnie takie samo pytanie. Dlatego, jeśli potrafimy odpowiedzieć na powyższe pytanie w odniesieniu do mechaniki klasycznej, która reguluje wszelkie materialne aspekty naszego życia, odpowiedź ta będzie ważna również i dla mechaniki totaliztycznej, która różni się od klasycznej jedynie tym, że ma na celu podobne uregulowanie również i poza-materialnych aspektów naszego życia. Przyglądnijmy się więc najpierw roli jaką spełnia mechanika klasyczna w naszym życiu. Następnie zaś po prostu zaakceptujmy, że pewnego dnia, kiedy zdołamy całkowicie rozwinąć mechanikę totaliztyczną, będzie ona wywierała podobny wpływ na każdy poza-materialny aspekt naszego życia codziennego.

Większość ludzi widzi mechanikę klasyczną tylko jako ów nudny przedmiot, którego uczyli się w szkołach jako gałąź fizyki, lub jako jej część składową. Stwierdzała ona coś na temat Newtona, sił, przemieszczeń, przyspieszeń, energii, itp. Dostarczała ona nam także wiele najróżniejszych równań, jakie szybko pozapominaliśmy. Po opuszczeniu szkoły wierzyliśmy, że nigdy więcej nie mieliśmy, ani nie będziemy mieli, już do czynienia z mechaniką klasyczną!

Było to jednak fałszywe wierzenie. Tak naprawdę to żyjemy z mechaniką każdego dnia naszego życia. Śpimy z nią i na niej, jemy za jej pomocą, pracujemy za jej pośrednictwem, a nawet cieszymy się życiem z jej powodu. Kiedy rankiem wstajemy z łóżka, zakładamy na nogi pantofle które były wykonane narzędziami, maszynami i metodami jakich dostarczyła owa mechanika. Potem idziemy do łazienki, w której wszystko działa tylko dzięki mechanice. Gdy zjadamy śniadanie, nie jesteśmy świadomi, że mogliśmy je sobie przygotować tylko ponieważ nasi przodkowie rozpracowali jednostki, prawa i współzależności tej mechaniki. Gdy opuszczamy nasze mieszkania, wchodzimy do windy która działa tylko dlatego, że mechanika pozwoliła ją wynaleźć i potem zbudować. Kiedy prowadzimy nasz samochód, czy wsiadamy do autobusu, nie mamy pojęcia że wszystko w nim oparte jest na mechanice - znaczy każda nawet najmniejsza jego część została wynaleziona, rozpracowana, zaprojektowana, oraz wyprodukowana dzięki mechanice. Kiedy docieramy do pracy, też nie jesteśmy świadomi, że niemal wszystko co w niej używamy powstało dzięki mechanice. Dla przykładu, gdyby ktoś wyliczył w jakim stopniu dyscyplina mechaniki dołożyła się do obecnego kształtu i działania nawet najprostszych obiektów, takich jak drzwi w naszych biurach, czy linijki na naszych biurkach, prawdopodobnie by się okazało - ku naszemu zaskoczeniu, że bardzo blisko 100%. Dla przykładu drzwi posiadają klamki, zamki, zawiasy, ograniczniki, płaszczyzny, warstwy, technologie, itp., wszystkie z których zostały rozpracowane, działają, oraz mogły zostać wykonane tylko dzięki mechanice. Podobnie linijki są kombinacją jednostek, skal, zasad mierzenia, powierzchni, sztywności, własności mechanicznych, itp., które również są czystą mechaniką. (Tym co mogą argumentować, że linijki wymagają tworzyw i chemii organicznej, przypomnę że istnieją też ich wersje drewniane jakie ludzie potrafiliby wycinać już od kilku tysięcy lat, gdyby tylko posiadali znajomość mechaniki, która pozwoliłaby im formować jednostki miary i skale.) Nawet jeśli udamy się do sklepu, każdy produkt jaki kupujemy został wykonany, zmierzony, zważony, opatrzony ceną, tylko dzięki mechanice.

Oczywiście, życie możliwe też byłoby bez owych jakości, które dane nam zostały przez mechanikę klasyczną. Wszakże tysiące lat temu ludzie żyli i obywali się bez dzisiejszych linijek, biurek, drzwi, samochodów, wind, itp. Zapewne też nie widzieli potrzeby dla ich wprowadzenia. Pytanie jednak, czy mając obecnie to wszystko co dała nam mechanika klasyczna, bylibyśmy gotowi zamienić się z tamtymi ludźmi którzy tego nie mieli? Jeśli nie, wówczas powinniśmy pamiętać, że za kilkaset lat ludzie będą w dokładnie taki sam sposób myśleli o nas. Będą wówczas mówili: tamte prymitywy z dwudziestego-pierwszego wieku nie używali mechaniki totaliztycznej, ich życie było więc twarde, nieprecyzyjne i prymitywne: my absolutnie nie chcielibyśmy się znaleźć w ich położeniu!

Powyższe uświadamia, że w dzisiejszych czasach cokolwiek czynimy w naszym życiu codziennym, każdy kawałek materiału jaki używamy lub dotykamy, każdą działalność jaką dokonujemy, zawiera w sobie ogromną dozę mechaniki. Tyle tylko, że owa zawartość mechaniki w każdej z takich rzeczy jest ukryta, bo wpisana ona została w różne praktyczne wielkości decydujące o wyglądzie i działaniu tej rzeczy, takie jak jednostki miary lub wagi, metody mierzenia, mechanizmy i zasady działania, idee, metody obliczeniowe, konstrukcje, wykonanie, itp. Z kolei jeśli uświadomimy sobie, jak istotne dla naszego życia jest wszystko to co mechanika klasyczna powołała, wówczas zacznie do nas docierać, że równie istotna może się stać i mechanika totaliztyczna - jeśli damy jej szansę rozwoju i jeśli nauczymy się jej poprawnie używać dla własnej korzyści i poprawy jakości swego życia. Wszakże totalizm już obecnie wyraźnie wykazał, że wszystko co tylko dokonujemy na poziomie myślowym, poza-materialnym i moralnym, może być opisywane równie precyzyjnie za pośrednictwem mechaniki totaliztycznej, jak mechanika klasyczna czyni to z działaniami na poziomie materialnym.

Dla ilustracji, spróbujmy przyszłe znaczenie mechaniki totaliztycznej objaśnić tutaj na kilku przykładach. Na początek rozważmy taką sprawę jak wychowywanie naszych dzieci. Jako rodzice oczywiście chcielibyśmy aby nasze pociechy powyrastały na wysoce inteligentnych, szczęśliwych i efektywnych w działaniu obywateli. Pechowo jednak, tak długo aż nie rozwinęliśmy mechaniki totaliztycznej, nie bardzo wiedzieliśmy co naprawdę pojęcia te znaczą i jak możemy je rozwijać u swoich pociech. Przykładowo obecnie słowo "inteligentny" zwykle jest kojarzone z tzw. "współczynnikiem IQ". Jak zaś zwiększać u kogoś owe IQ, tego nasza dotychczasowa nauka nie jest w stanie nikomu jednoznacznie wyjaśnić. Jak też wiemy z faktycznego życia, ludzie o wysokim IQ wcale nie odnoszą sukcesów życiowych na jakie poziom ich IQ by wskazywał. Podobnie jest ze "szczęściem" czy "efektywnością działania". Tymczasem mechanika totaliztyczna bardzo precyzyjnie definiuje każde z tych pojęć. Przykładowo, zgodnie z nią "inteligencja" (I) jest moralnym odpowiednikiem dla masy fizycznej (patrz podrozdział JE3.2), zaś wpływać na nią można poprzez rozwijanie u swoich dzieci wrażliwości uczuciowej (F) i odpowiedzialności (A). Z kolei "szczęście" zależy głównie od relatywnego poziomu energii moralnej (µ). Rodzice mogą więc nauczyć swoje dzieci, jak zgodnie z mechaniką totaliztyczną poziom (µ) daje się zwiększać. W końcu efektywność działania jest najbardziej zależna od dwóch czynników, mianowicie (1) od postępowania zgodnie z moralnym odpowiednikiem dla ruchu liniowego (a nie przypadkiem - zgodnie z odpowiednikiem dla wzbudzanego przez filozofią pasożytnictwa ruchu obrotowego opisywanego w podrozdziale JE4), czyli od działania w myśl filozofii totalizmu, oraz (2) od tzw. "mocy moralnej" (W) opisywanej w podrozdziale JE3.8. Z kolei, jak to niniejsza monografia wyjaśnia, do filozofii totalizmu można kogoś przekonać, ucząc go jak postępować zgodnie z jej zasadami. Natomiast moc moralną daje się kształtować poprzez odpowiednie ćwiczenia hartowania woli, planowania i konsekwentnego wypełniania swoich zamierzeń.

Oczywiście, mechanika totaliztyczna nie ogranicza swoich zastosowań tylko do precyzyjnego wyjaśnienia rodzicom, jak mogą wykształtować w swoich pociechach pożądane przez wszystkich cechy. Wszakże pozwala ona także aby przykładowo precyzyjnie wyznaczać ile szkód moralnych wyrządziło określone przestępstwo - a stąd jak za nie powinien zapłacić przestępca, jak korzystne lub niekorzystne są określone posunięcia prawne lub obietnice polityków, ile energii moralnej i jak spożytkowanej, wymaga wyjście z określonego nałogu, itp. W sumie więc, obecny chaos, brak precyzji, oraz powszechna ignorancja w sprawach poza-materialnych, przyrównane powinny być do całkowitego braku zrozumienia zjawisk fizycznych u ludzi jaskiniowych. Przy takim przyrównaniu, mechanika totaliztyczna wprowadza do naszego zrozumienia i opanowania zjawisk poza-fizycznych równą precyzję, zrozumienie, oraz kontrolę, jak do naszego życia materialnego powprowadzały ją dzisiejsze nauki typu mechanika klasyczna i fizyka.

Niestety, tak to już jest w życiu, że zanim zaczniemy zbierać korzyści z wykorzystywania owej nowej mechaniki totaliztycznej, najpierw musimy włożyć wysiłek w jej rozwój. Musimy wszakże pamiętać, że także mechanika klasyczna jest obecnie tak użyteczna, tylko ponieważ niezliczone generacje badaczy i ludzi niestrudzenie ją budowały do obecnego poziomu, stopniowo i mozolnie mierząc i opisując nieprzerwanie coraz większą liczbę zjawisk i obiektów. Ten sam proces musi być również powtórzony i z mechaniką totaliztyczną. Niniejszy tom monografii jest jedynie jednym z pierwszych kroków w kierunku rozpracowania i oddania do użytku owej bardzo nam potrzebnej dyscypliny. I tą dyscyplinę musimy bowiem stopniowo rozpracować z równą precyzją jak to kiedyś uczyniliśmy z mechaniką klasyczną, definiując i mierząc jej jednostki, równania, instrumenty pomiarowe, metody pomiaru i obliczeń, itp. Wszystko to zaś zabiera czas i wysiłek. Jednak jest warte urzeczywistnienia ponieważ zamieni to naszą cywilizację na nieporównanie szczęśliwszą i moralniejszą.

JE2. Mechanika klasyczna a mechanika totaliztyczna


Nasza cywilizacja posiada już efektywnie działającą dyscyplinę, jaka zwykle nazywana jest "mechaniką". W niektórych przypadkach, dla odróżnienia jej od znacznie nowszych rodzajów mechaniki, przykładowo od mechaniki kwantowej, nazywa się ją z użyciem zwrotu "mechanika klasyczna". Aby odróżnić ją od opisywanej w tym rozdziale nowo-rodzącej się "mechaniki totaliztycznej", w tej monografii również nazywali będziemy tą od dawna już istniejącą dyscyplinę, za pomocą zwrotu "

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna