Prokuratura OkręgowaPobieranie 150,02 Kb.
Strona1/3
Data01.03.2018
Rozmiar150,02 Kb.
  1   2   3Gmina Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A

Tel./fax 0-22 724 34 26

działając na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”


przedstawia

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA

DLA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

przygotowaną przez

OBG FIDUTIA Sp. z o.o. Biuro Brokerskie

ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa
na podstawie art. 15 Ustawy „Pzp”


Załączniki do SIWZ:

1. Wykaz mienia od ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

2. Wykazy mienia do ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku.

3. Formularz ofertowy.

4. Oświadczenie


 1. Umowa generalna

 2. Wzór umowy ubezpieczenia komunikacyjnego.


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących ubezpieczeń:

   • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;

   • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;

   • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

   • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia;

   • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;

   • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;

   • Ubezpieczenia komunikacyjne, tj. odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), autocasco w ruchu i postoju (AC) oraz kradzież bez udziału własnego (KR) i następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim i jednostki podległe

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 66330000-2
 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych określonych zdarzeń losowych

Zakres pełny, tj. szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych: • szkody wodociągowe - zalanie przez wydostawanie się lub cofnięcie wody lub innych cieczy, pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów;

 • dym, sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego w ubezpieczony obiekt, huk ponaddźwiękowy, przewrócenie się drzew i masztów, huragan, grad, powódź, osuwanie i zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, lawiny, śnieg na dachu, deszcz nawalny;

 • akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej.Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

System ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia PLN

1.

Budynki i budowle

Sumy stałe wg wartości odtworzeniowej

45 431 000,00

2.

Środki trwałe i wyposażenie

Sumy stałe wg wartości rzeczywistej

4 528 193,74

3.

Limit dot. przepięć

Na pierwsze ryzyko

250 000,00


Opis budynków: opis budynków wraz z opisem zabezpieczeń ppoż. dla każdej lokalizacji znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
Opis pozostałego mienia do ubezpieczenia: szczegółowy wykaz mienia poz. 2, z podziałem na lokalizacje, znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ

DODATKOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA:

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w wyniku przepięć (tzw. pośrednie uderzenie pioruna): W odniesieniu do maszyn, urządzeń i wyposażenia (oraz w odniesieniu do sprzętu elektronicznego) Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane pośrednim uderzeniem pioruna tj. szkody powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzenia sił elektromagnetycznych pod warunkiem, że ubezpieczone mienie zostało wyposażone w urządzenia zabezpieczające (np. UPS czy listwa przeciwprzepięciowa) przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami - dalej zwana przepięciem.
Leeway Clause na poziomie 120% - uzgadnia się, że w przypadku szkody zasada proporcjonalności wypłaty odszkodowania stosowana będzie w przypadku mienia, którego wartość w momencie szkody przekraczać będzie 120% sumy podanej do ubezpieczenia.
Klauzula przezorności (na nowe inwestycje) – automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte będzie mienie nabyte podczas okresu ubezpieczenia do limitu 350 000,00 PLN. Rozliczenie składki nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia na bazie pro rata temporis. Jeśli wartość nowonabytego mienia przekroczy powyższy limit, Ubezpieczający powiadomi o tym Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od dnia poczynienia danej inwestycji w celu naliczenia dodatkowej składki na bazie pro rata temporis.

B. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie obejmować musi następujący zakres:


 1. Rabunek (rozbój) tj. zdarzenie polegające na dokonanym lub usiłowanym:

  1. zaborze mienia z zastosowaniem przez sprawcę przemocy lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku do ubezpieczającego lub osób działających na jego zlecenie, z jego upoważnienia bądź w jego imieniu, lub za które ponosi odpowiedzialność,

  2. zaborze mienia przy zastosowaniu przemocy lub groźby i doprowadzenie do lokalu lub schowka, objętego ubezpieczeniem, osoby posiadającej klucze i zmuszeniu jej do ich otworzenia lub otworzenia ich kluczami zrabowanymi przez sprawcę rabunku;

 2. Kradzież z włamaniem w lokalu – zdarzenie polegające na dokonanym lub usiłowanym:

  1. zaborze mienia z zamkniętego lokalu, po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi zainstalowanych zabezpieczeń lub po otworzeniu zabezpieczeń podrobionym kluczem lub oryginalnym kluczem lub kartą magnetyczną, które sprawca zdobył w drodze kradzieży z włamaniem do innego lokalu lub w drodze rabunku,

  2. zaborze mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, o ile pozostawił tam ślady, które mogą być użyte jako dowód w postępowaniu wyjaśniającym;

 3. Rabunek wartości pieniężnych podczas transportu na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki - przy ubezpieczeniu wartości pieniężnych od rabunku podczas transportu Zakład Ubezpieczeń odpowiada również za szkodę w ubezpieczonym mieniu powstałą w związku z następującymi wydarzeniami, które uniemożliwiły osobie (osobom) wykonującym transport ochronę powierzonego mienia:

  1. nagła śmierć lub rozstrój zdrowia osoby wykonującej transport,

  2. ciężkie uszkodzenie ciała tej osoby, wywołane nieszczęśliwym wypadkiem; za nieszczęśliwy wypadek uważa się każde zdarzenie działające z zewnątrz na ciało ludzkie w taki sposób, że w jego następstwie osoba, która uległa wypadkowi, niezależnie od swojej woli doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia lub zmarła,

  3. w wyniku uszkodzenia bądź utraty środka lokomocji użytego do transportu wskutek wypadku środka transportu, pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu.

 4. Dewastacja jest to zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia przez osoby trzecie, przy czym:

  1. umową ubezpieczenia będzie objęty lokal i znajdujące się w nim mienie (za wyjątkiem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek aktów dewastacji,

  2. odpowiedzialność obejmie szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek dewastacji przez osoby trzecie znajdujące się wewnątrz lokalu bez względu na sposób dostania się do jego wnętrza i na zewnątrz lokalu.


Do ustalonej wysokości szkody dolicza się poniesione przez ubezpieczającego i udokumentowane koszty:

a) wynikłe z zastosowania środków zmierzających do dalszego zabezpieczenia mienia przed szkodą, jak również do odzyskania utraconego mienia nie więcej jednak niż 10% ustalonej wysokości szkody,

b) odszkodowanie, za szkody w zniszczonych ścianach, stropach, drzwiach, oknach, systemach alarmowych ustala się w wysokości kosztów naprawy uszkodzeń.


Limity kradzieżowe:


Lp

Przedmiot ubezpieczenia

System ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia PLN

1.

Urządzenia i wyposażenie

Pierwsze ryzyko

Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja

1 012 258,00

2.

Gotówka w kasie

Pierwsze ryzyko

Kradzież z włamaniem

5 000,00

3.

Gotówka w kasie

Pierwsze ryzyko

Rabunek,

50 000,00

4.

Gotówka w transporcie

Pierwsze ryzyko

Rabunek

50 000,00Opis: 1. Wykaz mienia poz. 1 z podziałem na poszczególne lokalizacje stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

2. Transport gotówki odbywa się na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, 5 razy w tygodniu, maksymalna wartość gotówki przewożonej jednym transportem 100.000, wartość gotówki w okresie ubezpieczenia 100.000

C. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Zakres ubezpieczenia:

Przedmiotem umów ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu Ubezpieczającego na postawie tytułu prawnego i użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Sprzęt elektroniczny przenośny objęty jest ubezpieczeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sprzęt elektroniczny stacjonarny objęty jest ubezpieczeniem w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie i określonym w polisie, podczas normalnej eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu ubezpieczenia, demontażu w celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego montażu oraz w trakcie wyżej wymienionych operacji.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym, jeżeli:


 1. ubezpieczone mienie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od woli ubezpieczającego/ubezpieczonego zdarzenia losowego w sposób uniemożliwiający pełnienie funkcji, do których było przeznaczone,

 2. ubezpieczone mienie zostało utracone wskutek kradzieży z włamaniem lub rozboju.

Do szkód objętych ochroną ubezpieczeniową zalicza się w szczególności szkody spowodowane przez:

 1. niewłaściwą obsługę tj. zaniedbanie, brak kwalifikacji, nieostrożność, błąd operatora,

 2. uszkodzenie przez osoby trzecie,

 3. kradzież z włamaniem, rozbój,

 4. pożar, eksplozję, implozję, bezpośrednie uderzenie pioruna, sztorm, upadek statku powietrznego

oraz akcję ratowniczą w związku z wydarzeniem objętym ubezpieczeniem,

5) wodę wodociągową, wodę gruntową, parę, mróz, wilgoć, powódź oraz inne rodzaje cieczy a także

korozję powstałą w wyniku ich oddziaływania,

6) grad, lawinę, osuwiska skalne, przypływy sztormowe,

7) zmianę parametrów napięcia w sieci instalacji elektrycznej oraz pośrednie oddziaływanie pioruna

(np. indukcję, przepięcie, zwarcie),

8) błędy konstrukcyjne, produkcyjne, defekty materiałowe.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony o:
1. Ryzyko kradzieży zwykłej.

Ochrona zostaje rozszerzona o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. Limit odpowiedzialności w wysokości 20 000,00 zł.


2. Tymczasowe magazynowanie lub okresowa przerwa w eksploatacji.

Na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie elektronicznym będącym w eksploatacji, a powstałe w trakcie tymczasowego magazynowania lub okresowej przerwy w użytkowaniu w miejscu ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.


3. Ubezpieczenie kosztów odtworzenia danych i oprogramowania oraz zewnętrznych (wymiennych) nośników danych

Ubezpieczeniem objęte są dane i zewnętrzne nośniki danych, które stanowią własność Ubezpieczającego i znajdują się w pomieszczeniach, budynkach lub archiwach wyszczególnionych w umowie.

Zarchiwizowane zbiory danych oraz użyte w tym celu zewnętrzne nośniki danych objęte są ubezpieczeniem również na trasie pomiędzy miejscem ubezpieczenia i urządzeniami przechowywania danych.
Dane – informacje zgromadzone w jednostce centralnej komputera lub na zewnętrznych nośnikach służących do przechowywania danych elektronicznych. Należą do nich:

1) dane główne i dane związane z transakcjami przechowywane w plikach danych lub w bazach danych,

2) standardowe programy pochodzące z produkcji seryjnej,

3) programy użytkowe stworzone na potrzeby indywidualne użytkownika, będące gotowe do użytku.


Zewnętrzne nośniki danych – wszystkie urządzenia zewnętrzne przeznaczone do gromadzenia danych w formie elektronicznej; nośniki takie są objęte ubezpieczeniem, jeżeli nie są one w sposób trwały zamontowane w sprzęcie (np.: wyjmowane dyski magnetyczne i optyczne, taśmy magnetyczne, dyskietki, wyjmowane dyski twarde).


Lp

Przedmiot ubezpieczenia

System ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia PLN

1

Sprzęt elektroniczny

Sumy stałe wg wartości księgowej brutto be

545.260,43
Sprzęt kom. i wyposaż. zestawy komputerowe, kserokopiarka)
(335.317,50)
Instalacje: teleinformatyczna, elektryczna, komputerowa, monitorująca,
(24 974,56)

2

Oprogramowanie komputerowe

Sumy stałe wg wartości księgowej brutto

131.936,07


Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane jest
w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych sum ubezpieczenia, dla pkt. I.A, I.B, I.C SIWZ.

W przypadku sprzedaży bądź rezygnacji z ubezpieczenia jakiegokolwiek mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, Zamawiający otrzyma zwrot niewykorzystanej składki na bazie pro rata temporis.

D. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
Zakres ubezpieczenia:

Ochroną objęte są stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ubezpieczeniem tym objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów. Za szkodę uważana jest utrata lub ubytek wartości ubezpieczonych przedmiotów z powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia.
Miejsce ubezpieczenia: wykaz lokalizacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko
Suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł

E. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.
Ubezpieczenie obejmuje następujący zakres:
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego, gdy w związku z określoną w umowie działalnością lub posiadanym mieniem służącym do prowadzenia określonej w umowie działalności, ubezpieczający w następstwie czynu niedozwolonego zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim poprzez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie), albo uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa).
2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, będące następstwem przewidzianego w umowie wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, chociażby poszkodowany zgłosił roszczenie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jednakże przed upływem terminów przedawnienia roszczeń – zgodnie z art. 819 § 3 k.c.
3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące następstwem wypadków, które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Niezależnie od odszkodowania, w granicach sumy gwarancyjnej Zakład Ubezpieczeń wypłaca uzasadnione i uzgodnione koszty procesu z udziałem ubezpieczającego jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.
5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Odpowiedzialność Cywilną z tytułu prowadzenia działalności przez Urząd Miasta i Ochotniczą Straż Pożarną w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Odpowiedzialność Cywilną Urzędu Miasta i Ochotniczej Straży Pożarnej z tytułu posiadania mienia, w tym budynków Urzędu Miasta oraz budynków podlegających Urzędowi Miasta w Grodzisku Mazowiecki (budynki administracyjne, oświatowe i OSP).


Suma ubezpieczenia OC delikt: 2.000.000,00 zł

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

ubezpieczenia (łącznie dla Urzędu Miasta i OSP)
Miejsce ubezpieczenia: terytorium RP
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o:
1. Odpowiedzialność za szkody związane z utrzymaniem dróg ulic, placów, mostów i zieleni:


 • wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic, placów, mostów;

 • powstałe wskutek przeszkód znajdujących się na jezdni, tj. wszelkich przedmiotów, materiałów i cieczy porzuconych lub naniesionych na jezdnię, pod warunkiem, że zalegają nie dłużej niż 2 dni robocze;

 • powstałe z powodu spadających i zalegających na jezdniach, poboczach i chodnikach liści, konarów, gałęzi i drzew;

 • spowodowane prowadzeniem prac bieżącego utrzymania dróg, ulic, placów i mostów, pod warunkiem odpowiedniego oznakowania terenu robót.

Łączna długość dróg – 202,33 km


Podlimit sumy ubezpieczenia: 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
2. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy - rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej na szkody wyrządzone przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego zatrudnionym pracownikom

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego zatrudnionym pracownikom.

Na podstawie niniejszej klauzuli ochronę ubezpieczeniową rozszerza się na szkody, będące następstwem wypadków przy pracy, w rozumieniu przepisów właściwej ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Liczba pracowników 204
Podlimit sumy ubezpieczenia: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

3. Odpowiedzialność cywilna za szkody wodociągowe - rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrządzone wskutek działania i awarii urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone wskutek działania i awarii urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania.


Podlimit sumy ubezpieczenia: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

4. Rozszerzenie o szkody wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach oświatowych oraz wychowawczych, z podlimitem na jedno i wszystkie zdarzenia 200.000,00 zł.
5. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek (zbiorowe żywienie), w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, z podlimitem na jedno i wszystkie zdarzenia 200.000,00 zł.
6. Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji imprez niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem, z podlimitem na jedno i wszystkie zdarzenia 200.000,00 zł.
7. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego z podlimitem na jedno i wszystkie zdarzenia 100.000,00 zł.


F. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków


Ubezpieczający: Gmina Grodzisk Mazowiecki


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna