Projet d’accord cadre internationalPobieranie 76,47 Kb.
Data13.03.2018
Rozmiar76,47 Kb.WSPÓLNE ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ WZROSTU

I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Światowe porozumienie ramowe dotyczące odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa podpisane między Grupą Renault, Radą Zakładową Grupy Renault i IndustriALL Global Union”


Renault jako przedsiębiorstwo innowacyjne i skupione na potrzebach społeczeństwa, popularyzuje zrównoważoną mobilność, tworząc pomysłowe i śmiałe produkty na rzecz poprawy jakości życia.
Grupa Renault, podążając za tym celem, czuwa nad równowagą swojego środowiska i nad rozwojem wszystkich swoich pracowników na całym świecie.
Z tego względu, stwarza warunki do prowadzenia odpowiedzialnego dialogu społecznego na międzynarodową skalę. Zawarcie umowy o międzynarodowym zasięgu z Radą Zakładową Grupy Renault i IndustriALL Global Union to kolejny etap na tej drodze.
We wspomnianym porozumieniu Grupa Renault, Rada Zakładowa Grupy Renault, reprezentująca pracowników na całym świecie, oraz IndustriALL Global Union, określają zakres swoich obowiązków w celu skutecznego wdrożenia założeń porozumienia. Potwierdzają swoją chęć promowania zrównoważonego rozwoju i angażują się wspólnie na rzecz pięciu podstawowych kierunków działań:

 • przestrzeganie podstawowych praw społecznych,

 • odpowiedzialność społeczna wobec pracowników,

 • odpowiedzialność społeczna na obszarach działalności Grupy Renault,

 • relacje z dostawcami i podwykonawcami,

 • ochrona planety poprzez zmniejszanie wpływu na środowisko naturalne.

Podpisane porozumienie jest zgodne z humanistycznymi wartościami przedsiębiorstwa, rozwijanymi od 115 lat jego istnienia. Jest ono również kontynuacją deklaracji podstawowych praw społecznych z dnia 12 października 2004 roku, którą wzbogaca i modernizuje, w celu dostosowania jej do nowych wymogów gospodarczych i społecznych. Wspomniane porozumienie, oparte na szczerym dialogu społecznym, lepiej uwzględnia interesy poszczególnych stron należących do przedsiębiorstwa i toruje drogę innym międzynarodowym porozumieniom.


Grupa Renault, Rada Zakładowa Grupy Renault oraz IndustriALL Global Union są przekonani, iż w kontekście globalnej konkurencji, wydajność ekonomiczna i rozwój społeczny są nieodłącznymi czynnikami zapewniającymi konkurencyjność i długotrwałość przedsiębiorstwa.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1: Normy uniwersalne – Przestrzeganie podstawowych praw społecznych


ROZDZIAŁ 2: Odpowiedzialność społeczna wobec pracowników
ROZDZIAŁ‎ 3: Relacje z dostawcami i podwykonawcami
ROZDZIAŁ 4: Odpowiedzialność społeczna wobec społeczeństwa
ROZDZIAŁ 5: Ochrona środowiska i zrównoważona mobilność dla wszystkich
ROZDZIAŁ‎ 6: Warunki wdrażania porozumienia i jego monitorowania
ROZDZIAŁ 7: Rozporządzenia końcowe

ROZDZIAŁ 1: NORMY UNIWERSALNE – PRZESTRZEGANIE PODSTAWOWYCH PRAW SPOŁECZNYCH
Poprzez niniejsze porozumienie, Grupa Renault odnawia i pogłębia zobowiązania podjęte w Deklaracji Podstawowych Praw Społecznych, podpisanej 12 października 2004 roku.
Grupa Renault zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Oświadczeniu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) z roku 1998, odnośnie podstawowych zasad i praw w pracy:


 • zakaz pracy dzieci,

 • zniesienie pracy przymusowej i obowiązkowej pod każdą postacią,

 • zniesienie dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu,

 • swoboda zrzeszania się i uznanie prawa do negocjacji.

Powyższe zasady są określone w następujących konwencjach MOP:
 • Konwencje nr 138 z roku 1973 i nr 182 z roku 1989 dotyczące dopuszczalnego wieku pracowników i najcięższych form pracy dzieci,

 • Konwencje nr 29 z roku 1930 i nr 105 z roku 1957 dotyczące pracy przymusowej,

 • Konwencja nr 111 z roku 1958 dotycząca zakazu dyskryminacji w pracy,

 • Konwencja nr 100 z roku 1951 dotycząca równego wynagrodzenia za pracę o tej samej wartości,

 • Konwencja nr 87 z roku 1948 dotycząca swobody zrzeszania się i ochrony prawa związkowego,

 • Konwencja nr 98 z roku 1949 dotycząca prawa do organizacji i zbiorowej negocjacji,

 • Konwencja nr 135 z roku 1971 dotycząca przedstawicieli pracowników w celu zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na działalność związkową.

Ponadto, Grupa Renault przyjęła już od 26 lipca 2001 roku uniwersalne zasady, związane w szczególności z prawami człowieka, które tworzą Pakt Globalny, przyjęty z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych (Global Compact). Zgodnie z Global Compact, Grupa Renault przeciwdziała wszelkim formom korupcji. Grupa Renault uwrażliwia pracowników na powyższe sprawy w karcie etyki Grupy Renault i różnych środkach komunikacyjnych i/lub szkoleniowych.


Grupa Renault zobowiązuje się również do przestrzegania najważniejszych zasad OECD skierowanych do wielonarodowych korporacji, przyjętych 27 czerwca 2000 roku i zaktualizowanych w maju 2011 roku, jak również Konwencji MOP nr 158 z roku 1982. Uznaje również za punkt odniesienia normę ISO 26 000.


ROZDZIAŁ 2: ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA WOBEC PRACOWNIKÓW
Grupa Renault zobowiązuje się szanować i dbać o rozwój swoich pracowników na całym świecie.
Promowanie dialogu społecznego
Grupa Renault czuwa nad tym, aby we wszystkich jej jednostkach pracownicy byli reprezentowani przez przedstawicieli wybranych w drodze głosowania lub przez przedstawicieli związkowych.
Grupa Renault potwierdza swoje przywiązanie do ścisłego poszanowania swobody związkowej pod względem przynależności oraz zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 z roku 1948 odnośnie swobody związkowej i ochrony prawa związkowego.
Uznanie swobody związkowej oznacza dla każdego pracownika prawo przynależności do związków zawodowych lub wstrzymanie się od tego. Grupa Renault zobowiązuje się również do poszanowania warunków konwencji nr 98 MOP odnośnie prawa do organizacji i zbiorowej negocjacji. Z tego względu, Grupa Renault szanuje prawo swoich pracowników do zbiorowego organizowania się i zachowuje ścisłą bezstronność. Sygnatariusze niniejszego porozumienia zobowiązują się uszanować wybór każdego pracownika w tej kwestii.
Rada Zakładowa Grupy Renault jest uprzywilejowaną organizacją podczas prowadzenia dialogu między dyrekcją a przedstawicielami personelu na poziomie całej Grupy Renault. Dialog ten jest prowadzony podczas regularnych zebrań Prezydium oraz podczas posiedzeń plenarnych. Umożliwia między innymi przewidywanie i towarzyszenie znaczącym zmianom zachodzącym w Grupie Renault.

Działania na rzecz ochrony zdrowia, BHP oraz warunków pracy

 

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo oraz poprawa warunków pracy należą do podstawowych celów Grupy Renault. 

Grupa Renault określiła politykę zapobiegania problemom zdrowotnym i wypadkom oraz zapewnienia dobrych warunków pracy, która opiera się na „dziewięciu podstawowych zasadach prewencji 1” i jest wdrażana we wszystkich miejscach pracy i dotyczy, w stopniu zależnym od odpowiedzialności danego stanowiska, managerów, pracowników, personel sektora ochrony zdrowia i BHP oraz przedstawicieli pracowników. System zarządzania prewencją, ochroną zdrowia i BHP umożliwia Grupie Renault zdiagnozowanie sytuacji i określenie planów działań.

 

W ramach ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego, specjalne zespoły towarzyszą pracownikom przez cały okres trwania ich kariery. W ten sposób, Grupa Renault promuje zapobieganie zagrożeniom zawodowym i nieustanną poprawę ergonomii stanowisk pracy. Prowadzone działania mają na celu przede wszystkim zapobieganie patologiom, mogącym pojawić się lub rozwinąć się wskutek wykonywania zawodu, np. zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym. Pojawiające się lub zmieniające się zagrożenia, takie jak zagrożenie związane z prądem, wypadkami drogowymi, substancjami chemicznymi podlegają specjalnym rozporządzeniom.


Grupa przywiązuje szczególną wagę do coraz większej wiedzy na temat oddziaływań pól elektromagnetycznych. Zostaną one uwzględnione, o ile będzie to potrzebne, w polityce prewencyjnej Grupy Renault.
Grupa Renault ułatwia działania prowadzone przez sektor ochrony zdrowia, w celu organizowania akcji informacyjnych i prewencyjnych skierowanych do pracowników odnośnie zagrożeń związanych z chorobami układu krążenia, papierosami, alkoholem i innymi nałogami, snem, HIV/AIDS oraz chorobami przenoszonymi drogą płciową.

 

Oprócz wspomnianych działań, przedsiębiorstwo promuje inicjatywy swoich jednostek oparte na czterech osiach przewodnich: 

 • ochrona zdrowia i BHP,

 • środowisko i warunki pracy,

 • równowaga między życiem zawodowym a życiem prywatnym,

 • codzienne kierowanie personelem.

Waloryzując i rozpowszechniając najlepsze praktyki w tych dziedzinach, Grupa Renault potwierdza swoją chęć udoskonalenia warunków pracy.
Zarządzanie zatrudnieniem i kompetencjami 
Grupa Renault zobowiązuje się faworyzować zatrudnienie swoich pracowników.
Grupa Renault potwierdza swoją chęć wyprzedzania nadchodzących zmian w zawodach poprzez dynamiczne zarządzanie kompetencjami. Dlatego też, Prezydium jest informowane o prowadzonych pracach oraz wdrażanych procedurach w tej dziedzinie.
Grupa Renault zobowiązuje się w ramach prowadzonej polityki umożliwić każdemu pracownikowi kształtowanie swojej ścieżki kariery. Niezależnie od lokalizacji miejsca pracy oraz bez względu na wiek i stanowisko, każdy pracownik ma dostęp przez cały okres trwania kariery do programów szkoleniowych, niezbędnych do właściwego wykonywania zawodu oraz rozwoju zawodowego.
Na rynku odnotowującym znaczny wzrost, Grupa Renault dzięki rentowności swoich produktów oraz konkurencyjności swoich operacji przemysłowych i handlowych uczestniczy w postępie gospodarczo-społecznym, promując rozwój zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze przemysłowym i handlowym.
W kontekście znacznych wahań popytu oraz zróżnicowania rynku samochodowego, Grupa Renault dąży do uzyskania jak najlepszej równowagi między interesami przedsiębiorstwa a warunkami pracy pracowników, poprzez prowadzenie dialogu z przedstawicielami pracowników oraz związkami zawodowymi. Grupa wdraża odpowiednie środki zgodnie z krajowymi przepisami i lokalnymi warunkami do prowadzenia dialogu społecznego.
W przypadku reorganizacji lub restrukturyzacji, Grupa Renault zobowiązuje się faworyzować, w miarę możliwości i jako priorytetowe rozwiązanie, przekwalifikowanie pracowników wewnątrz grupy, korzystając w tym celu z programów szkoleniowych.
Środki dotyczące zatrudnienia i kompetencji zostały objęte w szczególny sposób w programie monitorowania porozumienia.

Zatrudnienie, prawo do płatnego urlopu, opieka społeczna
Grupa Renault uznaje zasadę godnego wynagrodzenia za pracę i przestrzega rozporządzeń konwencji nr 100 MOP odnośnie równego wynagrodzenia za pracę o tej samej wartości.

Grupa Renault zobowiązuje się do przestrzegania zasady, iż czas pracy nie może przekraczać czasu pracy dopuszczanego przez krajowe ustawodawstwo lub układy zbiorowe danego kraju.


Zgodnie z ustawodawstwem i praktykami krajów, w których obecna jest Grupa Renault, pracownicy mają prawo do płatnego urlopu i wykorzystują go.
Grupa Renault czuwa nad tym, aby w każdym kraju pracownicy i ich rodziny byli objęci wystarczającym zabezpieczeniem w przypadku zgonu, inwalidztwa, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Promowanie różnorodności 


Zgodnie z konwencją MOP nr 111, Grupa Renault przyjęła zasadę niedyskryminowania pracowników w relacjach zawodowych. W szczególności, przyjęto zasadę zatrudniania kobiet i mężczyzn w oparciu o ich własne kompetencje i godnego traktowania wszystkich pracowników w sposób niedyskryminujący i w poszanowaniu ich płci, wieku, rasy, przynależności rzeczywistej lub przypuszczalnej do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, kulturowego lub narodowego, sytuacji rodzinnej, działalności związkowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, opinii politycznych lub religijnych.
W ramach prowadzonej polityki promowania różnorodności, Grupa Renault wdraża kilka priorytetowych osi działań:
Obecność kobiet
Grupa Renault zobowiązała się wprowadzić specyficzny system pozycjonowania kobiet w przedsiębiorstwie, odzwierciedlający się przez zmianę procedur Zasobów Ludzkich pod względem rekrutacji i zarządzania karierami jak również rozwój sieci kobiet o międzynarodowym zasięgu.
Niepełnosprawność

Grupa Renault promuje integrację osób niepełnosprawnych wewnątrz grupy poprzez wdrażanie specjalnych akcji integracyjnych, dostosowanie stanowisk pracy, akcje komunikacyjne i uwrażliwiające pracowników, zbiorowy rozwój.


Pochodzenie
Grupa Renault faworyzuje różnorodność kulturową i społeczną we wszystkich krajach, w których jest obecna.
Wiek

Grupa Renault czuwa nad zachowaniem równowagi między pokoleniami i towarzyszy pracownikom przez cały okres trwania ich kariery. Waloryzuje doświadczenie, wykształcenie i umiejętności starszych pracowników, jednocześnie czuwając nad szkoleniem i integracją zawodową młodych pracowników.ROZDZIAŁ 3: RELACJE Z DOSTAWCAMI I PODWYKONAWCAMI

Poszanowanie podstawowych praw to najważniejsze kryterium wyboru dostawców i podwykonawców.

Grupa Renault zobowiązuje się przekazać niniejsze porozumienie swoim dostawcom i podwykonawcom. Wymaga od nich wdrożenia podstawowych praw określonych w rozdziale 1 niniejszego porozumienia w ich przedsiębiorstwach.

W razie potrzeby, zostaną wdrożone korekcyjne plany działań przy wsparciu Grupy Renault. Wszelkie nieskorygowane uchybienia spowodują podjęcie odpowiednich środków, mogących doprowadzić do zerwania wszelkich relacji z danym przedsiębiorstwem.

Wspomniane zobowiązanie nie oznacza, iż Grupa Renault zastępuje powyższych dostawców i podwykonawców pod względem ich odpowiedzialności prawnej.
ROZDZIAŁ‎ 4: ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA WOBEC SPOŁECZEŃSTWA
Grupa Renault prowadzi akcje społeczne w ramach swojej działalności jako producent pojazdów.
Wspomniane akcje dotyczą trzech podstawowych dziedzin:
Wspieranie projektów edukacyjnych
Grupa Renault angażuje się w projekty edukacyjne poprzez innowacyjne programy pedagogiczne i wspiera działania na rzecz edukacji. Działania te, prowadzone wraz z pracownikami, przy współpracy lokalnych władz, promują otwarcie na świat i odpowiedzialność obywatelską i skutecznie wpływają na rozwój przyszłych kompetencji.
Faworyzowanie zatrudnienia młodych osób w sektorze samochodowym
Grupa Renault ułatwia odkrywanie przez młode osoby świata pracy poprzez różnorodne akcje prowadzone w celu uwrażliwiania, szkolenia i integracji zawodowej.
Grupa Renault angażuje się lokalnie w szkolenie młodych osób w trudnej sytuacji.

Ponadto, promuje szkolenia zaoczne, w szczególności w formie praktyk zawodowych.


W ramach Fundacji Renault w kilku krajach prowadzone są również specyficzne akcje na rzecz szkolnictwa wyższego.
Promowanie bezpieczeństwa drogowego
Grupa Renault, świadoma wzrostu mobilności indywidualnej na całym świecie, wyposaża swoje pojazdy w elementy najnowszej technologii służące zarówno bezpieczeństwu jak i unikaniu wypadków oraz prowadzi akcje edukacyjne i szkoleniowe na temat bezpieczeństwa drogowego dla zróżnicowanych grup docelowych: dzieci, nastolatków, pracowników sektora samochodowego, naukowców.


ROZDZIAŁ 5: OCHRONA ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ DLA WSZYSTKICH
Polityka środowiskowa Grupy Renault opiera się w szczególności na następujących działaniach:
Powiązanie ofert produktów i usług z aspektem ochrony środowiska
Grupa Renault zobowiązuje się poprzez swój podpis eco², doskonalić, z pokolenia na pokolenie, wpływ swoich pojazdów na środowisko naturalne przez cały okres ich użytkowania, włącznie z recyklingiem, w szczególności poprzez swoją gamę pojazdów elektrycznych.

Wprowadzenie zarządzania ochroną środowiska w całym przedsiębiorstwie
Grupa Renault zaangażowała się w proces kontrolowania zasobów nieodnawialnych, zmniejszenia poziomu hałasu, zmniejszenia odpadów wyrzucanych do środowiska naturalnego oraz kontrolę używania substancji chemicznych, określając priorytetowe działania łączące cele przedsiębiorstwa z lokalnym kontekstem ekologicznym. Zakłady produkcyjne grupy posiadają certyfikat ISO 14001. Grupa Renault dąży do doskonalenia istniejących instalacji i technologii.

Zlikwidowanie lub zmniejszenie wpływu na środowisko
W odpowiedzi na kwestie ekologiczne, Grupa Renault identyfikuje bezpośrednie i pośrednie źródła emisji gazów cieplarnianych, dokonuje ich pomiaru i wdraża środki stopniowego zmniejszenia tych emisji. Grupa Renault zobowiązuje się również do zmniejszenia innych form wpływu na środowisko naturalne, np. zużycia zasobów naturalnych, zakwaszania i eutrofizacji. Zobowiązuje się również do polepszenia jakości powietrza w miastach poprzez wdrożenie nowych technologii w sektorze samochodowym w trosce o przyszłe pokolenia.
Organizowanie komunikacji na temat ochrony środowiska.
Aby wdrożyć wspomniane operacje, Grupa Renault liczy na wszystkich swoich pracowników. Wspomniane działania wymagają nie tylko informowania pracowników na temat najważniejszych zasad polityki ochrony środowiska, lecz również dostosowania ich kompetencji do przyszłych ewolucji sektora samochodowego i podstawowych kwestii ekologicznych, organizując, między innymi szkolenia od „stanowiska pracy” do „zrozumienia celów” oraz ekspertyz w kluczowych sektorach.

ROZDZIAŁ‎ 6: WARUNKI WDRAŻANIA POROZUMIENIA I JEGO MONITOROWANIA
Dyrekcja i członkowie Rady Zakładowej Grupy Renault czuwają wspólnie nad skutecznym wdrażaniem porozumienia, wraz z IndustriALL Global Union.
Niniejsze porozumienie zostało przetłumaczone na języki poszczególnych krajów i udostępnione wszystkim pracownikom, w szczególności managerom i jednostkom Grupy Renault określonym w rozdziale 7.
Monitorowanie wdrażania porozumienia odbywa się w ramach dialogu prowadzonego z Radą Zakładową Grupy Renault i IndustriALL Global Union:


 • Każdego roku podczas sesji plenarnej Rady Zakładowej Grupy Renault, dyrekcja organizuje zebranie na ten temat, w którym uczestniczą członkowie tytularni i obserwatorzy Rady Zakładowej Grupy Renault oraz przedstawiciele IndustriALL Global Union.
 • Zebranie jest przygotowane przez komisję, składającą się z przedstawicieli Dyrekcji, członków Prezydium Rady Zakładowej oraz przedstawicieli IndustriALL Global Union. Tuż po podpisaniu porozumienia, zostanie zorganizowane pierwsze zebranie tej komisji, w celu określenia konkretnych warunków monitorowania porozumienia.
 • Co 3 lata sygnatariusze dokonają ogólnego podsumowania wdrażania porozumienia i przeanalizują z tej okazji sytuację pod kątem ewentualnych koniecznych poprawek.Stawianie czoła ewentualnym trudnościom 
Sygnatariusze zobowiązują się do wzajemnego bezzwłocznego informowania o zauważonych trudnościach podczas wdrażania niniejszego porozumienia, aby umożliwić przyjęcie szybkiego planu działań, mających na celu określenie środków zaradczych.
Problemy lokalne przekazane sygnatariuszom zostaną wstępnie rozpatrzone w ramach lokalnego dialogu społecznego. Grupa Renault zobowiązuje się do stworzenia warunków sprzyjających takiemu dialogowi. W razie potrzeby, poszukiwanie rozwiązania odbywa się na poziomie kraju, obszaru, a następnie Grupy Renault.
Aby zachować klimat zaufania, niezbędny we wspomnianych okolicznościach, sygnatariusze zobowiązują się do poszukiwania rozwiązania na drodze dialogu, przed podjęciem wszelkich innych działań, przy zachowaniu poufności.
ROZDZIAŁ 7: ROZPORZĄDZENIA KOŃCOWE
Niniejsze porozumienie podlega prawu francuskiemu; wchodzi w życie z dniem podpisania porozumienia na czas nieokreślony w spółkach Grupy Renault, to znaczy w każdej spółce, w której Renault S.A.S. posiada bezpośrednio i pośrednio ponad połowę kapitału.
W przypadku wejścia do określonego powyżej zasięgu nowej spółki, sygnatariusze rozważą wspólnie warunki jej przystąpienia do niniejszego porozumienia, włącznie z ewentualnym powiązanym planem działań, z wyjątkiem podstawowych praw społecznych, wspomnianych w rozdziale 1 niniejszego porozumienia, które będą obowiązywać bezzwłocznie.
Rozporządzenia niniejszego porozumienia zastępują rozporządzenia deklaracji praw podstawowych z dnia 12 października 2004 roku. W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi, obowiązywać będzie wersja francuska.

Sporządzono w Boulogne-Billancourt, dnia 2 lipca 2013 roku.Z ramienia Grupy Renault:
Marie-Françoise DAMESIN
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Grupy


Z ramienia IndustriALL Global Union:
Jyrki RAINA
Sekretarz Generalny


Z ramienia Rady Zakładowej Grupy Renault:
Jocelyne ANDREU
Sekretarz Rady Zakładowej Grupy Renault
Z ramienia Rady Zakładowej Grupy Renault:

Joaquin ARIAS-GALLEGO – CC.OO.
Wice sekretarz Rady Zakładowej Grupy Renault


Michel BARBIER – FO
Wice sekretarz Rady Zakładowej Grupy Renault


Manuel CHAVES – CGTP
Zastępca wice sekretarza Rady Zakładowej Grupy Renault


Fred DIJOUX – CFDT
Wice sekretarz Rady Zakładowej Grupy Renault

Claudia HAUTZINGER-BARTOSCH – GPA
Wice sekretarz Rady Zakładowej Grupy Renault

       


Z ramienia Rady Zakładowej Grupy Renault:

Aziz KHENSOUS – CGT
Wice sekretarz Rady Zakładowej Grupy Renault


Leandro MARTIN-PUERTAS – UGT
Wice sekretarz Rady Zakładowej Grupy Renault


Nicolae PAVELESCU – SAD
Wice sekretarz Rady Zakładowej Grupy Renault


Claudio TARLARINI – FISASCAT-CISL
Wice sekretarz Rady Zakładowej Grupy Renault


Eric VIDAL – CFE-CGC
Wice sekretarz Rady Zakładowej Grupy Renault1 Dziewięć podstawowych zasad prewencji to: unikanie zagrożeń, ocena zagrożeń, których nie można uniknąć, zwalczanie zagrożeń przy samym źródle, dostosowanie zadań do pracownika, uwzględnianie stanu postępu techniki, zastąpienie niebezpiecznych elementów bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi elementami, planowanie środków prewencyjnych, wprowadzenie środków ochrony zbiorowej priorytetowo w stosunku do środków ochrony indywidualnej, przekazanie pracownikom odpowiednich instrukcji.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna