Projektu efsPobieranie 0,85 Mb.
Strona1/9
Data26.02.2019
Rozmiar0,85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA
WNIOSKU O DOFINANSOWANIE


PROJEKTU EFS

w ramach RPO WO 2014-2020
(tryb konkursowy)


Wersja nr 1

OPOLE, LIPIEC 2018 r.Spis treści:

1.


1. Informacje ogólne 5

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS 7

Walidacja – sprawdzenie poprawności wniosku 8

Strona tytułowa wniosku 10

Sekcja I. Informacje ogólne 10

1.1 Numer naboru 11

1.2 Rodzaj projektu 11

1.3 Oś priorytetowa RPO WO 2014-2020 11

1.4 Działanie RPO WO 2014-2020 11

1.5 Poddziałanie RPO WO 2014-2020 11

1.6 Cel tematyczny 11

1.7 Priorytet inwestycyjny 11

1.8 Partnerstwo w projekcie 12

Sekcja II. Charakterystyka wnioskodawcy 12

2.1 Dane teleadresowe siedziby wnioskodawcy 12

2.2 Dane teleadresowe do korespondencji 13

2.3 Osoba do kontaktu w ramach projektu 13

2.4 Osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie 13

2.5 Identyfikacja i klasyfikacja wnioskodawcy 14

2.6 Pomoc uzyskana przez wnioskodawcę 14

2.7 Dane teleadresowe realizatora 16

Sekcja III. Informacje o projekcie 16

3.1 Tytuł projektu 16

3.2 Okres realizacji projektu 17

3.3 Krótki opis projektu 17

3.4 Cel realizacji projektu i jego wpływ na realizację celów RPO WO 2014‑2020 18

3.5 Opis grupy docelowej i uzasadnienie wyboru 19

3.6 Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy 20

3.7 Miejsce realizacji projektu 23

3.8 Charakterystyka projektu 24

3.9 Klasyfikacja projektu 24

3.10 Identyfikacja projektów komplementarnych i efektów synergii 24

3.11 Promocja projektu 25

3.12 Informacja na temat realizacji usług finansowanych poza Funduszem Pracy 26

Sekcja IV. Lista mierzalnych wskaźników projektu 26

4.1 Wskaźniki kluczowe oraz 4.2 Wskaźniki specyficzne dla programu 26

Sekcja V. Harmonogram rzeczowo-finansowy 29

5.1 Zakres rzeczowo-finansowy 29

Sekcja VI. Źródła finansowania wydatków 36

6.1 Planowany dochód generowany przez projekt 36

6.2 Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu nie objętych pomocą publiczną 37

6.3.A Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu objęte pomocą publiczną 37

6.3.B Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu objęte pomocą de minimis 37

6.4 Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu razem (nie objęte pomocą publiczną oraz objęte pomocą publiczną i pomocą de minimis) 37

Sekcja VII. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE 39

7.1 Zrównoważony rozwój 39

7.2 Równość szans i niedyskryminacja 39

7.3 Równouprawnienie płci 40

Sekcja VIII. Zgodność projektu z zasadą konkurencyjności / ustawą Prawo zamówień publicznych 41

Sekcja IX. Sytuacja projektu w przypadku nie zakwalifikowania do wsparcia 42

Sekcja X. Oświadczenia wnioskodawcy 42

DODATKOWE INFORMACJE 43

Podpisanie wniosku o dofinansowanie projektu 45

Sekcja XI. Lista załączników / kryteria wyboru projektów 45

Sekcja XII. Karty lidera/partnera(ów) projektu 46

Karta lidera projektu 46Karta partnera/rów projektu 46  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna