Projektowanie produktuPobieranie 48,48 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar48,48 Kb.

WYKŁAD I 05.03.2004
Procesy w systemie


przygotowania produkcji podstawowe pomocnicze

eksploatacji logistyczne

planowania

i sterowania

produkcją


transportowe


magazynowania:


-zapasy i sterowanie zapasami
-magazyny i ich lokalizacja
-procesy zaopatrzenia

(dostawcy i ich wybór)
Proces produkcyjny


proces badań proces wytwórczy proces magazynowania

i rozwoju wyrobów oraz dystrybucji

proces proces proces

wytwórczy wytwórczy obsługi

Procesy technicznego eksploatacja

przygotowania systemu

wytwarzania wytwarzania procesy dystrybucji

i zbytu

projektowanieproduktu sterowanie

wytwarzaniem

organizacja systemu

wytwarzania proces wytwarzania


projektowanie procesu transport

(formowanie przepływów)

magazynowanie

zaopatrzenie

procesy przepływu i zarządzania informacją

Projektowanie produktu


Obejmuje działania poprzedzające uruchamianie nowych wyrobów czyli obejmuje okres od powstania idei, koncepcji nowego wyrobu do momentu rozpoczęcia procesu wytwarzania.
Czasowy wymiar tego okresu nazywany jest cyklem przygotowania produkcji.
CYKL ŻYCIA PRODUKTU:

FAZA % ogólnej liczby produktów

I Wprowadzenie 5-10 %

II Wzrost 15-20 %

III Dojrzałość 30-60%

IV Schyłek pozostały odsetek

Powodem nowych uruchomień jest:


 • modernizacja wyrobów

 • zmiana popytu

 • zmiana produktu przez konkurencję

 • starzenie się procesów produkcyjnych, wytwarzania

 • wprowadzenie nowego wyrobuProces planowania nowego produktu obejmuje etapy:


 1. Tworzenie idei i ich selekcja

Źródłem pomysłu może być: • wnętrze organizacji (działy badawczo rozwojowe, działy produkcji, pracownicy)

 • otoczenie organizacji (ośrodki naukowo-badawcze, badania marketingowe, inf. od klientów, działy sprzedaży i marketingu)

Selekcja powinna prowadzić do odrzucenia niektórych pomysłów, tych które są niemożliwe do zrealizowania w danej organizacji, tych które wymagają fachowości których dana organizacja nie posiada lub skomplikowanych technologicznie.

Selekcja prowadzi do odrzucenia 80% pomysłów.


 1. Wstępny projekt

Obejmuje on techniczną ocenę pomysłu oraz określenie cech produktów oraz własności (rodzaj materiału lub surowca, sposoby łączenia elementów, niezawodność i trwałość wyrobu)

Wstępny projekt pozwala na zbudowanie prototypu.

Na etapie tym zostaje odrzucona połowa pomysłów pozostających po etapie selekcji. 1. Konstrukcja prototypu i jego testowanie

Budowa prototypu pozwala dostrzec błędy przyszłego produktu oraz pozwala na weryfikację założeń konstrukcyjnych i technicznych, pozwala również na uczenie się przyszłego procesu wytwarzania.

Projektem może być makieta, model fizyczny jak również symulacja komputerowa.


 1. Ostateczny projekt

Etap ten jest przekształceniem koncepcji i prototypu w ostateczną formę nowego wyrobu.

Wprowadza się tutaj wszystkie zmiany ustalone w poprzednich etapach.

Opracowuje się dokumentację techniczną i opisuje procedury wytwarzania.


Cykl przygotowania produkcji to czas jaki upływa od momentu podjęcia decyzji o wprowadzeniu do produkcji nowego wyrobu do momentu jego wdrożenia do produkcji.

Umiejscowienie projektowania produktu w procesie przygotowania nowego wyrobu
Badania i rozwój (B+R)
Badania rynku

Badania marketingowe

Projektowanie produktu

(wyrobu)

Projektowanie procesu

Działania wchodzące w skład procesu projektowania produktu noszą nazwę procesu przygotowania produkcji i obejmują:
 1. przygotowanie techniczne produkcji

 • przygotowanie konstrukcyjne

 • przygotowanie technologiczne
 1. przygotowanie organizacyjne produkcji

Zadania które realizowane są w procesie przygotowania produkcji są następujące:
 1. bieżąca obsługa realizowanych procesów dotyczących ich konstrukcji, technologii i organizacji

 2. rozwój i restrukturyzacja procesów wytwarzania

 3. przygotowanie i wdrożenie do produkcji nowych wyrobów

Powiązanie etapów przygotowania produkcji i problemy rozwiązywane w poszczególnych etapach przedstawia:etapy rozwiązywane problemy
konstrukcyjne przygotowanie co produkować (co robić)

określenie kształtu i formy wyrobu

oraz opis konstrukcyjny wyrobu
opis wyrobu

technologiczne przygotowanie w jaki sposób wytwarzać (jak robić i czym robić)

określenie metod wytwarzania przy zastosowaniu

jakich pomocy warsztatowych oraz opis

technologiczny wyrobu
opis operacji

technologicznych


organizacyjne przygotowanie jak najefektywniej zorganizować wytwarzanie.


Konstrukcja to zapis techniczny w formie rysunku łącznie z charakterystykami i parametrami konstrukcyjnymi.
W procesie konstrukcyjnego przygotowania możliwe są dwa warianty działania:


 1. opracowanie konstrukcji do istniejącej technologii

 2. opracowanie konstrukcji a następnie technologii do tej konstrukcji

Dominacja technologii nad konstrukcją pozwala na szybsze wdrożenie nowego lub zmodernizowanego wyrobu. Efektem opracowań tego etapu jest pełna dokumentacja a podstawowe grupy tych dokumentów są następujące:
 1. rysunki wyrobów i zespołów

 2. instrukcje:

 • montażu,

 • odbioru,

 • obsługi,

 • konserwacji

 1. opisy i katalogi wyrobów.Technologia wyrobu to opis sposobu wytwarzania podający: co, z czego, przy zastosowaniu jakich operacji technologicznych i w jakiej kolejności ma być zrealizowane. Opis ten zawiera również informacje na jakich stanowiskach realizować dane operacje technologiczne przy zastosowaniu jakich pomocy warsztatowych. Opis ten podaje się w dokumencie zwanym kartą technologiczną.
Opracować należy proces technologiczny każdego wyrobu.

Proces technologiczny to określony ciąg czynności mających na celu zmiany kształtu, wymiarów, własności lub wyglądu przerobionego tworzywa.

Proces technologiczny zapisywany jest w formie marszruty technologicznej.


Podstawowym elementem każdego procesu technologicznego jest operacja technologiczna.

Wynikiem realizacji tego etapu jest dokumentacja technologiczna i wyróżnia się następujące grupy dokumentów:
 1. karty technologiczne

 2. receptury

 3. wykazy niezbędnych narzędzi pomocy warsztatowych i przyrządówKarta technologiczna jest podstawowym dokumentem w procesie produkcji i montażu oraz dokumentem źródłowym w planowaniu produkcji i sporządzaniu dokumentacji produkcyjnej.
Zawiera ona następujące dane:


 • opis przedmiotu wytwarzanego

 • opis materiału z którego wykonywany jest przedmiot

 • plan operacji z podaniem zakresu prac dla poszczególnych czynności

 • opis stanowisk do wykonania poszczególnych operacji technologicznych

 • zestawienie potrzebnych pomocy warsztatowych

 • zawiera czasy jednostkowe trwania operacji technologicznych i czasy przygotowawczo-zakończeniowe


Organizacyjne przygotowanie produkcji

Polega głównie w opracowaniu planów uruchomienia produkcji, planów zamawiania materiałów bezpośrednio produkcyjnych, organizacji odbioru tych materiałów i ich magazynowania oraz harmonogram ich dostaw.


Organizacyjne przygotowanie produkcji nazywane jest również wykonawczym przygotowaniem produkcji.
Plany wykonawcze dotyczą:


 • uruchamiania produkcji

 • zamawiania materiałów produkcyjnych

 • harmonogramu dostaw materiału

 • harmonogramu prac transportowych i magazynowych

Organizacja przebiegu przyszłych procesów produkcyjnych dotyczy:
 • organizacji stanowisk pracy

 • organizacji systemu zleceń produkcyjnych (określenie zadań produkcyjnych)

 • określenia dokumentacji produkcyjnej i jej obiegu

 • wprowadzenia ilościowej ewidencji stanu i przebiegi produkcji

W etapie organizacyjnego przygotowania powstaje następująca dokumentacja:
 1. dokumentacja organizacji procesu produkcyjnego

 2. dokumentacja materiałowa i magazynowa

 3. dokumentacja planistyczna związana z uruchamianiem, realizacją i kontrolą przebiegu produkcji

Ostatnim etapem prac związanych z przygotowaniem produkcji a realizowanym przed jej rozruchem jest uruchomienie serii próbnej.


Seria próbna ma na celu sprawdzenie nowej lub zmienionej konstrukcji, technologii i oprzyrządowania oraz zapoznanie załogi z nowym procesem wytwarzania.

Realizacja próbnej produkcji pozwala na sprawdzenie parametrów konstrukcyjnych i parametrycznych, wychwycenie nieprawidłowości i naniesienie poprawek na dokumentację produkcyjną.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna