Projekt z dnia 4 stycznia 2008 rPobieranie 438.52 Kb.
Strona6/8
Data08.11.2017
Rozmiar438.52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

- ust. 5 - zmiana określająca, że podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, sprawozdanie to składają w terminie złożenia zeznania rocznego;

Art. 2 pkt 25 - (zmiana dotycząca art. 45b pkt 4a) – dodawany pkt 4a upoważnia ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia wzoru zeznania o wysokości dochodów uzyskiwanych z zagranicznej spółki kontrolowanej.

Art. 2 pkt 26 – uchylenie w art. 52a w ust. 1 pkt 5a związane jest z faktem iż książeczki mieszkaniowe do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763), nie są już zakładane. Natomiast zwolnienie zostanie zachowane w przepisach przejściowych.

Zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Art. 3 - (zmiana dotycząca art. 306m § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej) – zmiana przepisu polega na wykreśleniu Królestwa Belgii z grupy państw wymienionych w pkt 1 zmienianego przepisu, co skorelowane jest ze zmianami dokonanymi w art. 30a i 30b ustawy PIT;

Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Art. 4 pkt 1 – (zmiana dotycząca art. 10) – zmiana o charakterze porządkowym; uwzględnia zmianę polegającą na uchyleniu w ustawie PIT w art. 21 w ust. 1 pkt 47c;

Art. 4 pkt 2 (zmiana dotycząca art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f i ust. 10) - zmiana o charakterze dostosowawczym do zmian w ustawie PIT. Ma na celu wyraźne wskazanie, że zbycie składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej stanowi przychód z tej działalności. Dotyczy to zarówno składników, które z uwagi na przewidywany okres ich użytkowania krótszy niż rok, nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych jak i składników, których podatnik – pomimo takiego obowiązku – nie ujął w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

Art. 4 pkt 3 (zmiana dotycząca art. 20 ust. 1 ) - zmiana o charakterze porządkowym, ma na celu wyłączenie obowiązku ujmowania w spisie z natury składników majątku zaliczanych do wyposażenia, w przypadku likwidacji działalności gospodarczej. Składniki te są objęte wykazem sporządzanym na dzień likwidacji działalności.

Zmiany w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy

Art. 5 (wprowadzenie art. 53 §30f i art. 80b) - dodane przepisy wprowadzają odpowiedzialność karną skarbową za naruszenie obowiązku złożenia do urzędu skarbowego w określonym ustawowo terminie sprawozdania finansowego, opinii lub raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych; niewywiązanie się z obowiązku złożenia któregokolwiek z tych dokumentów stanowić będzie wykroczenie skarbowe, za które grozić ma sankcja w postaci kary grzywny.

Przepisy przejściowe i końcowe (art. 6-12)

Art. 6 - w związku z tym, iż wprowadzone w przepisach art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT zmiany dotyczące kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych podatnikowi przez podmioty z podatnikiem powiązane mogłyby w sposób istotny wpływać na podatkowe skutki operacji gospodarczych podatnika będących w toku., w niniejszym przepisie proponuje się wyłączenie stosowania nowego brzmienia tych przepisów w stosunku do pożyczek, w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została już temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. W takim przypadku, tj. kiedy kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) zostałaby podatnikowi faktycznie przekazana przed wejściem w życie niniejszej ustawy, przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT oraz art. 16 ust. 6 tej ustawy stosowałoby się w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Przepis ust. 2 przyznaje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. zawarli umowę pożyczki z kwalifikowanym podmiotem powiązanym, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT, a kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została takiemu podatnikowi faktycznie przekazana po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, prawo wyboru stosowania zasad określonych w art. 15c ust. 2-11 wprowadzanym do ustawy CIT na mocy niniejszej ustawy zmieniającej.

Art. 7Przepis o charakterze intertemporalnym gwarantujący zachowanie zasad obowiązujących przy poborze zryczałtowanego podatku dochodowego przed dniem 1 stycznia 2015 r. w przypadku wypłat należności z tytułu dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Art. 8 Przepis wskazuje, że przepisy dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej podatnicy są zobowiązani stosować począwszy od pierwszego roku podatkowego każdej zagranicznej spółki kontrolowanej, który rozpoczął się nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie tych przepisów (ust. 1). Jeżeli nie można ustalić roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej albo rok ten przekracza okres 12 miesięcy przepisy te stosuje się począwszy od pierwszego roku podatkowego podatnika, rozpoczynającego się nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (ust. 2).

Art. 9 – Przepis przewiduje zachowanie zwolnienia dochodów z tytułu umów ubezpieczenia w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, jeżeli umowa została zawarta przed dniem wejście w życie tego przepisu. W przypadku takiej umowy, które została zmieniona lub odnowiona po dniu 31 grudnia 2014 r. zwolnienia tego nie stosuje się do dochodów przypadających za okres od dnia zmiany lub odnowienia tej umowy.

Natomiast w przypadku dochodów uzyskanych na podstawie umów zawartych, zmienionych lub odnowionych w okresie od dnia wejścia w życie tego przepisu do dnia 31 grudnia 2014 r., zwolnienie będzie miało zastosowanie do dochodu, który przypada na okres od dnia wejścia w życie tych przepisów do dnia 31 grudnia 2014 r.Art. 10 – Jeżeli miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji nie zawierającym okresu jego ważności, wydanym przed dniem wejścia w życie przepisów art. 26 ust. 1i-1l ustawy CIT oraz art. 41 ust. 9a-9d ustawy PIT, płatnik przy poborze podatku od wypłat dokonanych od dnia wejścia w życie tych przepisów uwzględnia ten certyfikat do dnia upływu dwunastu miesięcy od dnia jego wydania, zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 26 ust. 1i-1l ustawy CIT, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą albo w art. 41 ust. 9a-9d ustawy PIT, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Przepisy te wprowadzają regulację dotyczącą 12 miesięcznego okresu obowiązywania certyfikatów rezydencji nie zawierających okresu ważności. Koniecznym zatem było uregulowanie sytuacji dotyczącej certyfikatów mieszczących się w zakresie wprowadzanej regulacji, ale wydanych przed dniem wejścia w życie przepisów. Celem tego przepisu jest zapobieżenie sytuacjom, w których płatnik dokonując wypłaty należności w krótkim okresie po dniu wejścia w życie przepisów nie mógłby zastosować postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z uwagi na fakt, że podatnik nie miał możliwości w tak krótkim czasie uzyskać certyfikatu rezydencji od władz podatkowych państwa miejsca zamieszkania lub siedziby.

Art. 11 – Przepis odnoszący do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, nakazujący stosowanie przez nich, w przypadku innego roku podatkowego, do zakończenia tego roku podatkowego przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.

Art. 12 – Przepis przewiduje stosowanie przepisów ustawy w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie przepisów ustawy do wkładów niepieniężnych wniesionych do spółki kapitałowej przez podmiot komercjalizujący przed dniem wejścia w życie tych przepisów.

Art. 13 – Przepis stanowi, iż nowe rozwiązania zaproponowane w zakresie zwolnień przedmiotowych dodanych do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 ust. 1 pkt 3, pkt 3e, pkt 49 lit. b oraz w pkt 120a będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zatem świadczenia określone w w/w przepisach (odszkodowania i zadośćuczynienia otrzymane na podstawie innych niż ustawa i rozporządzenie normatywnych źródeł prawa pracy, sumy pieniężne za przewlekłe postępowanie, świadczenia mieszkaniowe wypłacane żołnierzom zawodowym oraz wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu) otrzymane przez podatników w 2014 r. nie będą podlegały opodatkowaniu.

Rozwiązanie to jest korzystne dla podatników, zatem proponowana norma nie stoi w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego.

Natomiast na podmiotach dokonujących w 2014 r. wypłaty sum pieniężnych oraz wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu nie będzie spoczywał obowiązek wynikający z postanowień art. 42c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. nie będą one zobowiązane do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika rocznej informacji PIT-8C.Art. 14 - Przepis przewiduje zachowanie bezterminowego zwolnienia dochodów z odsetek i premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763).

Natomiast odsetki od wkładów zgromadzonych na innych „książeczkach mieszkaniowych” będą zwolnione w przypadku założenia tych książeczek do dnia wejścia w życie tego przepisu. Jeżeli książeczka ta została po dniu 31 grudnia 2014 r. zmieniona lub odnowiona, zwolnienia tego nie stosuje się do odsetek przypadających na okres od dnia zmiany lub odnowienia tej książeczki. Odsetki od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych założonych zmienionych lub odnowionych w jakiejkolwiek formie, w okresie od dnia wejścia przepisu w życie do dnia 31 grudnia 2014 r. będą korzystały ze zwolnienia do dnia 31 grudnia 2014 r.Art. 15Przepis przewiduje zachowanie mocy obowiązującej przepisów wykonawczych wydanych na podstawie dotychczasowego brzmienia przepisu art. 28a ustawy CIT do dnia wejścia życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie zmienionej delegacji ustawowej, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 16 - Przepis ten określa termin wejścia w życie przepisów ustaw, o których mowa w art. 1-5. Przepisy te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. z wyłączeniem regulacji dotyczących:

 • dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (z uwzględnieniem przepisu przejściowego), które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca, następującego po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy; ze względu na przyjęcie zasady, iż rokiem podatkowym jest rok podatkowy zagranicznej spółki kontrolowanej, który nie musi być zbieżny z rokiem kalendarzowym, nie ma przeszkód do wcześniejszego wejście w życie omawianej regulacji; ze względu na fakt, że rok podatkowy rozpoczyna się zazwyczaj pierwszego dnia miesiąca konieczne było zastrzeżenie wejścia w życie przepisów pierwszego dnia miesiąca;

 • certyfikatów rezydencji (z uwzględnieniem przepisu przejściowego), które wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia; rozwiązanie to nie jest uzależnione od roku podatkowego podatnika bądź płatnika;

 • zmian przewidujących odroczenie opodatkowania przychodu z tytułu wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego (komercjalizowanej własności intelektualnej), które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia; zmiana ta jest korzystna dla podatników, a więc jej wcześniejsze wejście w życie nie narusza zakazu wprowadzania zmian w trakcie roku podatkowego;

 • zwolnień przedmiotowych w ustawie PIT (art. 21 ust. 1 pkt 3, 3e, pkt 49 lit. b oraz pkt 120a), które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; proponowany przepis ma związek z postanowieniami art. 13, z którego wynika, iż świadczenia w nim powołane otrzymane począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. podlegają zwolnieniu od opodatkowania.

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.  z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) dopuszcza taką możliwość (art. 4 ust. 2) z uwagi na ważny interes państwa, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Ważnym interesem państwa jest jak najszybsze uregulowanie kwestii, o której mowa w projekcie, tak aby podatnicy już w trakcie roku podatkowego mieli pewność odnośnie braku zobowiązania podatkowego.

Ponadto wejście w życie w dniu ogłoszenia postanowień art. 21 ust. 1 pkt 49 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest uzasadnione z uwagi na obowiązki oddziałów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, jako płatnika podatku dochodowego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej są obowiązane do poboru miesięcznych zaliczek od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również od świadczeń mieszkaniowych wypłacanych przez te oddziały.

Proponowane wejście w życie omawianej regulacji spowoduje zatem, iż oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej od dnia ogłoszenia ustawy będą zwolnione z obowiązku poboru miesięcznych zaliczek na podatek od w/w świadczeń. Brak tej regulacji spowodowałby powstanie nadpłaty w podatku dochodowym za cały 2014 r.

Propozycja oznacza, iż nadpłaty będą mniejsze, tj. powstaną tylko za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do chwili wejście w/w regulacji w życie. Nadpłatę podatnik odzyska poprzez złożenie rocznego zeznania podatkowego, w którym wykaże nadpłacony podatek z omawianego tytułu.


 • zmian w art. 30a ust. 10 pkt 1 oraz art. 30b ust. 5c pkt 1 ustawy PIT i art. 306m §1 pkt1 Ordynacji podatkowej, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia; zmiana ma charakter porządkujący;

 • zwolnień, w zakresie inwestowania składki ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 24 ust. 15a-15c, art. 30a ust. 1 pkt 3 i 5a i art. 9 oraz w zakresie odsetek od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, o których mowa w art. 52a ust. 1 pkt 5 i art. 14, które wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Przepisy ustawy nie podlegają notyfikacji zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Zgodnie z §11a ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów – Regulamin pracy Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. (MP Nr 13, poz. 221 z późn. zm.) projekty aktów normatywnych oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tym projektem udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.


III. Skutki wprowadzenia regulacji

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny

Projektowana ustawa dotyczy szerokiej grupy podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności prowadzących działalność gospodarczą. Projektowane przepisy odnoszą się również do spółek pozostających w związkach kapitałowych i powiązaniach określonych w przepisach ustaw o podatkach dochodowych - tak krajowych, jak i zagranicznych, zakładów spółek zagranicznych, spółek i spółdzielni europejskich czy podmiotów powiązanych.

W zakresie uregulowań dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej projektowana zmiana dotyczy wąskiej grupy podatników będących osobami fizycznymi i prawnymi posiadających pakiet kontrolny udziałów w podmiotach zagranicznych zlokalizowanych w krajach o niskim lub zerowym poziomie opodatkowania. Są to głównie spółki o charakterze międzynarodowym pozostające w grupach kapitałowych, które dysponują dostatecznymi środkami kapitałowymi, aby tworzyć struktury kapitałowe ukierunkowane na obchodzenie opłacania podatków w Polsce.

2. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadzenie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej

Polski system podatkowy nie zawiera regulacji odnoszących się do opodatkowania dochodów spółek CFC. W związku z czym brak jest podstaw prawnych i instrumentów, które umożliwiałyby uzyskiwanie informacji dotyczących tego charakteru dochodów uzyskiwanych przez polskich podatników przy wykorzystaniu zagranicznych spółek. Należy jednak wskazać, iż obecnie istniejące przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym nie stanowią bariery dla przenoszenia wymienionych w projekcie aktywów finansowych do innych państw, w tym państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, państw nie zobligowanych umownie do wymiany informacji podatkowych czy państw, z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obecny system prawny nie zawiera zatem regulacji zapobiegających optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem zagranicznych spółek, nieprowadzących faktycznej działalności gospodarczej  i transferowaniu dochodów do tych spółek. Efektem takich działań jest obniżanie podstawy opodatkowania i zaniżanie należnego podatku dochodowego.

W związku z wprowadzeniem przepisów o dochodach spółek CFC nie przewiduje się spadku atrakcyjności Polski dla bezpośrednich i rzeczywistych inwestycji zagranicznych. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż system podatkowy jest tylko jednym z wielu czynników branych pod uwagę przez inwestorów zagranicznych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Szczególnie zaś w przypadku podmiotów zagranicznych zainteresowanych inwestycjami średnio- lub długoterminowymi - a nie działaniami o charakterze spekulacyjnym - wydaje się, iż jego znaczenie spada, a większego znaczenia nabierają takie czynniki jak koszty pracy, dostęp do wykwalifikowanego personelu, dostępność rynków zbytu. Należy również zauważyć, iż regulacje przewidujące opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek posiadają kraje takie jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Finlandia, Portugalia, Hiszpania czy Stany Zjednoczone Ameryki. Trudno zaliczyć je do grupy państw nieatrakcyjnych dla inwestorów. Przepisy te nie powinny również stanowić zachęty dla przenoszenia kapitału do krajów nie stosujących regulacji CFC. Przyjęty w projekcie system odliczeń co do zasady eliminować będzie możliwość wystąpienia podwójnego opodatkowania dochodów w Polsce i państwie siedziby lub zarządu spółki CFC. Wskazać przy tym należy, iż przyjęta w Polsce stawka podatku CIT wynosząca 19% dochodu, na tle większości krajów Unii Europejskiej oraz państw rozwiniętych może być uznana za „atrakcyjną” dla inwestorów. Przepisy CFC nie ingerują także w zasadę swobody kształtowania przez podatników ich stosunków prawnych, określając jedynie ich skutki w podatku dochodowym

W okresie ostatnich lat podejmowane były przez międzynarodowe instytucje oraz zespoły naukowców liczne próby określenia skali zjawiska unikania opodatkowania przy wykorzystaniu tzw. rajów podatkowych w Europie. Z badań prowadzonych przez pracowników Komisji Europejskiej2 wynika, że znaczne różnice w stawkach podatkowych stanowią istotną zachętę do relokowania dochodu pomiędzy jurysdykcjami. Wyniki badań wskazują, że przesuwanie dochodów do krajów o niskim poziomie opodatkowania przez międzynarodowe przedsiębiorstwa zależą od ich struktury i reżimów podatkowych, w których funkcjonują. Zgodnie z badaniami, koszty związane z przenoszeniem dochodów przy wykorzystaniu struktur międzynarodowych są znaczne i zjawisko to prowadzi do istotnych zmian w redystrybucji krajowych przychodów podatkowych z tytułu podatku CIT w Europie. Z innego opracowania3 opartego na danych z lat 1995 - 2005 wynika, że w przypadku wzrostu różnicy między stawką opodatkowania do 10% spadek wysokości zysku przed opodatkowaniem spółek powiązanych wynosi przeciętnie 7%.

Pomimo braku szczegółowych danych na temat ubytków, jakie wiążą się dla budżetów poszczególnych państw z istnieniem praktyki polegającej na przenoszeniu przez rezydentów części dochodów do krajów o niższym poziomie opodatkowania przyjąć można, że są one znaczne. Do zobrazowania skali tego zjawiska posłużyć mogą dane na temat poziomu inwestycji bezpośrednich „do” oraz „z” tzw. rajów podatkowych. Z danych statycznych Międzynarodowego Funduszu Inwestycyjnego4 wynika m.in., że w 2010 r. Barbados, Bermudy i Brytyjskie Wyspy Dziewicze otrzymały więcej inwestycji bezpośrednich (łącznie 5,11% globalnych inwestycji) niż Niemcy (4,77%) czy Japonia (3,76%). Konsekwentnie, w ciągu tego samego roku podmioty z tych trzech jurysdykcji dokonały więcej inwestycji bezpośrednich w świecie (łącznie 4,54%) niż Niemcy (4,28%). Przyjmując perspektywę poszczególnych państw, w 2010 r. Brytyjskie Wyspy Dziewicze były drugim co do wielkości inwestorem w Chinach (14%), za Hongkongiem (45%) i przed USA (4%). Natomiast Bermudy widniały jako trzeci największy inwestor w Chile (10%). Z kolei Mauritius był największym inwestorem w Indiach (24%), a kraje takie jak Cypr, (28%), Brytyjskie Wyspy Dziewicze (12%), Bermudy (7%) i Bahamy (6%) należą do 5 największych inwestorów w Rosji. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce, gdzie według danych NBP na 2010 r.5, do grona 5 największych inwestorów zalicza się podmioty z Luksemburga, Cypru i Szwajcarii. Łączny udział inwestycji podmiotów z tych państw wyniósł 43,9% inwestycji ogółem.

Dynamiczny wzrost wartości bezpośrednich inwestycji lokowanych za granicą przez polskie przedsiębiorstwa, zgodnie z opracowaniem „Polskie Inwestycje Bezpośrednie w 2010 r.”6 Ministerstwa Gospodarki jest obserwowany od 2005 r. W okresie tym najwyższy poziom polskich inwestycji bezpośrednich (BIZ), tj. w wysokości 7 137 mln EUR, został osiągnięty w 2006 r.

W 2010 r. wartość BIZ wyniosła 4 142 mln EUR. Ponad 60% tej kwoty stanowiły zakupy akcji i udziałów w podmiotach zagranicznych.

Struktura geograficzna polskich BIZ wskazuje na ich koncentrację w krajach europejskich (93,6% w ujęciu wartościowym w 2010 r.). Polskie inwestycje w podziale na poszczególne kraje charakteryzują się także wysokim stopniem koncentracji. W 2010 r. polskie podmioty ulokowały inwestycje o największej wartości w Luksemburgu (1 636 mln EUR) i w Szwajcarii (707 mln EUR). Wartość inwestycji na Cyprze wyniosła 434 mln EUR.

Zdaniem autorów opracowania, większość polskiego kapitału napływającego do takich krajów jak Luksemburg czy Szwajcaria ma charakter przepływów o charakterze czysto finansowym. Zgodnie z metodologią kwalifikowane są one jednak jako bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Świadczyć o tym może fakt, że niektóre z polskich dużych firm działają w strukturze holdingów, których spółki są zarejestrowane w tych krajach. Pozwala to na transfer zysków osiąganych przez polskie firmy za granicę, gdzie podlegają one korzystniejszym formom opodatkowania.

Dochody rezydentów z tytułu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych, rozumiane jako: • dochody z dywidend podlegające wypłacie w danym okresie obrachunkowym na rzecz inwestora bezpośredniego, bez uwzględnienia należnych do zapłaty podatków,

 • udział inwestora bezpośredniego w reinwestowanych zyskach przedsiębiorstwa inwestowania zagranicznego, obliczany jako udział inwestora w zyskach ogółem uzyskanych w danym okresie obrachunkowym, pomniejszonych o należne podatki, odsetki, amortyzację oraz dywidendy należne do wypłaty w danym okresie,

 • wartość odsetek netto (wartość odsetek należnych pomniejszona o odsetki do zapłaty) należnych inwestorowi w danym okresie obrachunkowym, bez uwzględnienia należnych do zapłaty podatków

wyniosły w 2010 r. łącznie 444 mln EUR, w tym w Luksemburgu 34 mln EUR, a w Szwajcarii 33 mln EUR.

Według danych Narodowego Banku Polskiego łączne dochody, o których mowa powyżej, w 2011 r. wyniosły 1 206 mln EUR, w tym w Luksemburgu, Szwajcarii i Cyprze odpowiednio 300,3 mln EUR, 116,8 mln EUR, 410,5 mln EUR.

Mając na uwadze powyższe należy liczyć się z pozytywnym wpływem przedmiotowego rozwiązania na dochody sektora finansów publicznych. Jednakże z uwagi na konstrukcję przepisów przewidujących opodatkowanie dochodów CFC powyższe dane nie pozwalają na oszacowanie skali wzrostu dochodów z tego tytułu. Projektowane przepisy uzależniają bowiem zastosowanie przepisów od spełnienia szeregu warunków, takich jak posiadanie określonego poziomu kontroli zagranicznej spółki, osiąganie przez tą spółkę w większości o charakterze pasywnym oraz położenia zagranicznej spółki w kraju o niskim poziomie opodatkowania. Dodatkowo przepisy przewidują zwolnienie od stosowania przepisów w stosunku do zagranicznych spółek kontrolowanych podlegających opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie należącym do UE i innym państwie należącym do EOG pod warunkiem że prowadzi ona rzeczywistą działalność gospodarczą. Uwzględniając fakt, że polscy rezydencji unikają opodatkowania głównie przy wykorzystaniu spółek położonych w UE lub innym państwie należącym do EOG ustalenie skutków podatkowych uwzględniać powinno również to kryterium.

Tymczasem, gromadzone dane statystyczne nie uwzględniają tego rodzaju sytuacji, które pozwalałby na ustalenie jaki poziom inwestycji przekazywany jest w celu generowania przychodów o charakterze pasywnym czy prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej. Trudności z ustaleniem realnego poziomu unikania opodatkowania potęguje brak lub ograniczony dostęp do informacji i danych ze strony zarówno podatników obchodzących opodatkowanie jak i państw, przy pomocy których mechanizmy optymalizacyjne wprowadzane są w życie.

Niemniej jednak, w celu przybliżenia skali zjawiska przytoczyć można informacje dotyczące poziomu dochodów nierezydentów. Dochody nierezydentów w 2012 r. z tytułu:


 • odsetek wyniosły 22,4 mld zł, z tego 71% stanowiły dochody zwolnione z opodatkowania; kwota pobranego podatku od dochodów podlegających opodatkowaniu z tego tytułu wyniosła 0,5 mld zł,

 • opłat licencyjnych wyniosły 9,5 mld zł, z tego 18% stanowiły dochody zwolnione z opodatkowania; kwota pobranego podatku od dochodów podlegających opodatkowaniu z tego tytułu wyniosła 0,5 mld zł.

Ocena finansowa pozostałych rozwiązań przewidzianych w projekcie

Z pozostałych rozwiązań przewidzianych w projekcie można wyodrębnić rozwiązania, w przypadku których można spodziewać się wzrostu dochodów sektora finansów publicznych z tytułu podatku dochodowego, lecz skutki tych rozwiązań są trudne do oszacowania z uwagi na brak danych pozwalających na dokonanie ich oceny. Do nich zaliczyć należy np.: określenie zasad ustalania wartości początkowej składników majątku, w które wyposażany jest zagraniczny zakład oraz sposobu ustalania wartości początkowej w spółce europejskiej i spółdzielni europejskiej – w przypadku przeniesienia jej siedziby na terytorium RP, przychodów w naturze, wyłączeń niektórych wydatków z kosztów uzyskania przychodów, przepisów o niedostatecznej kapitalizacji (w tym rozciągnięcie tej regulacji na powiązania pośrednie), wyłączenia ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia.

Przykładowo dane, dotyczące dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia, Komisji Nadzoru Finansowego pozwalają jedynie na określenie struktury lokowania środków w poszczególne rodzaje umów ubezpieczeniowych. Przypis składki brutto z tytułu tych instrumentów w roku 2011 r. wyniósł 8,03 mld zł. Jeśli chodzi o pozostałe produkty strukturyzowane to kwota ta oscyluje w granicach 1,59 mld zł. Łączny przypis  składki brutto z ubezpieczeń na życie w roku 2011 wyniósł 31,83 mld zł. Udział produktów ubezpieczeniowych, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w zależności od wartości określonego indeksu lub wartości innego świadczenia bazowego w łącznej składce przypisanej z ubezpieczeń na życie wyniósł 30,22%. Informacje w tym zakresie o ile określają strukturę zawieranych umów (wysokość składek), to nie są wystarczające do dokonania oceny ewentualnego wzrostu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z ograniczeniem stosowania zwolnienia od podatku dochodowego kwot wypłacanych z ubezpieczeń osobowych.

Kolejną grupę stanowią rozwiązania, w odniesieniu do których można dokonać oceny skutków finansowych. Do nich zaliczyć należy: • wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku, w przypadku wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej (tzw. pożyczka partycypacyjna).

Wprowadzenie powyższego wyłączenia może spowodować wzrost dochodów sektora finansów publicznych w  kwocie 15 mln zł. Kwota ta została oszacowana z wykorzystaniem danych wykazanych w Informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP za lata 2009-2011.

Oceny skutków finansowych dokonano przyjmując założenie, że 1% dochodów zwolnionych z opodatkowania z tytułu dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dotyczy wypłat z tytułu pożyczek partycypacyjnych. • wprowadzenie przepisów wskazujących sposób określenia wartości przychodów świadczeń w naturze.

Szacuje się, że projektowana regulacja w tym zakresie może wpłynąć na wzrost dochodów sektora finansów publicznych z tytułu podatku dochodowego w kwocie 16 mln zł.

Skutek finansowy został oszacowany z wykorzystaniem danych wykazanych w Deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz w Deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2011 r.

Oceny skutków finansowych dokonano przyjmując założenie, że dywidendy rzeczowe mogą stanowić ok. 1% dochodów z tytułu dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.


 • zmiany charakteru prawnego świadczenia przyznanego stronie w wyniku uwzględnienia złożonej skargi na przewlekłość postępowania.

Szacuje się, że projektowana regulacja wpłynie na zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 mln zł.

Skutek finansowy tej regulacji może być znacznie niższy z uwagi na przyjętą linię orzecznictwa sądów administracyjnych, zgodnie z którą tego rodzaju świadczenia korzystają już obecnie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy PIT.

Wymienione wyżej rozwiązania, wpłyną na wysokość dochodów sektora finansów publicznych w pierwszym roku obowiązywania z tytułu:


 1. podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie „plus” 31 mln zł, w tym dochodów budżetu państwa w kwocie „plus” 24 mln zł, a budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie „plus” 7 mln zł,

 2. podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie „minus” 4 mln zł, w tym dochodów budżetu państwa w kwocie „minus” 2 mln zł, a budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie „minus” 2 mln zł.”.

Ostatnią grupę rozwiązań stanowią zmiany o charakterze porządkującym, które pozostają bez wpływu na wysokość dochodów, jak również wydatków sektora finansów publicznych. Przykładem tego są zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej, cen transferowych, momentu ustalania przychodu podatkowego, czy tzw. „słowniczka pojęć”.

Projektowane rozwiązania pozostaną bez wypływu na poziom wydatków sektora finansów publicznych, w tym wydatków budżetu państwa oraz wydatków jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany te nie przyczynią się także do zwiększenia kosztów administracyjnych po stronie administracji podatkowej. Wdrożenie i realizacja projektowanej ustawy nastąpi bowiem w ramach obecnych kosztów funkcjonowania administracji podatkowej.

Wprowadzone przepisy przewidują nowe obowiązki sprawozdawcze wyłącznie dla wąskiej grupy podatników, do których znajdą zastosowanie przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych. Jednakże wprowadzenie nowych obowiązków jest niezbędne w celu wprowadzenia tego typu regulacji. Krąg podmiotów zobowiązywanych do prowadzenia ewidencji czy rejestrów został znacznie ograniczony poprzez m.in. wyłączenie z zakresu regulacji spółki prowadzące rzeczywistą działalność gospodarczą czy podejmujące działalność w niewielkim zakresie (do 250 tys. euro). Dodatkowo skutki wprowadzenia nowych obowiązków zostały ograniczone do minimum poprzez zobowiązanie do prowadzenia rejestru dopiero po zakończeniu roku podatkowego, pozostawienia podatnikowi decyzji co do formy i sposobu prowadzenia ewidencji dzięki czemu możliwe stanie się wykorzystywanie dotychczas stosowanych przez podatników programów księgowych oraz wydłużeniu do 9 miesięcy okresu, w którym możliwe stanie się złożenie zeznania podatkowego.

W pozostałym zakresie projektowane przepisy nie przewidują nowych obowiązków sprawozdawczych, a jedynie zgodnie z zasadą „iż prawa należy przestrzegać” sankcjonują naruszenie istniejących dotychczas obowiązków (w zakresie zmian ustawy Kodeks karny skarbowy).


Pobieranie 438.52 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna