Projekt z dnia 4 kwietnia 2017 rPobieranie 315,3 Kb.
Strona2/3
Data24.02.2019
Rozmiar315,3 Kb.
1   2   3

– w części IV „Inne. Maksymalna suma punktów: 2” w lp. 1 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Współpraca z Agencją – świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.”,

– w lp. 2 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o świadczeniach – dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r. lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.”;

10) w załączniku nr 10 do rozporządzenia w tabeli nr 2 RATOWNICTWO MEDYCZNE – CZĘŚĆ WSPÓLNA w części IV „Inne. Maksymalna suma punktów: 3” w lp. 1 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Współpraca z Agencją – świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.”;

11) w załączniku nr 11 do rozporządzenia w tabeli nr 2 „OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA – CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części IV „Inne. Maksymalna suma punktów: 2” w lp. 1 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Współpraca z Agencją – świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania – okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.”;

12) w załączniku nr 12 do rozporządzenia: 1. w tabeli nr 1 „LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE”:

– w części 1. „Przedmiot postępowania: Przeszczepienie wątroby” w lp. II Kompleksowość pkt 1. „Poradnie/oddziały/pracownie” ppkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa wpisana w rejestrze część VIII kodu resortowego.”;

– w części 2. „Przedmiot postępowania: Przeszczepienie serca lub Mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami” w lp. II „Kompleksowość” pkt 1. „Poradnie/oddziały/pracownie” ppkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa wpisana w rejestrze część VIII kodu resortowego.”,

– w części 3. „Przedmiot postępowania: Przeszczepienie płuca” w lp. II „Kompleksowość” pkt 1. „Poradnie/oddziały/pracownie” ppkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa wpisana w rejestrze część VIII kodu resortowego.”,

– w części 4. „Przedmiot postępowania: Przeszczepienie serca i płuca” w lp. II „Kompleksowość” pkt 1. „Poradnie/oddziały/pracownie” ppkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa wpisana w rejestrze część VIII kodu resortowego.”,

– w części 5. „Przedmiot postępowania: Przeszczepienie komórek wysp trzustkowych” w lp. II „Kompleksowość” pkt 1. „Poradnie/oddziały/pracownie” ppkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa wpisana w rejestrze część VIII kodu resortowego.”,

– w części 6. „Przedmiot postępowania: Przeszczepienie komórek przytarczyc” w lp. II Kompleksowość pkt 1. „Poradnie/oddziały/pracownie” ppkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa wpisana w rejestrze część VIII kodu resortowego.”,

– w części 7. „Przedmiot postępowania: Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków” w lp. II „Kompleksowość” pkt 1. „Poradnie/oddziały/pracownie” ppkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa wpisana w rejestrze część VIII kodu resortowego.”,

– w części 8. „Przedmiot postępowania: Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla” w lp. II „Kompleksowość” ppkt 1. „Poradnie/oddziały/pracownie” pkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa wpisana w rejestrze część VIII kodu resortowego.”,

– w części 9. „Przedmiot postępowania: Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym powyżej 17 roku życia” w lp. II „Kompleksowość” pkt 1. „Poradnie/oddziały/pracownie” ppkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa wpisana w rejestrze część VIII kodu resortowego.”,

– w części 10. „Przedmiot postępowania: Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u osób poniżej 18. roku życia” w lp. II „Kompleksowość” pkt 1. „Poradnie/oddziały/pracownie” ppkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa wpisana w rejestrze część VIII kodu resortowego.”,

– w części 11. „Przedmiot postępowania: Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca” w lp. II „Kompleksowość” pkt 1. „Poradnie/oddziały/pracownie” ppkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa wpisana w rejestrze część VIII kodu resortowego.”,

– w części 12. „Przedmiot postępowania: Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających” w lp. II „Kompleksowość” ppkt 1. „Poradnie/oddziały/pracownie” pkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa wpisana w rejestrze część VIII kodu resortowego.”,

– w części 13. „Przedmiot postępowania: Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka” w lp. II „Kompleksowość” pkt 1. „Poradnie/oddziały/pracownie” ppkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa wpisana w rejestrze część VIII kodu resortowego.”, 1. w tabeli nr 2 „LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE – CZĘŚĆ WSPÓLNA”:

– część III „Jakość – pozostałe warunki. Maksymalnie Suma punktów: 12” otrzymuje brzmienie:

III. Jakość – pozostałe warunki. Maksymalnie Suma punktów: 12

1

2

3

4

Lp.

Oceniany warunek

Liczba punktów

Uwagi

1.

Świadczeniodawca prowadzi historię choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524) oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku.

5

2.

Zautomatyzowany system mycia i dezynfekcji łóżek weryfikowany wydrukiem.

1
3.

Zewnętrzna ocena – systemy zarządzania – certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością.

0,5
4.

Zewnętrzna ocena – systemy zarządzania – certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

0,5
5.

Certyfikat akredytacyjny przyznany zgodnie z ustawą o akredytacji, na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy.

5– w części VI „Inne. Maksymalna suma punktów: 1”:

– – w lp. 1 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Współpraca z Agencją – świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.”,

– – w lp. 2 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach – dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r. lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.”; 1. w załączniku nr 13 do rozporządzenia:

 1. w tabeli nr 1: „PROGRAMY ZDROWOTNE”:

– część 4 „Przedmiot postępowania: Program badań prenatalnych” otrzymuje brzmienie:

4. Przedmiot postępowania: Program badań prenatalnych

1

2

3

4

5

6

Lp.

Kryterium

Kategoria

Oceniany warunek


Liczba punktów

UwagiJakość


 1. Personel

  1. Równoważniki co najmniej 1 etatu – lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

4

Jedna odpowiedz do wyboru

  1. Równoważniki co najmniej 2 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

6

  1. Równoważnik co najmniej 3 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

8

  1. Równoważniki co najmniej 1 etatu – lekarz specjalista w dziedzinie perinatologii.

4

Jedna odpowiedz do wyboru

  1. Równoważniki co najmniej 2 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie perinatologii

6

  1. Równoważnik co najmniej 3 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie perinatologii.

8

  1. Równoważniki co najmniej 1 etatu – lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub perinatologii posiadających kwalifikacje do prowadzenia badań prenatalnych potwierdzone aktualnym certyfikatem FMF i Sekcji USG PTG.

6
  1. Równoważniki co najmniej 3 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej i co najmniej równoważnik 3 etatów diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej.

8

Jedna odpowiedz do wyboru

  1. Równoważniki co najmniej 2 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej i co najmniej równoważnik 2 etatów diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej.

6

  1. Równoważnik co najmniej 2 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej oraz co najmniej dostęp do laboratorium zapewniającego diagnostów laboratoryjnych w wymiarze równoważnika co najmniej 2 etatów diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej.

4

 1. Dostępność

  1. Świadczenia udzielane co najmniej 5 dni w tygodniu.

4

Jedna odpowiedz do wyboru

  1. Świadczenia udzielane 4 dni w tygodniu.

3

  1. Świadczenia udzielane 3 dni w tygodniu.

2

 1. Wyposażenie

  1. Cytogenetyka klasyczna z komputerowym systemem do analizy chromosomów:

 1. inkubator lub inkubator z przepływem;

 2. wortex;

 3. mikroskop optyczny z komputerowym systemem do analizy chromosomów;

 4. łaźnia wodna;

 5. płyta grzejna;

 6. komora laminarna;

 7. lodówka, zamrażarka;

 8. lampa UV.

8
  1. Cytogenetyka molekularna:

 1. mikroskop fluorescencyjny z komputerowym systemem do analizy obrazów;

 2. termocykler (co najmniej dwie sztuki);

 3. aparat do elektroforezy;

 4. system do analizy obrazów lub analizator kwasów nukleinowych;

 5. spekrtofometr;

 6. komora laminarna;

 7. wirówka;

 8. miniwirówka;

 9. łaźnia wodna lub termoblok;

 10. wortex.
8

 1. Pozostałe warunki

  1. Laboratorium diagnostyczne – wpisane w rejestrze, prowadzące szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych w laboratoryjnej genetyce medycznej, na podstawie porozumienia zawartego z jednostką szkolącą, o której mowa w art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2245 z późn. zm.), wpisaną na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub laboratorium diagnostyczne podmiotu akredytowanego, określonego w art. 30b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej – wpisane w rejestrze.

4
 1. Zewnętrzna ocena – systemy zarządzania
  1. Akredytacja według normy PN-EN ISO/IEC 17025 lub 15189.

2
  1. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w zakresie jakości laboratoriów.

3


Kompleksowość


 1. Kompleksowa realizacja programu badań prenatalnych

  1. Świadczeniodawca zapewnia poradnictwo genetyczne oraz diagnostykę genetyczną bez udziału podwykonawców.

4

  1. Świadczeniodawca zapewnia diagnostykę ultrasonograficzną, pobieranie krwi do badań biochemicznych oraz pobieranie materiału do diagnostyki genetycznej bez udziału podwykonawców.

2


Cena

 1. Cena

  1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

Maksymalnie 10
– po części 4 dodaje się część 4a i 4b w brzmieniu:

4a. Przedmiot postępowania: Program badań prenatalnych – część położniczo-ginekologiczna

1

2

3

4

5

6

Lp.

Kryterium

Kategoria

Oceniany warunek


Liczba punktów

UwagiJakość


 1. Personel

  1. Równoważniki co najmniej 1 etatu – lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

8

Jedna odpowiedz do wyboru

  1. Równoważniki co najmniej 2 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

10

  1. Równoważnik co najmniej 3 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

14

  1. Równoważniki co najmniej 1 etatu – lekarz specjalista w dziedzinie perinatologii.

8

Jedna odpowiedz do wyboru

  1. Równoważniki co najmniej 2 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie perinatologii

10

  1. Równoważnik co najmniej 3 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie perinatologii.

14

  1. Równoważniki co najmniej 1 etatu – lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub perinatologii posiadających kwalifikacje do prowadzenia badań prenatalnych potwierdzone aktualnym certyfikatem FMF i Sekcji USG PTG.

10
 1. Dostępność

  1. Świadczenia udzielane co najmniej 5 dni w tygodniu.

5

Jedna odpowiedz do wyboru

  1. Świadczenia udzielane 4 dni w tygodniu.

4

  1. Świadczenia udzielane 3 dni w tygodniu.

3

 1. Pozostałe warunki

  1. Laboratorium diagnostyczne - wpisane w rejestrze, prowadzące szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych, na podstawie porozumienia zawartego z jednostką szkolącą, o której mowa w art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, wpisaną na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub laboratorium diagnostyczne podmiotu akredytowanego, określonego w art. 30b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej – wpisane w rejestrze.

5
 1. Zewnętrzna ocena – systemy zarządzania

4.1. Akredytacja według normy PN-EN ISO/IEC 17025 lub 15189.

5
Kompleksowość


 1. Kompleksowa realizacja programu badań prenatalnych

1.1. Świadczeniodawca zapewnia poradnictwo genetyczne oraz diagnostykę genetyczną.

10Cena

 1. Cena

1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

Maksymalnie 10
4b. Przedmiot postępowania: Program badań prenatalnych – część genetyczna

1

2

3

4

5

6

Lp.

Kryterium

Kategoria

Oceniany warunek


Liczba punktów

UwagiJakość


 1. Personel

  1. Równoważniki co najmniej 3 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej i co najmniej równoważnik 3 etatów diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej.

12

Jedna odpowiedz do wyboru

  1. Równoważniki co najmniej 2 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej i co najmniej równoważnik 2 etatów diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej.

8

  1. Równoważnik co najmniej 2 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej oraz co najmniej dostęp do laboratorium zapewniającego diagnostów laboratoryjnych w wymiarze równoważnika co najmniej 2 etatów diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej.

5

 1. Dostępność

  1. Świadczenia udzielane co najmniej 5 dni w tygodniu.

5

Jedna odpowiedz do wyboru

  1. Świadczenia udzielane 4 dni w tygodniu.

4

  1. Świadczenia udzielane 3 dni w tygodniu.

3

 1. Wyposażenie

  1. Cytogenetyka klasyczna z komputerowym systemem do analizy chromosomów:

 1. inkubator lub inkubator z przepływem;

 2. wortex;

 3. mikroskop optyczny z komputerowym systemem do analizy chromosomów;

 4. łaźnia wodna;

 5. płyta grzejna;

 6. komora laminarna;

 7. lodówka, zamrażarka;

 8. lampa UV.

15
  1. Cytogenetyka molekularna:

 1. mikroskop fluorescencyjny z komputerowym systemem do analizy obrazów;

 2. termocykler (co najmniej dwie sztuki);

 3. aparat do elektroforezy;

 4. system do analizy obrazów lub analizator kwasów nukleinowych;

 5. spekrtofometr;

 6. komora laminarna;

 7. wirówka;

 8. miniwirówka;

 9. łaźnia wodna lub termoblok;

 10. wortex.

15

 1. Pozostałe warunki

4.1 Laboratorium diagnostyczne - wpisane w rejestrze, prowadzące szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych w laboratoryjnej genetyce medycznej, na podstawie porozumienia zawartego z jednostką szkolącą, o której mowa w art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej wpisaną na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub laboratorium diagnostyczne podmiotu akredytowanego, określonego w art. 30b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej – wpisane w rejestrze.

5
 1. Zewnętrzna ocena – systemy zarządzania
5.1 Akredytacja według normy PN-EN ISO/IEC 17025 lub 15189.

2
5.2 Certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w zakresie jakości laboratoriów.

3


Kompleksowość


 1. Kompleksowa realizacja programu badań prenatalnych

1.1. Świadczeniodawca zapewnia diagnostykę ultrasonograficzną, pobieranie krwi do badań biochemicznych oraz pobieranie materiału do diagnostyki genetycznej.

8Cena

 1. Cena

2.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

Maksymalnie 10
 1. w tabeli nr 2: „PROGRAMY ZDROWOTNE – CZĘŚĆ WSPÓLNA”:

– w części II „Jakość – pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 9” w lp.4 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

II. Jakość – pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 9

1

2

3

4

Lp.

Oceniany warunek

Liczba punktów

UwagiCertyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością.

2


Certyfikat ISO 27 001systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

2


Świadczeniodawca prowadzi historię choroby albo historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524) oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.

5
– w części V: „Inne. Maksymalna suma punktów: 2” w lp. 1 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Współpraca z Agencją – świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.”;

14) w załączniku nr 14 do rozporządzenia:a) tabela nr 1 ,,LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY LEKOWE” otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 1 – LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY LEKOWE

1. Przedmiot postępowania: Programy lekowe nieonkologiczne, o których mowa w obowiązującym obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

1

2

3

4

5

6

Lp.

Kryterium

Kategoria

Oceniany warunek

Liczba punktów

UwagiJakość

 1. Personel

  1. Równoważnik co najmniej 4 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie medycyny właściwej dla danego programu lekowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy, określającej warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – zgłoszony do realizacji programu lekowego w oddziale szpitalnym lub w poradni przyszpitalnej.

20

Jedna odpowiedź do wyboru

  1. Równoważnik co najmniej 3 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie medycyny właściwej dla danego programu lekowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 z ustawy, określającej warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – zgłoszony do realizacji programu lekowego w oddziale szpitalnym lub w poradni przyszpitalnej.

15

  1. Równoważnik co najmniej 4 etatów – pielęgniarka lub położna z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w poradni lub oddziale szpitalnym zgłoszonym do realizacji danego programu lekowego.

7

Jedna odpowiedź do wyboru

  1. Równoważnik co najmniej 4 etatów – pielęgniarka lub położna z co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w poradni lub oddziale szpitalnym zgłoszonym do realizacji danego programu lekowego.

5

  1. Równoważnik co najmniej ½ etatu – specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny – w oddziale szpitalnym lub w poradni przyszpitalnej.

1
  1. Równoważnik co najmniej 2 etatów - magister farmacji w lokalizacji.

3
 1. Pozostałe warunki

  1. Specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze (część VIII kodu resortowego), zgodna z dziedziną medycyny właściwą dla danego programu lekowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy, określającej warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

6


Komple-ksowość

1. Poradnie lub oddziały


  1. Poradnia przyszpitalna oraz oddział szpitalny o profilu zgodnym z dziedziną medycyny właściwą dla danego programu lekowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy, określającej warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, realizujący umowę.

4
  1. Apteka szpitalna lub zakładowa wpisana w rejestrze część VIII kodu resortowego.

3
2. Dostęp do badań

  1. Wykonanie wszystkich badań diagnostycznych zgodnie z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych w ramach danego programu określone w części B obowiązującego obwieszczenia wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn. zm.) – w lokalizacji.

6
3.Sposób wykonania umowy

3.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.

2
  1. Realizacja świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza na podstawie umowy – w lokalizacji.

3

Dotyczy leczenia spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A oraz leczenia spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A

III.

Dostępność

1. Czas pracy poradni

  1. Co najmniej 2 dni w tygodniu, przez co najmniej 6 godzin dziennie.

2

Dotyczy czasu pracy wyodrębnionego na realizację nieonkologicznych programów lekowych

2.Organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

  1. Realizacja w okresie – 12 miesięcy poprzedzających o dwa miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie programu lekowego w poradni (w trybie ambulatoryjnym) w całym okresie obowiązywania umowy w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umów – co najmniej 90%.

5

Jedna odpowiedź do wyboru

  1. Realizacja w okresie – 12 miesięcy poprzedzających o dwa miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie programu lekowego w poradni (w trybie ambulatoryjnym) w całym okresie obowiązywania umowy w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umów – co najmniej 80%.

3

IV.

Cena

1. Cena

  1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

Maksy
malnie 5
 1. Przedmiot postępowania: Programy lekowe onkologiczne, o których mowa w obowiązującym obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. p refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

1

2

3

4

5

6

Lp.

Kryterium

Kategoria

Oceniany warunek

Liczba punktów

Uwagi

I.

Jakość

1. Personel

 1. Równoważnik co najmniej 4 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie medycyny właściwej dla danego programu lekowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 z ustawy, określającej warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – zgłoszony do realizacji programu lekowego w oddziale szpitalnym lub w poradni przyszpitalnej.

18

Jedna odpowiedź do wyboru

  1. Równoważnik co najmniej 3 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie medycyny właściwej dla danego programu lekowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 z ustawy, określającej warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – zgłoszony do realizacji programu lekowego w oddziale szpitalnym lub w poradni przyszpitalnej.

13

  1. Równoważnik co najmniej 4 etatów – pielęgniarka lub położna z doświadczeniem w poradni lub oddziale szpitalnym zgłoszonym do realizacji danego programu lekowego.

3

Jedna odpowiedź do wyboru

  1. Równoważnik co najmniej 4 etatów – pielęgniarka lub położna z co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w poradni lub oddziale szpitalnym zgłoszonym do realizacji danego programu lekowego.

5

  1. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka lub położna z ukończonym kursem „Przygotowywanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych” lub kursem specjalistycznym „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów”.

1

Jedna odpowiedź do wyboru

  1. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.

2

  1. Równoważnik co najmniej 1 etatu – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

1
  1. Równoważnik co najmniej 1 etatu – pielęgniarka w trakcie specjalizacji lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.

1
  1. Równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny w oddziale szpitalnym lub w poradni przyszpitalnej.

4

Jedna odpowiedź do wyboru

  1. Równoważnik co najmniej ½ etatu – specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny w oddziale szpitalnym lub w poradni przyszpitalnej.

2

  1. Równoważnik co najmniej 1 etatu – psychoonkolog w oddziale szpitalnym lub w poradni przyszpitalnej.

4

Jedna odpowiedź do wyboru

  1. Równoważnik co najmniej ½ etatu – psychoonkolog w oddziale szpitalnym lub w poradni przyszpitalnej.

2

  1. Równoważnik co najmniej 2 etatów - magister farmacji – w lokalizacji.

3
2. Realizacja wybranych świadczeń

  1. Przygotowywanie indywidualnych dawek leków – przygotowywanie przez farmaceutę indywidualnych dawek leków cytostatycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, ze zm.) – w lokalizacji.

2

Jedna odpowiedź do wyboru

  1. Zawarta umowa na przygotowywanie   indywidualnych dawek leków cytostatycznych z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

1

3.Pozostałe warunki

3.1 Specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z dziedziną medycyny właściwą dla danego programu lekowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy, określającej warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

5
II.

Komple-ksowość

1. Poradnie lub oddziały

  1. Poradnia specjalistyczna przyszpitalna oraz oddział szpitalny o profilu zgodnym z dziedziną medycyny właściwą dla danego programu lekowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy, określającej warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, realizujący umowę.

5
  1. Apteka szpitalna lub zakładowa wpisana w rejestrze część VIII kodu resortowego.

3
2. Dostęp do badań

  1. Wykonanie wszystkich badań diagnostycznych zgodnie z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych w ramach danego programu określone w części B obowiązującego obwieszczenia wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – w lokalizacji.

5
3. Sposób wykonania umowy

  1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.

2
III.

Dostępność

1. Czas pracy poradni

 1. Co najmniej 2 dni w tygodniu przez co najmniej 6 godzin dziennie.

2

Dotyczy czasu pracy wydrę-bnionego na realizacje onkolo-gicznych progra-mów lekowych

IV.

Cena

1. Cena

  1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

Maksy-
malnie 5
b) w tabeli nr 2 „LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY LEKOWE – CZĘŚĆ WSPÓLNA”:– część II „Jakość – Pozostałe warunki. Maksymalna liczba punktów 17” otrzymuje brzmienie:

II. Jakość – Pozostałe warunki. Maksymalna liczba punktów 17

1

2

3

4

Lp.

Oceniany warunek

Liczba punktów

UwagiCertyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością.

1,5


Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

1,5


Certyfikat akredytacyjny przyznany zgodnie z ustawą o akredytacji, na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy.

7


W miejscu udzielania świadczeń jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania w sprawie zawarcia umów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.146 ust. 1 pkt 2 ustawy, określającej warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

2


Świadczeniodawca prowadzi historię choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524) oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku.

5– część III „Ciągłość. Maksymalna suma punktów 12” otrzymuje brzmienie:IV. Ciągłość. Maksymalna suma punktów 12

1

2

3

4

Lp.

Oceniany warunek

Liczba punktów

Uwagi

1.

Realizacja umowy w oddziale szpitalnym w profilu zgodnym z dziedziną medycyny określoną w przepisach wydanych na podstawie art.146 ust. 1 pkt 2 ustawy, określającej warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, spośród profili, o których mowa w załączniku nr 3 rozporządzenia szpitalnego, oraz w poradni realizującej świadczenia specjalistyczne – porady, spośród porad, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia ambulatoryjnego.

5
2.

W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń (programu lekowego), którego dotyczy postępowanie.

2
3.

W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń (programu lekowego), którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 5 lat.

5– w części V „Inne. Maksymalna suma punktów: 2”:

– – w lp. 1 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Współpraca z Agencją – świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.”,

– –w lp. 2 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o świadczeniach – dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r. lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.”,

c) uchyla się tabelę nr 3 „LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY LEKOWE – PERSONEL”.;

15) w załączniku nr 15 w tabeli „LECZENIE SZPITALNE – CHEMIOTERAPIA”: 1. w lp. I pkt 7 „Pozostałe warunki” 1. otrzymuje brzmienie:

7. Pozostałe warunki

7.1. Świadczeniodawca prowadzi historię choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524) oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku.

5

7.2. Co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej z wyodrębnioną opieką pielęgniarską, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia szpitalnego – w miejscu udzielania świadczeń – wpisane do rejestru.

2 1. w lp. II w pkt 2 „Sposób wykonywania umowy” ppkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

„Realizacja świadczeń będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.”,

 1. w lp. VI:

– w pkt 1 „Współpraca z Agencją”: pkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„Współpraca z Agencją – świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.”,

– w pkt 2 „Opinia wojewody lub ministra właściwego do spraw zdrowia” ppkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

„Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o świadczeniach – dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r. lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.”;

16) w załączniku nr 16 do rozporządzenia w lp. 4 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Współpraca z Agencją – świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.”.

1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna