Projekt z dnia 4 kwietnia 2017 rPobieranie 315,3 Kb.
Strona1/3
Data24.02.2019
Rozmiar315,3 Kb.
  1   2   3

– –

projekt z dnia 12 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ……………zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1372 i 1555 oraz z 2017 r. poz. 498, 852 i 1279) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

 1. w części 1 „Przedmiot postępowania: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców” w lp. V kolumna nr 4 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.”,

 1. w części 2 „Przedmiot postępowania: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców” w lp. V kolumna nr 4 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.”;

 1. w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli nr 2 „AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS) – część wspólna”:

a) część III „Jakość – Pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 10” otrzymuje brzmienie:

III. Jakość – Pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 10

1

2

3

4

Lp.

Oceniany warunek

Liczba punktów

Uwagi

1.

Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością.

1,5
2.

Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

1,5
3.

Świadczeniodawca prowadzi historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524) oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.

4

4.

Świadczeniobiorcy pierwszorazowi (świadczeniobiorcy, którzy w ciągu poprzedzających 730 dni nie korzystali ze świadczeń w danym zakresie, o których mowa w tabeli nr 1, i otrzymują świadczenie na podstawie art. 57 lub art. 60 ustawy o świadczeniach) – w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowią co najmniej 20% wszystkich świadczeniobiorców.

1

Nie dotyczy świadczeń w zakresach, o których mowa w tabeli nr 1 poz.: 35-48, 51-56, 58-63, 66 i 67 oraz w tabeli nr 3

5.

Udział świadczeniobiorców do 18. roku życia w ogólnej liczbie świadczeniobiorców w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 40% albo realizacja umowy o tym samym profilu w wyodrębnionej poradni dla dzieci.

2

Jedna odpowiedź do wyboru
Nie dotyczy świadczeń w zakresach, o których mowa w tabeli nr 1 poz.: 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 23, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 60, 61 i 64-67 oraz tabeli nr 3 lp. 4

6.

Świadczeniobiorcy do 18. roku życia, u których wykonano świadczenia, w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowią co najmniej 20% wszystkich świadczeniobiorców.

1

b) w części VII „Inne. Maksymalna suma punktów: 2”:

– w lp. 1 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Współpraca z Agencją – świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.”,

– w lp. 2 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach – dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r. lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.”; 1. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

 2. w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli nr 2 „OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ – CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części V „Inne. Maksymalna suma punktów: 2”:

– w lp. 1 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Współpraca z Agencją – świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.”,

– w lp. 2 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach – dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r. lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.”; 1. w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli nr 2 „REHABILITACJA LECZNICZA – CZĘŚĆ WSPÓLNA” :

– część II Jakość – pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 6” w części V „Inne. Maksymalna suma punktów: 2” w lp. 1 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Współpraca z Agencją – świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.”; 1. w załączniku nr 6 do rozporządzenia w tabeli nr 2 „ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ – CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części V „Inne. Maksymalnie suma punktów: 2” w lp. 1 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Współpraca z Agencją – świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 3lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.”;

 1. w załączniku nr 7 do rozporządzenia w tabeli nr 2 „LECZENIE STOMATOLOGICZNE – CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części V „Inne.” w lp. 1 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Współpraca z Agencją – świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.”;

 1. w załączniku nr 8 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 1 „LECZNICTWO UZDROWISKOWE”

– w części 1 „Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat” w lp. IV w pkt 1 „Opinia wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia” ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach – dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r. lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.”,

– w części 4 „Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych” w lp. IV w pkt 1 „Opinia wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia” ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach – dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r. lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.”,

– w części 5 „Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym” w lp. IV w pkt 1 „Opinia wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia” ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach – dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r. lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.”,

– w części 8 „Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym” w lp. IV w pkt 1 „Opinia wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia” ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach – dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r. lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.”,

b) w tabeli nr 2 „LECZNICTWO UZDROWISKOWE – CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części V „Inne. Maksymalna suma punktów: 2” w lp. 1 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Współpraca z Agencją – świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.”;

9)  w załączniku nr 9 do rozporządzenia: 1. w tabeli nr 1 „ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE”:

– część 2 „Przedmiot postępowania: Hemodializoterapia” otrzymuje brzmienie:

2. Przedmiot postępowania: Hemodializa / hemodializa z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru

1

2

3

4

5

6

Lp.

Kryterium:

Kategoria

Oceniany warunek


Liczba punktów

UwagiJakość

 1. Personel

  1. Pielęgniarka posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią – równoważnik co najmniej 1 etatu, a w przypadku hemodializy z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru – równoważnik co najmniej 2 etatów.

16
1.2. Wszyscy lekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii, a w przypadku świadczeń udzielanych wyłącznie dzieciom lekarze specjaliści w dziedzinach: nefrologii dziecięcej oraz chorób wewnętrznych lub pediatrii.

22
 1. Sprzęt i aparatura medyczna

  1. Aparat RTG umożliwiający wykonanie badań zgodnie z profilem zakresu – w lokalizacji.

4
  1. Tomografia komputerowa – w lokalizacji.

8
  1. Aparat USG umożliwiający wykonanie badań zgodnie z profilem zakresu – w lokalizacji.

4
  1. Dializatory – wyłącznie jednorazowego użytku.

4
 1. Standardy postępowania medycznego

  1. Odsetek osób zgłoszonych i zakwalifikowanych do przeszczepienia nerki nie mniejszy niż 7% osób dializowanych w stacji lub ośrodku w poprzednim roku kalendarzowym.

5
 1. Pozostałe warunki

  1. Świadczeniodawca realizuje szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie nefrologii.

7
II.

Komplekso-wość

 1. Zapewnienie badań i zabiegów

  1. Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie nefrologia lub odpowiednio nefrologia dla dzieci.

2
  1. Realizacja umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie nefrologia lub odpowiednio nefrologia dla dzieci – w lokalizacji.

2

Jedna odpowiedź do wyboru

  1. Realizacja umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie nefrologia lub odpowiednio nefrologia dla dzieci w poradni specjalistycznej przyszpitalnej.

2

  1. Zapewnienie dostępu do badań zgodności tkankowej.

2
  1. Opracowane i wdrożone zasady współpracy z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie koordynacji działań (procedury) kwalifikacji świadczeniobiorców do przeszczepienia nerki.

2
III.

Cena

 1. Cena

1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

Maksymalnie 3– w części 5 „Przedmiot postępowania: Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych” w lp. II w pkt 2 „Poradnie/ oddziały/ pracownie” ppkt 2.3 otrzymuje brzmienie:

„2.3. Apteka szpitalna albo zakładowa wpisana w rejestrze część VIII kodu resortowego.”,

– w części 6 „Przedmiot postępowania: Żywienie dojelitowe w warunkach domowych” w lp. II w pkt 2 „Poradnie/oddziały/pracownie” ppkt 2.3 otrzymuje brzmienie:

„2.3. Apteka szpitalna albo zakładowa wpisana w rejestrze część VIII kodu resortowego.”,

– w części 15 „Przedmiot postępowania: Leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej” w lp. II w pkt 1 „Poradnie/ oddziały/ pracownie” ppkt 1.7 otrzymuje brzmienie:

„1.7. Apteka szpitalna albo zakładowa wpisana w rejestrze część VIII kodu resortowego.”,


 1. w tabeli nr 2 „ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE – CZĘŚĆ WSPÓLNA”:

– część II „Jakość – pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 7” otrzymuje brzmienie:

II. Jakość – pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 7

1

2

3

4

Lp.

Oceniany warunek

Liczba punktów

Uwagi

1.

Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością.

1
2.

Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

1
3.

Świadczeniodawca prowadzi historię choroby albo historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524) oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku.

5


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna