Projekt z dnia 2 marca 2015 rPobieranie 402,4 Kb.
Strona3/8
Data14.02.2018
Rozmiar402,4 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3. Dawcy krwi:

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

– przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” i brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”.

4. Dawcy krwi:

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

– przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” i srebrna odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”.

5. Dawcy krwi:

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

– przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” i złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”.

6. Odznakę, o której mowa w ust. 3–5, wraz z legitymacją „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, wydaje Polski Czerwony Krzyż, na podstawie danych przekazanych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi uzyskał objętość krwi lub jej składników, uprawniającą do nadania tej odznaki. O wydaniu odznaki wraz z legitymacją Polski Czerwony Krzyż zawiadamia jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, która przekazała dane, będące podstawą jej nadania.

7. Polski Czerwony Krzyż, w ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 6, prowadzi centralną ewidencję wydanych odznak i legitymacji oraz ich duplikatów.

8. Wydatki związane z wydawaniem odznak honorowych i legitymacji, o których mowa w ust. 6, są pokrywane z budżetu państwa z części, którą dysponuje minister właściwy do spraw zdrowia, w formie dotacji celowej dla Polskiego Czerwonego Krzyża.

9. Legitymacje, o których mowa w ust. 2 i 6, zawierają następujące dane:

1) imię i nazwisko dawcy krwi;

2) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość dawcy krwi;

3) nazwę i adres jednostki wystawiającej legitymację;

4) oznaczenie stopnia odznaki, o której mowa w ust. 3–5.

10. Legitymacje, o których mowa w ust. 2 i 6, są ważne wyłącznie z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

11. W razie utraty, po raz pierwszy, legitymacji lub odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, jej duplikat jest wydawany po uiszczeniu opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom jej wytworzenia. W przypadku kolejnej utraty duplikat legitymacji lub odznaki jest wydawany po uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł. Kwotę przewyższającą koszty wydania duplikatu, która stanowi dochód budżetu państwa, Polski Czerwony Krzyż przekazuje na rachunek Narodowego Centrum Krwi.

12. Minister właściwy do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory odznak, o których mowa w ust. 3–5,

2) wzory legitymacji, o których mowa w ust. 2 i 6,

3) sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 7, oraz zakres danych, innych niż określone w ust. 9, będących podstawą wydania odznaki i legitymacji,

4) tryb wydawania odznak i legitymacji

– mając na celu zapewnienie prawidłowego dokumentowania nadanych tytułów, zapewnienie niezaprzeczalności danych i jednolitości tych wzorów oraz uwzględniając stopnie nadawanych odznak.


Art. 24. 1. Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi:

1) kobiecie, która oddała co najmniej 17 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

– nadaje się brązową odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

2. Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi:

1) kobiecie, która oddała co najmniej 43 litry krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał co najmniej 50 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

– nadaje się srebrną odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

3. Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi:

1) kobiecie, która oddała co najmniej 60 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał co najmniej 70 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

– nadaje się złotą odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

4. Wraz z odznaką wydaje się legitymację zawierającą dane, o których mowa w ust. 6 pkt 1.

5. Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek złożony do NCK:

1) kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew i uzyskał wymaganą objętość krwi lub jej składników, uprawniającą do nadania odznaki;

2) organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

6. Wniosek o nadanie odznaki zawiera:

1) dane dawcy krwi:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość,

c) adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji;

2) informację o objętości pobranej od dawcy krwi lub równoważnej ilości innych jej składników.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory:

a) wniosku o nadanie odznaki,

b) legitymacji i odznak „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”,

2) sposób dokumentowania objętości oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników dla celów nadania odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

– mając na celu zapewnienie jednolitości tych wzorów oraz uwzględniając objętość oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników, a także zachowanie jednolitości dokumentowania objętości oddanej krwi lub jej składników.


Art. 25. Równoważnymi ilościami składników krwi odpowiadającymi jednemu litrowi oddanej krwi uprawniającymi do tytułu i jednej z odznak, o których mowa w art. 23 ust. 3–5 i art. 24 ust. 1–3, są:

1) 3 litry osocza;

2) 2 donacje krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;

3) 0,5 donacji krwinek białych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;

4) 2 jednostki krwinek czerwonych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego.
Art. 26. 1. Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi i Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

1) zwolnienie od pracy lub zwolnienie od zajęć służbowych w dniu, w którym oddaje krew, na czas oznaczony przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, nie dłużej jednak niż do godziny 24:00 dnia, w którym dawca krwi oddał krew lub jej składniki oraz na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa pracy lub odrębnych przepisach, w szczególności w pragmatykach zawodowych;

2) zachowanie prawa do wynagrodzenia lub uposażenia na zasadach wynikających z przepisów, o których mowa w pkt 1;

3) zwrot kosztów przejazdu do i z jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, położonej najbliżej miejsca zamieszkania dawcy krwi, na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;

4) rekompensata energetyczna wydawana przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi.

2. Kandydatowi na dawcę krwi przysługuje:

1) zwolnienie od pracy lub zwolnienie od zajęć służbowych na czas badania lekarskiego na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) zachowanie prawa do wynagrodzenia lub uposażenia na zasadach wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Dawcy krwi, który oddał jedną donację krwi lub jej składników przysługuje rekompensata energetyczna w wysokości 4 500 kcal (18 840 kJ). Rekompensata przysługuje również dawcom krwi, którzy zostali poddani zabiegom uodpornienia lub innym zabiegom wykonywanym w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych.
Art. 27. 1. Dawcom krwi rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem krwi zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje, oprócz uprawnień określonych w art. 23–26, rekompensata pieniężna za niedogodności związane z koniecznością stawienia się, na każde żądanie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w celu oddania krwi lub poddania się zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom wykonywanym w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych. Koszt rekompensaty ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi. Maksymalna wysokość rekompensaty nie może przekroczyć jednorazowo 1 000 złotych.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość rekompensaty pieniężnej, o której mowa w ust. 1, uwzględniając częstotliwość występowania w populacji poszczególnych antygenów krwinek czerwonych, rodzaje osocza i surowic diagnostycznych wymagających, przed pobraniem krwi, zabiegu uodpornienia dawcy krwi lub innych zabiegów, które są niezbędne w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, określonych w wymaganiach dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu.


Rozdział 6

Pobieranie i preparatyka krwi i jej składników


Art. 28. 1. Pobieranie krwi i jej składników jest dopuszczalne przy zachowaniu następujących warunków:

1) kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi został w sposób dla niego zrozumiały poinformowany przez lekarza albo pielęgniarkę posiadającą tytuł magistra pielęgniarstwa i specjalizację w jednej z klinicznych dziedzin pielęgniarstwa, a także spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 14, o istocie zabiegu pobrania i o możliwych następstwach dla jego stanu zdrowia, a także o możliwym sposobie wykorzystania krwi i jej składników, w tym o możliwości ich przetworzenia;

2) kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi, z zastrzeżeniem ust. 2, ma pełną zdolność do czynności prawnych i wyraził każdorazowo, w obecności osoby, o której mowa w pkt 1 pisemnej, zgodę na pobranie krwi lub jej składników i jej wykorzystanie zgodnie z celami ustawy;

3) każdorazowe pobranie krwi i jej składników zostało poprzedzone weryfikacją wypełnionego kwestionariusza dawcy krwi, wywiadem medycznym, badaniami kwalifikacyjnymi, a od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi została pobrana próbka krwi do badań diagnostycznych w celu ustalenia, czy kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi spełnia wymagania zdrowotne i czy pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia biorcy krwi;

4) pobrania krwi i jej składników dokonuje lekarz albo inna osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi posiadająca kwalifikacje zawodowe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 14, w obecności lekarza lub w okolicznościach umożliwiających niezwłoczne wezwanie i stawienie się lekarza.

2. Jeżeli przemawiają za tym względy fizjologiczne lub lecznicze, dawcą krwi może zostać również osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 17 roku życia, po wyrażeniu przez nią oraz przez przedstawiciela ustawowego, w obecności lekarza, w formie pisemnej, zgody na pobranie. Uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego poprzedza się informacją, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Jeżeli pobranie krwi i jej składników ma być poprzedzone zabiegiem uodpornienia lub innym zabiegiem w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, oprócz warunków określonych w ust. 1, powinny być spełnione łącznie następujące warunki:

1) kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, został poinformowany przez lekarza, w sposób dla niego zrozumiały, o istocie zabiegu oraz możliwych, związanych z tym zabiegiem, powikłań i następstw dla jego stanu zdrowia i wyraził, w obecności lekarza, w formie pisemnej, zgodę na ten zabieg;

2) dopuszczalność zabiegu została odnotowana w dokumentacji medycznej przez lekarza przeprowadzającego badania kwalifikacyjne w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi;

3) kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi złożył, w formie pisemnej, oświadczenie, w którym zobowiązał się do ścisłego przestrzegania wskazań i zaleceń lekarskich po zabiegu uodpornienia lub innym zabiegu w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych.


Art. 29. 1. Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi musi znać język polski w stopniu umożliwiającym wypełnienie kwestionariusza dawcy krwi, przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego i wywiadu medycznego, bez udziału osób trzecich.

2. W przypadku kandydatów na dawców krwi i dawców krwi o ograniczonej możliwości porozumiewania się, spowodowanej niepełnosprawnością lekarz decyduje wspólnie z tą osobą o sposobie wymiany niezbędnych informacji, jak również o sposobie przeprowadzenia zabiegu zgodnie z obowiązującymi procedurami.

3. Każdorazowe pobranie krwi jest poprzedzone uzyskaniem danych kontaktowych dawcy krwi, o których mowa w art. 31 ust. 6 pkt 14–17, weryfikacją wypełnionego kwestionariusza dawcy krwi potwierdzoną pisemnie przez osobę, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, wywiadem medycznym, badaniami kwalifikacyjnymi, pobraniem próbek krwi do badań laboratoryjnych w celu ustalenia, czy kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi spełnia wymagania zdrowotne i czy pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy krwi.

4. W celu weryfikacji, czy kandydat na dawcę lub dawca krwi spełnia wymagania zdrowotne jednostka organizacyjna publicznej służby krwi jest uprawniona do dostępu do danych zawartych w zgłoszeniach, o których mowa w art. 27 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z 2014 r. poz. 619 i 1138 oraz z 2015 r. poz. 1365, 1916 i 1991), przetwarzanych w Systemie Monitorowania Zagrożeń, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, 788, 855, 1066, 1918 i 1991).

5. Jeżeli z badania, wywiadu medycznego lub danych, o których mowa w ust. 3 lub ust. 4, wynika, że kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi nie spełnia wymagań zdrowotnych, podlega on dyskwalifikacji czasowej lub stałej.

6. Kwestionariusz dawcy krwi zawiera:

1) dane osobowe kandydata na dawcę krwi lub dawcy krwi:

a) imię i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2) istotne dane mogące mieć wpływ na stan zdrowia kandydata na dawcę krwi lub dawcy krwi oraz bezpieczeństwo biorcy krwi;

3) numer donacji.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) kryteria dopuszczenia dawców krwi do oddawania krwi i jej składników,

2) kryteria dyskwalifikacji stosowane wobec kandydatów na dawców krwi i dawców krwi,

3) sposób informowania kandydata na dawcę krwi i dawcy krwi o dyskwalifikacji i jej przyczynie,

4) wykaz badań kwalifikacyjnych i badań diagnostycznych, jakim poddaje się kandydata na dawcę krwi i dawcę krwi,

5) przeciwwskazania do pobrania krwi i jej składników,

6) dopuszczalną ilość oddawanej krwi i jej składników oraz częstotliwość ich oddawania,

7) szczegółowe warunki dopuszczalności zabiegu uodpornienia lub innych zabiegów w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych,

8) zakres informacji, które powinny być przekazane kandydatowi na dawcę krwi i dawcy krwi przed jej oddaniem, w szczególności dotyczących roli krwi w organizmie i jej znaczenia dla pacjenta, procedury pobrania krwi, konieczności przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych i wywiadu medycznego, przebiegu pobrania krwi lub jej składników, możliwych następstw dla stanu zdrowia dawcy krwi, możliwości rezygnacji przez dawcę krwi z oddania krwi lub jej składników, możliwym sposobie wykorzystania krwi i jej składników, w tym o możliwości ich przetworzenia, umożliwiających wyrażenie zgody na oddanie krwi lub jej składników

- mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dawcy krwi i biorcy krwi, skuteczność informowania kandydata na dawcę krwi i dawcy krwi o dyskwalifikacji oraz jednolitości danych zbieranych w ramach przeprowadzania wywiadu medycznego.

8. Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do żołnierzy zawodowych pełniących służbę i osób zatrudnionych w jednostkach wykonujących zadania poza granicami państwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres danych w kwestionariuszu dawcy krwi oraz jego język,

2) kryteria dopuszczenia dawców krwi do jej oddawania,

3) kryteria dyskwalifikacji stosowane wobec dawców krwi,

4) wykaz badań lekarskich i badań diagnostycznych, jakim poddaje się dawcę krwi

– mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dawcy krwi i biorcy krwi.


Art. 30. 1. Publiczna służba krwi zapewnia anonimowość kandydatowi na dawcę krwi i dawcy krwi.

2. Oznakowanie opakowań krwi i jej składników nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy krwi przez biorcę krwi lub inną osobę bądź jednostkę organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi; nie dotyczy to donacji autologicznych.


Rozdział 7

System e-krew


Art. 31. 1. W skład systemu e-krew wchodzą:

1) krajowy rejestr dawców krwi, zwany dalej „KRDK”;

2) rejestry prowadzone przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, zwane dalej „rejestrami lokalnymi”.

2. KRDK zawiera dane pochodzące z rejestrów lokalnych oraz dane przetwarzane w Systemie Monitorowania Zagrożeń, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, dotyczące zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne kandydatów na dawców krwi lub dawców krwi, które powodują ich trwałą lub czasową dyskwalifikację.

3. Administratorem danych przetwarzanych w KRDK jest Instytut. Administratorami danych przetwarzanych w rejestrach lokalnych są jednostki organizacyjne publicznej służby krwi.

4. Administratorem systemu KRDK jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

5. Rejestry lokalne obejmują dane dotyczące kandydatów na dawców krwi, dawców krwi, poważnych niepożądanych zdarzeń i poważnych niepożądanych reakcji, a także informacje o przetoczonych składnikach krwi oraz inne dane niebędące danymi osobowymi.

6. Rejestr lokalny zawiera następujące dane kandydatów na dawców krwi i dawców krwi, w tym kandydatów na dawców krwi i dawców krwi, którzy podlegają stałej albo czasowej dyskwalifikacji:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) płeć;


5) grupę krwi, z uwzględnieniem fenotypu i wszystkich składników krwi;

6) numer identyfikacyjny kandydata na dawcę krwi lub dawcy krwi;

7) numery donacji;

8) rodzaje donacji i ich daty oraz objętość każdej donacji;

9) typ donacji;

10) typ dawcy krwi: honorowy, autologiczny, pierwszorazowy, wielokrotny stały i wielokrotny powtórny;

11) wyniki badań laboratoryjnych w kierunku obecności czynników chorobotwórczych;

12) przyczyny stałej albo czasowej dyskwalifikacji;

13) datę rozpoczęcia stałej lub czasowej dyskwalifikacji, a w przypadku czasowej dyskwalifikacji – datę planowanego i faktycznego zakończenia okresu dyskwalifikacji;

14) adres miejsca zamieszkania;

15) numer telefonu, jeżeli posiada;

16) adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;

17) adres do korespondencji;

18) informację o przyznanych odznakach, o których mowa w art. 23 ust. 3–5 i art. 24 ust. 1–3.

7. Rejestry, o których mowa w ust. 1, zawierają także informacje dotyczące:

1) przygotowanych składników krwi;

2) stanów magazynowych;

3) wydanych składników krwi;

4) przeznaczenia składników krwi;

5) danych wymaganych w wypadku badań weryfikacyjnych:

a) określonych w ust. 6 pkt 1–4, 7 i 11,

b) datę wykonania badania,

c) nazwę testu, którym przeprowadzono oznaczenie markera czynnika chorobotwórczego.

8. Rejestr lokalny zawiera także dane dotyczące:

1) niepożądanych zdarzeń i niepożądanych reakcji, w tym poważnych niepożądanych zdarzeń i poważnych niepożądanych reakcji mających miejsce w podmiotach leczniczych obejmujące:

a) nazwę albo firmę i adres podmiotu leczniczego powiadamiającego jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi o niepożądanym zdarzeniu lub niepożądanej reakcji,

b) datę przetoczenia,

c) wiek i płeć biorcy krwi,

d) datę wystąpienia niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji,

e) rodzaj niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji i ich skutki,

f) prawdopodobną przyczynę niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji,

g) kwalifikację niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji,

h) poziom przyczynowości niepożądanej reakcji;

2) wymaganych do przeprowadzenia badań konsultacyjnych z zakresu immunologii transfuzjologicznej obejmujące:

a) nazwę albo firmę i adres podmiotu leczniczego kierującego na badania konsultacyjne,

b) dane określone w ust. 6 pkt 1–5 dotyczące pacjenta,

c) rozpoznanie choroby,

d) wynik badań serologicznych,

e) dane hematologiczne,

f) przebyte ciąże,

g) przetoczenia krwi i jej składników w przeszłości;

3) wymaganych do złożenia i zrealizowania zamówienia na krew i jej składniki przez bank krwi obejmujące:

a) nazwę albo firmę i adres podmiotu leczniczego składającego zamówienie,

b) dane określone w ust. 6 pkt 1–5 dotyczące pacjenta,

c) wskazanie przeciwciał odpornościowych,

d) rozpoznanie choroby,

e) wskazanie do transfuzji,

f) numer księgi głównej przyjęć i wypisów oraz księgi chorych oddziału,

g) pełną nazwę zamawianego składnika, liczbę jego jednostek lub opakowań, ze wskazaniem grupy krwi ABO, RhD oraz, w razie potrzeby, z rozszerzonym fenotypem grupy krwi oraz innych antygenów składnika krwi,

h) potwierdzenie przetoczenia danego składnika krwi, a gdy przetoczenie nie miało miejsca wskazanie sposobu postępowania z niewykorzystanym składnikiem krwi.

9. Rejestr lokalny zawiera także dane dotyczące niepożądanych reakcji i niepożądanych zdarzeń, w tym poważnych niepożądanych reakcji i poważnych niepożądanych zdarzeń, odnoszących się do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi obejmujące:

1) nazwę albo firmę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której miało miejsce niepożądane zdarzenie lub niepożądana reakcja;

2) numer donacji i datę pobrania krwi lub jej składnika, po zastosowaniu których wystąpiła niepożądana reakcja u dawcy krwi;

3) imię nazwisko, wiek i płeć dawcy krwi lub jej składnika, u którego wystąpiła niepożądana reakcja;

4) datę wystąpienia niepożądanego zdarzenia lub reakcji;

5) rodzaj niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji i ich skutki;

6) kwalifikację niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji;

7) prawdopodobną przyczynę niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji;

8) podjęte działania naprawcze.

10. Dane, o których mowa w ust. 8, są przekazywane przez podmioty lecznicze.1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna