Projekt z dnia 16Pobieranie 339,46 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar339,46 Kb.

Projekt z dnia 16.10.2006 r.


USTAWA

z dnia ........................o międzynarodowym obrocie odpadami oraz o zmianie niektórych ustaw.

Rozdział 1

Przepisy ogólne i definicje.
Art. 1. 1. Ustawa określa właściwość, zadania, zasady postępowania organów administracji publicznej, służące wykonywaniu obowiązków Rzeczypospolitej Polskiej związanych z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym obrotem odpadami, ustalonych przepisami rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. WE L 190 z 17.07.2006 r.) oraz administracyjne kary pieniężne za naruszanie obowiązków w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami.
2. Przepisy ustawy nie naruszają postanowień działu II tytułu I ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169 poz. 1199 i Nr 170 poz. 1217) oraz rozdziału 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628, z późn. zm.)1.
Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy międzynarodowym obrotem odpadami jest ich przemieszczenie w postaci :

1) wywozu odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przywozu odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) tranzytu odpadów przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Ilekroć w ustawie jest mowa o :

1) rozporządzeniu Nr 1013/2006 . rozumie się przez to Rozporządzenie WE Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. WE L 190 z 17.07.2006 r.);

2) terenie kraju . rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie . rozumie się przez to każdą osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną, do których zostały przemieszczone nielegalnie odpady domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi, na której stwierdzono nielegalnie przemieszczone odpady jest odbiorcą odpadów sprowadzonych nielegalnie.


3. Procesy odzysku R14 i R15 określone w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach uznaje się odpowiednio za procesy R3, R4, R5, R6 lub R12 określone w dyrektywie 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006 r.).
4. Proces unieszkodliwiania D16 określony w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach uznaje się odpowiednio za proces D8, D9, D10 lub D11 określone w dyrektywie 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006 r.).
Rozdział 2

Właściwość organów.
Art. 3. 1. W rozumieniu art. 53 rozporządzenia Nr 1013/2006 organem właściwym w

sprawach:

1) wywozu odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) przywozu odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) tranzytu odpadów przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska.


2. Zadania oraz właściwość służb celnych, organów Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie nadzoru nad międzynarodowym obrotem odpadami, w szczególności dotyczące egzekwowania przepisów, o którym mowa w art. 50 ust. 3 i 4 rozporządzenia Nr 1013/2006, określają przepisy odrębne.
Rozdział 3

Zezwolenia na międzynarodowy obrót odpadami.
Art. 4. 1. Organem właściwym w sprawach zezwoleń na:

1) przywóz odpadów z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) tranzyt odpadów pochodzących z zagranicy przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) wywóz odpadów za granicę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
2. Kopie zezwoleń, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego oraz, odpowiednio, właściwym organom kraju przeznaczenia, tranzytu lub wywozu odpadów.
3. Kopie zezwolenia na przywóz odpadów z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Główny Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje także właściwym ze względu na miejsce odzysku lub unieszkodliwiania marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a także organowi właściwemu do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
4. Kopie zezwolenia na wywóz odpadów za granicę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Główny Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje także właściwym ze względu na miejsce wytworzenia odpadów albo, jeżeli zgłaszającym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Nr 1013/2006 jest posiadacz odpadów nie będący ich wytwórcą, właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami, marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
Art. 5. 1. Przed wydaniem zezwolenia na przywóz odpadów z zagranicy na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej Główny Inspektor Ochrony Środowiska:

1) występuje o przedstawienie informacji dotyczącej przestrzegania przez prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przepisów o ochronie środowiska - do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami, albo, jeżeli odbiorca odpadów nie będzie prowadził ich odzysku lub unieszkodliwiania, właściwego ze względu na jego miejsce siedziby albo zamieszkania;

2) może wystąpić o opinię dotyczącą zgodności działalności prowadzonej przez odbiorcę odpadów z przepisami prawa regulującymi prowadzenie takiej działalności, w tym w szczególności z przepisami o ochronie środowiska - do organu właściwego do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.


2. Organy, do których zwrócono się o przedstawienie informacji lub wyrażenie opinii, o których mowa w ust. 1, są obowiązane przedstawić ją niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wniosku o wydanie opinii.
3. Nie wyrażenie opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie określonym w ust. 2 uważa się za opinię pozytywną.
4. Organy, do których zwrócono się o przedstawienie informacji lub wyrażenie opinii, o których mowa w ust. 1, w opiniach tych i informacjach zwracają uwagę w szczególności na przypadki wcześniejszego pociągnięcia odbiorcy odpadów do odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów o ochronie środowiska i innych przepisów dotyczących prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami, a także przypadki stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących międzynarodowego obrotu odpadami.
Art. 6. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska określa w zezwoleniach, o których

mowa w art. 4 ust. 1:

1) zgłaszającego;

2) odbiorcę lub odbiorców odpadów;

3) przewoźnika lub przewoźników odpadów;

4) rodzaj odpadów, które są przedmiotem międzynarodowego obrotu odpadami;

5) czas, na jaki zezwolenie jest udzielone;

6) rodzaj środka transportu i trasę przewozu odpadów, w szczególności na terenie kraju;

7) miejsce prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, które są przedmiotem międzynarodowego obrotu odpadami.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska w zezwoleniach, o których mowa w art. 4 ust.

1 pkt 1, określa także:

1) warunki dotyczące sposobu prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwienia odpadów na terenie kraju;

2) sposób potwierdzenia wykonania tych warunków.


3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska może dodatkowo uzależnić wydanie zezwolenia o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 od określonej przez niego wielkości odzysku odpadów krajowych w danej instalacji.
4. Główny Inspektor Ochrony Środowiska może zażądać, przed wydaniem zezwolenia na przywóz albo na wywóz odpadów, dostarczenia kopii posiadanych przez odbiorcę odpadów :

1) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lub decyzji o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

2) pozwoleń na emisję dotyczących instalacji, w której odpady miałyby być poddane odzyskowi albo unieszkodliwieniu;

3) decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami albo informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach ich zagospodarowania;4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego.
5. W przypadku zmiany dotyczącej elementów zezwolenia, o których mowa w ust. 1, konieczne jest dokonanie nowego zgłoszenia, z wyjątkiem zmiany przewoźnika lub przewoźników uczestniczących w międzynarodowym obrocie odpadami. Zmiany dotyczącej przewoźnika lub przewoźników odpadów dokonuje się, na wniosek zgłaszającego, w drodze decyzji zmieniającej wydane zezwolenie.
Art. 7. 1. Organem właściwym do cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 9 ust. 8 rozporządzenia Nr 1013/2006 jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska cofa zezwolenie w drodze decyzji.
3. Kopie decyzji o cofnięciu zezwolenia Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego oraz, odpowiednio, właściwym organom kraju przeznaczenia, tranzytu lub wywozu odpadów, a także organom, o których mowa w art. 4 ust. 3 i 4 oraz odbiorcy odpadów.
Art. 8. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska może, na podstawie art. 11 ust. 1 albo art. 12 ust. 1 rozporządzenia Nr 1013/2006, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw wobec planowanego międzynarodowego obrotu odpadami.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, jako właściwy organ wysyłki, może w decyzji, o której mowa w ust. 1, orzec o nie nadawaniu zgłoszeniu dalszego biegu i nie przesyłaniu zgłoszenia do właściwego organu miejsca przeznaczenia i tranzytu.
3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wnosi sprzeciw wobec planowanego międzynarodowego obrotu odpadami, jeśli zgłoszenie nie zostało dokonane prawidłowo, zgodnie z przepisami rozporządzenia Nr 1013/2006.
4. Sprzeciw może być cofnięty przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w drodze decyzji, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia, przyczyny wniesienia sprzeciwu zostały usunięte.
5. O decyzji, o której mowa w ust. 1 i 4, Główny Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia, wysyłki lub tranzytu odpadów.
Art. 9. 1. Postępowania administracyjne związane z międzynarodowym obrotem odpadami prowadzone są w języku polskim.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska akceptuje dokumenty przedkładane w toku postępowań, o których mowa w ust. 1, sporządzone w języku polskim.
3. Do dokumentów przedkładanych w języku innym niż polski powinny być dołączane uwierzytelnione tłumaczenia na język polski.
Art. 10. Kierując się potrzebą ochrony środowiska lub ochroną zdrowia i życia ludzi minister właściwy do spraw środowiska może, w drodze rozporządzenia, określić rodzaje odpadów, których przywóz do poszczególnych procesów unieszkodliwiania, określonych jako D1 do D15 w dyrektywie 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006 r.), jest zabroniony.
Art. 11. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami. Rejestr zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego wysyłkę odpadów oraz odbiorcy odpadów uczestniczących w międzynarodowym obrocie odpadami;

2) adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku posiadaczy odpadów będących osobami fizycznymi albo adres siedziby w przypadku posiadaczy odpadów będących jednostkami organizacyjnymi, uczestniczących w międzynarodowym obrocie odpadami;

3) datę ważności zgłoszenia lub decyzji;

4) rodzaje odpadów podlegających obrotowi.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, a także sposób jego udostępniania, kierując się potrzebą ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania danych oraz zasadami udostępniania informacji określonymi w art. 21 rozporządzenia Nr 1013/2006.
Rozdział 4

Zezwolenia wstępne dla instalacji odzysku.
Art. 12. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, na podstawie przepisów art. 14 rozporządzenia Nr 1013/2006, może udzielić, w drodze decyzji, zezwolenia wstępnego odbiorcy odpadów prowadzącemu instalację, w której dokonywane są procesy odzysku i która będzie przyjmowała odpady przywiezione z zagranicy.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska udziela prowadzącemu instalacje, w których prowadzone są procesy odzysku zezwolenia wstępnego, na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.
3. Kopie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, właściwym ze względu na miejsce odzysku marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a także organowi właściwemu do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów.
4. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje informacje o udzieleniu zezwolenia wstępnego Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 14 rozporządzenia Nr 1013/2006.
Art. 13. 1. Zezwolenie wstępne wydaje się na wniosek, który powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) określenie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku wyszczególnionych w załączniku III, IV i IVA do rozporządzenia Nr 1013/2006; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla ludzi lub środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;

3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów planowanych do przywozu z zagranicy, które mają być poddawane odzyskowi w okresie roku oraz całkowitej ilości poszczególnych rodzajów odpadów poddawanych odzyskowi w okresie roku;

4) oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku;

5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów przywożonych odpadów;

6) szczegółowy opis technologii wykorzystywanych w instalacji odzysku odpadów, w tym symbol procesu odzysku;

7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie odzysku odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

8) określenie czasu na jaki ma być wydane zezwolenie.
2. Do wniosku należy dołączyć kopie posiadanych przez wnioskodawcę pozwoleń na emisję z instalacji, w której odpady będą poddawane odzyskowi, oraz decyzji dotyczących gospodarowania odpadami.
3. Po otrzymaniu wniosku Główny Inspektor Ochrony Środowiska występuje o opinię do :

1) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, dotyczącą przestrzegania przez wnioskodawcę w trakcie eksploatacji instalacji lub urządzeń służących do powadzenia procesu odzysku przepisów o ochronie środowiska; opinia wydawana jest na podstawie wyników prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora kontroli, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku;

2) organu właściwego do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów, dotyczącą przestrzegania warunków wydanego zezwolenia.
4. Organ, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, jest obowiązany przedstawić opinię niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnia doręczenia wniosku o wydanie opinii.
5. W przypadku nie wydania opinii w terminie określonym w ust. 4 uznaje się, że organ ten wydał opinię pozytywną.
6. W zezwoleniu wstępnym określa się:

1) prowadzącego instalację;

2) nazwę, numer rejestracyjny i adres instalacji, w której prowadzony jest odzysk;

3) opis, dopuszczonych dla odpadów przemieszczonych z zagranicy, technologii wykorzystywanych w instalacji odzysku, w tym kod procesu odzysku;

4) rodzaje odpadów wyszczególnionych w załączniku III, IV i IVA do rozporządzenia Nr 1013/2006, których dotyczy decyzja; jeżeli jest to niezbędne dla sprecyzowania rodzaju odpadów także dane dotyczące ich podstawowego składu chemicznego;

5) łączną ilość odpadów, które mogą być przywiezione z zagranicy, jaką obejmuje zezwolenie wstępne;

6) czas obowiązywania zezwolenia wstępnego;
Art. 14. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego na podstawie art. 12 ust. 1. Rejestr zawiera następujące dane:

1) numer rejestracyjny, nazwę i adres instalacji, w której prowadzony jest odzysk;

2) rodzaj i ilość odpadów objętych zezwoleniem wstępnym;

3) datę ważności zezwolenia wstępnego.


2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru, o którym mowa w ust. 5, a także sposób jego udostępniania, kierując się potrzebą ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania danych oraz zasadami udostępniania informacji określonymi w art. 21 rozporządzenia Nr 1013/2006.
Art. 15. 1. Prowadzący instalację, który uzyskał zezwolenie wstępne, informuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od zaistnienia zmiany, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o każdej zmianie danych, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2.
2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska może z urzędu, za zgodą zainteresowanego, dokonać odpowiedniej zmiany zezwolenia wstępnego, albo, w przypadku braku takiej zgody lub zasadniczej zmiany elementów zezwolenia, wydać decyzję o cofnięciu zezwolenia wstępnego.
Art. 16. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, w szczególności związanych z ochroną środowiska lub gospodarowaniem odpadami, a także warunków określonych w zezwoleniu wstępnym lub naruszenia warunków prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami określonych w innych decyzjach, wydanych na podstawie odrębnych przepisów, Główny Inspektor Ochrony Środowiska cofa, w drodze decyzji, zezwolenie wstępne bez odszkodowania.
Art. 17. 1. Postępowanie dotyczące wydania zezwolenia na przywóz odpadów z zagranicy do instalacji objętej zezwoleniem wstępnym prowadzone jest na podstawie przepisów rozdziału 2, z wyłączeniem postanowień zawartych w art. 5.
2. Zezwolenie na przywóz odpadów z zagranicy do instalacji objętej zezwoleniem wstępnym, może być, na wniosek zgłaszającego, wydane na czas określony nie dłuższy niż 3 lata.
Art. 18. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, określi wzór wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego, o którym mowa w art. 12, kierując się potrzebą ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania danych.
Rozdział 5

Gwarancje finansowe
Art. 19. 1. Gwarancja finansowa, o której mowa w art. 6 rozporządzenia Nr 1013/2006, może mieć formę umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej albo depozytu odpowiedniej sumy pieniężnej na wydzielonym rachunku bankowym.
2. Wysokość sumy gwarancyjnej musi umożliwiać pokrycie kosztów wskazanych w art. 6 ust. 1 rozporządzenia Nr 1013/2006.
3. Minister właściwy do spraw środowiska może, w drodze rozporządzenia, określić szczegółowe zasady obliczania wysokości sumy gwarancyjnej, o której mowa w ust. 2, kierując się potrzebą uwzględnienia wszystkich elementów kosztów wskazanych w art. ust. 1 rozporządzenia Nr 1013/2006, w szczególności koniecznością zapewnienia sfinansowania prawidłowego transportu, odzysku lub unieszkodliwienia oraz kosztów magazynowania odpadów, a także potrzebą uproszczenia procedury ustanawiania gwarancji.
4. Gwarancja finansowa w formie umowy gwarancji bankowej albo umowy gwarancji ubezpieczeniowej jest składana w oryginale do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
5. Gwarancja finansowa w formie depozytu jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy wskazany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw środowiska, może określić, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy umowy gwarancji bankowej i umowy gwarancji ubezpieczeniowej, kierując się potrzebą uwzględnienia wszystkich niezbędnych elementów umowy oraz uproszczenia procedury ustanawiania gwarancji.
Art. 20. 1. Formę gwarancji finansowej, treść postanowień umowy gwarancji bankowej albo umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz wysokość sumy gwarancyjnej Główny Inspektor Ochrony Środowiska zatwierdza w zezwoleniu wydanym na podstawie art. 4 ust. 1.
2. W przypadku, gdy treść postanowień umowy gwarancji bankowej albo umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub wysokość sumy gwarancyjnej budzą zastrzeżenia co do spełniania wymagań stawianych prawem, Główny Inspektor Ochrony Środowiska w drodze postanowienia wzywa do ich usunięcia. Do czasu usunięcia zastrzeżeń uznaje się, że nie został spełniony obowiązek przedłożenia dokumentów wymaganych przepisem art. 4 pkt 5 rozporządzenia Nr 1013/2006.
3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.
Art. 21. 1. Po dokonaniu międzynarodowego obrotu odpadami i przedstawieniu dokumentów wymaganych przepisami rozporządzenia Nr 1013/2006, na wniosek składającego gwarancję, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w drodze decyzji, orzeka o jej zwrocie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia Nr 1013/2006, i gdy zgłaszający lub odbiorca odpadów nie zrealizował obowiązków dotyczących odpowiednio zwrotu odpadów do państwa wysyłki lub zagospodarowania ich na terenie państwa przeznaczenia, nałożonych w decyzjach, o których mowa w art. 23 lub art. 25, Główny Inspektor Ochrony Środowiska orzeka, w drodze decyzji, o przeznaczeniu na ten cel środków gwarancji finansowej w wysokości niezbędnej do zrealizowania tych obowiązków.
Rozdział 6

Zwrot odpadów.
Art. 22. 1. W przypadku stwierdzenia, że realizacja międzynarodowego obrotu odpadami nie jest możliwa zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu, dokumencie zgłoszenia lub przesyłania lub w umowie zawartej pomiędzy zgłaszającym a odbiorcą odpadów, albo na podstawie otrzymanego w trybie art. 22 ust. 1 rozporządzenia Nr 1013/2006 powiadomienia, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne i w drodze postanowienia wzywa zgłaszającego do zastosowania procedur określonych w art. 22 rozporządzenia Nr 1013/2006. określając termin realizacji działań wynikających z tych procedur, nie dłuższy niż 14 dni.
2. O wszczęciu postępowania i wydaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia, odpowiednio, właściwe organy państwa przeznaczenia, tranzytu lub wywozu oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Głównego Inspektora Transportu Drogowego, a także wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce prowadzenia operacji odzysku lub unieszkodliwiana lub siedziby zgłaszającego lub odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie.
Art. 23. 1. Po upływie terminu wskazanego w postanowieniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w drodze decyzji, nakazuje:

1) zgłaszającemu . odebranie odpadów zwróconych z zagranicy oraz określa sposób ich zagospodarowania na terenie kraju;

2) odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie - odesłanie odpadów do kraju wysyłki albo określa sposób gospodarowania tymi odpadami na terenie kraju.
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska określi termin i szczegółowe warunki wykonania zwrotu odpadów do kraju wysyłki lub zagospodarowania odpadów na terenie kraju.
3. Kopie decyzji, o której mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia operacji odzysku lub unieszkodliwiana lub siedziby zgłaszającego lub odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie oraz odpowiednio pozostałym właściwym organom kraju przeznaczenia, tranzytu lub wywozu.
Art. 24. 1. W przypadku stwierdzenia nielegalnego międzynarodowego obrotu odpadami, albo na podstawie powiadomienia o nielegalnym przemieszczeniu otrzymanego w trybie art. 24 ust. 1 rozporządzenia Nr 1013/2006, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne i wzywa:

1) zgłaszającego lub, jeśli nie dokonano zgłoszenia, podmiot zobowiązany do dokonania zgłoszenia - jeżeli za nielegalny międzynarodowy obrót odpadami odpowiedzialność ponosi wysyłający odpady;

2) odbiorcę odpadów - jeżeli za nielegalny międzynarodowy obrót odpadami odpowiedzialność ponosi odbiorca odpadów

- w drodze postanowienia, do zastosowania procedur określonych w art. 24 rozporządzenia Nr 1013/2006, określając termin realizacji działań wynikających z tych procedur, nie dłuższy niż 30 dni.


2. O wszczęciu postępowania i wydaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia, odpowiednio, właściwe organy państwa przeznaczenia, tranzytu lub wywozu oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Głównego Inspektora Transportu Drogowego, a także wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce prowadzenia operacji odzysku lub unieszkodliwiana lub siedziby zgłaszającego lub odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie.
Art. 25. Po upływie terminu wskazanego w postanowieniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w drodze decyzji:

1) jeżeli za nielegalny międzynarodowy obrót odpadami odpowiedzialność ponosi wysyłający odpady z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - nakazuje podmiotowi, który dokonał zgłoszenia lub, jeśli nie dokonano zgłoszenia, podmiotowi zobowiązanemu do dokonania zgłoszenia, odebranie odpadów zwróconych z zagranicy oraz określa sposób gospodarowania tymi odpadami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jeżeli za nielegalny międzynarodowy obrót odpadami odpowiedzialność ponosi wysyłający odpady sprowadzone nielegalnie spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- nakazuje odbiorcy odpadów odesłanie ich do kraju wysyłki albo określa sposób gospodarowania tymi odpadami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) jeżeli za nielegalny międzynarodowy obrót odpadami odpowiedzialność ponosi odbiorca odpadów sprowadzonych nielegalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - określa sposób gospodarowania tymi odpadami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) Jeżeli nieznany jest wysyłający i odbiorca odpadów nakazuje transportującemu te odpady odesłanie ich do kraju wysyłki.


Art. 26. 1. Organ administracji publicznej, który stwierdził nielegalny międzynarodowy obrót odpadami, podejmuje niezwłocznie działania mające na celu zabezpieczenie przed oddziaływaniem odpadów na środowisko, jak również ochronę zdrowia i życia.
2. Organ, który stwierdził nielegalny międzynarodowy obrót odpadami, niezwłocznie przekazuje zawiadomienie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wraz z kompletną dokumentacją sprawy oraz informację o podjętych działaniach, o których mowa w ust. 1.
3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, na podstawie dokumentów, o których mowa

w ust. 2, wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne i wydaje decyzję, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.


Art. 27. 1. Decyzjom, o których mowa w art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

2. Egzekucja wykonania decyzji, o których mowa w art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3, odbywa się w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Art. 28. Na postanowienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1, nie przysługuje zażalenie.
Rozdział 7

Właściwe przejścia graniczne i urzędy celne.
Art. 29. 1. Międzynarodowy obrót odpadami, z wyłączeniem przemieszczania odpadów wewnątrz Unii Europejskiej, jest realizowany w wyznaczonych przejściach granicznych i w wyznaczonych urzędach celnych.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przejść granicznych, którymi realizowany jest międzynarodowy obrót odpadami, kierując się koniecznością zapewnienia skutecznej kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia Nr 1013/2006, w szczególności w zakresie kontroli zgodności zgłoszonego rodzaju odpadów z faktyczną zawartością ładunku przywożonego z zagranicy, wywożonego za granicę lub przewożonego tranzytem.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wykaz właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami urzędów celnych, kierując się koniecznością zapewnienia skutecznej kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia Nr 1013/2006, w szczególności w zakresie kontroli zgodności zgłoszonego rodzaju odpadów z faktyczną zawartością ładunku przywożonego z zagranicy, wywożonego za granicę lub przewożonego tranzytem.
Rozdział 8

Administracyjne kary pieniężne.
Art. 30. 1. Podmiot lub osoba fizyczna dokonujące międzynarodowego obrotu odpadami lub prowadzące odzysk albo unieszkodliwianie odpadów pozyskanych w drodze międzynarodowego obrotu z naruszeniem obowiązków lub warunków wynikających z przepisów rozporządzenia Nr 1013/2006, przepisów ustawy lub warunków decyzji wydanych na podstawie art. 4 ust. 1, art. 23 ust. 1 lub art. 25 ustawy ponosi administracyjną karę pieniężną w wysokości od 1 tysiąca złotych do 50 tysięcy złotych, którą nakłada, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby tego podmiotu albo właściwy dla miejsca prowadzenia działalności polegającej na odzysku albo unieszkodliwianiu odpadów.
2. Ustalając wysokość kary wojewódzki inspektor bierze pod uwagę ilość, rodzaj i charakter odpadów, w szczególności w odniesieniu do możliwych zagrożeń dla ludzi i środowiska powodowanych przez te odpady.
3. Termin płatności kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji, o której mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
4. Administracyjne kary pieniężne zobowiązany podmiot lub osoba fizyczna wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który wydał decyzje w przedmiocie wymierzenia kary.
5. Środki pochodzące z wyegzekwowanych administracyjnych kar pieniężnych są przychodem wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska właściwego dla siedziby wojewódzkiego inspektora, który wydał decyzję w przedmiocie nałożenia kary.
6. W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)2, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
Rozdział 9

Przepisy zmieniające.
Art. 31. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982, z późn. zm.)3 w art. 2 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie: "15) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia ... o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr?, poz. ?)".
Art. 32. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. . Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)4 wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 183 § 2 otrzymuje brzmienie:

Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom sprowadza z zagranicy substancje zagrażające środowisku.”


2) w art. 183 po § 2 dodaje się § 2a i § 2b w brzmieniu:

„2a. Tej samej karze podlega, kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za granicę.

2b. Kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia przywozi z zagranicy albo wywozi za granicę odpady niebezpieczne podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5”
Rozdział 10

Przepisy przejściowe i dostosowujące.
Art. 33. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz do zezwoleń wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 62 rozporządzenia Nr 1013/2006.
Art. 34. O ile ustawa nie stanowi inaczej, w zakresie nieuregulowanym przez przepisy, o których mowa w art. 1, do spraw z zakresu międzynarodowego obrotu odpadami stosuje się przepisy polskie, w szczególności dotyczące ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz postępowania administracyjnego.
Art. 35. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956), zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z przepisami ustawy.
Rozdział 11

Przepisy końcowe.
Art. 36. Z dniem wejścia w życie ustawy traci moc ustawa z dnia z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956).
Art. 37. Ustawa wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2007 roku.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1208, Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130 poz. 1087, Nr 175, poz. 1458, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 50, poz. 360.


2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031.
3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1263 i Nr 191, poz. 1956, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360.

4 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493.UZASADNIENIE
W dniu 14 czerwca 2006 r. zostało uchwalone rozporządzenie (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. WE L 190 z 17.07.2006 r.). Rozporządzenie to uchyla z dniem 12 lipca 2007 r. rozporządzenie Rady nr 259/93/EWG z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar. W związku z powyższym konieczne stało się dostosowanie krajowych przepisów w tym zakresie do nowych regulacji Unii Europejskiej. Niniejsza ustawa ma w stosunku do rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów charakter wykonawczy. Zawiera regulacje odnoszące się do zagadnień, których rozstrzygnięcie pozostawiono krajom członkowskim poprzez odesłanie do prawa krajowego.
Uchwalenie nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, a nie nowelizacja rozporządzenia nr 259/93 spowodowana była wprowadzeniem szeregu zmian oraz nowych regulacji. Powyższe uzasadnia również uchwalenie nowej ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami, a nie nowelizowanie ustawy dotychczasowej.
Ustawa reguluje międzynarodowy obrót odpadami. W rozumieniu ustawy międzynarodowym obrotem odpadami jest ich przemieszczenie w postaci . wywozu odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu odpadów przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do międzynarodowego obrotu odpadami jest ustanowienie kompleksowego systemu kontrolowania przesyłania odpadów zarówno w celu ich odzysku, jak i unieszkodliwiania. System obejmuje zarówno przesyłanie w obrębie Unii, jak i pomiędzy państwami Unii a państwami do niej nie należącymi.
Przy wydawaniu zgody na przemieszczanie wykorzystuje się rozbudowany system wcześniejszych zgłoszeń i zezwoleń, którym towarzyszy dokumentacja umożliwiająca organom administracji kontrolowanie całego procesu przemieszczania odpadów - od wysyłki do ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia. Z procedury pełnej kontroli są jednakże pewne wyłączenia, na przykład odpadów do odzysku znajdujących się na zielonej liście. W celu uproszczenia systemu kontroli umożliwiono także wyznaczenie pewnych urzędów celnych jako urzędów wwozu i wywozu.
Ustawa ma umożliwić bezpośrednie stosowanie przepisów Unii Europejskiej dotyczących międzynarodowego obrotu odpadami w dłuższym okresie.
Rozporządzenie 1013/2006 odwołuje się do postanowień dyrektywy 2006/12/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006 r.) i w razie wątpliwości należy stosować przepisy europejskie. Można przy tym zauważyć, że kluczowe definicje (np. definicja odpadu) w prawie polskim i europejskim są niemal identyczne, choć pewne różnice mogą budzić problemy, na przykład dodatkowa pozycja R14 i R15 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). Z tego powodu, na potrzeby międzynarodowego obrotu odpadami operacje odzysku określone w załączniku nr 5 do ww. ustawy o odpadach jako operacje R14 i R15 uznawane są odpowiednio za operacje R3, R4, R5, R6 lub R12 określone w dyrektywie 2006/12/WE. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku operacji unieszkodliwiania D16, określonej w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach. Z tego powodu na potrzeby międzynarodowego obrotu odpadami operacje unieszkodliwiania D16 uznaje się za operacje D8, D9, D10 lub D11 określone w dyrektywie 2006/12/WE.
Materia regulowana ustawą tj. umożliwienie bezpośredniego stosowania przepisów Unii Europejskiej zawiera klauzulę kolizyjną, zakładająca odpowiednie stosowanie przepisów polskich w sprawach nieuregulowanych przepisami rozporządzenia 1013/2006. Pozwala to w razie wątpliwości na elastyczną wykładnię przepisów Unii Europejskiej. Może to dotyczyć na przykład wymagań w zakresie ochrony środowiska lub spraw proceduralnych - wyboru języka, pozycji strony i tym podobnych.
Podstawowym organem w sprawie międzynarodowego obrotu odpadami jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Instytucjonalne podstawy systemu kontroli w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami nie ulegną więc zmianie, za czym przemawia specjalistyczny charakter tego przewozu. Nowością jest przepis dotyczący wskazania organów Straży Granicznej, służb celnych i Inspekcji Transportu Drogowego jako organów zaangażowanych w kontrole związane z międzynarodowym obrotem odpadami. Ma to na celu umożliwienie wsparcia działań Głównego Inspektora w zakresie kontroli obrotu międzynarodowego. Bezpośrednie wykonywanie w terenie zadań kontrolnych przez Głównego Inspektora w tym zakresie byłoby praktycznie niemożliwe ze względu na potencjalną skalę międzynarodowego obrotu odpadami.
W dalszej części ustawy określono administracyjne procedury krajowe dla instytucji prawnych przewidzianych wprost w przepisach Unii Europejskiej. Obejmuje to wydawanie zezwoleń, ich cofanie czy wnoszenie sprzeciwów.
Jako zasadę, o ile przepisy Unii Europejskiej nie stanowią inaczej, przyjęto dokonywanie międzynarodowego obrotu odpadami za zezwoleniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. System taki umożliwia sprawowanie kontroli nad tym obrotem. W artykule 4 ust. 2-4 określono organy, które otrzymują kopie takiego zezwolenia. Utrzymano tu dotychczasowy system.
Dalsze przepisy odnoszą się do postępowania w zakresie wydawania zezwoleń na międzynarodowy obrót odpadami. Przewidują one przedstawienie informacji dotyczącej przestrzegania przez odbiorcę odpadów przepisów o ochronie środowiska przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska oraz zasięgnięcie opinii organu właściwego do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów co do zgodności działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo lub podmiot będący odbiorcą odpadów z przepisami ochrony środowiska. Określenie stosunkowo krótkiego terminu na wydanie opinii jest związane z koniecznością przestrzegania terminów określonych w przepisach Unii Europejskiej. Z tego też względu przyjęto, że nie wyrażenie opinii w terminie 7 dni uznaje się za brak uwag.
Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej umożliwiono także Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska określenie w zezwoleniu warunków przywozu odpadów oraz sposobu stwierdzenia wykonania tych warunków. Umożliwiono też uzależnienie wydania zezwolenia na przywóz i na wywóz odpadów od przedstawienia kopii zezwolenia na gospodarowanie odpadami, pozwoleń na emisję dotyczących instalacji, w której odpady miałyby być poddane odzyskowi albo unieszkodliwieniu a także decyzji zezwalającej na wytworzenie odpadów albo informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach ich zagospodarowania. Umożliwi to pełne skontrolowanie legalności obrotu odpadami oraz zgodność z prawem w funkcjonowaniu instalacji, w których ma zostać dokonany odzysk lub unieszkodliwienie.
Art. 8 odnosi się do przewidzianej w przepisach Unii Europejskiej możliwości wyrażania sprzeciwu wobec międzynarodowego obrotu odpadami. Podtrzymując dotychczasową regulację instytucjonalno - prawną, powierzono to uprawnienie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Zgodnie z przepisami art. 11 ust 4 lub art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 sprzeciw może być cofnięty przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w drodze decyzji, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przekazania potwierdzenia przyczyny zgłoszenia sprzeciwu zostały usunięte.
Rozdział 4 ustawy umożliwia udzielanie zezwoleń wstępnych dla instalacji odzysku. Organem wydającym w drodze decyzji zezwolenia wstępne jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Zezwolenie może być udzielone na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. Zezwolenie wstępne jest wydawane po otrzymaniu pozytywnej opinii organu właściwego do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów oraz po sprawdzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska funkcjonowania instalacji i urządzeń służących do odzysku. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, w szczególności związanych z ochroną środowiska lub gospodarowaniem odpadami, a także warunków określonych w zezwoleniu wstępnym lub naruszenia warunków określonych w innych decyzjach, wydanych na podstawie odrębnych przepisów, Główny Inspektor Ochrony Środowiska cofa, w drodze decyzji, zezwolenie wstępne bez odszkodowania. Powyższe regulacje przyczynią się do usprawnienia wydawania zezwoleń na przywóz odpadów do instalacji prowadzących odzysk.
Wykonując delegację zawartą w przepisach Unii Europejskiej, określono przepisy dotyczące gwarancji finansowych. Zostały one wzorowane na modelu obowiązującym obecnie. W przepisach doprecyzowano jedynie formę i sposób wnoszenia i zwalniania gwarancji.
Przepisy dotyczące zwrotu odpadów są ukształtowane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 1013/2006, które wyraźnie różnicuje obowiązki - w trzech podstawowych sytuacjach:

1) obrót legalny;

2) obrót nielegalny z winy wysyłającego;

3) obrót nielegalny z winy odbiorcy.


W ustawie są to przepisy proceduralne mające umożliwić Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wydanie decyzji administracyjnych. Przesłanki ich wydania oraz przesłanki wyboru opcji - odesłanie lub zagospodarowanie w kraju - są określone bezpośrednio w rozporządzeniu 1013/2006.
Przepisy Unii Europejskiej umożliwiają wyznaczenie zarówno przejść granicznych, jak i urzędów celnych, co powinno ułatwić kontrolę przemieszczania odpadów. Ustawa korzysta z tej możliwości przez wprowadzenie nakazu korzystania w międzynarodowym obrocie odpadami tylko ze wskazanych (w drodze rozporządzeń wykonawczych) przejść granicznych oraz urzędów celnych.
Wprowadzono administracyjne kary pieniężne za naruszenia przepisów dotyczących międzynarodowego obrotu odpadami. Przepisy dotyczące kar pieniężnych umożliwią szybką i skuteczną sankcje za nielegalne działania oraz naruszenia warunków związanych z realizacją międzynarodowego obrotu odpadami.
W przepisach przejściowych znowelizowano przepisy karne (określone w art. 183 Kodeksu karnego). Jest to zgodne ze zobowiązaniami międzynarodowymi (obejmuje to zarówno rozporządzenie 259/93, jak i postanowienia Konwencji Bazylejskiej) i obejmuje penalizacją wszystkich przejawów nielegalnego obrotu, precyzując przepisy obowiązujące w dotychczasowym prawie.
W ustawie przyjęto zasadę, że sprawy wszczęte przed dniem 12 lipca 2007 r., w których właściwy organ miejsca przeznaczenia potwierdził wpływ zgłoszenia będą prowadzone na starych zasadach, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.
W ustawie przyjęto również zasadę, że przemieszczenia, na które wydano zezwolenia na podstawie rozporządzenia Rady nr 259/93/EWG oraz ustawy z dnia 30 lipca 2004r. o międzynarodowym obrocie odpadami będą realizowane na starych zasadach, nie później niż do dnia 12 lipca 2008r., zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.
Projekt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Podmioty na które oddziałuje akt normatywny

Przepisy samej ustawy w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami praktycznie nie będę miały wpływu na dochody i wydatki sektora przedsiębiorstw, ponieważ nie zawiera ona dodatkowych wymogów, poza wynikającymi z przepisów Unii Europejskiej.


2. Wyniki konsultacji społecznych Projekt ustawy został przekazany do konsultacji społecznych z izbami gospodarczymi, organizacjami ekologicznymi i organizacjami zrzeszającymi pracodawców. Projekt był dostępny również na stronach Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl.
3. Wyniki analiz wpływu aktu normatywnego na:

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego- Zakłada się zwiększenie zatrudnienia, w związku z dodatkowymi w stosunku do obecnych obowiązkami, w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, w wymiarze 4 etaty (roczny koszt zatrudnienia 1 pracownika szacowany jest na ok. 50 tys. zł + koszt jednorazowy wyposażenia stanowiska - 10 tys. na 1 etat) Należy również przeprowadzić szkolenia z zakresu przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów dla funkcjonariuszy straży granicznej, organów celnych, Inspekcji Transportu Drogowego i inspekcji ochrony środowiska. Koszt szkoleń . 200 tys. zł.


b) Wpływ regulacji na rynek pracy

Regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.


c) Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Regulacja dot. zezwoleń wstępnych wydawanych odbiorcom odpadów prowadzących instalację, w której dokonywane są procesy odzysku i które będą przyjmowały odpady przywiezione z zagranicy uprości procedury standardowe dla tych odbiorców przez co zwiększy się konkurencyjność tych firm zarówno na rynku krajowym jak i zewnętrznym.


d) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Brak wpływu.


e) Wpływ regulacji na środowisko, bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.

Wejście w życie ustawy pozwoli na usprawnienie i zwiększenie efektywności nadzoru i kontroli międzynarodowego obrotu odpadami. Tym samym regulacje zaproponowane w ustawie przyczynią się do skuteczniejszej ochrony środowiska przed odpadami. Zaproponowane regulacje nie mają bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.


4. Źródła finansowania

Budżet państwa©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna