Projekt z dnia 02. 02. 2010Pobieranie 237,75 Kb.
Strona1/6
Data01.02.2018
Rozmiar237,75 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH+” 2018

Akceptuję:

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejWarszawa, październik 2017 r.

Spis treści


1. Podstawa prawna Programu 2

2. Cel Programu 2

3. Adresaci i grupa docelowa Programu 3

4. Przedmiot Programu 5

5. Finansowanie 7

6. Warunki otrzymania i wykorzystania dofinansowania 15

7. Zasady składania ofert - wymagania formalne 22

8. Zasady kwalifikowania ofert 28

9. Zadania podmiotów uczestniczących w realizacji Programu 32

10. Postanowienia końcowe 34

Załączniki 37Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018, zwany dalej „Programem”, z dniem ogłoszenia przybiera następujące brzmienie:
 1. Podstawa prawna Programu


Art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3
(Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.

Art. 109i ust. 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia


i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (ustanowiony na podstawie uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.), priorytet II Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, działanie 2.5. Dofinansowanie zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 posiadających orzeczenie


o niepełnosprawności lub wymagających szczególnej opieki.

 1. Cel Programu


Celem Programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki
w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Program przyczynia się – w sposób pośredni – do realizacji Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu „EUROPA 2020”. Strategia ta wskazuje, że jednym z priorytetów jest rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, zaś celem jest zwiększenie stopy zatrudnienia. Stąd też, należy prowadzić działania sprzyjające zatrudnieniu kobiet, a w tym względzie duże znaczenie ma


m.in. zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi. Narzędziem poprawy sytuacji w tym obszarze jest Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 (co wskazuje się w kolejnych dokumentach aktualizacyjnych Krajowego Programu Reform). Program w 2018 r., by wzmocnić działania w obszarze rynku pracy, będzie dodatkowo finansowany ze środków Funduszu Pracy, a przy rozdysponowywaniu tych środków preferencyjnie będą mogły być traktowane wnioski z powiatów o stopie bezrobocia przekraczającej 150% przeciętnej w kraju. Środki te umożliwią aktywizację zawodową rodziców, w szczególności tych osób bezrobotnych, które dotychczas nie mogły podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3 wiążącą się m.in. z brakiem dostępu terytorialnego i finansowego do instytucji opieki. Dodatkowo, rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia - w tworzonych instytucjach konieczne będzie zatrudnienie opiekunów
i pozostałej kadry.

Program wpisuje się w zadania wynikające m. in. ze:

- Strategii Rozwoju Kraju 2020 (Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka, Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego, Priorytetowe kierunki interwencji publicznej II.4.1. Zwiększenie aktywności zawodowej oraz II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego; Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna, Cel III.1. Integracja społeczna, Priorytetowy kierunek interwencji publicznej III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym),

- Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (Cel szczegółowy: 1. Wzrost zatrudnienia, Kierunek interwencji: Rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).


 1. Adresaci i grupa docelowa Programu

  1. Podmioty uprawnione


   1. Program w 2018 r. jest adresowany do:

 1. jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa), zwanych dalej „jst”, w których istnieje potrzeba utrzymania i rozwoju instytucji opieki nad małymi dziećmi, ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych (moduł 1a i b oraz 2);

 2. podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (zwanych dalej „podmiotami innymi niż jst”), tj.:

- osób fizycznych,

- osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym uczelni i współpracujących z nimi podmiotów;

prowadzących lub zamierzających prowadzić w 2018 r. instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (moduł 3 i 4).


   1. Za współpracujące z uczelniami podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić instytucje opieki nad małymi dziećmi na podstawie ustawy, zwane dalej „podmiotami współpracującymi”, uznaje się podmioty, które mają
    z uczelnią zawartą umowę (porozumienie) w sprawie prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub osób wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych. Umowa taka powinna określać rodzaj instytucji, jej lokalizację, liczbę dzieci (studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub osób wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych) objętych opieką oraz  w przypadku dofinansowania tworzenia nowych miejsc  okres obowiązywania nie krótszy niż minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, określony
    w pkt. 6.3.  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna