Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoStrona3/5
Data24.02.2019
Rozmiar2 Mb.
1   2   3   4   5

OFERTA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany(-ni) ....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

...............................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)
...............................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)


REGON: ……………………………………………………………… NIP: …………………………………………………………………….
Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu: ………………………………………………………… Nr faxu: ……………………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………………………...
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:
Dostawa i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”:


 1. Oferuję(-jemy) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę umowną netto i brutto podaną w załączniku nr 2.1 – 2.8 do SIWZ.
 1. Oświadczam(-my), że dostarczymy i zamontujemy na swój koszt przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem przetargowym dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
 1. Oświadczam(-my), że przedmiot zamówienia należy do klasy wyrobów medycznych (należy podać klasę wyrobów medycznych dla poszczególnego wyrobu wskazując nr zadania)

Numer zadania Klasa wyrobu medycznego

……………………. ……………………………………

……………………. ……………………………………


 1. Oświadczam(-my), że (w każdym czasie) na wezwanie Zamawiającego zobowiązuję(-emy) się do przedłożenia aktualnych świadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania tzn:

 1. dla produktów kwalifikowanych jako wyrób medyczny - wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych oznaczonych znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010
 1. Oświadczam(-my), że jestem(-śmy) związany(-ni) niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
 1. Oświadczam(-my), że zapoznałem(-liśmy) się z warunkami zawartymi w SIWZ oraz projekcie umowy i akceptuję(-emy) je w całości. W razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(-jemy) się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
 1. Oświadczam(-my), że oferta nie zawiera/zawiera(właściwe podkreślić) informacji(-e) stanowiących(-e) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.........................................................................................................................................................


 1. Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez:

............................................................................

............................................................................Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ……………………………………………………………………….

(imię nazwisko – stanowisko)
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ………………………………..………… tel. kont. ……………………….............. (imię nazwisko – stanowisko)
Ofertę składam(-my) na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się:

 1. ...................................

 2. ...................................

 3. ...................................

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu


Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

Załącznik nr 2.1 do SWIZ
Formularz asortymentowo – cenowy do postępowania na dostawę i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

do przetargu nieograniczonego znak DZ/220/76/2012
ZADANIE NR 1

Lp.

Opis

Nazwa handlowa

Ilość

Cena netto za 1 szt.

Wartość netto (kolumna 5 x kolumna 6)

Podatek VAT

Wartość brutto (kolumna 7 x kolumna 8)

1

3

4

5

6

7

8

9

1

Kardiomonitor stacjonarno-przenośny spełniający parametry określone w załączniku nr 1.1 do SIWZ
10 szt.

Razem
Cena całkowita oferty netto:………………………………………………………………………………………………….....

Słownie: cena całkowita oferty netto:….........................................................................................................

Kwota podatku VAT: …………………………………………………………………………………………….……………….

Słownie: kwota podatku VAT:………………………………………………………………………………………...…………

Cena całkowita oferty brutto:……………………………………………..…………………………………........................

Słownie: cena całkowita oferty brutto:............................................................................................................

................................... ...........................................................................................

/ miejscowość ,data / / pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniuZałącznik nr 2.2 do SWIZ
Formularz asortymentowo – cenowy do postępowania na dostawę i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

do przetargu nieograniczonego znak DZ/220/76/2012
ZADANIE NR 2

Lp.

Opis

Nazwa handlowa

Ilość

Cena netto za 1 szt.

Wartość netto (kolumna 5 x kolumna 6)

Podatek VAT

Wartość brutto (kolumna 7 x kolumna 8)

1

3

4

5

6

7

8

9

1

Urządzenie do monitorowania i defibrylacji spełniające parametry określone w załączniku nr 1.2 do SIWZ
2 szt.

Razem
Cena całkowita oferty netto:………………………………………………………………………………………………….....

Słownie: cena całkowita oferty netto:….........................................................................................................

Kwota podatku VAT: …………………………………………………………………………………………….……………….

Słownie: kwota podatku VAT:………………………………………………………………………………………...…………

Cena całkowita oferty brutto:……………………………………………..……………………………….. ........................

Słownie: cena całkowita oferty brutto:............................................................................................................

................................... ...........................................................................................

/ miejscowość ,data / / pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniuZałącznik nr 2.3 do SWIZ
Formularz asortymentowo – cenowy do postępowania na dostawę i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

do przetargu nieograniczonego znak DZ/220/76/2012
ZADANIE NR 3

Lp.

Opis

Nazwa handlowa

Ilość

Cena netto za 1 szt.

Wartość netto (kolumna 5 x kolumna 6)

Podatek VAT

Wartość brutto (kolumna 7 x kolumna 8)

1

3

4

5

6

7

8

9

1

Centrala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego na dwa stanowiska spełniająca parametry określone w załączniku nr 1.3 do SIWZ
1 szt.

Razem
Cena całkowita oferty netto:………………………………………………………………………………………………….....

Słownie: cena całkowita oferty netto:….........................................................................................................

Kwota podatku VAT: …………………………………………………………………………………………….……………….

Słownie: kwota podatku VAT:………………………………………………………………………………………...…………

Cena całkowita oferty brutto:……………………………………………..……………………………….. ........................

Słownie: cena całkowita oferty brutto:............................................................................................................

................................... ...........................................................................................

/ miejscowość ,data / / pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu


Załącznik nr 2.4 do SWIZ
Formularz asortymentowo – cenowy do postępowania na dostawę i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

do przetargu nieograniczonego znak DZ/220/76/2012
ZADANIE NR 4

Lp.

Opis

Nazwa handlowa

Ilość

Cena netto za 1 szt.

Wartość netto (kolumna 5 x kolumna 6)

Podatek VAT

Wartość brutto (kolumna 7 x kolumna 8)

1

3

4

5

6

7

8

9

1

Myjnia sprzętu spełniająca parametry określone w załączniku nr 1.4 do SIWZ
2 szt.

Razem
Cena całkowita oferty netto:………………………………………………………………………………………………….....

Słownie: cena całkowita oferty netto:….........................................................................................................

Kwota podatku VAT: …………………………………………………………………………………………….……………….

Słownie: kwota podatku VAT:………………………………………………………………………………………...…………

Cena całkowita oferty brutto:……………………………………………..……………………………….. ........................

Słownie: cena całkowita oferty brutto:............................................................................................................

................................... ...........................................................................................

/ miejscowość ,data / / pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniuZałącznik nr 2.5 do SWIZ
Formularz asortymentowo – cenowy do postępowania na dostawę i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

do przetargu nieograniczonego znak DZ/220/76/2012
ZADANIE NR 5

Lp.

Opis

Nazwa handlowa

Ilość

Cena netto za 1 szt.

Wartość netto (kolumna 5 x kolumna 6)

Podatek VAT

Wartość brutto (kolumna 7 x kolumna 8)

1

3

4

5

6

7

8

9

1

Stół zabiegowy spełniający parametry określone w załączniku nr 1.5 do SIWZ
4 szt.

Razem
Cena całkowita oferty netto:………………………………………………………………………………………………….....

Słownie: cena całkowita oferty netto:….........................................................................................................

Kwota podatku VAT: …………………………………………………………………………………………….……………….

Słownie: kwota podatku VAT:………………………………………………………………………………………...…………

Cena całkowita oferty brutto:……………………………………………..……………………………….. ........................

Słownie: cena całkowita oferty brutto:............................................................................................................

................................... ...........................................................................................

/ miejscowość ,data / / pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniuZałącznik nr 2.6 do SWIZ
Formularz asortymentowo – cenowy do postępowania na dostawę i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

do przetargu nieograniczonego znak DZ/220/76/2012
ZADANIE NR 6

Lp.

Opis

Nazwa handlowa

Ilość

Cena netto za 1 szt.

Wartość netto (kolumna 5 x kolumna 6)

Podatek VAT

Wartość brutto (kolumna 7 x kolumna 8)

1

3

4

5

6

7

8

9

1

Myjnia endoskopów spełniająca parametry określone w załączniku nr 1.6 do SIWZ
1 szt.

Razem
Cena całkowita oferty netto:………………………………………………………………………………………………….....

Słownie: cena całkowita oferty netto:….........................................................................................................

Kwota podatku VAT: …………………………………………………………………………………………….……………….

Słownie: kwota podatku VAT:………………………………………………………………………………………...…………

Cena całkowita oferty brutto:……………………………………………..……………………………….. ........................

Słownie: cena całkowita oferty brutto:............................................................................................................
................................... ...........................................................................................

/ miejscowość ,data / / pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu

Załącznik nr 2.7 do SWIZ
Formularz asortymentowo – cenowy do postępowania na dostawę i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

do przetargu nieograniczonego znak DZ/220/76/2012
ZADANIE NR 7


Lp.

Opis

Nazwa handlowa

Ilość

Cena netto za 1 szt.

Wartość netto (kolumna 5 x kolumna 6)

Podatek VAT

Wartość brutto (kolumna 7 x kolumna 8)

1

3

4

5

6

7

8

9

1

Stoły operacyjne z kompletnym wyposażeniem w systemie blatów wymiennych (8 kolumn, 14 blatów z wózkami) spełniające parametry określone w załączniku nr 1.7 do SIWZ
8 szt.

Razem
Cena całkowita oferty netto:………………………………………………………………………………………………….....

Słownie: cena całkowita oferty netto:….........................................................................................................

Kwota podatku VAT: …………………………………………………………………………………………….……………….

Słownie: kwota podatku VAT:………………………………………………………………………………………...…………

Cena całkowita oferty brutto:……………………………………………..……………………………….. ........................

Słownie: cena całkowita oferty brutto:............................................................................................................

................................... ...........................................................................................

/ miejscowość ,data / / pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniuZałącznik nr 2.8 do SWIZ
Formularz asortymentowo – cenowy do postępowania na dostawę i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

do przetargu nieograniczonego znak DZ/220/76/2012
ZADANIE NR 8

Lp.

Opis

Nazwa handlowa

Ilość

Cena netto za 1 szt.

Wartość netto (kolumna 5 x kolumna 6)

Podatek VAT

Wartość brutto (kolumna 7 x kolumna 8)

1

3

4

5

6

7

8

9

1

Aparaty do znieczulania spełniające parametry określone w załączniku nr 1.8 do SIWZ
5 szt.

Razem
Cena całkowita oferty netto:………………………………………………………………………………………………….....

Słownie: cena całkowita oferty netto:….........................................................................................................

Kwota podatku VAT: …………………………………………………………………………………………….……………….

Słownie: kwota podatku VAT:………………………………………………………………………………………...…………

Cena całkowita oferty brutto:……………………………………………..……………………………….. ........................

Słownie: cena całkowita oferty brutto:............................................................................................................

................................... ...........................................................................................

/ miejscowość ,data / / pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniuZałącznik nr 3 do SIWZ

................................................

(pieczęć wykonawcy)
1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna