Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoStrona2/5
Data24.02.2019
Rozmiar2 Mb.
1   2   3   4   5

Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGOO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PN:


Dostawa i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”


Znak: DZ/220/76/2012
Szczecin, dnia 29.11.2012 r.
ZATWIERDZIŁ:
DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

dr n. med. Mariusz Pietrzak

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwana dalej ustawą

SPIS TREŚCI:

Rozdział I Forma oferty;

Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;


Rozdział III Oferty wspólne;

Rozdział IV Jawność postępowania;

Rozdział V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Inne dokumenty wymagane w ofercie;Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni;

Rozdział VII Termin wykonania zamówienia

Rozdział VIII Wadium i okres gwarancji;

Rozdział XI Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;

Rozdział X Sposób obliczenia ceny oferty;

Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert;

Rozdział XII Wybór oferty najkorzystniejszej;

Rozdział XIII Zawarcie umowy i zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

Rozdział XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej;

Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział XVI Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia oraz sposobu spełnienia

świadczenia przez wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę.Załączniki:

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1-1.8 Wymagane parametry (do wypełnienia)

Załącznik nr 1.7B Parametry podlegające ocenie jakości dla zadania nr 7 (do wypełnienia)

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 2.1-2.8 Formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych (wykonywanych) dostaw podobnych

Załącznik nr 5 Projekt umowy

Załącznik nr 6 Wzór protokołu odbioru

ROZDZIAŁ I

Forma oferty


 1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki, itp.) zgodnie z rozdziałem V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

 3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 oraz nr 2.1-2.8 do SIWZ.

 4. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.

 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

 6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

 7. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 6 oraz Rozdział III pkt 2 SIWZ. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

 8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

 10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.

 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość zadań.

 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

 1. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Arkońska 4

71-455 Szczecin

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Oferta na dostawę i instalację sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” znak: DZ/220/76/2012. Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 11.01.2013 r. godz.11: 30”; 1. koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę, być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

 1. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt. 15 Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.ROZDZIAŁ II

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty


 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:

 1. w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian musi określać zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć.

Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 1. w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) z dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

 1. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.


ROZDZIAŁ III

Oferty wspólne


 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
  ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

 4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

 1. oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;

 2. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

 1. dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,

 2. dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

 1. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.

 2. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

 1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

 2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

 3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.


ROZDZIAŁ IV

Jawność postępowania


 1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

 4. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zmianami)”. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

 5. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.


ROZDZIAŁ V

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; Inne dokumenty wymagane w ofercie.


  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie podobnej do objętej przedmiotem zamówienia.

W zadaniu nr 1 - za dostawę podobną Zamawiający uzna dostawę kardiomonitorów wraz z montażem o wartości dostawy co najmniej 100 000,00 PLN brutto.

W zadaniu nr 3 - za dostawę podobną Zamawiający uzna dostawę Centrali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wraz z montażem o wartości dostawy co najmniej 30 000,00 PLN brutto.

W zadaniu nr 4 - za dostawę podobną Zamawiający uzna dostawę myjni sprzętu wraz z montażem o wartości dostawy co najmniej 100 000,00 PLN brutto.

W zadaniu nr 5 - za dostawę podobną Zamawiający uzna dostawę stołów zabiegowych wraz z montażem o wartości dostawy co najmniej 90 000,00 PLN brutto.

W zadaniu nr 6 - za dostawę podobną Zamawiający uzna dostawę myjni endoskopów wraz z montażem o wartości dostawy co najmniej 100 000,00 PLN brutto.

W zadaniu nr 7 - za dostawę podobną Zamawiający uzna dostawę stołów operacyjnych wraz z montażem o wartości dostawy co najmniej 800 000,00 PLN brutto.

W zadaniu nr 8 - za dostawę podobną Zamawiający uzna dostawę aparatów do znieczulań o wartości dostawy co najmniej 600 000,00 PLN brutto.

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 2. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń żądanych w rozdz. V pkt. 2-4 niniejszej specyfikacji i przedstawionych wraz z ofertą, z zastosowaniem metody „spełnia/nie spełnia”.

  1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające

spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 Ustawy) oraz o braku podstaw do wykluczenia (o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy), według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a osoby fizyczne oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną

 1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę

 1. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

 1. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób

 1. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,;

Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do wykonywania części udzielonego zamówienia (jako podwykonawca na rzecz generalnego wykonawcy);

  1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:

 1. dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (np. kopie stron katalogowych, foldery, prospekty) w j. polskim do oferowanego sprzętu

 2. wypełnione wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stanowiące załączniki nr 1.1 – 1.8 do SIWZ (które po wypełnieniu należy załączyć do oferty)

  1. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

 1. ofertę cenową zgodnie z rozdziałem I pkt 3;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;

 1. odpowiednie pełnomocnictwa;

Tylko w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt 6 zdanie drugie SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział III pkt 1 SIWZ);

 1. dowód wniesienia wadium

 2. wypełniony załącznik nr 1.7B (parametr podlegający ocenie jakości dla zadania nr 7)

  1. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art., 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.


ROZDZIAŁ VI

Wykonawcy zagraniczni


 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt 3 ppkt 2, 3, 4 i 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale V pkt 3 ppkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy.

 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio.

 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.


ROZDZIAŁ VII

Termin wykonania zamówienia


 1. Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.


ROZDZIAŁ VIII

Wadium i okres gwarancji


 1. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 11.01.2013 r. do godz. 11:00 w wysokości:
Numer zadania

Wysokość wadium [zł brutto]

1

4 365,00 zł

2

765,00 zł

3

1 200,00 zł

4

3 620,00 zł

5

3 460,00 zł

6

4 010,00 zł

7

60 220,00 zł

8

21 090,00 zł
 1. Wadium może być wnoszone w formach wynikających z art. 45 ustawy:

  1. w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego ING Bank Śląski S.A.

nr rachunku 60 1050 1559 1000 0023 4179 6064

(w tytule należy wpisać numer postępowania)

 1. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - oryginał dokumentu powinien być w osobnej kopercie z dopiskiem WADIUM złożony w Kancelarii Zamawiającego, pok. 12 w budynku Z razem z ofertą, natomiast kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna zostać zamieszczona w ofercie.

 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku gdy:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

 4. gdy odmówi uzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wezwanie zamawiającego.

 1. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

 1. zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 2 bez potwierdzania tych okoliczności,

 2. termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,

 3. miejsce i termin zwrotu gwarancji.

 1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.

 2. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a oferta uznana za odrzuconą.

 3. W ofercie należy wpisać nr konta, na który zamawiający będzie mógł zwrócić wadium lub do oferty załączyć upoważnienie dla osoby, której zamawiający będzie mógł zwrócić wadium.

 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym.

 5. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej, Zamawiający zwraca wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4 a ustawy Pzp tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 6. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej, dla Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

 7. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 8. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

 10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.ROZDZIAŁ VIII

Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym


 1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:

od poniedziałku do piątku – w godzinach 7.30 – 15.00.

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.

 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i/lub drogą elektroniczną przy przekazywaniu następujących dokumentów:

  1. pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,

  2. zmiana treści SIWZ,

  3. wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,

  4. wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,

  5. wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,

  6. informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych a także innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnej zmiany treści oferty.

  7. oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt 6,

  8. wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,

  9. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

  10. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

  11. informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181 ustawy.

 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 4. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.

 5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

 6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.

 7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

 8. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami są jest:

Paweł Błażewicz, e-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl, faks 091-8139079

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin – Sekcja Zamówień Publicznych - budynek przy ul. Broniewskiego 2, pokój 15.

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 22.12.2012 r.

 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.11.

 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.

 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.

 7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej.


ROZDZIAŁ IX

Sposób obliczenia ceny oferty


 1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz nr 2.1 – 2.8 do SIWZ.

 2. W ofercie cenowej wykonawca wpisuje cenę netto, cenę całkowitą netto i brutto, cenę całkowitą oferty netto i brutto (liczbą i słownie) oraz stawkę i kwotę podatku VAT (liczbą i słownie) - za realizację przedmiotu zamówienia.

 3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2004 r., Nr 54 , poz. 535).

 4. Wszystkie ceny w ofercie cenowej powinny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

 5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

 6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

 7. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.


ROZDZIAŁ X

Składanie i otwarcie ofert


 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Kancelaria Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie;

ul. Arkońska 4, pok. 12

 1. Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu.

 2. Termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać do dnia 11.01.2013 r., do godz. 11:00

 2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2013 r. o godz. 11:30 w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok.15.

 2. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.

 3. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny i terminów zawartych w ofercie.

 4. Informacje, o których mowa w pkt 6 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.


ROZDZIAŁ XI

Wybór oferty najkorzystniejszej


 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dla zadań nr 1-6 oraz nr 8 zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

 1. cena – 100 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:


najniższa cena

C = --------------------------------------------------- x 100 pkt

cena w ofercie ocenianej


 1. Największa liczba punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

 2. Wybór oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 7 zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

 1. cena – 95 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

najniższa cena

C = --------------------------------------------------- x 95 pkt.

cena w ofercie ocenianej 1. jakość – 5 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „jakość”:

liczba sumy punktów jakościowych w ofercie ocenianej

J = ------------------------------------------------------------------------- x 5 pkt.

największa liczba sumy punktów jakościowych
 1. Największa liczba suma punktów uzyskanych w kryterium „cena” i „jakość” (C+J) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 4. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu.

W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.

 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 3. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą,

 2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,

 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania za­wiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ

 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy założyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

 1. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.

 2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

 1. ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

 2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


ROZDZIAŁ XII

Zawarcie umowy i zabezpieczenie należytego wykonania umowy


   1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy.

 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym i uzgodnić termin podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wygraniu postępowania - jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni od daty przesłania zawiadomienia o wygraniu postępowania - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

 3. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

   1. Termin i miejsce zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż w 11 dniu od daty przesłania zawiadomienia o wygraniu postępowania - jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w 16 dniu od daty przesłania zawiadomienia o wygraniu postępowania - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Umowa zostanie zawarta przed upływem terminów wymienionych w ust. 1 pkt. 1) niniejszego rozdziału w przypadkach o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy.Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle jednostronnie podpisane egzemplarze umowy drogą korespondencyjną.

   1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie jest zobowiązany do wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XIII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej


 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

 4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Natomiast w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszeniu przez Izbę orzeczenia.

 5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.


ROZDZIAŁ XIV

Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” – w rozbiciu na 8 zadań.

CPV 33195100-4 - Monitory

CPV 33182100-0 - Defibrylatory

CPV 33195000-3 - System monitorowania pacjentów

CPV 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

CPV 33192200-4 - Stoły medyczne

CPV 33192230-3 - Stoły operacyjne

CPV 33170000-2 - Aparatura do anestezji i resuscytacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1, nr 1.1 – 1.8 oraz 1.7B do SIWZ (które po wypełnieniu należy załączyć do oferty).
ROZDZIAŁ XV

Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia oraz sposobu spełnienia świadczenia przez wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę.


 1. Projekt pt.: ”Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” nr WND-RPZP.07.03.01-32-005/09 zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPZP.07.03.01-32-005/09-00 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”

 2. Wykonawca ma obowiązek zrealizować przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem w terminie określonym w rozdziale VII SIWZ, tj. w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

 3. Wykonawca udziela minimum 24-miesięcznej gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru na oferowany przedmiot zamówienia.

 4. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy powinno zawierać koszty związane z:

 1. dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń medycznych

 2. szkoleniem personelu medycznego z obsługi urządzenia (potwierdzone wystawieniem imiennego certyfikatu) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym - dotyczy zadania 1, 2, 3, 7

 3. przeszkoleniem personelu medycznego (potwierdzone wystawieniem imiennego certyfikatu) w ilości min. 3 osób w zakresie obsługi urządzenia - dotyczy zadania 4, 6, 8

- podstawowe po dostawie

- przypominające w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 1. przeszkoleniem i wystawieniem imiennego certyfikatu uprawniającego do dokonywania przeglądów i prostych napraw dla pracownika Pracowni Sprzętu Medycznego - dotyczy zadania 4, 5, 6

 1. W cenie dostawy Wykonawca będzie wykonywał 2 coroczne przeglądy techniczne.

 2. Zamawiający w terminie 90 dni od daty podpisania umowy, ma prawo powołać niezależnego rzeczoznawcę przy pojawieniu się wątpliwości czy dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada wymogom zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 3. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia (w każdym czasie) na wezwanie Zamawiającego dokumentów (o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych), potwierdzających, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu.


Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 Kardiomonitor CPV 33195100-4

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

1

Kardiomonitor stacjonarno-przenośny spełniający parametry określone w załączniku nr 1.1 do SIWZ

10 szt.


Zadanie nr 2 Defibrylator CPV 33182100-0

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

1

Urządzenie do monitorowania i defibrylacji spełniające parametry określone w załączniku nr 1.2 do SIWZ

2 szt.


Zadanie nr 3 Centrala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego CPV 33195000-3

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

1

Centrala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego na dwa stanowiska spełniająca parametry określone w załączniku nr 1.3 do SIWZ

1 szt.


Zadanie nr 4 Myjnia sprzętu CPV 33191000-5

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

1

Myjnia sprzętu spełniająca parametry określone w załączniku nr 1.4 do SIWZ

2 szt.


Zadanie nr 5 Stół zabiegowy CPV 33192200-4

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

1

Stół zabiegowy spełniający parametry określone w załączniku nr 1.5 do SIWZ

4 szt.


Zadanie nr 6 Myjnia endoskopów CPV 33191000-5

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

1

Myjnia endoskopów spełniająca parametry określone w załączniku nr 1.6 do SIWZ

1 szt.


Zadanie nr 7 Stoły operacyjne CPV 33192230-3

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

1

Stoły operacyjne z kompletnym wyposażeniem w systemie blatów wymiennych (8 kolumn, 14 blatów z wózkami) spełniające parametry określone w załączniku nr 1.7 do SIWZ

8 szt.Zadanie nr 8 Aparat do znieczulania CPV 33170000-2

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

1

Aparaty do znieczulania spełniające parametry określone w załączniku nr 1.8 do SIWZ

5 szt.Załącznik nr 1.1 do SIWZ
Wymogi techniczno - eksploatacyjne kardiomonitora stacjonarno-przenośnego


Lp.

Opis

Potwierdzenie spełnienia warunków

Opis oferowanego parametru

Wymagane parametry

I

Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg1

Uchwyt służący do przenoszenia.2

Stopień ochrony przed zalaniem IPX1 lub lepszy3

Kolorowy ekran LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli.4

Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej sześciu różnych krzywych dynamicznych.5

Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie.6

Intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków i ekranu dotykowego7

Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, umieszczonego w kardiomonitorze, wymienialnego przez użytkownika.8

Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora, przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min. ): nie krótszy niż 3,5 godziny.9

Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin.10

Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci.11

Interfejs umożliwiający pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą.12

Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci. Możliwość zdalnego wyciszania alarmów z poziomu danego monitora w innym monitorze.13

Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA14

Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora15

3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów.16

Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów .17

Możliwość czasowego zawieszenia alarmów. Do wyboru , co najmniej 4 czasy zawieszenia.18

Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawianie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta.19

Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne. Regulowane odstępy czasu wyświetlania parametrów.20

Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych21

Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator:22

Wydruk krzywych na zlecenie ręczne i co żądany czas23

Wydruk trendów z wybranego okresu czasuII

Pomiar EKG1

Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm.2

Jednoczesne wyświetlanie co najmniej 2 wybranych odprowadzeń EKG.3

Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/- 1%.4

Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25; 12,5; 25; 50 mm/s.5

Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.6

Wzmocnienie x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto.7

Sygnalizacja braku połączenia elektrod.8

Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie9

Analiza zaburzeń rytmu, z rozpoznawaniem następujących zaburzeń:

 1. Bradykardia

 2. Tachykardia

 3. Asystolia

 4. Tachykardia komorowa

 5. Migotanie komór

 6. Salwa komorowa

 7. PVC/min wysokieIII

Pomiar oddechów (RESP).1

Impedancyjna metoda pomiaru.2

Zakres pomiaru: minimum 5 -120 oddechów /min3

Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min4

Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s.5

Sygnalizacja braku połączenia elektrod.6

Pomiar saturacji (SpO2).7

Zakres pomiaru saturacji: 0÷100%8

Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min.9

Monitor wyposażony w funkcję pozwalającą na jednoczesny pomiar nieinwazyjnego ciśnienia i saturacji na tej samej kończynie bez wywoływania alarmu10

Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. .IV

Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP).1

Oscylometryczna metoda pomiaru.2

Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg.3

Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm.4

Tryb pomiaru:

 1. AUTO;

 2. Ręczny.5

Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut.V

Pomiar temperatury (TEMP)1

Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C.2

Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C.3

Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości: 2 temperatury ciała i temperatura różnicowaVI

Pomiar kapnografii i ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) z możliwością przenoszenia modułu między wszystkimi monitorami - 4 szt.1

Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym. Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg2

Pomiar ciśnienia w 2. kanałach. Zakres pomiarowy co najmniej od – 50 do 300 mmHgVII

Wyposażenie każdego kardiomonitora w akcesoria pomiarowe.1

Kabel EKG z odłączanym kompletem 3. odprowadzeń2

3 komplety 3. odprowadzeń3

Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP4

3 mankiety do pomiaru NIBP- średni dla dorosłych5

3 czujniki SpO2 na palec dla dorosłych6

2 kable połączeniowe do czujników SpO27

Czujnik temperatury powierzchniowyVIII

Wyposażenie dodatkowe wspólne dla 10 monitorów1

5 czujniki temperatury centralnej2

5 mankietów dużych dla dorosłych3

5 mankietów małych dla dorosłych4

20 pułapek wodnych do kapnografu5

20 linii pomiarowych do kapnografuWymagania dodatkowe

1

Instrukcje i dokumentacje w języku polskim2

Szkolenie personelu z obsługi urządzeń3

Dokumenty dopuszczające do użytkowania ( CE wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych)Serwis gwarancyjny

1

Okres gwarancji min. 24 m-ce2

Maksymalny czas naprawy 3 dni3

3 krotne wystąpienie tej samej usterki,(o takich samych objawach) w okresie gwarancji, powoduje wymianę sprzętu na nowy.4

Dostawca gwarantuje dostępność części zamiennych po upływie gwarancji przez okres 10 lat5

W cenie dostawy (bezpłatnie), 2 coroczne przeglądy techniczne
Uwaga: W rubrykach „Potwierdzenie spełnienia” należy wpisać „TAK”. Wpisanie „NIE” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów. W rubrykach „Opis” należy opisać potwierdzany parametr.

...........................…… …………………………………………………………………………………….

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania

wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)Załącznik nr 1.2 do SIWZ
Wymogi techniczno - eksploatacyjne urządzenia do monitorowania i defibrylacji


Lp.

Opis

Potwierdzenie spełnienia warunków

Opis oferowanego parametru

Wymagane parametry

I

Urządzenie do monitorowania i defibrylacji1

Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami maks. 6 kg2

Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej min. 7’’3

Możliwość wyświetlania na ekranie min. 3 krzywych dynamicznych4

Wyświetlanie wartości liczbowej wszystkich monitorowanych parametrów5

Dwufazowa fala defibrylacji6

Czas ładowania do energii 200J maks. 5 sekund7

Defibrylacje ręczna oraz kardiowersja w zakresie min. od 1 do 360 J - wybór jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji8

Defibrylacja półautomatyczna (AED) w zakresie min. od 100 do 360 J - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji9

Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim.

Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej

10

Przycisk rozładowania energii na płycie czołowej11

Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych12

Urządzenie przystosowane do obserwacji sygnału EKG

z łyżek wielorazowych

- w wyposażeniu łyżki dla dorosłych i dzieci

z elektrod jednorazowych do stymulacji/defibrylacji– w wyposażeniu 1 kpl. elektrod i kabel połączeniowy13

Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x414

Monitorowanie EKG z min 3. odprowadzeń – zakres częstości min. od 15 do 350 B/min – w wyposażeniu kabel EKG15

Monitorowanie respiracji – zakres częstości min. od 0 do 120 odd./min16

Ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów17

Wbudowana drukarka termiczna18

Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm – 3 rolki19

Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych20

Urządzenie wyposażone w wielorazowe łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci21

Zasilanie i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V22

Zasilanie z akumulatora bez efektu pamięci23

Min. 2,5 godzin monitorowania na w pełni naładowanych akumulatorach24

Min. 100 defibrylacji z maksymalną energią 360J na w pełni naładowanych akumulatorach25

Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin26

Możliwość wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi27

Programowanie automatycznie wykonywanych autotestów okresowych nie wymagających włączenia defibrylatoraII

Stymulacja zewnętrzna1

tryby pracy:

- rytm sztywny- na żądanie2

zakres częstości impulsów stymulacyjnych min. od 40 do 170/min3

zakres amplitudy impulsumin. od 5 -200 mA, rozdzielczość 5 mAWymagania dodatkowe

1

Instrukcje i dokumentacje w jezyku polskim2

Szkolenie personelu z obsługi urządzeń3

Dokumenty dopuszczające do użytkowania ( CE wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych)Serwis gwarancyjny

1

Okres gwarancji min 24 m-ce2

Maksymalny czas naprawy 3 dni3

3 krotne wystąpienie tej samej usterki, (o takich samych objawach) w okresie gwarancji, powoduje wymianę sprzętu na nowy.4

Dostawca gwarantuje dostępność części zamiennych po upływie gwarancji przez okres 10 lat bez doliczania wartości usługi serwisowej5

W cenie dostawy (bezpłatnie), 2 coroczne przeglądy techniczneUwaga: W rubrykach „Potwierdzenie spełnienia” należy wpisać „TAK”. Wpisanie „NIE” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów. W rubrykach „Opis” należy opisać potwierdzany parametr.

.................................. ……………………………………………………………………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania

wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)


Załącznik nr 1.3 do SIWZ
Wymogi techniczno-eksploatacyjne Centrali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego na dwa stanowiska


Lp.

Opis

Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów

Opis oferowanego parametru

Wymagane parametry

I

Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg , rok produkcji 2012 – sztuk 21

Uchwyt służący do przenoszenia.2

Stopień ochrony przed zalaniem IPX1 lub lepszy3

Kolorowy ekran LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli.4

Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej sześciu różnych krzywych dynamicznych.5

Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie.6

Intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków i ekranu dotykowego7

Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, umieszczonego w kardiomonitorze, wymienialnego przez użytkownika.8

Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora, przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min. ): nie krótszy niż 3,5 godziny.9

Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin.10

Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci.11

Interfejs umożliwiający pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą.12

Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci13

Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA14

Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora15

3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów.16

Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów .17

Możliwość czasowego zawieszenia alarmów.18

Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawianie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta.19

Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne. Regulowane odstępy czasu wyświetlania parametrów.20

Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych21

Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator:22

Wydruk krzywych na zlecenie ręczne i co zadany czas23

Wydruk trendów z wybranego okresu czasuII

Pomiar EKG1

Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm.2

Jednoczesne wyświetlanie co najmniej 2 wybranych odprowadzeń EKG.3

Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/- 1%.4

Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25; 12,5; 25; 50 mm/s.5

Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.6

Wzmocnienie x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto.7

Sygnalizacja braku połączenia elektrod.8

Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie9

Analiza zaburzeń rytmu, z rozpoznawaniem następujących zaburzeń:

 1. Bradykardia

 2. Tachykardia

 3. Asystolia

 4. Tachykardia komorowa

 5. Migotanie komór

 6. Salwa komorowa

 7. PVC/min wysokieIII

Pomiar oddechów (RESP).1

Impedancyjna metoda pomiaru.2

Zakres pomiaru: minimum 5 -120 oddechów /min3

Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min4

Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s.5

Sygnalizacja braku połączenia elektrod.6

Pomiar saturacji (SpO2).7

Zakres pomiaru saturacji: 0÷100%8

Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min.9

Monitor wyposażony w funkcję pozwalającą na jednoczesny pomiar nieinwazyjnego ciśnienia i saturacji na tej samej kończynie bez wywoływania alarmu10

Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. .IV

Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP).1

Oscylometryczna metoda pomiaru.2

Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg..3

Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm.4

Tryb pomiaru:

 1. AUTO;

 2. Ręczny.5

Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut.V

Pomiar temperatury (TEMP)1

Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C.2

Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C.3

Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowaVI

Pomiar kapnografii i ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) z możliwością przenoszenia modułu między wszystkimi monitorami - 2 szt.1

Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym. Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg2

Pomiar ciśnienia w 2. kanałach. Zakres pomiarowy co najmniej od – 50 do 300 mmHgVII

Wyposażenie każdego kardiomonitora w akcesoria pomiarowe.1

Kabel EKG z odłączanym kompletem 3. odprowadzeń2

3 komplety 3. odprowadzeń3

Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP4

3 mankiety do pomiaru NIBP- średni dla dorosłych5

3 czujniki SpO2 na palec dla dorosłych6

2 kable połączeniowe do czujników SpO27

2 czujniki temperatury powierzchniowyVIII

Wyposażenie dodatkowe wspólne dla 2 monitorów1

2 czujniki temperatury centralnej2

2 mankietów dużych dla dorosłych3

2 mankietów małych dla dorosłych4

20 pułapek wodnych do kapnografu5

20 linii pomiarowych do kapnografuIX

Stacja centralnego nadzoru1

Centrala przystosowana do pracy w standardowej sieci (ETHERNET, LAN) z monitorami, kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego monitorami firmy MINDRAY2

Możliwość eksportu danych do systemu HIS3

Obsługa przez mysz i klawiaturę4

Dwa kolorowe ekrany LCD TFT 23”5

Dwukanałowy rejestrator termiczny6

Drukarka laserowa w formacie A47

Możliwość podłączenia min. 32 stanowisk8

Dwukierunkowa komunikacja z monitorami9

Rozbudowane funkcje zapamiętywania danych:

- 72 godziny krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) (64 krzywe)

- 240 godzin trendów dla każdego podłączonego pacjenta

- 720 zdarzeń alarmowych dla każdego podłączonego pacjenta

- 20 000 historii pacjenta
10

Centrala wyposażona w funkcje obliczania (arkusze kalkulacyjne):

- dawkowania leków

- parametrów hemodynamicznych, nerkowych, natlenienia, wentylacyjnych
11

Wydruki danych monitorowanych i zapamiętywanych w centrali na rejestratorze termicznym oraz drukarce laserowejWymagania dodatkowe

1

Instrukcje i dokumentacje w języku polskim2

Szkolenie personelu z obsługi urządzeń3

Dokumenty dopuszczające do użytkowania ( CE wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych)Serwis gwarancyjny

1

Okres gwarancji min 24 m-ce2

Maksymalny czas naprawy 3 dni3

3 krotne wystąpienie tej samej usterki, (o takich samych objawach) w okresie gwarancji, powoduje wymianę sprzętu na nowy4

Dostawca gwarantuje dostępność części zamiennych po upływie gwarancji przez okres 10 lat bez doliczania wartości usługi serwisowej5

W cenie dostawy (bezpłatnie), 2 coroczne przeglądy techniczne
Uwaga: W rubrykach „Potwierdzenie spełnienia” należy wpisać „TAK”. Wpisanie „NIE” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów. W rubrykach „Opis” należy opisać potwierdzany parametr.

.................................. ……………………………………………………………………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania

wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
Załącznik nr 1.4 do SIWZ
Wymogi techniczno-eksploatacyjne myjni sprzętu


Lp.

Wymagane parametry

Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów

Opis oferowanego parametru

Wymagane parametry

I.

Myjnia jednodrzwiowa z przeszklonymi drzwiami ( nie mniejsze niż 80%) - rok produkcji nie starsze niż 2012, nieużywane1

wymiary zewnętrzne urządzenia 900x700x1685 mm maksymalnie2

Pojemność komory w litrach max.210 litrów3

Pojemność komory minimalna 8 tac 1/1 DIN4

Drzwi po otwarciu tworzące blat załadunkowy na wysokości max. 850mm5

Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób łatwy do utrzymania czystości i możliwa do dezynfekcji ( bez wystających śrub)6

Obudowa myjni wykonana ze stali nierdzewnej 3047

Komora i wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej 3168

Obsługa myjni (programów) przez dotykowy szklany panel (bez przycisków membranowych) z kolorowym wyświetlaczem9

Wbudowana drukarka parametrów procesu10

Suszenie gorącym powietrzem do 135 ºC, co 1ºC11

Zasilanie urządzenia 3 fazy/400V/50Hz12

Pobór mocy 8500 W max.13

Filtr HEPA , co najmniej klasy H1414

Sterowanie mikroprocesorowe procesu15

min. 40 programów wybieranych z panelu ,w tym co najmniej 20 predefiniowanych przez producenta16

Możliwość definiowania własnych programów mycia i dezynfekcji17

Wszystkie programy realizowane automatycznie18

Min 3 pompy detergentu, pojemnik na detergenty minimum 3 do umieszczenia wewnątrz urządzenia.19

Końcowe płukanie wodą uzdatnioną20

Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym21

Obudowa myjni, komora, ramiona natryskowe wykonane ze stali kwasoodpornej22

Ramiona natryskowe w komorze zapewniające natrysk każdej tacy23

Wbudowany kondensator oparów24

Przyłącza wody: ciepłej, zimnej, zdemineralizowanej25

Komunikaty wyświetlane w języku polskim26

Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej 93ºC-95ºC27

Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN – EN 15883/EN 15883,28

Możliwość podłączenia tylko w zasilanie wody zimnej29

Urządzenie wyposażone w port USB30

Oświetlenie komoryII

WYPOSAŻENIE DODATKOWE1

Wózek wsadowy podstawowy dolny2

Wózek wsadowy podstawowy 4-poziomowy3

Wózek wsadowy na butle do ssaków min. 12 szt.4

Wózek wsadowy na buty chirurgiczne w komplecie z myjnią5

Wózek wsadowy do mycia sprzętu anestezjologicznego kompatybilny z myjnią6

Wózek załadowczo-rozładowczy zewnętrzny7

Tace DIN 1/1 – 8 szt.8

Startowy zestaw środków – min. 5 kompletówWymagania dodatkowe

1

Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF)2

Wykonawca podczas instalacji urządzenia, dokona przeszkolenia i wystawi imienny certyfikat uprawniający do dokonywania prostych napraw dla pracowników Pracowni Sprzętu Medycznego w jednostce zamawiającego.3

Zapewnienie dostępu do menu serwisowego wraz z instrukcją obsługi4

Do oferty należy dołączyć katalog pozwalający zweryfikować oferowane parametry5

Szkolenia personelu z obsługi urządzenia:

- podstawowe po dostawie

- przypominające

w terminie wskazanym przez zamawiającego,

6

Pełna instrukcja i dokumentacja serwisowa.7

Dokumenty dopuszczające do użytkowania (CE wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych)Serwis gwarancyjny

1

Okres gwarancji min. 24 m-cy2

Możliwość zgłaszania usterek 24 h/ na dobe3

Maksymalny czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia - 3 dni robocze4

3 krotne wystąpienie tej samej usterki, (o takich samych objawach) w okresie gwarancji, powoduje wymianę sprzętu na nowy5

W cenie dostawy (bezpłatnie), 2 coroczne przeglądy techniczne6

Po okresie gwarancyjnym dostępność części zamiennych bez opłacania usługi serwisowej
Uwaga: W rubrykach „Potwierdzenie spełnienia” należy wpisać „TAK”. Wpisanie „NIE” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów. W rubrykach „Opis” należy opisać potwierdzany parametr.

.................................. ……………………………………………………………………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania

wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)Załącznik nr 1.5 do SIWZ
Wymogi techniczno-eksploatacyjne stołu transportowo - zabiegowego


Lp.

Opis

Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów

Opis oferowanego parametru

Wymagane parametry

I

Lekki stół transportowo-zabiegowy rok produkcji 2012 – szt. 31

Podstawa stołu asymetryczna w kształcie litery C lub U umożliwiająca bardzo dobry dostęp dla aparatu RTG z ramieniem C na całej długości blatu2

Długość stołu : min. 2000 mm3

Całkowita szerokość blatu : min. 600 mm4

Regulacja wysokości : min. 610 – min. 900 mm5

Regulacja oparcia pleców: min. 7506

Przechył Trendelenburga/Antytrendelenburga: min. 2007

Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej lub siłowników elektrycznych8

Regulacja segmentu oparcia pleców, przechyłów wzdłużnych i podnóżków wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą9

Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej10

Stół posiadający cztery kółka o średnicy min. 150 mm z centralną blokadą kół11

Blat stołu min. czteroczęściowy(dzielony podnóżek), przezierny na całej długości dla promieni RTG, pokryty materacami bezszwowymi elektroprzewodzącymi.12

Wszystkie powierzchnie stołu powinny być gładkie, łatwozmywalne, odporne na działanie wody, środków myjących i dezynfekcyjnych13

Szyny boczne do montowania dodatkowego wyposażenia14

Całkowita waga stołu bez akcesoriów max 110 kg15

Podpórka pod ramię16

Dopuszczalne obciążenie stołu min. 135 kg17

Uchwyty na prześcieradła jednorazoweII

Stół zabiegowy do zabiegów endoskopowych - szt. 11

Stół z pływającym blatem2

Szerokość blatu min. 750 mm3

Długość blatu min. 2100 mm4

Elektryczna regulacja wysokości blatu5

Elektryczny przesuw poprzeczny blatu min. 450 mm6

Elektryczny przesuw wzdłużny blatu min. 900 mm7

Odejmowalny, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji materac, ( kolor czarny)8

Obciążenie min. 200 kg9

Stół przystosowany do używania aparatu RTG z ramieniem CWymagania dodatkowe

1

Dokumentacja ruchowa i serwisowa w języku polskim2

Wykonawca podczas instalacji urządzeń ,dokona przeszkolenia i wystawi imienny certyfikat uprawniający do dokonywania przeglądów i prostych napraw dla pracownika Pracowni Sprzętu Medycznego w jednostce zamawiającego.3

Dokumenty dopuszczające do użytkowania ( CE wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych)Serwis gwarancyjny

1

Gwarancja 24 miesiące2

Maksymalny czas naprawy 3 dni3

3 krotne wystąpienie tej samej usterki,(o takich samych objawach) w okresie gwarancji, powoduje wymianę sprzętu na nowy.4

W cenie dostawy (bezpłatnie), 2 coroczne przeglądy techniczne5

Dostawca gwarantuje dostępność części zamiennych po upływie gwarancji przez okres 10 lat bez doliczania wartości usługi serwisowej
Uwaga: W rubrykach „Potwierdzenie spełnienia” należy wpisać „TAK”. Wpisanie „NIE” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów. W rubrykach „Opis” należy opisać potwierdzany parametr.


.................................. ……………………………………………………………………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania

wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)Załącznik nr 1.6 do SIWZ
Wymogi techniczno-eksploatacyjne myjni endoskopów


Lp.

Opis

Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów

Opis oferowanego parametru

Wymagane parametry

I

Urządzenie fabrycznie nowe rok prod. 2012/20131

Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji dwóch endoskopów jednocześnie2

Urządzenie w wersji jednodrzwiowej3

Możliwość mycia endoskopów różnych producentów / ewentualne przyłącza do myjni dla posiadanych endoskopów ma zapewnić bezpłatnie dostawca myjni4

Proces dezynfekcji na aldehydzie glutarowym5

Jednorazowe użycie roztworów roboczych (środka myjącego i dezynfekcyjnego)6

Możliwość dostosowania urządzenia do użycia ze środkami opartymi na kwasie nadoctowym7

Obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż AISI 304 (obudowa) i AISI 316L (komora)8

Praca w szczelnym systemie zamkniętym, urządzenie wyposażone w kondensor oparów9

Woda do wszystkich faz mycia uzdatniana za pomocą filtrów biologicznych – 0,45 i 0,1 um10

Wbudowany w urządzenie system do dezynfekcji wody11

Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas całego procesu, urządzenie wyposażone w zintegrowany automatyczny system testowania szczelności endoskopów, automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu w trakcie procesu12

Wysuwany obrotowy kosz do umieszczania endoskopów13

Uchylne poziomo, przeszklone drzwi komory14

Suszenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych endoskopów na zakończenie procesu, urządzenie wyposażone w suszarkę załadunku15

Sterowanie mikroprocesorowe16

Możliwość zaprogramowania poszczególnych etapów procesu mycia i dezynfekcji bezpośrednio z klawiatury sterującej (panelu dotykowego) przez użytkownika17

Wyświetlanie komunikatów w języku polskim18

Wyświetlanie komunikatu o konieczności wykonania przeglądu19

Pomiar ilości dozowanych środków przy użyciu przepływomierzy z możliwością ich kalibracji20

Pomiar temperatury przy użyciu czujników temperatury z możliwością ich kalibracji21

Zasilanie elektryczne 400V; 50Hz22

Zabezpieczenie termiczne maksimum 60°C23

Sygnalizacja braku środków: myjącego i dezynfekcyjnego24

Możliwość podłączenia automatycznego systemu rozpoznawania endoskopów poprzez czytnik kodów kreskowych lub chipy RFID25

Wbudowany w myjnie system do archiwizacji , z możliwością eksportu na komputer zewnętrzny26

Możliwość podłączenia wody zdemineralizowanej27

Wbudowana drukarka parametrów procesu28

Test szczelności wykonywany jest dla każdego z kanałów osobno (osobne czujniki ciśnienia i przepływu) i max. Ciśnienie dostosowywane jest indywidualnie do przekroju poprzecznego kanału.29

Możliwość mycia w myjni endoskopów sztywnych przy zastosowaniu innego kosza wsadowego – min. 20 endoskopów30

Automatyczne rozpoznawanie endoskopów i osób obsługujących poprzez system kodów kreskowych lub chipów RFID31

Możliwość ustawienia automatycznego rozpoczęcia cyklu mycia i dezynfekcji po rozpoznaniu przez urządzenie endoskopu.32

Możliwość podłączenia 2 endoskopów wielokanałowych – min 7 kanałów/endoskop33

Dedykowane, indywidualne pompy, czujniki przepływu i ciśnienia do każdego kanału endoskopu34

Indywidualne monitorowanie ciśnienia i przepływu dla każdego kanału z zapisem danych w czasie całego cyklu35

Autodezynfekcja termiczna urządzenia w temperaturze min. 90C zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 15883-4 obejmująca komorę, kosz na endoskopy i przyłącza.36

Całkowity czas cyklu mycia i dezynfekcji 2 endoskopów giętkich nie dłuższy niż 30 min37

Wbudowany filtr absolutny do powietrza używanego do kontroli szczelności endoskopów i przedmuchiwania kanałów po każdej fazie cyklu mycia i dezynfekcji 0,2um.38

Wbudowany filtr powietrza do komory mycia – 0,3 um39

Pompa spustowa40

Możliwość mycia (przy zastosowaniu odpowiedniego kosza) jednorazowo min. 4 wideobronchoskopów/cystoskopów lub 8 fiberoskopów.41

System kontrolny wyposażony w zapasową płytę główną w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.42

Czujnik sprawdzający prawidłowe położenie kosza, zapobiegający uszkodzeniu urządzenia i endoskopów43

Automatyczne rozpoznawanie koszy44

Złącze Ethernet do komunikacji z siecią szpitalną45

Sprawdzenie ilości endoskopów załadowanych do kosza46

Możliwość stosowania środków do mycia i dezynfekcji min. 2 producentów , załączyć listęWymagania dodatkowe

1

Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF)2

Wykonawca podczas instalacji urządzenia, dokona przeszkolenia i wystawi imienny certyfikat uprawniający do dokonywania prostych napraw dla pracowników Pracowni Sprzętu Medycznego w jednostce zamawiającego.3

Zapewnienie dostępu do menu serwisowego wraz z instrukcją obsługi , dla pracowników Pracowni Sprzętu Medycznego4

Do oferty należy dołączyć katalog pozwalający zweryfikować oferowane parametry5

Szkolenia personelu z obsługi urządzenia:

- podstawowe po dostawie

- przypominając w terminie wskazanym przez zamawiającego,
6

Po okresie gwarancyjnym dostępność częśi zamiennych bez opłacania usługi serwisowej7

Pełna instrukcja i dokumentacja serwisowa.8

Dokumenty dopuszczające do użytkowania ( CE wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych).9

Urządzenie spełniające wymagania normy PN EN ISO 15883-1 oraz PN EN ISO 15883-4 (załączyć potwierdzenie producenta urządzenia)Serwis gwarancyjny

1

Gwarancja min. 24 m-ce2

Możliwość zgłaszania usterek 24 h/ na dobę3

Maksymalny czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia – 3 dni robocze , w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – 7 dni.4

3 krotne wystąpienie tej samej usterki, (o takich samych objawach) w okresie gwarancji, powoduje wymianę sprzętu na nowy.5

W cenie dostawy (bezpłatnie), 2 coroczne przeglądy techniczne
Uwaga: W rubrykach „Potwierdzenie spełnienia” należy wpisać „TAK”. Wpisanie „NIE” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów. W rubrykach „Opis” należy opisać potwierdzany parametr.

.................................. ……………………………………………………………………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania

wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)Załącznik nr 1.7 do SIWZ
Wymogi techniczno-eksploatacyjne stołów operacyjnych z kompletnym wyposażeniem

w systemie blatów wymiennych (8 kolumn, 14 blatów z wózkami)


Lp.

Opis

Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów

Opis oferowanego parametru

Wymagane parametry

I

Stoły operacyjne w systemie blatów wymiennych1

Rok produkcji 2012, fabrycznie nowy2

Kolumny, blaty, wózki i akcesoria skonstruowane dla pacjentów o wadze do 360 kg3

Konstrukcja stołu: rama i kolumna wykonane w całości za stali nierdzewnej. Nie dopuszcza się elementów konstrukcyjnych ze stopów lekkich metali.II

Kolumna 8 szt.1

8 x pilot bezprzewodowy (łączność wireless lub podczerwień) - pilot wyposażony w ładowarkę;
1x zapasowy pilot przewodowy. Pilot włączony przez cały czas pracy stołu.2

Możliwość obsługi stołu z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu i pilota bezprzewodowego. Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi głównej stołu) powierzchni kolumny stołu. W celu aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu.3

Napęd stołu elektromechaniczny4

zakres ruchu kolumny z blatem w pionie w zakresie min. od 750 mm do 1150 mm5

zakres przechyłów bocznych kolumn min. 250 w obie strony od poziomu6

zakres przechyłu w pozycji Trendelenburga 450 ( 5°)7

zakres przechyłu w pozycji Antytrendelenburga 450 ( 5°)8

zakres przesuwu wzdłużnego min. 320 mm10

Kolumna o podstawie jezdnej z blokadą; wymiary kolumny pod blatem: dł/szer. 290mm x 375mm (+/-25mm)11

Zasilanie 230 V, 50 Hz. Gniazdo ekwipotencjalne dołączany przewód ekwipotencjalny o dł. min 5mIII

Blaty 13 sztuk + 1 szt. pływający1

regulacja segmentu nożnego góra/dół + 95° / -95° ( 5°); regulacja realizowana elektro-mechanicznie; możliwość regulacji całego segmentu oraz możliwość regulacji dla każdej ze stron podnóżków oddzielnie – nie dotyczy blatu karbonowego2

regulacja segmentu plecowego w zakresie min. od -55° do 70°; regulacja elektro-mechaniczna - nie dotyczy blatu karbonowego3

płyta górna plecowa z regulacją +90°/-55°(±5°)4

podgłówek regulowany dwuosiowo + 60° / - 50° ( 50); regulacja podgłówka jedną ręką - nie dotyczy blatu karbonowego5

9 x podnóżek 2-częściowy rozchylany na boki; funkcja odwodzenia- nie dotyczy blatu karbonowego6

4 x podnóżek do operacji urologicznych/ginekologicznych; niezależna regulacja podnóżka w obydwu osiach; możliwość zamontowania na dolnej części stelaża podnóżka podpór nóg typu Goepel montowanych do stelaża podnóżka - nie dotyczy blatu karbonowego7

1 x blat karbonowy „pływający” bez poprzecznych przeszkód dla promieni RTG oraz umożliwiający obrazowanie 3600 do operacji angiograficznych; wózek do transportu blatu; przesuw blatu poprzeczny min. 170mm ; przesuw blatu wzdłużny min. 450mm , regulacja za pomocą joysticka8

Funkcja flex/refleks realizowana za pomocą jednego przycisku- nie dotyczy blatu karbonowego9

Przejście blatu do pozycji „zero” za pomocą jednego przycisku10

Możliwość programowania prędkości regulacji blatu za pomocą oprogramowania11

System informujący możliwość zaistnienia kolizji elementów stołu.12

Szerokość blatu wraz z listwami bocznymi 600 mm (± 20mm)13

blaty pokryte materacami bezszwowymi

z pamięcią kształtu, o grubości min. 80 mm, przystosowanymi do dezynfekcji środkami powierzchniowo czynnymi, o właściwościach przeciwodleżynowych.

14

przezierność dla promieniowania rtg na całej długości stołu15

Wszystkie elementy metalowe zewnętrzne blatów wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej16

obciążalność stołu min. 350 kg17

Funkcje motoryczne stołu aktywowane elektromechanicznie.18

Mikroprocesorowy sterownik stołu kompatybilny z systemami Zintegrowanej Sali Operacyjnej.19

Wózek do transportu blatu i kolumny szt 14- udźwig min 350 kg; wózek z możliwością uzyskania pozycji Trendelenburga/antyTrendelenburga min. +/-15˚; regulacja wysokości min 15cm.20

Wózek do mycia kolumny od spodu szt. 1IV

Wyposażenie dodatkowe:1

Pręt infuzyjny z czterema hakami na płyny – 14 sztuk2

Ekran anestezjologiczny z możliwością regulacji w poziomie i pionie – 14 sztuk3

Pas do mocowania pacjenta z zaciskami mimośrodowymi bez rzepów – 10 sztuk4

Pas do mocowania pacjenta na rzepy – 6sztuk5

Podpora anestezjologiczna ręki regulowana w Pionie; regulacja jedną ręką - 16 sztuk6

Podpora ręki do ułożenia bocznego – 4 sztuki7

Komplet podpór bocznych z możliwością regulacji w skład której wchodzą: podpora piersiowa, łonowa i plecowa z systemem mocowań do szyn bocznych stołu – 4 komplety8

Podpory urologiczno-ginekologiczne typ Goepel wraz z mocowaniami do szyn bocznych – 6 sztuk9

Miska urologiczna z odpływem i sitem montowana do stołu; wózek do transportu miski – 2 sztuki10

Przystawka węglowa o długości min. 900mm; pełna przezierność dla promieni RTG; – 1 sztuka11

Szyny boczne do blatu karbonowego wraz z adapterem mocującym – 1 kpl12

Przedłużenie szyny bocznej – 2 sztuki13

Elementy poszerzające blat stołu dla operacji bariatrycznych; w skład kompletu wchodzą poszerzenia siedziska i płyty plecowej – 2 komplety14

Barierki transportowe do blatów zabezpieczające pacjenta podczas przewożenia; barierki wyposażone w poduszki; - 9 kompletów15

3x poduszka „tunelowa” do pozycji bocznej umożliwiająca odciążenie nóg pacjenta podczas dłuższych operacji;16

Poduszka poliuretanowa do ułożenia pacjenta na brzuchu do operacji kręgosłupowych; w komplecie żelowy pozycjoner głowy pacjenta do operacji na brzuchu17

2 x stolik do operacji ręki przezierny dla RTG z podporą wspomagającą o regulowanej wysokości.18

2x wózek na akcesoria; wózki wyposażone w minimum dwa kosze o rozmiarach min. 550x250x125 mm na akcesoria oraz dwie szyny sprzętowe; możliwość montażu koszy i szyn sprzętowych po obu stronach wózka; wózek wyposażony w cztery koła jezdne; min. jedno koło z blokadą.19

10 x materac żelowy pod ramię wymiary min. 380x100x6mm20

6 x półwałek pod pacjenta21

14 x krążek żelowy pod głowę pacjenta22

3 x podpora pod stopy dzielona23

1 x rolka do przesuwania pacjenta

1880 mm x 500mm

24

1 x rolka do przesuwania pacjenta

650 mm x 500mm

25

10 x uchwyt do przewodów anestezjologicznych, kabli i drenów26

Stół na instrumenty, mocowany do szyny bocznej stołu – 2 szt.27

Przystawka typu Mayfield lub Doro do zabiegów

neurochirurgicznych na leżąco:

- adapter

- łącznik adaptera z uchwytem do czaszki, regulacja jedną ręką

- uchwyt do czaszki, 3 pinowy, regulowany w wielu płaszczyznach i regulowanej szerokości

- mocowanie przystawki w pozycji siedzącej do szyn bocznych stołu

28

Podpora pod głowę w kształcie litery U,

Regulowana dwuczęściowa wraz

29

Podest chirurgiczny jednostopniowy, ze stali nierdzewnej, stopnie antypoślizgowe - 12 szt.30

Podest chirurgiczny dwustopniowy, ze stali nierdzewnej, stopnie antypoślizgowe – 4 szt.V

Akcesoria do ortopedii1

Segment plecowy z odejmowanymi segmentami barkowymi – do operacji barku z możliwością dołączenia podgłówka specjalistycznego typu „hełm” – 1 kpl.2

Podgłówek specjalistyczny typu „hełm”, do operacji barku – 1 szt.3

Wózek do transportu i przechowywania płyty do operacji barku – 1 szt.4

Zapory boczne do unieruchomienia pacjenta podczas operacji barku, montowane do szyn bocznych blatu – 1 kpl.5

Poduszka do wypiętrzenia pleców, do operacji kręgosłupa, min. Dwusegmentowa – 1 kpl.6

Podpora typu GOEPEL z zaciskiem – 1 szt.7

Stolik do operacji ręki, przezierny 360 o z zaciskiem do montażu na szynie akcesoryjnej blatu – 1 kpl.8

Stabilizator nogi – uchwyt zakładany na udo pacjenta w z miękką wyściółką i pasem mocującym do stabilizacji nogi podczas artroskopii kolana, z zaciskiem do montażu na szynie akcesoryjnej blatu – 1 kpl.9

Przystawka ortopedyczna z wyciągami kończyn dolnych, montowana w miejsce podnóżków, wyposażona w dwie belki wyciągowe, teleskopowe, z regulacją położenia względem kończyn dolnych pacjenta dzięki przegubom. Przystawka wyposażona w kosz do transportu przystawki, płyty pod stopy pacjenta z rzepem – para, uchwyt do montażu drutów KIRSCHNERA, uchwyt obrotowy i wahliwy do zamontowania buta wyciągowego, śrubę wyciągową, podnóżki proste montowane do przystawki.

Możliwość wymiany belek wyciągowych metalowych na belki wyciągowe wykonane z włókna węglowego (opisać, nie zawierać belek wyciągowych z włókna węglowego w ofercie) – 1 kpl.

10

Urządzenie wyciągowe do kości piszczelowych ustawiane pod zmiennym kątem do płaszczyzny stołu tak, aby blat mógł pozostać w pozycji poziomej a kość piszczelowa mogła być ustawiona poziomo lub nachylona w dół pod kątem od 0° do 45 ° z tolerancją +/-10°.Elementy podpierające wykonane z włókien węglowych – przezierne dla promieni rtg. 1 kpl.11

Wózek na akcesoria ortopedyczne – 1 szt.12

Podpora nogi zdrowej – do podparcia nogi zdrowej przy wykorzystaniu wyciągów kończyny dolnej – 1 szt.13

Agregat do ułożenia bocznego z kołkami zaporowymi i podporą łonową z regulowaną wysokością, z zapora pośladkową, elementy zapinane wykonane z włókien węglowych, 1 kpl.14

Uchwyt na belkę wyciągową z szyną akcesoryjną – krótką – do zamontowania akcesoriów na szynie wyciągowej – 1 szt.15

Wyciąg kości ramienia – 1 kpl.16

Uchwyt typu WEINBERGER – 1 kpl.17

Zapory boczne do ułożenia pacjenta w pozycji bocznej z ramkami mocującymi do szyn bocznych – 3 kpl.18

Pozycjoner żelowy o wymiarach min. 140x80x370mm +/- 10mm – 2 szt.19

Pozycjoner żelowy o wymiarach min. 100x60x290mm +/-10mm – 2 szt.20

Pozycjoner żelowy do ułożenia pacjenta na boku z wycięciem pod bark – 1 szt.Wymagania dodatkowe

1

Instrukcje i dokumentacje w języku polskim2

Szkolenie personelu z obsługi urządzeń3

Dokumenty dopuszczające do użytkowania ( CE wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych)Serwis gwarancyjny

1

Okres gwarancji min 24 m-ce2

Maksymalny czas naprawy - 3 dni od zgłoszenia

awarii
3

3 krotne wystąpienie tej samej usterki,(o takich samych objawach) w okresie gwarancji, powoduje wymianę sprzętu na nowy4

W cenie dostawy (bezpłatnie), 2 coroczne przeglądy techniczne5

Przeglądy pogwarancyjne, nie częściej niż, raz na 2 lata.
Uwaga: W rubrykach „Potwierdzenie spełnienia” należy wpisać „TAK”. Wpisanie „NIE” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów. W rubrykach „Opis” należy opisać potwierdzany parametr.
.................................. ……………………………………………………………………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania

wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)Załącznik nr 1.8 do SIWZ
Wymogi techniczno-eksploatacyjne aparatów do znieczulania


Lp.

Opis

Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów

Opis oferowanego parametru

Wymagane parametry

I

Aparat do znieczulania ogólnego na podstawie jezdnej1

Rok produkcji 2012 - nowy2

Aparat do znieczulania ogólnego na podstawie jezdnej3

Zasilanie AC 230 V 50 Hz4

Min. 1 szuflada na akcesoria5

Dodatkowe gniazda elektryczne minimum 2 gniazda6

Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu (łącznie z pomiarem gazów anestetycznych) na minimum 30 minut (podać czas zasilania z akumulatorów)7

Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej8

Możliwość awaryjnego zasilanie z butli (N2O, O2)9

Ssak napędzany powietrzem z regulacją siły ssania i zbiornikiem min.0,5 l10

Uchwyt do minimum dwóch parowników11

Niska objętość systemowa podać wielkość12

Oświetlenie blatu aparatu13

Uchwyt do drenówII

SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW1

Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, powietrza i podtlenku azotu. Elektroniczny mieszalnik gazów.2

Możliwość zapamiętywanie danych dotyczących przebiegu znieczulania oraz możliwość eksportu tych danych do zewnętrznych systemów informatycznych3

System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej przy zastosowaniu podtlenku azotu (podać poziom)4

Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania niskimi i minimalnymi przepływami, – 300 ml/min lub mniejIII

UKŁAD ODDECHOWY1

Kompletny układ oddechowy pacjenta wielorazowego użytku szt.4 na aparat2

Obejście tlenowe3

Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa4

Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej i pojemności minimum 0,7 l jednorazowy5

Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjnąIV

RESPIRATOR ANESTETYCZNY1

Respirator o konstrukcji bezmiechowej z małą objętością systemową

- brak zużycia gazu napędzającego- brak powstawania auto PEEP przy dużych przepływachV

Tryby wentylacji1

Tryb ręczny2

Oddech spontaniczny3

VCV- wentylacja kontrolowana objętością4

PCV- wentylacja kontrolowana ciśnieniem5

PSV- wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem6

SIMV7

Wentylacja ciśnieniowa-kontrolowana z gwarantowaną objętością (PRVC, VG, AutoFlow)8

Regulacje9

Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres)10

Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 90 oddechów na minutę11

Regulacja objętości oddechowej minimum 20-1300 ml (podać zakres)12

PEEP- dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 1 do 20 cm H2O13

Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum od 10 do 50 hPa (podać zakres)14

Regulacja czasu Plateau ( podać zakres)VI

ALARMY1

Niskiej i wysokiej objętości minutowej2

Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego3

Alarm braku zasilania w energię elektryczną4

Alarm braku zasilania w gazy5

Alarm bezdechu (Apnea)VII

POMIAR I OBRAZOWANIE1

Prezentacja ciągłej kalkulacji zużycia środków anestetycznych2

Stężenie tlenu w gazach oddechowych (podać rodzaj czujnika pomiarowego)3

Pomiar objętości oddechu Vt4

Pomiar objętości minutowej MV5

Pomiar częstotliwości oddechowej6

Ciśnienia szczytowego w formie liczbowej7

Ciśnienia średniego w formie liczbowej8

Ciśnienia PEEP w formie liczbowej9

Częstości oddychania10

Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania11

Kapnografia i kapnometria w aparacie do znieczulania12

Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowania środka w aparacie do znieczulania13

Prezentacja ciśnienia tlenu w butlach awaryjnych na panelu przednim aparatu14

Prezentacja graficzna15

Prezentacja na kolorowym, minimum 12 calowym ekranie obsługowym aparatu i parametrów znieczulania16

Prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych17

Prezentacja pętli ciśnienie- objętość18

Prezentacja trendów stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych19

Komunikacja z całym systemem w języku polskimVIII

MONITOR PARAMETRÓW ZYCIOWYCH1

Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami , moduły producenta monitorów.2

Monitor zasilany elektrycznie 230V/50Hz +/- 10% oraz akumulatorowo (podać czas zasilania)3

Zamocowanie monitora na ramieniu aparatu do znieczulaniaIX

EKRAN1

Ekran kolorowy TFT o przekątnej min. 12 cali2

Prezentacja krzywych dynamicznych, wartości cyfrowych oraz trendów3

Komunikacja w języku polskim4

Alarmy wizualne i akustyczne, z możliwością ustawiania przez użytkownika5

Alarmy techniczne6

Historia alarmów7

Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznychX

PARAMETRY1

EKG-ciągła rejestracja i prezentacja EKG2

Analiza arytmii, rozpoznawanie zaburzeń, jednocześnie z 2 odprowadzeń3

Oddech- pomiar częstości i prezentacja krzywej oddechowej4

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi metodą oscylometryczną5

Pomiar NMT. Moduł pomiarowy sterowany z kardiomonitora

Nie dopuszcza się osobnego urządzenia.

6

Pomiar saturacji SpO2 i wartości tętna z prezentacją krzywej pletyzmograficznej czujnikiem wielokrotnego użycia Nellcor7

Pomiar temperatury dwa tory pomiarowe8

Pomiar ciśnienia inwazyjnego min. 2 kanały pomiaroweXI

WYPOSAŻENIE1

Kabel EKG dla dorosłych z odłączanymi odprowadzeniami dla 5 i 3 końcówek – 2szt2

Kabel pomiarowy ciśnienia i 2 mankiety dla dorosłych, 1 mankiet duży dla dorosłych3

Kabel i czujnik pomiarowy SpO2 Nellcor4

Kabel i czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowy i wewnętrzny5

Końcówki EKG 3 odprowadzeniowe – 5 kplXII

Komputer laptop, do prowadzenia pełnej dokumentacji przebiegu zabiegów operacyjnych. DELL Vostro – 3750, 17,3 cala1

Intel Core i3-2350M 2.3GHz 5 GT/s 3 MB2

Pamięć ram 4 GB ,1333 MHz, DDR3 - SDRAM3

HDD 500 GB4

1 x USB 2.05

2 x USB 3.06

DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer7

Windows XP professional lub Windows 7 professional 32 bitXIII

CZTEROTOROWE STANOWISKO INFUZYJNE , ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ1

Możliwość stosowania strzykawek wielu producentów2

Strzykawki 5ml, 20ml i 50/60 ml3

Szybkość dozowania 0,1 – min.1200 ml/h dla strzykawek 50ml4

Szybkość dozowania 0,1 – 250 ml/h dla strzykawek 5ml5

Programowanie co 0,1ml6

Programowana objętość(dawka) oraz czas i szybkość

podaży
7

KVO 0 – min. 3 ml/h8

Dokładność dozowania mechanizmu pompy ± 2% lub lepsza9

Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki10

Bolus automatyczny i manualny11

Biblioteka leków z możliwością zapisania do 120 leków12

Wprowadzanie limitów miękkich i twardych dla wszystkich parametrów infuzji13

Hasło blokujące obsługę pompy14

Rejestr zdarzeń - min. 1500 wpisów czynności operatorskich lub alarmów wraz z datą i godziną zdarzenia15

Stanowisko umieszczone na statywie jezdnymWymagania dodatkowe

1

Instrukcje użytkownika w języku polskim2

Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi aparatów

po dostawie, i w terminie późniejszym wskazanym przez użytkownika (szkolenie przypominające)

3

Dokumenty dopuszczające do użytkowania ( CE wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych).Serwis gwarancyjny

1

Okres gwarancji min. 24 m-ce2

Czas usunięcia awarii – 3 dni robocze od momentu

zgłoszenia usterki

3

3 krotne wystąpienie tej samej usterki,(o takich samych objawach) w okresie gwarancji, powoduje wymianę sprzętu na nowy.4

W cenie dostawy (bezpłatnie), 2 coroczne przeglądy techniczne
Uwaga: W rubrykach „Potwierdzenie spełnienia” należy wpisać „TAK”. Wpisanie „NIE” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów. W rubrykach „Opis” należy opisać potwierdzany parametr.

.................................. ……………………………………………………………………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania

wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
Załącznik nr 1.7B do SIWZ
Parametr podlegający ocenie jakości dla stołów operacyjnych z zadania nr 7


Lp.

Parametr oceny jakości

Oferowany parametr

Wartość oferowanego parametru

Punktacja

1

Przesuw wzdłużny blatu pływającego większy niż 800 mm

tak*/nie*
Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

.................................. ……………………………………………………………………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania

wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)Załącznik nr 2 do SIWZ

................................................

(pieczęć wykonawcy)1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna