Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPobieranie 253.18 Kb.
Strona1/4
Data30.10.2017
Rozmiar253.18 Kb.
  1   2   3   4


Baza pytań na egzamin dyplomowy

Pielęgniarstwo – III rok

Rok akademicki 2016/2017


 1. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uznaje się przede wszystkim:

 1. Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta; planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych; realizacje zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

 2. Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta; planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych; realizacje zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; edukację zdrowotną i promocję zdrowia pracę w firmach farmaceutycznych

 3. Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta; planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych; realizacje zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; edukację zdrowotną i promocję zdrowia, pracę w firmach sprzętu medycznego

 4. Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta; planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych; realizacje zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; edukację zdrowotną i promocję zdrowia, pracę w firmach produkujących materiał opatrunkowy.
 1. Pacjent unieruchomiony powinien być pod szczególnym nadzorem pielęgniarskim i jego stan psychofizyczny powinien być kontrolowany:

 1. nie rzadziej niż co 15 minut,

 2. nie rzadziej niż co 1 godzinę,

 3. nie rzadziej niż co 2 godziny,

 4. w razie potrzeby.
 1. Kolejność zadawania pytań pacjentowi wg systemu OLD CART zakłada określenie dolegliwości w zakresie ich:

 1. początku, lokalizacji, czasu trwania, charakteru, , zastosowanego leczenia, czynników pogarszających, czynników łagodzących

 2. początku, lokalizacji, czasu trwania, charakteru, czynników pogarszających, czynników łagodzących, zastosowanego leczenia

 3. czasu trwania, charakteru, początku, lokalizacji, , czynników pogarszających, czynników łagodzących, zastosowanego leczenia

 4. początku, lokalizacji, czasu trwania, charakteru, czynników pogarszających, zastosowanego leczenia, czynników łagodzących,
 1. Do objawów oponowych zaliczamy:

 1. sztywność karku, objaw Kerniga

 2. objaw Laseque`a, parestezje

 3. objaw Babińskiego, niedowład połowiczy

 4. ból głowy, afazje
 1. Zaznacz przy każdym ze stwierdzeń czy jest prawdziwe –P czy też fałszywe – F

 1. sprawność funkcjonalna zakłada niezależność ludzi starych od innych osób w działaniach na rzecz zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

 2. COG jest elementem oceny sprawności funkcjonalnej człowieka starego

 3. COG to wielokierunkowy proces diagnostyczny, służący określeniu wydolności czynnościowej człowieka starego oraz jego potrzeb

 4. na ocenę sprawności funkcjonalnej składa się wyłącznie z ocena lekarska
 1. Głównymi aktami prawnymi regulującymi formalne ramy zawodu pielęgniarki w Polce są:

 1. Ustawa o działalności leczniczej i ustawa o swobodzie działalności leczniczej

 2. Ustawa o działalności leczniczej i rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego

 3. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

 4. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych
 1. Kolejność zadawania pytań pacjentowi podczas wywiadu w celu opisania problemu/objawu to:

 1. pytania otwarte, pytania półotwarte, pytania zamknięte

 2. pytania zamknięte, pytania otwarte, pytania półotwarte,

 3. pytania półotwarte, pytania zamknięte, pytania otwarte

 4. kolejność zadawanych pytań nie ma znaczenia
 1. Zaznacz przy każdym ze stwierdzeń czy jest prawdziwe –P czy też fałszywe – F :

 1. geriatrą może być wyłącznie lekarz

 2. gerontologia to dział geriatrii

 3. geriatria to nauka o starości i wszystkich związanych z nią zjawiskach

 4. geriatria zajmuje się chorobami ludzi starzejących się i starych
 1. Zespół zaniedbywania połowiczego występuje najczęściej u chorych:

 1. z porażeniem kończyn górnych

 2. z porażeniem kończyn dolnych

 3. z niedowładem połowiczym prawostronnym

 4. z niedowładem połowiczym lewostronnym
 1. Pielęgniarka może odmówić wykonania zlecenia lekarskiego oraz wykonanie innego świadczenia zdrowotnego, jeśli:

 1. Jest ono niezgodne z jej sumieniem

 2. Jest ono niezgodne z jej kwalifikacjami,

 3. Niewykonanie tego świadczenia nie spowoduje stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego

 4. Odpowiedzi A, B, C, pod warunkiem łącznego występowania sytuacji opisanej w pkt. A i C lub B i C
 1. Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego może wystąpić:

 1. w chorobach naczyniowych mózgu

 2. w chorobach zwyrodnieniowych mózgu

 3. w chorobach demielinizacyjnych mózgu

 4. w chorobach otępiennych mózgu
 1. Tablice Ishihary służą do:

 1. Badania ostrości widzenia

 2. Badania dna oka

 3. Badania pola widzenia

 4. Badania rozpoznawania barw
 1. Odpowiedzialność to:

 1. konieczność odpowiadania za swoje czyny,

 2. obowiązek moralny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji,

 3. obowiązek prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji,

 4. wszystkie wyżej wymienione.
 1. Do Wielkich Problemów Geriatrycznych zaliczamy (zaznacz przy każdym ze stwierdzeń czy jest prawdziwe –P czy też fałszywe – F):

1.zaburzenia poruszania się

2.zaburzenia seksualne

3.przerost gruczołu krokowego

4.nadciśnienie tętnicze

5.cukrzyca

6.nietrzymanie moczu, stolca

7.upośledzenie wzroku i słuchu

8.występowanie objawów depresji
 1. Które stwierdzenie jest nieprawdziwe?

 1. kobiety karmiące piersią mogą stosować Paracetamol i Ibuprofen

 2. głównym elementem utrzymania prawidłowego ekosystemu pochwy są pałeczki kwasu mlekowego

 3. mastektomia to zabieg amputacji piersi spowodowany rakiem piersi chęcią zmiany płci
 1. Odpowiedzialność zawodową ponoszą pielęgniarki i położne za:

 1. zawinione naruszenie zasad wykonywania zawodu i postępowania sprzeczne

z zasadami etyki zawodowej,

 1. naruszenie przepisów regulujących wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej,

 2. wszystkie wymienione,

 3. żadne z wymienionych.
 1. Tablice Snellena służą do:

 1. Badania ostrości widzenia

 2. Badania dna oka

 3. Badania pola widzenia

 4. Badania rozpoznawania barw
 1. Podstawowym założeniem podejścia filozoficznego do natury ludzkiej jest przekonanie, że największą wartością dla człowiek jest;

  1. jego siła

  2. drugi człowiek

  3. jego najbliżsi

  4. wartości materialne
 1. W zespole ciasnoty śródczaszkowej może dojść do:

 1. wyczerpania mechanizmów kompensujących

 2. uszkodzenia pnia mózgu

 3. przemieszczenia masy mózgu zwłaszcza do otworu wielkiego (wgłobienia, wklinowania)

 4. wszystkie odpowiedzi prawidłowe
 1. Dylemat etyczny to:

 1. problem tak trudny, że nie można go rozwiązać w sposób zadawalający,

 2. sytuacja, w której zachodzi konieczność wyboru pomiędzy dwoma niezadowalającymi alternatywami (np. ograniczona ilość leków; powiedzieć, czy nie powiedzieć ciężko choremu człowiekowi lub jego rodzinie o bardzo złym rokowaniu?)

 3. problem trudny, ale można go rozwiązać w sposób zadawalający,

 4. odpowiedź a i b
 1. O zespole korzeniowy mówimy gdy:

 1. ból promieniuje do kończyny dolnej

 2. ból promieniuje do kończyny górnej

 3. odpowiedzi A i B są błędne

 4. odpowiedzi A i B są prawidłowe
 1. Kierunki profilaktyki w starości dotyczą (uzupełnij):

 1. działań adresowanych do dzieci, młodzieży w zakresie kształtowania zachowań prozdrowotnych, promowania starości jako naturalnego okresu życia i sprawnie realizowanej polityce zdrowotnej – określanych jako………………………………………………;

działań adresowanych do ludzi dojrzałych do okresu wczesnej starości w zakresie kontynuowania zachowań prozdrowotnych z okresu dzieciństwa, młodości, zapobiegania nieodwracalnym powikłaniom chorób, wczesnej diagnostyki chorób, zapobiegania izolacji społecznej, bierności – określanych jako……………………………………


 1. Cechami procesu pielęgnowania są:

 1. wieloetapowość, ciągłość i dynamika, całościowe i indywidualne podejście do pacjenta

 2. wieloetapowość, logiczność i następstwa czasowe, możliwość realizowania go w różnym stanie zdrowia pod warunkiem stanu przytomności pacjenta

 3. holistyczne podejście do podopiecznego, uniwersalność, ekonomiczność, gdyż plan działania nie ulega zmianie przez cały proces

 4. wieloetapowość, ciągłość i dynamika, uniwersalność, koncentrowanie się głównie na realizacji zleceń lekarskich
 1. Goniometr służy do pomiaru:

 1. Grubości fałdu tłuszczowego

 2. Zakresu ruchu w stawach

 3. Siły mięśniowej

 4. Ciśnienia śródgałkowego
 1. Wszystkie symbole zawodowych pielęgniarki to:

 1. czepek, hymn pielęgniarski, mundur pielęgniarski,

 2. czepek, hymn pielęgniarski, mundur pielęgniarski, kodeks etyki zawodowej pielęgniarki RP

 3. czepek, hymn pielęgniarski, przyrzeczenie pielęgniarskie, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 4. czepek, hymn pielęgniarski, mundur pielęgniarski, lampa F. Nightingale
 1. Pacjent uskarża się na zaburzenia snu i czuwania, w związku z tym:

 1. zorganizujesz choremu zajęcia w nocy

 2. zachęcasz go do drzemki, gdy jest zmęczony w ciągu dnia

 3. umieścisz chorego w sali wieloosobowej

 4. zapewnisz choremu aktywne spędzenie czasu w ciągu dnia.
 1. Do objawów zakażenia ran krocza zaliczamy:

 1. pieczenie, odczuwanie ciepła, bolesność krocza przy zmianie pozycji

 2. napięcie szwów obrzęk i zaczerwienienie krocza

 3. szary nalot na kroczu

 4. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
 1. Według modelu V. Henderson główną rolą pielęgniarki jest:

 1. edukacja pacjenta i jego rodziny, przygotowanie do samopielęgnowania

 2. troska o prawidłowe komunikowanie z pacjentem /jego rodziną

 3. ochrona pacjenta przed działaniem czynników stresujących

 4. pomoc w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb (14 grup)
 1. Które stwierdzenie jest prawidłowe?

 1. rak piersi 3 razy częściej występuje u kobiet które nigdy nie rodziły

 2. objaw „skórki pomarańczowej” nie jest objawem raka piersi

 3. największe znaczenie diagnostyczne raka piersi u kobiet poniżej 35 rż ma USG

 4. odpowiedzi a i c są prawidłowe
 1. Skala Tannera umożliwia ocenę:

 1. Napięcia mięśniowego

 2. Siły mięśniowej

 3. Dojrzałości płciowej

 4. Świadomości
 1. Objawy subiektywne występujące w zaburzeniach pracy układu pokarmowego to:

 1. zgaga, wymioty, biegunka, ból brzucha

 2. wzdęcia, nudności, gorączka, smoliste stolce

 3. zgaga, nudności, ból, osłabienie

 4. obecność pasożytów w kale, ubytek masy ciała, wilczy apetyt
 1. Uzupełnij tabelę:

Elementy składowe (domeny) COG

Przykład 1 narzędzia (skali, testu) do określenia danej domeny COG

1
2
3
4 1. Skala Barthel stosowana wobec osób starszych umożliwia (zaznacz 1 prawidłową odpowiedź):

 1. ocenę zaawansowania głuchoty

 2. ocenę deficytów w zakresie P-ADL

 3. ryzyko wystąpienia odleżyn

 4. ocenę nasielenia dolegliwości bólowych
 1. Objawy subiektywne charakterystyczne dla zaburzeń pracy układu moczowego to:

 1. obrzęki ciała, ból w okolicy lędźwiowej, białkomocz

 2. ból w okolicy lędźwiowej, złe samopoczucie, osłabienie

 3. krwinkomocz, obrzęki ciała, skąpomocz

 4. obrzęki ciała, białkomocz, złe samopoczucie
 1. W badaniu dna oka oceniane są następujące struktury:

 1. soczewka, plamka żółta, ciałko rzęskowe

 2. naczynia siatkówki, plamka żółta, tarcza nerwu wzrokowego

 3. spojówki oka, źrenica, plamka żółta

 4. twardówka, soczewka, nerw wzrokowy
 1. Długotrwała „tlenoterapia” może prowadzić do:

 1. zmniejszenia diurezy

 2. przyspieszenia oddechu

 3. uszkodzenia śródbłonków włośniczek płucnych

 4. przyspieszenia akcji serca
 1. ICNP to

 1. Międzynarodowa Rada Pielęgniarek

 2. Międzynarodowa Klasyfikacja Diagnoz Pielęgniarskich

 3. Międzynarodowa Rada Kobiet

 4. Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyrektorów Pielęgniarstwa
 1. Zakres danych niezbędnych pielęgniarce do ustalenia stanu biologicznego pacjenta powinien:

 1. wskazać jak funkcjonują poszczególne układy, by zastosować odpowiednią dalszą diagnostykę specjalistyczną

 2. wskazywać na dysfunkcję układów by zastosować odpowiednią terapię farmaceutyczną

 3. na ile czynności danego narządu zostały zaburzone i jakie ograniczenia wynikają z tego faktu dla pacjenta

 4. zawierać dane podstawowych parametrów do kart obserwacji
 1. Diafanoskopia polega na:

 1. podświetlaniu worka mosznowego latarką okulistyczną

 2. palpacji gruczołu krokowego

 3. ocenie rozwoju owłosienia łonowego u chłopców

 4. ocenie ujścia cewki moczowej na prąciu
 1. Teorią psychodynamiczną (komunikacji terapeutycznej) nazywamy teorię :

 1. V. Henderson

 2. N. Roper

 3. Neumann

 4. H. Peplau
 1. Zaburzenie polegające na oddawaniu moczu w ciągu doby w ilości 100-400 ml to:

 1. bezmocz zupełny

 2. bezmocz (anuria)

 3. skąpomocz (oliguria)

 4. wielomocz (poliuria)
 1. W profilaktyce odleżyn pielęgniarka stosuje:

        1. obserwację skóry i błon śluzowych

        2. delikatne mycie, osuszanie i natłuszczanie skóry

        3. odciążanie od ucisku okolic predysponowanych do odleżyn, zastosowanie materaca p/odleżynowego

        4. wszystkie wymienione
 1. Holizm w medycynie oznacza

 1. przedmiotowe traktowanie pacjenta

 2. przekazanie odpowiedzialności za zdrowie na pacjenta

 3. całościowe traktowanie pacjenta w powiązaniu ze środowiskiem

 4. traktowanie choroby jako podstawy do zajęcia się pacjentem.
 1. W przypadku zastosowania modelu D. Orem diagnoza pielęgniarska będzie polegała na :

 1. ocenie stopnia zaspokojenia podstawowych potrzeb

 2. ocenie stopnia oddziaływania bodźców na procesy adaptacyjne

 3. ocenie deficytu samoopieki

 4. ocenie problemów w aspekcie czynności życia codziennego
 1. Wziernikowanie ucha przeprowadza się z wykorzystaniem:

 1. a.oftalmoskopu

 2. b.otoskopu

 3. c.perymetru

 4. d. latarki okulistycznej
 1. Występowanie u pacjentów neuro intensywnych, tzw. „fenomenu lub objawu Cushinga” przejawia się:

 1. Bradykardią, obniżeniem ciśnienia tętniczego, wzrostem ICP

 2. Bradykardią, wzrostem ciśnienia tętniczego, wzrostem ICP

 3. Tachykardią, wzrostem ciśnienia tętniczego, obniżeniem ICP

 4. Tachykardią, wzrostem ciśnienia tętniczego, wzrostem ICP
 1. Pielęgnowanie samodzielne oznacza:

 1. wykonywanie przez pielęgniarkę zadań leczniczych bez zlecenia lekarza,

 2. samodzielne zbieranie przez pielęgniarkę wywiadu i planowanie opieki,

 3. decydowanie przez pielęgniarkę o diecie i trybie życia pacjenta,

 4. pozostawienie w gestii pielęgniarki decyzji o sprawach dotyczących pielęgnowania pacjenta.
 1. Mycie higieniczne rąk ma na celu:

 1. zniszczyć florę bakteryjną przejściową i stałą

 2. usunąć i zabić florę bakteryjną przejściową

 3. usunąć substancje organiczne

 4. usunąć florę bakteryjną stałą
 1. Amplituda skurczowo-rozkurczowa w czasie badania ciśnienia tętniczego krwi wynosi:

 1. 10 mmHg

 2. 130 mmHg

 3. 30-50mmHg

 4. 90 mmHg
 1. Oddech Kussmaula charakteryzuje się:

 1. bardzo głębokimi, regularnymi oddechami z krótkimi okresami bezdechu

 2. unoszeniem się klatki piersiowej podczas wydechu

 3. krótkotrwałym zatrzymaniem oddechu

 4. coraz głębszymi, a następnie coraz płytszymi oddechami
 1. Liczba uderzeń tętna ulega przyspieszeniu przy wzroście temperatury:

 1. na każdy stopień Celsjusza od 10-20 uderzeń/min.

 2. na każde 0,3 stopnia Celsjusza o 10 uderzeń/min.

 3. na każde 0,5 stopnia Celsjusza o 10 uderzeń/min.

 4. na każde 0,1 stopnia Celsjusza o 10 uderzeń/min.
 1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego, ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących w szczególności:

 1. promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym;

 2. zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;

 3. kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

 4. wszystkie wyżej wymienione.

 1. Pobieranie 253.18 Kb.

  Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna