Projekt umowy pakiet nr 2Pobieranie 118,72 Kb.
Data15.02.2018
Rozmiar118,72 Kb.

Modyfikacja Załącznik nr 9 znak sprawy ZP/PN/31/17/IEL/JHP

PROJEKT UMOWY PAKIET NR 2

U M O W A Nrzawarta w dniu ……………………… roku
 1. Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu


53-413 Wrocław

pl. Hirszfelda 12

NIP: 899-22-28-100

REGON: 000290096

Reprezentowany przez: ………………………….
  1. ……………….…………
Wykonawca: ……………………………..……………..

……………………………………………..

NIP: ………………………………………

REGON: ……………………………………………

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, …………………………………………..

Reprezentowany przez: ……………………………………………..

§ 1

W wyniku przeprowadzonego postępowania znak: ZP/PN/31/17/IEL/JHP o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zapisem art. 10, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ), zostaje zawarta umowa następującej treści:§ 2 Przedmiot umowy

  1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w zakresie:

a) świadczenia usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych.

W zakresie świadczonych powyżej usług Wykonawca może podzlecać ich wykonanie firmom trzecim biorąc pełną odpowiedzialność za ich jakość, terminowość i rzetelność, jednak dopiero po uzgodnieniu i powiadomieniu Zamawiającego.  1. Świadczone przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy usługi będą obejmowały w szczególności :

 1. połączenia telefoniczne do sieci stacjonarnych i komórkowych, krajowych oraz zagranicznych,

 2. skrócony format wybierania numerów pomiędzy numerami komórkowymi oraz pomiędzy numerami komórkowymi a numerami stacjonarnymi będącymi w posiadaniu zamawiającego,

 3. bezpłatne połączenia ze wszystkimi krajowymi numerami stacjonarnymi i komórkowymi,

 4. realizację połączeń z numerami alarmowymi, skróconymi i infoliniami,

 5. świadczenia usług opieki serwisowej.

2.2. Jako usługi telekomunikacyjne rozumie się wszelkie połączenia wykonywane do i z telefonów Zamawiającego, tj. wszelkie połączenia dwustronne pomiędzy telefonami o zakresie numeracji telefonów w dyspozycji Zamawiającego, między sobą oraz połączenia z innymi sieciami telefonicznymi w pełnym zakresie, tj. do innych telefonów stacjonarnych i komórkowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, wszelkich połączeń jak też połączenia fax, oraz mobilnego dostępu do internetu.

2.3. Ogólny zakres usług wymienionych powyżej nie może być ograniczony przez Wykonawcę w jakikolwiek sposób z jakiegokolwiek powodu innego, niż złożona w tym celu dyspozycja Zamawiającego, dotycząca ograniczenia możliwości wykonywania pewnych kategorii połączeń.
§ 3 Termin obowiązywania umowy

  1. Niniejsza umowa została zawarta na okres 48 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

  2. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi nie może być późniejszy niż 22.05.2017.

§ 4 Wynagrodzenie  1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 2 do umowy, wynosi:

netto: …………………………………………………………………………………..

słownie: ………………………………………………………………………………..

podatek VAT: …………………………………………………………………………

brutto: ………………………………………………………………………………….słownie: ……………………………………………………………………………….

  1. Zryczałtowana opłata za każdy numer telefonu stanowi całkowitą i kompletną opłatę za wszystkie usługi wykonywane na terenie kraju, za wyjątkiem zakupu dodatkowych pakietów danych.

  2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o sytuacji, gdy wysokość wynagrodzenia wskazana w ust. 4.1 zostanie wykorzystana w 80%. Termin do powiadomienia wynosi 3 dni i jest liczony od zapłacenia przez Zamawiającego ostatniej faktury, której uiszczenie spowoduje skonsumowanie wysokości wynagrodzenia w 80%.

  3. Ceny jednostkowe za poszczególne usługi telekomunikacyjne zostały określone zgodnie z Arkuszem asortymentowo- cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr …………….do umowy.

  4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z usług nie objętych ofertą cenową, koszt tych usług zostanie ustalony na podstawie aktualnego i publicznie dostępnego cennika Wykonawcy.

  5. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen jednostkowych określonych w załączniku nr ………. do umowy, w okresie trwania umowy na korzyść Zamawiającego, w przypadku, gdy Wykonawca będzie oferował niższe stawki jednostkowe dla odbiorców biznesowych (cennik standardowy dostępny na stronie Wykonawcy) lub podobnej grupy odbiorców, do których można zaliczyć Zamawiającego, lub w przypadku zmiany cen wzajemnych rozliczeń między operatorami telekomunikacyjnymi. Wykonawca jest zobowiązany w takim przypadku powiadomić pisemnie Zamawiającego. Sytuacja ta wymaga zmiany umowy w formie pisemnej.

W wypadku niepowiadomienia Zamawiającego wykonawca zwróci nadpłatę wynikającą z różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą o kwotą należną za cały okres obowiązywania niższych cen wraz z ustawowymi odsetkami.

  1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za każdy miesiąc, w którym wykonane były usługi telekomunikacyjne określone w niniejszej umowie, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Faktura za usługi telekomunikacyjne za dany okres rozliczeniowy uwzględnia koszty wykonanych w tym okresie rozliczeniowym połączeń opłacanych z dołu oraz abonament za usługi telekomunikacyjne wszelkiego rodzaju opłacany z góry.

Do każdej faktury zostanie dołączony bezpłatny szczegółowy wykaz zrealizowanych usług telekomunikacyjnych potwierdzający wysokość wynagrodzenia, na jakie została przedłożona faktura. Niezbędne jest dostarczenie przez Wykonawcę szczegółowego zestawienia w formie elektronicznej lub umożliwienie jego pobrania z aplikacji Wykonawcy. Format przekazywanych danych zostanie ustalony z Zamawiającym.

  1. Jeżeli okres świadczenia usług nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas opłaty stałe (abonamentowe) określa się w wysokości 1/30 za każdy dzień świadczenia usług.

  2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 60 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

  3. W przypadku gdy Zamawiający wykaże nieprawidłowości w wyliczeniu wynagrodzenia za świadczone usługi telekomunikacyjne niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Powiadomienie takie wszczyna procedurę reklamacyjną. Wszczęcie procedury reklamacyjnej zawiesza obowiązek zapłaty faktury do czasu rozpatrzenia reklamacji. W takim przypadku termin płatności wynosi faktury wnosi 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu odpowiedzi w sprawie reklamacji wraz z ewentualną fakturą korygującą.

  4. Wykonawca w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od powiadomienia przez Zamawiającego zobowiązany jest do odniesienia się do wykazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości.

  5. W przypadku potwierdzenia się wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości w wyliczeniu wynagrodzenia za świadczone usługi telekomunikacyjne, Wykonawca w ramach procedury reklamacyjnej przedłoży Zamawiającemu fakturę korygującą.

  6. Zamawiający jest zwolniony z obowiązku uiszczania wszelkich kaucji i innych podobnych opłat czy należności, które mogłyby być wynikać z odnośnego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, a które nie zostały przewidziane niniejszą umową

  7. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego w zakresie wykonania niniejszej umowy i nie ma wpływu na wykonanie wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy, w stosunku, do czego Wykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

  8. W przypadku powszechnego obniżenia stawek za usługi telekomunikacyjne w stosunku do innych abonentów Wykonawca obniży stawki dla zamawiającego w takiej samej proporcji.

  9. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  10. W przypadku urzędowej zmiany wielkości podatku od towarów i usług - VAT, wynagrodzenie brutto podlega automatycznej waloryzacji uwzględniającej tę zmianę. Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od dnia wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 5 Warunki wykonania umowy

  1. Bezpośrednio po podpisaniu umowy:

 1. Wykonawca w ciągu 2dni od dnia podpisania umowy jest zobowiązany przedstawić projekt techniczny oraz harmonogram czynności i prac, jakie muszą być podjęte przez Wykonawcę, aby mógł on świadczyć usługi. Harmonogram powinien określ terminy, zakres czynności lub prac, ilość osób niezbędnych do ich wykonania oraz imię, nazwisko i numer telefonu pracownika Wykonawcy odpowiedzialnego za nie. Harmonogram określi termin rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzgodnienia z Wykonawcą poszczególnych pozycji wynikających z harmonogramu.

 2. Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wnioski do dotychczasowych operatorów o zachowanie numeracji i zapewni przeniesienie do swojej sieci numerację przydzieloną Zamawiającemu i pokryje koszty operacji. Wykonawca zaproponuje plan przełączenia telefonów komórkowych Zamawiającego ograniczając do minimum okres niedostępności usług.

  1. W czasie przygotowania do świadczenia usług Wykonawca:

 1. dostarczy telefony komórkowe, Zamawiający przekaże telefony użytkownikom i określi czas uruchomienia usługi. Z uwagi na złożoność operacji, czynności te mogą być wykonywane partiami, zaś terminy dostaw i uruchomienia usług powinny być uzgodnione przez Strony.

  1. Rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi po podpisaniu protokołu z wykonania czynności. Za datę rozpoczęcia świadczenia usługi uważa się podpisanie protokołu wykonania wszystkich czynności umożliwiających świadczenie wszystkich usług wymienionych w § 2.

  2. Wykonawca zapewnia, że realizacja usług odbywać się będzie z wykorzystaniem dostarczonych przez Wykonawcę aktywnych kart SIM, telefonów komórkowych oraz modemów GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSDPA+/LTE.

  3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zasięg sieci telefonii komórkowej obejmującej minimum 90% terytorium RP i 100 % zasięgu w siedzibie Zamawiającego oraz w jego oddziałach w Jeleniej górze i Legnicy. Biorąc pod uwagę trudności w określeniu rzeczywistego zasięgu Zamawiający dopuszcza zwłokę w rozbudowie systemu Wykonawcy w przypadku wykrycia braku dostatecznego zasięgu na terenie Zamawiającego jednak nie dłużej niż 45 dni od momentu zgłoszenia tego faktu Wykonawcy.

  4. Wykaz wszystkich numerów komórkowych obecnie używanych zawiera Załącznik nr …………do Umowy. Numery te Wykonawca przeniesie w imieniu Zamawiającego do swojej sieci, procedura przeniesienie nie może trwać dłużej niż 24h i musi się odbyć w dniu wolnym od pracy.

  5. Zamawiający przewiduje możliwość zakupów uzupełniających dodatkowych aktywacji wraz z telefonami wg cen przedstawionych w załączniku nr …………….do Umowy.

  6. Wszystkie dostarczone aparaty telefoniczne oraz modemy muszą być nowe i dostarczone w fabrycznie kompletnym zestawie.

  7. Wszystkie aparaty telefoniczne muszą posiadać oprogramowanie w języku polskim.

  8. Wykonawca w czasie trwania umowy zapewni, co najmniej jednokrotną wymianę wszystkich telefonów komórkowych i urządzeń do mobilnego Internetu wg wymagań opisanych w przedmiocie zamówienia w czasie wskazanym przez Zamawiającego. Wymiana telefonów nie może skutkować wydłużeniem okresu trwania umowy.

  9. W zakresie świadczonej usługi winny być zagwarantowane:

 1. transmisja głosu w sieci GSM– połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych krajowe, międzynarodowe oraz roamingowe,

 2. przesyłanie SMS. Wykonawca ponadto zapewni w ramach umowy Zamawiającemu dostęp systemu wysyłającego sms (minimum 2000 na miesiąc) poprzez stronę WWW system musi umożliwiać wysyłanie sms z wykorzystaniem interfejsu API. System musi mieć możliwość wysyłania sms do grup użytkowników.

 3. przesyłanie MMS,

 4. dostęp do Internetu,

 5. transmisja danych GPRS, EGDE, UMTS, HSDPA, HSDPA+, LTE.

  1. Świadczenie usług telefonii komórkowej musi być realizowane z uwzględnieniem następujących wymagań:

 1. aktywacja dodatkowych kart SIM na wniosek Zamawiającego,

 2. zarządzanie usługami dodatkowymi na kartach SIM (m.in. CLIR, CLIP, zawieszanie połączeń, dezaktywacja karty na wypadek kradzieży, ponowne włączanie karty, blokada połączeń z numerami specjalnymi),

 3. udostępnienie Zamawiającemu zaawansowanego interfejsu (strona WWW, lub aplikacja) do zarządzania posiadanymi aktywacjami w zakresie: aktywacji/dezaktywacji usług, podglądu informacji nt. poszczególnych numerów, podglądu faktur/billingów, generowania raportów, ustalania limitów na poszczególne numery,

 4. świadczenie usług telekomunikacyjnych winno być realizowane z uwzględnieniem taryfikowania transmisji danych maksymalnie co 10kB.

 5. wykorzystanie limitu danych dostępnych w poszczególnych usługach może skutkować jedynie ograniczeniem prędkości pobieranych danych.

  1. Ilości oraz wymagania w zakresie dostarczonych urządzeń oraz wymaganych usług znajdują się w załączniku nr ………….do Umowy.

  2. Zamówienie dostawy nowych numerów abonenckich sporządzone będzie na piśmie i przesłane pocztą na adres:…………………, e-mailem na adres:………………… lub fax-em na nr…………………….. do siedziby Wykonawcy. Za otrzymanie zamówienia uważane będzie potwierdzenie fax-u, potwierdzenie odbioru e-maila lub zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego.

  3. Telefoniczne aparaty komórkowe i akcesoria dostarczone w trakcie trwania umowy pozostają własnością Zamawiającego po wygaśnięciu umowy.

  4. Zamawiający zezwala na blokowanie dostarczanych telefonicznych aparatów komórkowych tzw. SIM LOCK umożliwiając działanie tych aparatów tylko z kartami SIM sieci Wykonawcy. Wykonawca usunie bezpłatnie blokadę SIM LOCK aparatów komórkowych po zakończeniu realizacji niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia przekazania telefonów przez Zamawiającego.

§ 6 Zobowiązania stron

  1. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i potencjał do wykonania usługi opisanej w par. 2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o każdej zmianie w tym zakresie.

  2. Wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy obciążają w całości Wykonawcę, w tym Wykonawca każdorazowo na własny koszt dostarczy terminale komórkowe oraz karty SIM zgodnie z warunkami niniejszej umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem ich utraty lub uszkodzenia do chwili przekazania ich Zamawiającemu w jego siedzibie.

  3. Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. należytego zapewnienia świadczenia usług na rzecz Zamawiającego w zakresie i na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia,

 2. wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności,

 3. zapewnienia wszelkich niezbędnych środków oraz narzędzi do wykonania przedmiotu Umowy, w sposób gwarantujący wykonanie umowy z należytą starannością, właściwą dla tego typu świadczeń,

 4. zapewnienia, że umowy szczegółowe (umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na poszczególne numery) zawarte w okresie obowiązywania niniejszej umowy wygasną z dniem wygaśnięcia niniejszej umowy, bez obowiązku ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów poza należnościami wynikającymi z niniejszej umowy,

 5. zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy w szczególności poprzez:

   1. świadczenie usług telekomunikacyjnych w sposób ciągły, jednolity i nieprzerwany tj. całodobowo przez cały okres obowiązywania umowy;

   2. zapewnienie wysokiej jakości połączeń;

   3. poprawności wybierania numerów;

   4. braku zakłóceń utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie z usług telekomunikacyjnych;

   5. serwisu łączy telekomunikacyjnych

   6. obsługi technicznej związanej ze świadczeniem przedmiotu umowy

 1. zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających ciągłość świadczenia usług na rzecz Zamawiającego,

 2. udostępnienia na żądanie Zamawiającego pisemnych informacji technicznych dotyczących parametrów świadczonej usługi.

 3. ponoszenia odpowiedzialności za awarie, usterki lub uszkodzenia powstałe nie z winy Zamawiającego,

 4. usunięcia awarii i usterek powstałych w czasie świadczenia usług,

 5. bieżącego pisemnego informowania Zamawiającego o możliwościach modernizacji lub zwiększenia efektywności usługi wynikającej z postępu technicznego lub o dalszym rozszerzaniu oferty,

 6. wykonywania wszelkich czynności dotyczących usługi mając na względzie przede wszystkim zachowanie ciągłości świadczenia usługi,

 7. zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej.

 8. umożliwienia czasowej blokady karty SIM w przypadku kradzieży lub zgubienia karty przez użytkownika oraz odblokowanie karty SIM w przypadku jej odnalezienia lub odzyskania;

 9. dostarczenia do siedziby Zamawiającego duplikat karty SIM w terminie do 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od zgłoszenia Wykonawcy przypadku kradzieży lub uszkodzenia karty

6.4. Zamawiający zobowiązuje się do:

 1. terminowej zapłaty wynagrodzenia,

 2. współdziałania z Wykonawcą w celu prawidłowego wykonania Umowy.

6.5. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, a w szczególności wskaże osobę dedykowaną do kontaktów w zakresie wsparcia technicznego (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, nr faxu, adres poczty elektronicznej) oraz zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń serwisowych 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu , oraz do dokonania niezwłocznego (nie później niż w ciągu jednej godziny od otrzymania zgłoszenia) potwierdzenia Zamawiającemu otrzymanego zgłoszenia na fax nr …………………………………. lub adres poczty elektronicznej …………………………………..; potwierdzenie z głoszenia, złożonego po godz.15:30, przesyłane będzie najpóźniej do godziny 9.30 następnego dnia;

6.6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy jak za działania lub zaniechania własne.

6.7. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania cesji wierzytelności należnej mu na podstawie niniejszej U mowy bez uzyskania każdorazowo, na piśmie zgody Zamawiającego.

6.8. Wykonawca nie może bez zgody podmiotu, który utworzył Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu dokonać jakiejkolwiek czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

§ 7 Pełnomocnicy

  1. Strony deklarują w okresie trwania umowy ścisłą współpracę i wzajemną pomoc w realizacji przedmiotu umowy.

  2. Strony wyznaczają następujące osoby jako swoich pełnomocników do bieżącego kontaktowania się, uzgadniania i udzielania informacji niezbędnych dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy jednocześnie oświadczając, że ponoszą odpowiedzialność za działania swojego pełnomocnika w powierzonym mu zakresie:

a) ze strony Zamawiającego: ...........................................................................................

b) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

7.3 Zmiana osoby wyznaczonej do nadzoru lub bieżącej współpracy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

7.4. W razie braku takiego powiadomienia oświadczenia złożone wobec osób ostatnio wyznaczonych oraz złożone drugiej Stronie przez takie osoby są ważne i wiążące dla Stron.§ 8 Gwarancje

  1. Wszelkie instalowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r., nie refabrykowane, nienaprawiane, muszą posiadać aktualną homologację i spełniać wymogi obowiązujących przepisów. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za świadczone usługi telekomunikacyjne zapewni przez cały okres trwania umowy serwis urządzeń będących przedmiotem umowy obejmujący w szczególności wymagane przez producentów przeglądy i konserwacje, naprawy serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za świadczone usługi telekomunikacyjne, zapewni całodobowe wsparcie techniczne przez cały okres świadczenia usług.

  2. Wykonawca w ramach gwarancji zapewni bezpłatne wymiany karty SIM.

  3. Wykonawca gwarantuje nielimitowany dostęp do wsparcia technicznego (helpdesk).

  4. Wykonawca opracuje procedurę powiadamiania o wykonanie czynności wykraczających poza podstawową obsługę centrali oraz o nieprawidłowościach w wykonaniu usług dostępnych w trybie 24godziny/7dni/365dni. Procedura będzie stanowiła załącznik nr …… do umowy.

  5. Za czas przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego uważa się potwierdzony przez Wykonawcę odbiór komunikatu przekazanego telefonicznie na nr………………….., faxem na nr…………………. lub pocztą elektroniczną na adres:…………………………………….

  6. Jeżeli czas naprawy będzie przekraczał 14 dni kalendarzowych wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć telefon zastępczy o nie gorszych parametrach niż telefon naprawiany najpóźniej 14 dnia naprawy, przy czym naprawa nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych.

  7. Wykonawca zobowiązuje się do napraw i przeglądów serwisowych nieodpłatnie.

  8. W przypadku telefonów komórkowych Wykonawca zapewni gwarancję, co najmniej 24 miesięczną liczoną od dnia dostarczenia telefonu Zamawiającemu oraz będzie odbierał do naprawy i dostarczał do Zamawiającego po naprawie telefony na własny koszt. Jedynie w przypadku, kiedy serwis wykaże, że naprawa sprzętu nie jest objęta gwarancją, ponieważ powstała na skutek winy Użytkownika, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego poniesionym przez siebie kosztem dostawy, odbioru i zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztu naprawy. Wówczas Zamawiający zwróci koszt przesyłki nieprzekraczający maksymalnie kwoty za standardową, nie priorytetową przesyłkę pocztową.

  9. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy pisemne gwarancje jakości na komórkowe aparaty telefoniczne udzielone przez producenta sprzętu.

  10. Naprawy uszkodzonych aparatów komórkowych realizowane będą u producenta sprzętu lub wyznaczony przez niego autoryzowany serwis.

  11. Na czas trwania naprawy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zastępczych aparatów komórkowych o równoważnych lub lepszych parametrach.

  12. W przypadku ponownego wystąpienia wady (awarii) aparatów komórkowych po wykonaniu trzech napraw Wykonawca wymieni wadliwe aparaty na równoważne lub lepsze, fabrycznie nowe.

  13. Zamawiający dopuszcza gwarancję producenta i to, aby jej proces przebiegał na zasadach producenta i w terminach określonych w karcie gwarancyjnej a także stosowanie procedury reklamacyjnej zgodnie z prawem telekomunikacyjnym oraz regulaminem świadczenia usług w sieci Wykonawcy.

  14. Opłata za utrzymanie systemów telekomunikacyjnych oraz opiekę serwisową będzie miała wartość stałą i będzie ujęta na fakturze za usługi telekomunikacyjne.

§ 9 Reklamacje

  1. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu:

a) Niedotrzymania z winy Wykonawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych.

b) Niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych.

c) Nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych.


  1. Reklamacje muszą być składane na piśmie i dotyczyć konkretnych uchybień w świadczeniu usług.

  2. Wykonawca nie odpowiada za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w przypadku:

a) działania siły wyższej,

b) awarii powstałej z winy Zamawiającego,

c) bezprawnego działania osób trzecich

Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami siły wyższej są w szczególności:

a) klęski żywiołowe, pożar, powódź, huragan, trzęsienia ziemi itp.;

b) działania wojenne i inne działania o charakterze zbrojnym, akty sabotażu, akty terrorystyczne, strajki, rozruchy, zamieszki itp.;

c) niezależne od woli Stron działania władz publicznych.

§ 10 Kary umowne


  1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w stosunku do Wykonawcy w następujących przypadkach:

 1. Za opóźnienie w dotrzymaniu terminu określonego w § 3 ust 3.2 w wysokości 5.000 zł każdy dzień opóźnienia,

 2. Za przekroczenie 14 dniowego terminu określonego w par. 8 ust 8.7 w wysokości 1.000 zł za każdy dzień przekroczenia.

 3. Za przekroczenie 2 dniowego terminu określonego w par. 5 ust 5.1 lit a) w wysokości 1.000 zł za każdy dzień przekroczenia.

 4. Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w par. 4. ust. 4.1.

  1. W przypadku wypowiedzenia/rozwiązania umowy z winy Wykonawcy lub odstąpienia od umowy z powodu okoliczności określonych w ust. 10.3 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w par. 4. ust. 4.1.

  2. Niezależnie od innych postanowień umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

a) w wypadku zaistnienia przerwy w świadczeniu usług wszystkich usług telekomunikacyjnych objętych umową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwającej nie mniej niż 7 kolejnych dni;

b) w przypadku utraty uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej;

c) w wypadku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaniechania uchybień, przy czym przez niewykonanie przedmiotu umowy Strony rozumieją całkowite i nieuzasadnione zaprzestanie świadczenia którejkolwiek z usług określonych w umowie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, a przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Strony rozumieją nieuzasadniony, całkowity brak działań Wykonawcy w celu przywrócenia działania usług objętych umową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

d) jeżeli opóźnienie, o który mowa w § 3 ust. 3.2 przekroczy 7 dni, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

e) Prawo do odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10.3 powyżej. Oświadczenie woli w przedmiocie odstąpienia wymaga uzasadnienia i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

f) Powyższe postanowienia nie uchybiają możliwości rozwiązania przez Strony od umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  1. W przypadku wypowiedzenia/rozwiązania umowy z winy Wykonawcy lub odstąpienia od umowy z powodu okoliczności określonych w ust. 10.3. Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  2. W kwocie wynagrodzenia należnej Wykonawcy do zapłaty zgodnie z dostarczoną miesięczną fakturą VAT, Zamawiający uwzględni potrącenia wynikające z naliczonych kar umownych i należnych upustów, na co Wykonawca wyraża zgodę.

  3. W przypadku, gdy wartość kary umownej nie wystarcza na pokrycie szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, Zamawiający może dochodzić wysokości kar umownych od Wykonawcy na zasadach ogólnych.

  4. Jeśli dojdzie do przedterminowego rozwiązania umowy lub zakończenia okresu umownego, Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia stanu technicznego usług, jakie działały przed rozpoczęciem świadczenia przez niego usług, w szczególności do demontażu na własny koszt wszelkich zainstalowanych urządzeń Wykonawcy, a prace te powinny nastąpić w uzgodnionym przez obie strony terminie z dołożeniem wszelkich starań, aby zminimalizować przerwy w łączności, z zastrzeżeniem sprzętu, co, do którego Zamawiający skorzysta z prawa pierwokupu.

  5. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.

  6. Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.

  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności wynikających z realizacji niniejszej umowy.

  8. Naliczanie kar umownych będzie odbywało się w formie not obciążeniowych.

§ 11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wniesie w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości umowy brutto, tj. kwotę ........................zł (słownie: ...............................................).

  2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego prowadzonego w …………. numer ………………………………...

  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych oraz poręczeniach należy złożyć w kasie Zamawiającego w godzinach od 11.00 do 14.00.

  4. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić zabezpieczenie w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 12 Poufność danych

  1. Strony gwarantują zachowanie poufności danych i zobowiązują się do:

 1. nieujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących Zamawiającego, Wykonawcy i wszystkich aspektów współpracy dotyczących realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej poza podwykonawcami Wykonawcy,

 2. ochrony poufnych informacji uzyskanych w toku realizacji Umowy przy dochowaniu należytej staranności,

 3. zwrócenia lub zniszczenia na pisemne żądanie dokumentów lub innych nośników informacji poufnych pochodzących od obu Stron, wraz z ich kopiami.

  1. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy przed osobami trzecimi wszelkie informacje o Zamawiającym oraz informacje, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem umowy i ma prawo je wykorzystać tylko w celu wykonania przedmiotu umowy.

  2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 12.2 zwalnia Wykonawcę jedynie zgoda Zamawiającego wyrażona w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 12.4 poniżej.

  3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 12.2 nie dotyczy informacji dostępnych publicznie oraz informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. O każdej takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie, pisemnie poinformuje Zamawiającego.

  4. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić każdą osobę działającą na jego zlecenie o obowiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 12.2 – 12.4 oraz jest odpowiedzialny za niezachowanie tajemnicy przez te osoby.

  5. Zobowiązania określone powyżej w ust. 12.2 – 12.5 wiążą Wykonawcę również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.

  6. Strony zobowiązane są do wspólnego ustalenia zakresu i trybu udzielania informacji, które mogą być użyte dla celów marketingowych.

§ 13 Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zapisu § 4, ust. 4.18.

  2. Zmiana warunków wykonania umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

1) w przypadku niewyczerpania kwoty wartości umowy określonej w § 4 ust. 4.1 w czasie trwania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy, polegającej na przedłużeniu umowy o czas niezbędny do wyczerpania kwoty wartości umowy. W takim wypadku wykonawca odpowiednio przedłuży ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

2) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione w świetle rozwoju technologicznego, pod warunkiem, że proponowana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności wiąże się z uzyskaniem produktów lepszej jakości;

3) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami w infrastrukturze IT Zamawiającego, pod warunkiem, że są one konieczne ze względu na dostosowanie zakresu, sposobu lub harmonogramu realizacji umowy do nowych warunków;

4) w przypadku jeżeli z wyników przeprowadzonej kontroli jakości wynika konieczność wprowadzenia zmian, których celem będzie zmiana terminów lub sposobu realizacji umowy, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany będą miały na celu realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli jakości;

5) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

6) w przypadku potrzeby dostosowania terminów wykonania niniejszej umowy do uwarunkowań i otoczenia zewnętrznego, w szczególności konieczności skorelowania początkowego terminu świadczenia usług telekomunikacyjnych z końcem trwania dotychczas wiążącej Zamawiającego umowy, a w szczególności ażeby uniknąć nakładania się na siebie dwóch umów bądź uniknąć przerwy w zapewnieniu Zamawiającemu świadczenia usług telekomunikacyjnych;

7) w przypadku zmiany lokalizacji Zamawiającego na terenie kraju, w celu objęcia nowych lokalizacji dostępem do sieci telefonii komórkowej;

8) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z terminem określonym w umowie - dopuszcza się zmianę terminu końcowego realizacji, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,

9) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie w jakim mogą one wpłynąć na terminowość lub sposób realizacji umowy,

10) zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, które mają wpływ na zakres lub czas trwania umowy,

11) w przypadku, gdy przedmiot oferty Wykonawcy został wycofany z rynku lub zaprzestano jego produkcji, a zaproponowany przez Wykonawcę produkt w wersji wyższej tego producenta posiada funkcjonalność, cechy i parametry produktu nie gorsze od produkty niedostępnego. Powyższe zmiany nie wpłyną na warunki realizacji umowy a wynagrodzenie nie ulegnie zwiększeniu;

12) w przypadku zmiany stawki VAT dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie kwoty VAT i kwoty wynagrodzenia brutto;

13) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dopuszcza się możliwość zmiany tych postanowień umowy, na które zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa ma wpływ;

14) Zamawiający dopuszcza zmiany terminów dla realizacji poszczególnych elementów Zamówienia pod warunkiem przedłużania się trybu uzgodnienia warunków wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Stron lub gdy Wykonawca będzie musiał dokonać zmian wynikających z bieżących uzgodnień z Zamawiającym odnośnie warunków wykonania przedmiotu umowy, wraz z dalszymi skutkami wprowadzenia tych uzgodnień;

15) w przypadku zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

16) w przypadku zmiany sposobu rozliczenia niniejszej umowy;

17) w przypadku zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego, Wykonawcy lub osób będących przedstawicielami Stron

15) Ponadto zmiany dopuszczalne są w następujących okolicznościach: 1. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

 2. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

 3. Jeżeli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Strona powołująca się na powyższe okoliczności jest zobowiązana do pisemnego wykazania przyczyn uzasadniających zmianę umowy zawierającego:

 1. opis zmiany,

 2. uzasadnienie zmiany,

 3. koszt zmiany oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,

 4. czas wykonania zmiany oraz ewentualny wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.  1. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego sąd.

  2. Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do interpretacji umowy.

  3. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność jakiejkolwiek części niniejszej umowy, pozostaje bez wpływu na ważność jej pozostałej części. W takiej sytuacji Strony zastąpią takie postanowienia ważnymi postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.

  4. Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy - Kodeks cywilny.

  5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

  6. Integralną częścią umowy jest Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia


ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

.

Załączniki:Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz Oferty

Załącznik Nr 3 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik Nr 4 - Procedura zgłaszania awarii, reklamacji i czynności do wykonania

Załącznik…………..
Załącznik nr 4

Do Umowy oświadczenie usług nr ……z dniaProcedura zgłaszania awarii, reklamacji i czynności do wykonania©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna