Projekt systemowy pupPobieranie 210,75 Kb.
Data20.03.2018
Rozmiar210,75 Kb.

CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO

11-500 GIŻYCKO UL. WODNA 4 TEL./FAX 0-87-4282276

19-300 EŁK UL. MICKIEWICZA 15 TEL./FAX 0-87-6212960

16-400 SUWAŁKI UL. KOŚCIUSZKI 99 TEL./FAX 0-87-5664805

www.uniwers.prv.pl e-mail: cszuniwers@interia.pl
INFORMACJA O KURSIE
1.Nazwa kursu: kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli w wózkach wyposażonych w te urządzenia

2.Opracowanie kursu: Centrum Szkolenia Zawodowego „UNIWERS” w Giżycku, ul. Wodna 4.

3.Cel kursu: przygotowanie do samodzielnej obsługi wózków widłowych w transporcie wewnątrzzakładowym z wymianą butli gazowych.

4.Warunki stawiane kandydatom:

 • wykształcenie minimum podstawowe,

 • ukończone 18 lat,

 • świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania ww. zawodu.

5.Czas trwania kursu65 godzin

6. Egzaminy:

Egzamin wewnętrzny - wydanie zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli w wózkach wyposażonych w te urządzenia

Egzamin państwowy - wydanie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

CHARAKTERYSTYKA ZAWODOWA ABSOLWENTA KURSU
1.Wiadomości:

Absolwent kursu powinien mieć wiadomości na temat: • dozoru technicznego,

 • budowy wózków różnych typów,

 • zasad działania wózków różnych typów,

 • obowiązujących przepisów bhp,

 • zasad poruszania się po terenie zakładu pracy,

 • przepisów ppoż.,

 • zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

 • bezpiecznej obsługi – wymiany butli gazowych.


2.Umiejętności:

Absolwent kursu powinien posiadać następujące umiejętności: • prawidłowej eksploatacji wózków różnych typów,

 • samodzielnego prowadzenia wózka,

 • wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka,

 • obsługi wózków różnych typów,

 • udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

 • wymiany butli gazowych.


PLAN NAUCZANIA
Lp.

Temat

Ilość godzinteoria

praktyka/

ćwiczenie

Ogólne wiadomości o dozorze technicznym

3


Typy stosowanych wózków jezdniowych

4


Budowa wózka

6


Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami

3

3Czynności operatora w czasie pracy wózkami

4

4Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

2


Wiadomości z zakresu bhp

8


Praktyczna nauka jazdy
20Bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia

2

6
ogółem

32

33

.


OGÓLNE WIADOMOŚCI O DOZORZE TECHNICZNYM
1.Cel nauczania - zapoznanie z wiadomościami na temat dozoru technicznego.
2.Podział materiału nauczania:


Lp.

Temat

Ilość godzin
Ogólne wiadomości o dozorze technicznym

3

ogółem

3


3.Treść materiału nauczania:
1. Ogólne wiadomości o dozorze technicznym:

a) przepisy prawne dotyczące dozoru technicznego,b) struktura organizacyjna i cele dozoru technicznego,

c) formy dozoru technicznego,

d) rodzaje badań technicznych,

e) rodzaje uprawnień i wymagania stawiane kierowcom wózków jezdniowych z napędem silnikowym.


4. Wskazówki metodyczne - zapoznać z przepisami prawnymi dotyczącymi dozoru technicznego oraz eksploatacji wózków. Przedstawić ustawy regulujące zagadnienia.

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
1.Cel nauczania - zapoznanie z typami stosowanych wózków jezdniowych.
2.Podział materiału nauczania:


Lp.

Temat

Ilość godzin
Podział wózków jezdniowych

2Wózki jezdniowe zasilane różnymi rodzajami paliw

2

ogółem

43.Treść materiału nauczania:
1. Podział wózków jezdniowych:

 1. rodzaje wózków,

 2. typy wózków:

 • naładowane,

 • podnośnikowe,

 • unoszące,

 • ciągnikowe,

 • specjalne,

 1. odmiany,

 2. postacie i wielkości znamionowe wg PN-77/M-78100.


2. Wózki jezdniowe zasilane różnymi rodzajami paliw:

 1. wózki jezdniowe z napędem elektrycznym - akumulatorowym zasilane różnymi rodzajami paliw,

 2. wózki jezdniowe z napędem silnikowym zasilane różnymi rodzajami paliw.
 1. Wskazówki metodyczne - zapoznać z rodzajami stosowanych wózków jezdniowych oraz różnicami pomiędzy poszczególnymi ich typami. Główny nacisk położyć na różnice w napędzie wózków oraz wynikającymi stąd konsekwencjami dla obsługujących je osób. W trakcie zajęć przestrzegać zasad przystępności i stopniowania trudności. Dla lepszego przyswojenia materiału zajęcia powinny być ilustrowane modelami, planszami, rysunkami, przezroczami oraz w miarę możliwości nagraniami video.


BUDOWA WÓZKÓW
1.Cel nauczania - zapoznanie z budową wózków różnych typów.
2.Podział materiału nauczania:


Lp.

Temat

Ilość godzin
Zespoły i podzespoły mechaniczne

1Zespoły i podzespoły elektryczne

1Zabezpieczenia, blokady elektryczne, wskaźniki

0,5Wyposażenie stanowiska kierowcy wózków

0,5Urządzenia zabezpieczające, sygnalizacyjne i ostrzegawcze

0,5Urządzenia sygnalizujące pracę

0,5Silnik i jego układy oraz układy przeniesienia napędu

2

ogółem

63.Treść materiału nauczania:


 1. Zespoły i podzespoły mechaniczne:

 1. rama,

 2. osie,

 3. układy przeniesienia momentu pędu,

 4. układy kierownicze,

 5. układy hamulcowe,

 6. układy hydrauliczne,

 7. osprzęt zasadniczy,

 8. osprzęt dodatkowy.
 1. Zespoły i podzespoły elektryczne:

 1. baterie akumulatorów - podstawowe zasady budowy akumulatorów tradycyjnych i rozruchowych,

 2. silniki elektryczne,

 3. odłączniki awaryjne bezpieczeństwa,

 4. układy rozruchowe.
 1. Zabezpieczenia, blokady elektryczne, wskaźniki:

 1. zabezpieczenia elektryczne,

 2. blokady elektryczne,

 3. wskaźnik obciążenia,

 4. wskaźnik skrętu,

 5. wskaźnik ładowania akumulatorów.
 1. Wyposażenie stanowiska kierowcy wózków:

 1. stosowane wyłączniki awaryjne,

 2. stacyjka i jej przeznaczenie,

 3. przełącznik kierunku jazdy,

 4. pedał przyspieszenia jazdy,

 5. wskaźnik położenia koła kierownicy,

 6. wskaźnik naładowania baterii,

 7. wskaźnik masy podnoszonego ładunku,

 8. pozostałe elementy służące do bezpiecznego użytkowania wózka jezdniowego.
 1. Urządzenia zabezpieczające, sygnalizacyjne i ostrzegawcze:

 1. w układach hydraulicznych:

 • zawór bezpieczeństwa,

 • zawory dławiące,

 1. w układach elektrycznych:

 • znaczenie bezpieczników topikowych,

 • uniemożliwienie niezamierzonego ruszania z miejsca,

 • zabezpieczenie przed osobami niepowołanymi.

 1. Urządzenia sygnalizujące pracę:

 1. ciśnienia oleju,

 2. temperatury cieczy w układzie chłodzenia,

 3. poziomu paliwa. 1. Silnik i jego układy oraz układy przenoszenia napędu:

 1. silniki i ich rodzaje,

 2. układy pracy silnika,

 3. układy przenoszenia napędu.


4. Wskazówki metodyczne - znajomość tematów dotyczących budowy wózków należy potraktować jako podbudowę do wykonywania czynności obsługowych. Dla lepszego przyswojenia materiału zajęcia powinny być ilustrowane modelami, planszami, rysunkami, przezroczami oraz w miarę możliwości nagraniami video. W trakcie prowadzonych zajęć przestrzegać należy zasad przystępności i stopniowania trudności. Przy omawianiu tematu należy uwzględniać zagadnienia bezpieczeństwa pracy bez względu na to, iż są omawiane w oddzielnym temacie.

CZYNNOŚCI OPERATORA PRZY OBSŁUDZE WÓZKA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY I PO PRACY Z WÓZKAMI
1.Cel nauczania - zapoznanie z czynnościami operatora przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy i po pracy z wózkami.
2.Podział materiału nauczania:


Lp.

Temat

Ilość godzin
Czynności kontrolne

4Czynności po pracy

2

ogółem

6


3.Treść materiału nauczania:


 1. Czynności kontrolne:

 1. kontrola układów:

 • kierowniczego,

 • hamulcowego,

 • sygnalizacji ostrzegawczej,

 1. sprawdzenie czynności układu manewrowego wraz z osprzętem:

 • mechanizmu podnoszenia,

 • masztu,

 • prowadnic zewnętrznych,

 • prowadnic wewnętrznych,

 • płyty czołowej,

 • zębów wideł,

 1. kontrola stanu naładowania akumulatorów oraz stanu akumulatorów,

 2. kontrola ogumienia, kontrola zamocowania kół,

 3. kontrola działania blokad i zabezpieczeń elektrycznych, 1. oględziny zewnętrzne i kontrola szczelności układów ciśnieniowych.
 1. Czynności po pracy:

 1. uzupełnianie olejów, smarowanie,

 2. uzupełnianie pozostałych płynów,

 3. ładowanie baterii akumulatorów,

 4. uzupełnianie paliwa, wymiana butli z gazem,

 5. czynności związane z dokumentacją pracy wózka - książka obsługi wózka,

 6. pozostałe czynności.
 1. Wskazówki metodyczne - na zajęcia z zakresu obsługi należy położyć szczególny nacisk w celu wdrożenia uczestników szkolenia do prawidłowej eksploatacji wózków. Zajęcia potraktować jako szczególnie ważne i decydujące o teoretycznych umiejętnościach słuchaczy przydatnych w wykonywaniu zawodu. Głębsza znajomość zagadnień teoretycznych pozwoli na lepszą praktyczną obsługę wózków. Dla lepszego przyswojenia materiału zajęcia powinny być ilustrowane modelami, planszami, rysunkami, przezroczami oraz w miarę możliwości nagraniami video. W trakcie prowadzonych zajęć przestrzegać należy zasad przystępności i stopniowania trudności. Przy omawianiu tematu należy uwzględniać zagadnienia bezpieczeństwa pracy bez względu na to, iż są omawiane w oddzielnym temacie.CZYNNOŚCI OPERATORA W CZASIE PRACY WÓZKAMI
1.Cel nauczania - zapoznanie z czynnościami operatora w czasie pracy wózkami.
2.Podział materiału nauczania:


Lp.

Temat

Ilość godzin
Prawidłowe obciążenie wózka

1Praca mechanizmem podnoszenia z różnym osprzętem

1Jazda wózkiem

3Wysokie składowanie materiałów

1Bieżąca kontrola podzespołów wózka

1Obserwacja wskaźników

1

ogółem

8

3.Treść materiału nauczania:


 1. Prawidłowe obciążenie wózka:

 1. rozłożenie ładunku,

 2. transport i manewry z elementami o nietypowych gabarytach.
 1. Praca mechanizmem podnoszenia z różnym osprzętem:

 1. załadunek,

 2. wyładunek,

 3. transport,

 4. sterowanie.
 1. Jazda wózkiem:

 1. w zależności od wielkości, masy i rodzaju ładunku,

 2. w zależności od stanu nawierzchni drogi i jej nachylenia,

 3. w zależności od warunków pogodowych,

 4. praca w pomieszczeniach zamkniętych.
 1. Wysokie składowanie materiałów.
 1. Bieżąca kontrola podzespołów wózka w czasie pracy.
 1. Obserwacja wskaźników.
 1. Wskazówki metodyczne - podobnie jak w poprzednim wypadku na zajęcia z zakresu obsługi należy położyć szczególny nacisk w celu wdrożenia uczestników szkolenia do prawidłowej eksploatacji wózków. Zajęcia potraktować jako szczególnie ważne i decydujące o teoretycznych umiejętnościach słuchaczy przydatnych w wykonywaniu zawodu. Głębsza znajomość zagadnień teoretycznych pozwoli na lepszą praktyczną obsługę wózków. Dla lepszego przyswojenia materiału zajęcia powinny być ilustrowane modelami, planszami, rysunkami, przezroczami oraz w miarę możliwości nagraniami video. W trakcie prowadzonych zajęć przestrzegać należy zasad przystępności i stopniowania trudności. Przy omawianiu tematu należy uwzględniać zagadnienia bezpieczeństwa pracy bez względu na to, iż są omawiane w oddzielnym temacie.WIADOMOŚCI Z ZAKRESU ŁADUNKOZNAWSTWA
1.Cel nauczania - zapoznanie z pojęciami z zakresu ładunkoznawstwa.
2.Podział materiału nauczania:Lp.

Temat

Ilość godzin
Podstawowe pojęcia z zakresu ładunkoznawstwa

1Oznakowanie

1

ogółem

23.Treść materiału nauczania:


 1. Podstawowe pojęcia z zakresu ładunkoznawstwa:

 1. jednostki ładunkowe:

 • palety,

 • kontenery,

 • pakiety,

 1. składowanie i układanie,

 2. zagospodarowanie przestrzeni magazynowej,

 3. podstawowe systemy magazynowania:

 • regałowy,

 • grupowy,

 • blokowy,

 • wolnych miejsc,

 1. efekty paletyzacji,

 2. dobór wózka jezdniowego do ładunku lub budowli magazynowych,

 3. udźwig, nośność, siła uciągu,

 4. stabilność, stateczność.
 1. Oznakowanie:

 1. oznakowanie znakami manipulacyjnymi,

 2. oznakowanie znakami ostrzegawczymi.


4.Wskazówki metodyczne - zajęcia z zakresu ładunkoznawstwa mają charakter uzupełniający, powinny zapoznać z pojęciami wykorzystywanymi w pracy kierowcy wózków jezdniowych. Natomiast zagadnienia z zakresu oznakowania spełniają funkcję informacyjną i powinny opierać się na wiedzy słuchaczy, stanowić jej dopełnienie. Dla lepszego przyswojenia materiału zajęcia powinny być ilustrowane modelami, planszami, rysunkami, przezroczami oraz w miarę możliwości nagraniami video. W trakcie prowadzonych zajęć przestrzegać

należy zasady przystępności i stopniowania trudności. Przy omawianiu tematu należy uwzględniać zagadnienia bezpieczeństwa pracy bez względu na to, iż są omawiane w oddzielnym temacie.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP
1.Cel nauczania - zapoznanie z zasadami bhp przy obsłudze wózków.
2.Podział materiału nauczania:


Lp.

Temat

Ilość godzin
Zagrożenia wynikające ze stosowania różnych rodzajów zasilania

1Zagrożenie pożarowe i wybuchowe

1,5Transport towarów niebezpiecznych

1Bezpieczeństwo przy pracy wózkami

1Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego

1Instrukcja obsługi wózków

1Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

1,5

ogółem

8


3.Treść materiału nauczania:


 1. Zagrożenia wynikające ze stosowania różnych rodzajów zasilania:

 1. paliwo,

 2. akumulatory,

 3. spaliny.
 1. Zagrożenie pożarowe i wybuchowe:

 1. środki gaśnicze,

 2. drogi pożarowe,

 3. obowiązki pracownika w chwili powstania pożaru.
 1. Transport towarów niebezpiecznych.
 1. Bezpieczeństwo przy pracy wózkami:

 1. wpływ stateczności i stabilności wózków na bezpieczeństwo,

 2. bezpieczne hamowanie, manewrowanie, stertowanie pojemników,

 3. ładowanie ramp, praca wózkami na samochodach, wagonach, itp.,

 4. wjazdy na stropy, windy, mosty,

 5. bezpieczne poruszanie się wózkami w zakładzie po drogach i w pomieszczeniach zamkniętych
 1. Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego:

 1. obowiązujące znaki informacyjne, nakazu i zakazu występujące na terenie zakładu pracy,

 2. wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego.
 1. Instrukcja obsługi wózków.
 1. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej:

 1. udzielanie pierwszej pomocy w przypadku:

 • oparzeń,

 • porażenia prądem elektrycznym,

 • złamaniu,

 • skaleczeniu,

 • zatruciu tlenkiem węgla,

 1. wykonywanie podstawowych czynności z zakresu pierwszej pomocy:

 • sztuczne oddychanie,

 • unieruchamianie kończyn,

 • zakładanie opatrunków.
 1. Wskazówki metodyczne - zagadnienia bhp powinny być uwzględniane przy omawianiu wszystkich tematów, jednak w tym temacie należy je usystematyzować i szczególnie uczulić na uczestników kursu na zachowanie zasad i przepisów bhp w czasie pracy. Niezbędne jest przewidzenie czasu na zadawanie pytań przez słuchaczy, udzielanie odpowiedzi a nawet grupową dyskusję. W toku wykładów należy położyć szczególny nacisk na przedstawienie mechanizmu prowadzącego do powstawania wypadków przy pracy oraz ukazania wszystkich jego przyczyn. Konieczne jest posługiwanie się schematami i graficznym przedstawieniem różnych struktur przyczynowo-skutkowych. Przykłady wypadków przy pracy powinny być tak dobierane, aby wykazać różnorodny przebieg i przyczyny każdego z nich. Zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej powinny przebiegać z czynnym udziałem słuchaczy. Każdy z uczestników szkolenia powinien samodzielnie wykonywać poszczególne czynności pod czułym okiem prowadzącego zajęcia. Należy wskazywać popełniane błędy i omawiać je w szerszym gronie tak, aby inni uczestnicy również nie popełniali takich błędów w przyszłości. Dla lepszego przyswojenia materiału zajęcia powinny być ilustrowane modelami, planszami, rysunkami, przezroczami oraz w miarę możliwości nagraniami video.


PRAKTYCZNA NAUKA JAZDY
1.Cel nauczania - praktyczna nauka jazdy wózkami różnego typu.

2.Podział materiału nauczania:


Lp.

Temat

Ilość godzin
Praktyczna nauka jazdy

20

ogółem

203.Treść materiału nauczania:


 1. Praktyczna nauka jazdy:

 1. instruktaż stanowiskowy:

 • zapoznanie z urządzeniami do uruchamiania wózka i kierowania nim,

 • manewrowanie osprzętem roboczym,

 • zapoznanie z trasą jazdy wózkiem,

 • zapoznanie z zakresem manewrowania oraz czynnościami z tym związanymi,

 1. ćwiczenia w posługiwaniu się urządzeniami do kierowania i sterowania wózkiem na unieruchomionym wózku,

 2. jazda bez ładunku,

 3. podjazd pod ładunek,

 4. podjęcie ładunku,

 5. rozładunek ładunku,

 6. stopniowe zwiększanie ilości wykonywanych manewrów osprzętem,

 7. jazda z ładunkiem,

 8. manewry wózkami widłowymi:

 • jazda do przodu,

 • jazda do tyłu,

 • ustawianie pod skosem,

 • układanie palet,

 • piętrzenie palet,

 1. postój wózka,

 2. czynności obsługowe wykonywane przed pracami manewrowymi i po pracy,

 3. schemat praktycznej nauki jazdy wózkiem:

 • podjechać wózkiem najbliżej do ładunku - maszt odchylony do tyłu, widły uniesione na 300 mm od jezdni,

 • maszt ustawić tak, aby dolna powierzchnia wideł była równoległa do jezdni - widły opuścić na wysokość umożliwiającą wsunięcie ich pod ładunek,

 • podjechać do ładunku i wsunąć widły,

 • unieść ładunek na 300 mm ponad jezdnią, • przechylić maszt do tyłu, w tym położeniu przejechać do miejsca składowania,

 • podjechać najbliżej sterty,

 • unieść widły z ładunkiem powyżej sterty,

 • podjechać tak, aby widły znalazły się ponad stertą,

 • maszt przechylić do przodu, ustawić widły w położeniu pionowym,

 • widły opuścić tak, aby ładunek pewnie spoczął na stercie,

 • maszt przechylić do tyłu,

 • opuścić widły na wysokość 300 mm od jezdni. 1. Wskazówki metodyczne - jazdy w terenie mają na celu wyrobienie u uczestników kursu prawidłowych nawyków przy obsłudze i eksploatacji wózków jezdniowych oraz przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących transportu wewnątrzzakładowego. Podczas ćwiczeń praktycznych należy zwrócić uwagę na prawidłowe zachowanie kierowcy podczas jazdy, a zwłaszcza manewrowania wózkami z wykorzystaniem różnego rodzaju osprzętu. W trakcie ćwiczeń systematycznie zwiększać stopień trudności przy manewrach, mianowicie: utrudniony dojazd do ładunku (mała ilość miejsca do jazdy), ładunek ustawiony na różnych wysokościach - co wymusza zwiększoną precyzję manewrów. Wykonywać

ćwiczenia w jeździe do przodu i do tyłu. Bezwzględnie wymagać, aby manewry były wykonywane prawidłowo, aż do wyrobienia nawyków, np. obserwacja drogi w realizowanym kierunku jazdy przód lub tył, każdorazowe używanie hamulca postojowego przy pobieraniu ładunku, korzystanie z sygnalizacji. Ćwiczenia należy wykonywać wielokrotnie, aż do opanowania tej umiejętności. Błędy kursantów instruktor powinien korygować natychmiast, a w razie potrzeby samemu zademonstrować prawidłowy manewr. Po zakończonych ćwiczeniach należy je z kursantami omówić i ocenić.

BEZPIECZNA OBSŁUGA – WYMIANA BUTLI GAZOWYCH W WÓZKACH WYPOSAZONYCH W TE URZĄDZENIA
1.Cel nauczania - praktyczna nauka jazdy wózkami różnego typu.

2.Podział materiału nauczania:


Lp.

Temat

Ilość godzin


1.

Bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia

8

ogółem

83.Treść materiału nauczania:
1. Bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia:

a) przygotowanie kierowcy do wykonania czynności związanych z wymianą butli,

b) pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem poszczególnych czynności i szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne,

c) próbne wykonanie wymiany butli przez kierowcę wózka pod nadzorem instruktora,

d) samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora,e) omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kierowcę.
4.Wskazówki metodyczne – zajęcia z wymiany butli należy przeprowadzić na placu manewrowym, na którym będzie się odbywała praktyczna nauka jazdy. Pierwsza część zajęć polega na pokazie przez osobę prowadzącą poszczególnych czynności wykonywanych podczas wymiany butli. W drugiej części każdy z uczestników indywidualnie przy asyście instruktora samodzielnie wymienia butle. Podczas omawiania zagadnień teoretycznych zwrócić uwagę na istotę przestrzegania bhp przy wykonywanych czynnościach.

WYKAZ LITERATURY

  1. Dokumentacja techniczno - ruchowa wózków.

  2. Biskupski W., Wróblewski B., Kierowca wózków jezdniowych napędzanych M-148.

  3. Buczek M., Kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych.

  4. Partyka J., Podstawy elektrotechniki.

  5. Polański A., Mechanizacja wewnętrznego transportu.

  6. Sprzęt do paletyzacji - informator handlowy.

  7. Teski S., Wróblewski E., Ochrona pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowy

  8. Teski T., Techniczno - eksploatacyjny poradnik mechanizacji prac ładunkowych w transporcie.

  9. Polskie normy i branżowe normy:

PN-78/N-78035, PN-68/N-78040, PN-81/M-78411, PN-74/M-78041, PN-75/M-78041, PN-82/M-78043, PN-92/M-78044, PN-77/M-78100, PN-77/M-78105, PN-86/M-78103, PN-73/M-78104, PN-83/M-78108, PN-79/M-78410, PN-82/M-78412, PN-82/M-78413, PN-76/M-78415, PN-73/M-78431, PN-89/M-78311, PN-66/M-78102, BN- 71/2180-01, BN-71/2180-03, BN-77/2187-02.

WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

  1. Plansze i tablice z zakresu omawianych zagadnień.

  2. Prezentacje multimedialne.

  3. Foliogramy.

Centrum Szkolenia Zawodowego

UNIWERS

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna