Projekt SylabusaPobieranie 36,26 Kb.
Data29.12.2017
Rozmiar36,26 Kb.

Sylabus

A. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa

Komentarz

Nazwa przedmiotu

Przetwórstwo żywności

Kierunek studiów

Dietetyka

Jednostka prowadząca

Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka

Kierownik jednostki

dr hab. n. med Ewa Stachowska prof.nadzw. PUM

Osoba/y prowadzące

Prof. dr hab. Henryk Jeleń

Cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany

Rok akademicki 2010/2011, semestr zimowy.

Przyporządkowanie do grupy przedmiotów

Przedmiot ogólny

Skrócony opis przedmiotu

Zapoznanie z podstawową wiedzą nt. przetwórstwa żywności, jej pakowania i przechowywania oraz regulacjami w przemyśle spożywczym.

Forma zajęć dydaktycznych • wykłady 55 godz.

 • seminaria 15 godz.
Metody dydaktyczne

Wykład informacyjny, pogadanka, dyskusja, seminarium, prelekcje, pokaz z objaśnieniem, metoda sytuacyjna, burza mózgów

Pełny opis przedmiotu /cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu

Podstawy przetwórstwa żywności. Operacje mechaniczne. Rozdzielanie i zagęszczanie. Procesy fizyczne i fizykochemiczne. Procesy chemiczne w przetwórstwie. Procesy biotechnologiczne. Procesy niekonwencjonalne. Operacje termiczne. Utrwalanie żywności. Dodatki funkcjonalne. Pakowanie żywności. Przechowywanie i transport żywności. Celem jest przekazanie zintegrowanej wiedzy nt przetwórstwa żywności oraz jej pakowania i przechowywania, kontroli procesów produkcyjnych, Systemem Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz regulacjami w przemyśle spożywczym, etykietowaniem żywności oraz przetwórstwem wybranych grup żywności.


Wymagania wstępne


Brak

Wykaz uzyskanych umiejętności / Efekty uczenia się

Student zna sposoby przetwórstwa różnych grup żywności. Jest świadomy zmian biochemicznych i mikrobiologicznych zachodzących w składnikach żywności. Poznał procesy przetwarzania żywności oraz składniki dodawane do żywności w celu jej przetworzenia. Zna sposoby pakowania i przechowywania żywności., umie etykietować żywność, zna zasady HACCP, regulacje w przemyśle spożywczym oraz zasady kontroli procesów produkcyjnych.

Punkty ECTS

3 ECTS

Metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz ocena co najmniej 3,0 uzyskana z zaliczenia końcowego.

Sposób i forma zaliczenia


Zaliczenie na ocenę

Forma: pisemnaRodzaj przedmiotu

- przedmiot ogólny

- I stopień, II roku studiów- studia stacjonarne

Sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot jest realizowany w sali dydaktycznej

Język wykładowy

Polski

Literatura


Literatura podstawowa:

 1. Pijanowski J., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A: Ogólna Technologia Żywności, WNT Warszawa, 1997

 2. Fellows P. J. (Ed.): Food Processing Technology. Principles and Practice. CRC Press, Boca Raton, 2009

 3. Ramaswamy H., Marcotte M: Food Processing. Principles and Applications. Taylor and Francis, Boca Raton, 2006

 4. Potter N.N., Hotchkiss J.H.: Food Science. Fifth Edition. Springer, 1998

B1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Nazwa

Komentarz

Nazwiska i imiona wykładowców, stopień naukowy

Prof. dr hab. Henryk Jeleń

Forma zajęć dydaktycznych

Wykłady

Cele dydaktyczne wynikające z realizacji wykładów

Celem jest przekazanie zintegrowanej wiedzy nt przetwórstwa żywności oraz jej pakowania i przechowywania

Efekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu

Student zna podstawowe zasady przetwórstwa żywności. Jest świadomy zmian biochemicznych i mikrobiologicznych zachodzących w składnikach żywności. Poznał procesy przetwarzania żywności oraz składniki dodawane do żywności w celu jej przetworzenia. Zna sposoby pakowania i przechowywania żywności.

Metody i kryteria oceniania dla danej formy dydaktycznej zajęć
Zakres tematów

 1. Podstawy przetwórstwa żywności

 • Przetwórstwo i technologia żywności – wstęp

 • Składniki żywności - właściwości chemiczne, fizyczne, biochemiczne

 1. Podstawy przetwórstwa żywności

 • Bezpieczeństwo żywności – zmiany mikrobiologiczne

 • Bezpieczeństwo żywności – zmiany biochemiczne

 • Przydatność do spożycia, przetwarzanie, utrwalanie

 1. Operacje mechaniczne

 • Przygotowanie surowców

 • Rozdrabnianie

 • Mieszanie

 1. Rozdzielanie i zagęszczanie

 • Wirowanie, filtrowanie

 • Ekstrakcja

 • Procesy membranowe

 1. Procesy fizyczne i fizykochemiczne

 • Krystalizacja, sorpcja

 • Emulsje

 • Napromieniowanie żywności

 1. Procesy chemiczne w przetwórstwie

 • Hydroliza w przemyśle spożywczym

 • Uwodornienie tłuszczów

 • Modyfikacje skrobi

 1. Procesy biotechnologiczne

 1. Procesy niekonwencjonalne

 • Procesy wysokociśnieniowe

 • Żywność mało przetworzona

 • Żywność mało przetworzona

 1. Operacje termiczne

 1. Operacje termiczne

 • Odparowywanie i destylacja

 • Ekstruzja

 • Ekstruzja

 1. Operacje termiczne

 • Suszenie

 • Chłodzenie

 • Mrożenie, liofilizacja

 1. Utrwalanie żywności

 • Metody osmoaktywne

 • Metody chemiczne

 • Metody skojarzone

 1. Dodatki funkcjonalne

 • Klasyfikacja dodatków

 • Dodatki wpływające na strukturę

 • Dodatki wpływające na właściwości sensoryczne

 1. Pakowanie żywności

 1. Przechowywanie i transport żywności

 • Zamykanie, składowanie produktów

 • Przechowywanie nieutrwalonych produktów

 • Przechowywanie utrwalonych produktów

Metody dydaktyczne

Wykład informacyjny


B2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Nazwa

Komentarz

Nazwisko i imię wykładowcy, stopień naukowy

Prof. dr hab. Henryk Jeleń

Forma zajęć dydaktycznych

seminaria

Cele dydaktyczne wynikające z realizacji seminariów

Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą kontroli procesów produkcyjnych, Systemem Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz regulacjami w przemyśle spożywczym, etykietowaniem żywności oraz przetwórstwem wybranych grup żywności.

Efekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu

Student zna sposoby przetwórstwa różnych grup żywności, umie etykietować żywność, zna zasady HACCP, regulacje w przemyśle spożywczym oraz poznał zasady kontroli procesów produkcyjnych.

Metody i kryteria oceniania dla danej formy dydaktycznej zajęć

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz średnia z kolokwiów minimum 3,0.

Zakres tematów

Semestr zimowy:

 1. Kontrola procesów produkcyjnych

 2. Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

 3. HACCP

 4. Regulacje w przemyśle spożywczym

 5. Etykietowanie żywności

 6. Produkty mleczne i mleko

 7. Produkty mięsne, jaja, drób

 8. Oleje i tłuszcze

 9. Produkty zbożowe

 10. Warzywa i owoce

 11. Napoje

 12. Produkty cukiernicze

Metody dydaktyczne

Prelekcja, pogadanka, dyskusja,
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna