Projekt profilaktyki dla dzieci I młodzieży z problemem alkoholowym pochodzących z rodzin patologicznychPobieranie 62,01 Kb.
Data29.10.2017
Rozmiar62,01 Kb.

PROJEKT PROFILAKTYKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM POCHODZĄCYCH Z  RODZIN  PATOLOGICZNYCH
1. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Dobra profilaktyka jest najskuteczniejszym, najtańszym i najbardziej humanitarnym sposobem rozwiązywania problemów alkoholowych czy innych nałogów tj. narkomanii, lekomanii .

Skuteczność polega na działaniu odpowiednio skierowanym na jednostkę, przy czym niezmiernie istotną rzeczą jest by dobrze znać drugiego człowieka, względem którego owa profilaktyka ma być zastosowana.
Programy profilaktyczne winne być przede wszystkim w szkołach poprzez programy edukacyjne i wychowawcze a także zaangażowanie rodziców.

Programy edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień dzielisię na IV grupy:


Pierwszym jest program pozdrowotny który zakłada skuteczne koncentrowanie się głównie na  zdrowiu. Tu powinno się wyklarować pozytywna postawa względem własnego zdrowia, dbanie o samopoczucie i o dobrą kondycję psychiczną.

Programy profilaktyczne winne być ukierunkowane na wybór i uczenie się odmawiania.
Programy skoncentrowane są na wspieraniu rozwoju ucznia, mają go wzmocnić, pomóc podejmować rozsądne decyzje dotyczące środków psychoaktywnych.

Programy skoncentrowane są na substancjach psychoaktywnych dając wyczerpujące informacje o środkach i skutkach działania.


Ten projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych dotkniętych problemem alkoholowym ,który wywołuje niedostosowanie społeczne w najbliższym otoczeniu jakim jest dom rodzinny.


W projekcie proponuje bloki tematyczne na temat profilaktyki alkoholizmu poprzez które można w różnoraki sposób oddziaływać w środowisku rodzinnym czy koleżeńskim.

Cel główny : wspomaganie rozwoju osobowości dzieci i młodzieży w maksymalnym stopniu (pomimo istnienia alkoholizmu w domu rodzinnym )

Cel szczegółowy: przeciwdziałanie agresji, ukazanie wzoru rodziny, komunikacja w grupie, promocja zdrowego stylu życia.

Zadania: przeciwdziałanie uzależnieniom, przeciwdziałanie braku wzajemnego nieposzanowania, wyrabianie nawyków kultury osobistej, dbanie o własne zdrowie.

Forma realizacji : pogadanki z psychologiem na temat szkodliwości, skutków ubocznych alkoholu, rozmowy indywidualne, rozmowy z księdzem,  konkurs plastyczny pt. alkohol.

Szczególną uwagę pragnę poświęcić dzieci i młodzieży, które ze względu na młody wiek, kształtowanie się osobowości winne otrzymać prawidłowe wzorce, model godny do naśladowania.


 Ze względu dysfunkcje rodziny w której występuje alkohol zatraca się ideał i model prawidłowej funkcji rodziny.
2. Wyjaśnienie pojęć

Pierwszym i najważniejszym pojęciem jest alkoholizm. Alkoholizm łatwo rozwija się u osób z obniżoną kontrolą i samokontrolą, oraz to ,że osoba posiada tendencje do stosowania mechanizmów obronnych, pozornych, niedojrzałych. U podstaw alkoholizmu leżą nie do końca rozwiązane problemy osobowości.


 
Alkoholizm w aspekcie psychologiczno – społecznym może być uważany jako objaw niedostosowania społecznego.
Alkoholizm  w aspekcie klinicznym  jest zaburzeniem psychofizycznym, jest chorobą. Objawu alkoholizmu są sklasyfikowane a symptomy i synonimy szeroko opisane w
literaturze. Obecne badania biomedyczne nad alkoholizmem koncentrują się nad biogenetycznymi uwarunkowaniami.

Badaniami objęte zostaną dzieci i młodzież z rodzin patologicznych.

„Dziecko ” - to jednostka ludzka od jej narodzin do okresu dojrzewania.
„Młodzież ”- to społeczność demograficzna, kategoria osobników pozostające w stadium pomiędzy okresem dzieciństwa, dorastania a dorosłością.
„Rodzina patologiczna ”- to taka w której istnieją dysfunkcje, niedomagania w zakresie pełnienia obowiązków względem domowników.

     
3. Problemy badawcze


               Mówiąc o problemach badawczych ma się na myśli nie każde pytanie jakie może postawić sobie człowiek.


S. Nowak twierdzi , że „problem badawczy to tyle co pewne pytanie lub zestaw pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie ” .

Problem badawczy lub zespół problemów badawczych wyznacza dalszy proces myślowy w fazie koncepcji, stanowią podstawę tworzenia hipotez.


Według T. Kotarbińskiego „hipotezą nazywa się wszelkie twierdzenia częściowo tylko uzasadnione, przeto także wszelki domył, za pomocą którego tłumaczymy dane faktyczne, a więc też i domysł w postaci uogólnienia, osiągniętego(...) na podstawie danych wyjściowych ” .

Główny problem badawczy tej pracy dotyczy profilaktyki dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym pochodzących z rodziny patologicznej.

Problemy szczegółowe na które chcę znaleźć odpowiedź zawarte są w następujących pytaniach :
-czy dzieci i młodzież rozumie pojęcie alkoholizm ?
-czy młodzież zdaję sobie sprawę z zagrożeń wynikających z picia alkoholu?
-jakie są skutki picia alkoholu?
-dlaczego młodzi piją?
-jak określają problem alkoholu dzieci i młodzież które bezpośrednio stykają się z alkoholizmem w domu rodzinnym ?
-w jaki sposób można wspierać abstynęcję dzieci i młodzieży?

4. Zmienne i wskaźniki


Według M. Łobockiego „ poprzez zmienne niezależne rozumie się pewne czynniki podlegające wyraźnym wpływom ze strony zmiennych zależnych ”.


 
Zdaniem W. Dutkiewicza „ zmienna to czynnik  który dla dwóch przynajmniej przedmiotów z tego uniwersum przybiera różne wartości liczbowe, przy czym czynnik dychotomiczny przybiera dokładnie dwie wartości ”.
Wielkość zmiennych wymaga poszukiwania odpowiednich a zarazem zróżnicowanych pod względem jakościowym wskaźników.

Jak pisze W. Dutkiewicz „ wskaźnikiem jakiegoś zjawiska Z nazywać będziemy takie zjawisko W którego zaobserwowanie pozwoli nam (w sposób bezwyjątkowy lub z określonym, lub choćby z wyższym od przeciętnego prawdopodobieństwem) określić, iż zaszło zjawisko Z  ”.

ZMIENNE NIEZALEŻNE WSKAŹNIKI
1. środowisko pochodzenia Wyniki uzyskane na podstawie ankiety dla dzieci i młodzieży
2. sytuacja materialna rodziny   wyniki uzyskane na podstawie ankiety
3. czy dziecko ma dostęp do alkoholu wyniki uzyskane na podstawie ankiety
4. czy rodzice nadużywają alkohol wyniki uzyskane na podstawie ankiety według następujących kryteriów: nigdy, rzadko” od święta ”, często , codziennie
5. charakter relacji między dzieckiem a jego rodzicami Wyniki uzyskane na podstawie ankiety dla dzieci i młodzieży
ZMIENNE ZALEŻNE WSKAŹNIKI
Poziom wiedzy na temat alkoholu Wyniki uzyskane na podstawie ankiety własnej
Profilaktyka alkoholizmu w szkole Wskaźniki zgodne z zastosowaniem kwestionariusza ankiety
Czy rodzice rozmawiają w domu na temat alkoholu? sondaż
Czy rodzice „wspomagają” abstynecję dziecka Wyniki uzyskane na podstawie ankiety własnej.

5. METODY, NARZĘDZIA, TECHNIKI BADAWCZE


Metoda jak mówi Kamiński to „ zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących jak najogólniej całość postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego ”.

M. Łobocki twierdzi, że metody „ są z reguły pewnym ogólnym systemem reguł, dotyczących organizowania określonej działalności badawczej tj. szeregu operacji poznawczych i praktycznych kolejności ich zastosowania jak również specjalnych środków i działań skierowanych z góry na założony cel badawczy ”.

Natomiast techniką badawczą nazywać będziemy „ sposoby zbierania materiału oparte na starannie opracowanych dyrektywach (dokładnych, jasnych, ścisłych )weryfikowanych w
badaniach różnych nauk społecznych .

Narzędziami badawczymi są przedmioty służące do zbierania informacji. W niniejszej pracy wykorzystana zostanie ankieta, dzięki której zgromadzę wiedzę na temat alkoholu ,


profilaktyki .

                


6. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY I TERENU BADAŃ

Badania zamierzam przeprowadzić 01. 06. 2002 podczas trwania


imprezy pod hasłem ”NIE PIJĘ ” która odbędzie się w Dniu
Dziecka na Rynku Głównym w Zamościu. Organizatorzy spodziewają
się około 300 osób .

 Bibliografia


1. M.Łobocki ; „ Metody badań pedagogicznych ” ; Warszawa 1982; PWN


2. T. Pilch ;  „Zasady badań pedagogicznych ” ; Warszawa 1997      Fundacja Innowacja
3. W.Dutkiewicz ; „Praca magisterska z pedagogiki – przewodnik metodyczny ;  Kielce 1994
4. S.Nowak ; „Metodologia badań społecznych ” ; Warszawa 1985
5 .M.Dziewiecki ; „Nowoczesna profilaktyka uzależnień ; Kraków 2000

6. Encyklopedia Pedagogiczna –  pod. red. W.Pomykało ; Warszawa 1985 ; PWN


x60©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna