Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3Pobieranie 0,64 Mb.
Strona1/8
Data11.11.2017
Rozmiar0,64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Grupa 8

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie nr A120-211-97/13/PJ

SZCZEGÓŁOWY OPIS FUNKCJONALNOŚCI

do postępowania o zamówienie publiczne na:kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz z rozwiązaniem klasy Business Intelligence opartym na hurtowni danych.

Słownik:

UG – Uniwersytet Gdański

KP – Kasa Pożyczkowa

ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

ZNP – Związek Nauczycielstwa Polskiego

NSZZ „Solidarność” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy

PUP – Powiatowy Urząd Pracy

DZPM – Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi

NCN – Narodowe Centrum Nauki

NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

MN i SW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

US – Urząd Skarbowy

GUS – Główny Urząd Statystyczny

Jednostka organizacyjna – jednostka zgodna z obowiązującym schematem organizacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego

Jednostka budżetowa – jednostka na poziomie, której tworzony jest budżet

Jednostka kontrolingowa – produkt, usługa, zadanie, projekt, kierunek

MPK – miejsce powstawania kosztów

Rok budżetowy – rok kalendarzowy

FP – Fundusz Pracy

Rb-WS – Sprawozdanie z zakresu klasyfikacji wydatków strukturalnych

FAST – Uniwersytecki System Obsługi Studentów, stworzony i rozwijany przez Ośrodek Informatyczny Uniwersytetu Gdańskiego


 1. OBSZAR KADRY-PŁACE  1. Wymagania ogólne

Obszar Kadry-Płace musi obejmować całość zagadnień związanych z zatrudnieniem oraz wypłatą wynagrodzeń pracowników i osób spoza Uczelni. Jednocześnie musi być narzędziem wspomagającym wszystkie czynności kadrowo-płacowe, począwszy od przyjęcia pracownika do pracy, poprzez przebieg jego zatrudnienia aż po rozwiązanie stosunku pracy.

Obszar Kadry-Płace musi funkcjonować w oparciu o ujednolicone i usystematyzowane słowniki (istniejące i tworzone) w zakresie m.in. jednostek organizacyjnych, form rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy, urlopów, adresów terytorialnych, stanowisk, specjalności, grup i podgrup pracowniczych, składników wynagrodzeń , różnego rodzaju dodatków. Ponadto obszar ten musi przechowywać dane o byłych pracownikach (zgodnie z wymogami prawnymi) oraz emerytach UG (na potrzeby np. wypłacania świadczeń socjalnych).Działanie modułu Kadry-Płace jest regulowane przepisami prawa powszechnie obowiązującego:

 1. Ustawami :

 1. Prawo o Szkolnictwie Wyższym

 2. Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

 3. Ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

 1. Ustawami Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny

 2. Ustawą o Ochronie Danych Osobowych

 3. Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 4. Ustawą o finansach publicznych

 5. Ustawą o zamówieniach publicznych

 6. Ustawą o rachunkowości

 7. Ustawą o prawie bankowym

 8. Ustawami o podatku dochodowym od osób fizycznych

 9. Ustawa Ordynacja podatkową

 10. Ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników.

 11. Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych

 12. Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 13. Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 14. Ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych

 15. Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 16. Ustawa o świadczeniach rodzinnych

 17. Ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

 18. Ustawą o emeryturach i rentach z FUS

 19. Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 20. Ustawą o orderach i odznaczeniach.

 1. Rozporządzeniami do ustaw m in.

 1. rozporządzeniem MNiSW w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

 2. rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 3. rozporządzeniem MNiSW w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz o nadanie tytułu profesora

 4. rozporządzenie MNiSW w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

 5. rozporządzeniem MNiSW w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

 6. rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

 7. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników Uczelni Publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania

 8. rozporządzeniem MNiSW w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich.

 9. rozporządzeniem urlopowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 10. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

 11. Rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób.

 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy.

 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 2.09.1997 r. w sprawie służby BHP.

 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

 15. Zarządzenie nr 37 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 października 1983r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu nauki, szkolnictwa wyższego i techniki. Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski.

 16. Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

 17. Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczenia i sposobu noszenia

 1. Umowami międzynarodowymi o unikaniu podwójnego opodatkowania

 2. Dyrektywami i decyzjami unijnymi

Obszar Kadry-Płace musi być zgodny z powyższymi przepisami w swym działaniu operacyjnym i umożliwiać generowanie raportów i sprawozdań wynikających z tych przepisów.

Wraz ze zmianą przepisów dostawca systemu musi zapewnić aktualizację systemu w terminie uzgodnionym z UG , tak aby obsługiwane funkcje były w pełni zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

W UG pracowników dzieli się na dwie podstawowe grupy: nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Stosunek pracy nawiązywany jest w Uczelni nie tylko na podstawie kodeksu pracy, ale także na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym (umowa o pracę, powołanie, mianowanie).W zakresie modułu Kadry-Płace system musi zapewniać co najmniej niżej wymienione funkcjonalności.

  1. Wymagania wspólne   1. Struktura i słowniki
    1. System musi zapewnić aby wszystkie rekordy pracowników UG, emerytowanych i byłych pracowników UG, studentów i doktorantów oraz osób wykonujących pracę w ramach umów cywilnoprawnych i innych były gromadzone w jednej bazie danych.

    2. System musi zapewnić możliwość zatrudnienia jednej osoby

 1. w wielu jednostkach organizacyjnych,

 2. na kilku etatach w różnych jednostkach organizacyjnych lub w jednej jednostce organizacyjnej,

 3. na podstawie różnych form zatrudnienia w jednej jednostce organizacyjnej lub w wielu jednostkach organizacyjnych.    1. System musi zapewnić aby byli pracownicy UG oraz niepracujący emeryci UG byli zablokowani dla cyklicznych wypłat wynagrodzeń w obszarze Kadry-Płace .

    2. System musi zapewnić możliwość różnego rodzaju wypłat m.in.:

świadczeń socjalnych, zwrot składek ZUS, „13”-tki, wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych dla byłych pracowników UG oraz niepracujących emerytów.

    1. System musi zapewnić możliwość łatwego uaktywnienia osoby, która ponownie (po przerwie) podejmie prace w UG.

    2. System musi zapewnić utworzenie jednoznacznego, wspólnego dla całego systemu sposobu identyfikowania pracownika (tzw. symbol ewidencyjny) oraz identyfikatorów dodatkowych, określających różne aspekty i formy jego zatrudnienia, np. numer ewidencyjny powinien składać się z nie mniej niż 8 (ośmiu) znaków. Identyfikatorem takim nie może być NIP ani PESEL, ze względu na zmianę przepisów dotyczących identyfikacji podatkowej.

    3. System musi zawierać wbudowane słowniki kadrowo-płacowe (np. kody ZUS, klasyfikacja zawodów GUS, stopnie wojskowe, kody gmin, urzędy skarbowe, stanowiska , jednostki organizacyjne, pełnione funkcje, składniki wynagrodzeń itp.) oraz umożliwiać wbudowywanie innych zdefiniowanych przez użytkownika z możliwością rozszerzania już istniejących o dodatkowe dane np. kolumny.

    4. System musi zapewnić możliwość definiowania przez użytkownika struktury zatrudnienia i struktury płacowej . Chodzi o możliwość powiązania stanowiska z wynagrodzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami .

    5. System musi zapewnić mechanizmy raportowania hierarchii (struktury) organizacyjnej również w ujęciu historycznym, pozwalającym spojrzeć na strukturę wg dowolnego punktu czasowego.

    6. System musi zapewnić zdefiniowanie bezpośredniej podległości służbowej przypisanej do stanowiska w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i do pełnionych funkcji w przypadku nauczycieli akademickich

    7. System musi zapewnić prezentację struktury organizacyjnej w układzie drzewa hierarchii oraz listy z możliwością wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej:

 1. zmiany podporządkowania jednostki organizacyjnej,

 2. zmiany symbolu i/lub nazwy jednostki,

 3. utworzenie nowej jednostki organizacyjnej,

 4. wydrukowanie zawiadomień dotyczących pracowników przeniesionych do nowej jednostki.

    1. System musi zapewnić możliwość gromadzenia wszystkich potrzebnych danych studentów i doktorantów, którzy przekroczyli 26 rok życia do rozliczeń z ZUS.

    2. System musi zapewnić importowanie danych z systemu FAST (identyfikacyjnych i adresowych) , przez co konieczne jest zdefiniowanie wspólnego interfejsu wymiany danych.

    3. System musi zapewniać możliwość zaznaczenia podstawowego i dodatkowego miejsca pracy nauczyciela akademickiego zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

    4. System musi zapewniać możliwość zaznaczenia pierwszego i drugiego miejsca pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

    5. System musi zapewnić rejestrowanie i zapisywanie dokumentów dotyczących pracownika w powiązaniu z konkretnym rekordem pracownika oraz przechowywanie zeskanowanych dokumentów papierowych i ich przyporządkowanie do konkretnego rekordu pracownika.

    6. System musi zapewnić przeglądania danych historycznych z uwzględnieniem nazwy użytkownika dokonującego zmiany i daty modyfikacji.

    7. System musi zapewnić zdefiniowanie pól obowiązkowych do wypełnienia przez użytkownika bez których dany proces nie zostanie zapisany w systemie.

    8. System musi zapewnić ostrzeganie z odpowiednim wyprzedzeniem o upływie terminów zobowiązujących do naliczania wypłat lub ich zaprzestaniu.

    9. System musi zapewnić możliwość definiowania własnych dokumentów i formularzy przez użytkownika systemu.

    10. System musi zapewnić możliwość nadania numeru spisu zdawczo-odbiorczego oraz nadanie kolejnych numerów teczkom/segregatorom oddawanych do Archiwum UG.

    11. System musi zapewnić możliwość rejestrowania kategorii akt znajdujących się w Archiwum UG, okres ich przechowywania oraz daty, po której można dokonać zniszczenia dokumentów.

    12. System musi zapewnić możliwość wpisywania uwag Archiwum UG dot. stanu teczki oraz pól czy jest wypożyczona, do jakiego działu, data wypożyczenia.

    13. System musi zapewnić możliwość generowania i drukowania spisu zdawczo-odbiorczego zgodnie z obowiązującą Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum UG.

    14. System musi postrzegać pracownika ewidencjonowanego w Systemie raz i dane związane ściśle z tą osobą muszą być ewidencjonowane raz (np.: dane identyfikacyjne, adresy, informacje o członkach rodziny, wykształcenie, dzieci , poprzednie miejsca pracy, KZP,DS.,UC). Dodanie kolejnego zatrudnienia Pracownika w Uczelni ma skutkować dodaniem kolejnego zatrudnienia, a nie zakładaniem kolejnego wpisu z danymi wyżej wymienionymi. Z punktu widzenia rejestru pracowników ma być widoczna cała jego historia zatrudnienia w Uczelni.
   1. Ubezpieczenia ZUS
    1. System musi zapewnić możliwość odwzorowania reguł podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zatrudnienia (powstania tytułu do ubezpieczeń) i w przypadku zbiegu uprawnień.

    2. System musi zapewnić możliwość zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych:

 1. pracownika – w momencie powstania tytułu do ubezpieczeń (zatrudnienia),

 2. członków rodziny pracownika,

 3. osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,

 4. pracowników UG przebywających na urlopach macierzyńskich , bezpłatnych z którymi zawarto umowy cywilnoprawne,

 5. studentów i doktorantów, którzy przekroczyli 26 rok życia,

 6. zgłoszenie zmiany kodu do ZUS przy zmianie uprawnień emerytalnych/rentowych/kodu niepełnosprawności.

    1. System musi zapewnić automatyczne wykrywanie umów wymagających zgłoszenia, zmian w danych osobowych pracownika, osób spokrewnionych z pracownikiem, zmian w umowach skutkujących koniecznością wygenerowania odpowiedniego zgłoszenia (wyrejestrowania, korekty, zmiany) do ZUS.

    2. System musi zapewnić możliwość kopiowania ubezpieczeń z już istniejących umów pracownika.

    3. System musi podpowiadać zasady podlegania obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniom dla danej umowy.

    4. System musi zapewnić automatyczne generowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS na podstawie danych zgromadzonych w systemie .

    5. System musi zapewnić mechanizm eksportu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do programu PŁATNIK w postaci pliku w formacie KEDU lub XML.

    6. System musi zapewnić obsługę zgłoszeń związanych z wielokrotnymi umowami cywilnoprawnymi.

    7. System musi zapewnić przechowywanie informacji o historii zgłoszenia: rejestrowanie daty i osoby dla której utworzono dane zgłoszenie, rejestrowanie historii zmian danych (dokumenty korekcyjne, wyrejestrowanie).

    8. System musi zapewnić kontrolę w oparciu o mechanizm Webservices z systemem FAST konieczności dokonania wyrejestrowania z ubezpieczenia pracownika obejmującą różne sytuacje np.: utrata statusu studenta (ukończenie studiów, przerwanie studiów, itp.) zgłoszonego przez Uczelnię do ubezpieczenia zdrowotnego, rozwiązanie stosunku pracy, doktorant jednocześnie podjął zatrudnienie w UG, student został doktorantem.

    9. System musi zapewnić mechanizm generowania dokumentu wyrejestrowującego.

    10. System musi zapewnić możliwość mechanizm wygenerowania wszystkich zgłoszeń wymaganych przez ZUS:

 1. z tytułu stosunku pracy,

 2. z tytułu umowy cywilnoprawnej,

 3. ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów,

 4. ubezpieczenia osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych,

 5. zgłoszenia do ubezpieczeń członków rodziny,

 6. roczny raport IWA,

 7. przechowywanie informacji o historii zgłoszenia.
    1. System musi zapewnić automatyczne generowanie wszystkich raportów wymaganych przez ZUS.

    2. System musi zapewnić zasadę pełnej zgodności i kompletności danych w zbiorach systemowych oraz w programie „PŁATNIK”., tzn. wszystkie zdarzenia które zostały zarejestrowane w systemie kadrowo-płacowym, a wymagają generowania dokumentów do ZUS .

  1. Kadry

   1. Wymagania ogólne

W UG pracowników dzieli się na dwie podstawowe grupy: nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Stosunek pracy nawiązywany jest w Uczelni nie tylko na podstawie kodeksu pracy, ale także na podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. W związku z powyższym system musi obsługiwać proces zatrudnienia pracownika na podstawie aktu mianowania oraz na podstawie umowy o pracę. Akt mianowania może być zawarty na czas określony lub nieokreślony. System musi umożliwiać zatrudnienie pracownika na podstawie następujących rodzajów umów o pracę:

 1. Umowa na czas nieokreślony,

 2. Umowa na czas określony,

 3. Umowa na czas próbny,

 4. Umowa na zastępstwo – system musi umożliwiać, aby na druku umowie na zastępstwo można było wskazać osobę zastępowaną.
   1. Rekrutacja
    1. System musi zapewnić tworzenie opisów stanowisk i wymagań dla każdego stanowiska pracy.

    2. System musi zapewnić weryfikację zapotrzebowania na pracownika zgodnie z planem zatrudnienia w Uczelni tzn. czy takie zapotrzebowanie na pracownika jest lub nie jest ujęte w planie zatrudnienia.

    3. System musi zapewnić automatyczne wygenerowanie informacji do pracowników UG o wolnym miejscu pracy.

    4. System musi zapewnić tworzenie bazy danych kandydatów aplikujących do pracy na UG wg utworzonych słowników zdefiniowanych przez użytkownika dotyczących wymogów stawianych kandydatom do pracy.

    5. System musi zapewnić zapewnia dostęp do danych z formularza aplikacyjnego w bazie kandydatów.

    6. System musi zapewnić wygenerowanie wstępnej listy kandydatów wg wymagań stawianych na danym stanowisku.

    7. System musi zapewnić możliwość tworzenia tzw. rezerwy kadrowej uczelni.

    8. System musi zapewnić automatyczne udostępnienie danych wybranej osoby do zatrudnienia z bazy danych kandydatów do bazy pracowniczej z możliwością określenia proponowanych warunków zatrudnienia przez bezpośredniego przełożonego (tj. proponowana stawka wynagrodzenia zasadniczego, źródło płatności, stanowisko, czasookres zatrudnienia, miejsce zatrudnienia).

    9. System musi zapewnić możliwość określenia źródeł płatności zatrudnienia   1. Nawiązanie stosunku pracy.

    1. System musi zapewnić utworzenie kartoteki osobowej zawierającej szeroki zakres danych, m.in.:

 1. dane osobowe (wg istniejących formularzy wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz z bieżącego systemu kadrowego):

 1. identyfikacyjne (w tym nr dowodu lub paszportu),

 2. miejsce zamieszkania, system musi automatyczne wpisywać kod gminy po wpisaniu kodu pocztowego i nazwy miasta,

 3. urząd skarbowy (system musi automatycznie podpowiadać przynależność do urzędu skarbowego na podstawie adresu zamieszkania),

 4. oddział NFZ (system musi automatycznie podpowiadać oddział NFZ na podstawie adresu),

 1. zawodowe

 1. aktualnie zajmowane stanowisko,

 2. aktualny wymiar zatrudnienia,

 3. stawka zaszeregowania,

 4. kategoria zaszeregowania,

 5. jednostka organizacyjna,

 6. klasyfikacja (numeracja)zawodów i specjalności wg GUS zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

 7. ewidencja uzyskanych w poprzednich miejscach pracy uprawnień i kwalifikacji,

 8. rejestrowanie nowych nabywanych kwalifikacji i odbytych szkoleń,

 1. dotyczące wykształcenia

 1. nazwy ukończonych szkół,

 2. daty ukończenia szkół,

 1. rodzinne

 1. dzieci (daty urodzenia),

 2. małżonek pracujący na UG,

 1. specyficzne dla Uczelni

 1. grupa pracownicza:

   1. naukowo – dydaktyczny,

   2. naukowy,

   3. dydaktyczny,

   4. inżynieryjno – techniczny,

   5. naukowo – techniczny,

   6. administracja,

   7. obsługa,

   8. bibliotekarze,

 2. pole zaliczania do minimum kadrowego,

 3. pełnione funkcje w UG (dotyczy nauczycieli):

   1. nazwa pełnionej funkcji,

   2. data objęcia funkcji od, do,

   3. nazwa jednostki organizacyjnej,

   4. wysokość dodatku funkcyjnego,

 4. dodatki funkcyjne,

 5. nagrody Rektora,

 6. odznaczenia państwowe i resortowe,

 7. podstawowe/dodatkowe miejsce pracy,

 8. dane dotyczące wykształcenia: (system powinien umożliwić nadanie uprawnień oraz edycję danych ograniczonych do danych określonych poniżej)

   1. stopień i tytuł naukowy;

   2. data uzyskania stopnia i tytułu naukowego,

   3. nazwa uczelni, która nadała stopień;

   4. dziedzina, dyscyplina, w której nadano stopień;

   5. typ wykształcenia;

   6. nazwa ukończonej szkoły;

 1. uzupełniające

 1. stopień niepełnosprawności (data uzyskania stopnia, do kiedy ważny),

 2. dodatek specjalny za pracę w warunkach szkodliwych,

 3. dodatki specjalne i inne dodatki wynikające z przepisów,

 4. emerytura (nr świadczenia, od kiedy przyznana),

 5. renta (rodzaj świadczenia, nr świadczenia, od kiedy przyznana, do kiedy przyznana),

 6. uwagi,

 7. osoba, za którą pracuje pracownik z przyczyną rozwiązania stosunku pracy,

 8. informacja o zarejestrowaniu w PUP w okresie 30 dni przed zatrudnieniem w UG,

 9. ochrona związkowa (czy podlega ochronie, od kiedy podlega, do kiedy podlega),

 10. oświadczenie o pełnieniu funkcji kierowniczej w UG,

 11. oświadczenie dotyczące pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do bezpośrednio podległych pracowników,

 12. znajomość języków obcych,

 13. obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego/informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego,

 14. data złożenia oświadczenia lustracyjnego/informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego,

 15. inne,

 1. dane dotyczące obronności (wojskowe i obrona cywilna) – w szczególności:

 1. Stosunek do powszechnego obowiązku obrony RP,

 2. Sposób realizacji przez pracownika powszechnego obowiązku obrony,

 3. Numer książeczki wojskowej,

 4. Kategoria zdrowia,

 5. Przynależność do WKU,

 6. Stopień wojskowy,

 7. Posiada samochód T/N.
 1. pozostałe pola określane przez użytkownika systemu na bieżąco w zależności od potrzeb.
    1. System musi zapewnić możliwość odliczenia urlopów bezpłatnych wykorzystanych w poprzednich miejscach pracy.

    2. System musi zapewnić rejestrację następujących danych o pracowniku umożliwiających automatyzację rozliczeń ZUS i podatkowych:

 1. historia zatrudnienia (miejsca pracy i staż pracy),

 2. zatrudnienia aktualne,

 3. dane o uprawnieniach emerytalnych, rentowych, chorobowych, niepełnosprawności, urzędy skarbowe, jednostki ZUS, konta bankowe.

    1. System musi zapewnić automatyczną kontrolę zgodności wprowadzanych danych poprzez:

 1. formaty i poprawność PESEL, NIP,

 2. formaty rachunków bankowych,

 3. PESEL i płeć,

 4. uprawnienia emerytalne/rentowe/kod niepełnosprawności a kod zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego,

 5. wiek dziecka pracownika a udzielenie opieki nad dzieckiem do lat 14,

 6. Kody gmin wg adresu zamieszkania,

 7. Podpowiadanie Urzędu Skarbowego na podstawie adresu do ostatecznej akceptacji przez użytkownika.

    1. System musi zapewnić możliwość definiowania rodzajów umów i ich parametrów.

    2. System musi zapewnić prawidłową obsługę grupy umów podlegających innym regułom np. przy ustalaniu prawidłowego zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, opodatkowania itp.

    3. System musi zapewnić ewidencję różnej klasyfikacji kosztowej (zaliczanie do źródeł kosztów) umów i poszczególnych składników wynagrodzenia.

    4. System musi zapewnić generowanie i tworzenie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika.

 1. akt mianowania,

 2. umowa o pracę,

 3. informacja do umowy o pracę,

 4. informacja do mianowania,

 5. dodatek za wysługę lat,

 6. informację o przyznanych dodatkach,

 7. umowy cywilnoprawne,

 8. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych,

 9. zakres obowiązków.
    1. System musi zapewnić automatyczną i ręczną numerację umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy tzn. zawarcie trzeciej umowy na czas nieokreślony, gdy przerwa pomiędzy umowami wynosi krócej niż 30 dni.

    2. System musi zapewnić możliwość zarejestrowania dodatkowych informacji dotyczących obcokrajowców z uwzględnieniem narodowych znaków, takich jak:

 1. karta czasowego lub stałego pobytu,

 2. podleganie ubezpieczeniom społecznym,

 3. zwolnienia podatkowe,

 4. certyfikat rezydencji,

 5. paszport,

 6. termin obowiązywania wizy i pozwolenia na pracę.    1. System musi zapewnić uwzględnienie różnych zdarzeń związanych z nawiązaniem stosunku pracy, m. in.:

 1. zawarcie umowy o pracę na w pełnym wymiarze czasu pracy z kilkoma kategoriami kosztów np., ¼ etatu - dydaktyka, ¼ etatu - koszty wydziałowe, ½ etatu- projekt (podział wynagrodzenia może być kwotowy i procentowy),

 2. zawarcie umowy o pracę na dwa niepełne etaty sumujące się ponad pełen etat, w przypadku gdy drugie zatrudnienie następuje w innej grupie zawarcie przez tą samą osobę kilku umów obowiązujących równocześnie (umowa o pracę i umowa o pracę; umowa o pracę i umowa cywilnoprawna, umowa o pracę i akt mianowania, kilka umów cywilnoprawnych w tym samym czasie),

 3. zawarcie umowy o pracę przez studenta lub doktoranta,

 4. pracowniczej lub tej samej grupie pracowniczej (np. nauczyciel i pracownik administracyjny, pracownik administracyjny – pracownik administracyjny) z uwzględnieniem różnych rodzajów stosunków pracy oraz umów i źródeł finansowania,

 5. zawarcie umowy o prace na dwa niepełne etaty sumujące się w pełen etat oznaczających drugie miejsce zatrudnienia w innej jednostce z innymi kosztami,

 6. zawarcia umowy o pracę w okresie korzystania przez pracownika z urlopu bezpłatnego i wychowawczego,
    1. System musi zapewnić automatyczne, na podstawie zdefiniowanych zasad zaliczania wykształcenia, okresów zatrudnienia i umów, wyliczanie stażu pracy pracownika, przysługującego wymiaru urlopu (wychowawczego, dla poratowania zdrowia, wypoczynkowego etc.), dodatków oraz nagród zależnych od stażu pracy.

    2. System musi zapewnić możliwość prognozowania stażu pracy wymaganego do określonych uprawnień (nagrody jubileuszowe, dodatek za staż pracy) na wskazaną przez użytkownika dowolną datę wraz z datą osiągnięcia wymaganego stażu.

    3. System musi zapewnić automatyczne korygowanie stażu pracy w związku z nieobecnościami pracownika powodującymi zawieszenie zwiększania dodatku za wysługę lat np.: przebywanie na urlopie bezpłatnym.

    4. System musi zapewniać automatyczne generowanie dokumentów związanych z ustaniem stosunku pracy (pisma o rozwiązaniu stosunku pracy, świadectwo pracy, podziękowanie, karta obiegowej zwolnienia, itp.) oraz związanych z tym dyspozycji należnych wypłat z tytułu zakończenia pracy.

    5. System musi zapewnić kreatory wspomagające wprowadzanie danych o pracowniku (kwestionariusz osobowy) i danych umowy.

    6. System musi zapewnić automatyczne generowanie dokumentów, dokumentów korygujących związanych z ze stosunkiem pracy pracownika, jego „karierą” i nabyciem uprawnień pracowniczych (np. mianowanie na dane stanowisko, nagroda jubileuszowa, dodatek za staż pracy, warunki skracania, przedłużania i zawieszenia okresu zatrudnienia dla nauczyciela akademickiego (tzw. „rotacja”).

    7. System musi zapewnić przypisanie pracownika do jednostki organizacyjnej z odzwierciedleniem umiejscowienia w strukturze Uczelni z jednoczesnym uwzględnieniem zawarcia kilku stosunków pracy przez tego samego pracownika wykonującego różne rodzaje pracy na rzecz różnych jednostek organizacyjnych.  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna