Projekt 20 stycznia 2011 rPobieranie 82,03 Kb.
Data13.04.2018
Rozmiar82,03 Kb.POROZUMIENIE
z dnia 8 lutego 2011 r.
w sprawie wykonywania lotów z najważniejszymi osobami w państwie

Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szef Kancelarii Sejmu

Szef Kancelarii Senatu

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

oraz

Minister Obrony Narodowej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szef Biura Ochrony Rządu

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o:


1) BOR - należy przez to rozumieć Biuro Ochrony Rządu;

2) najważniejszej osobie w państwie - należy przez to rozumieć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów lub ich zagranicznych odpowiedników;

3) organizującym lot - należy przez to rozumieć Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu i Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub osoby upoważnione do organizacji lotu;

4) dysponencie statku powietrznego - należy przez to rozumieć dysponenta statku powietrznego, jego prawa i obowiązki oraz sposób wyznaczania, o których mowa w Instrukcji organizacji lotów statków powietrznych o statusie HEAD;

5) dysponencie limitu nalotu - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do używania (wykorzystywania) wojskowych statków powietrznych w ramach przydzielonych limitów dysponowania wojskowym specjalnym transportem lotniczym: Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu i Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

6) wojskowym specjalnym transporcie lotniczym - należy przez to rozumieć wojskowe statki powietrzne, będące na wyposażeniu 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego im. Obrońców Warszawy w Warszawie;

7) locie o statusie „HEAD” - należy przez to rozumieć status lotu statku powietrznego wojskowego specjalnego transportu lotniczego lub innego wojskowego statku powietrznego, dopuszczonego do przewozu najważniejszej osoby w państwie, z najważniejszą osobą
w państwie na pokładzie w misji oficjalnej;

8) koordynatorze - należy przez to rozumieć Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

9) realizatorze lotu - należy przez to rozumieć podmiot realizujący lot.
§ 2.

1. Loty statkami powietrznymi najważniejszych osób w państwie są wykonywane z wykorzystaniem wojskowego specjalnego transportu lotniczego oraz innych dopuszczonych do realizacji takich zadań wojskowych statków powietrznych, którym to lotom nadaje się status HEAD.

2. Zasady organizacji lotów, o których mowa w ust. 1, określa Instrukcja organizacji lotów statków powietrznych o statusie HEAD.
§ 3.

Loty najważniejszych osób w państwie mogą odbywać się również z wykorzystaniem statków powietrznych lotnictwa cywilnego, na zasadach określonych w rozdziale 4 porozumienia.


§ 4.

1. W przypadku stanów nadzwyczajnych, a także w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, życia lub zdrowia najważniejszej osoby w państwie lub zagrożenia porządku publicznego, najważniejsze osoby w państwie mogą korzystać z polskich państwowych statków powietrznych innych niż określone w § 2 ust. 1.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, zasady organizacji
i wykonywania lotu z najważniejszą osobą w państwie określają instrukcje organizacji
i regulaminy wykonywania lotów obowiązujące w jednostkach lotnictwa państwowego.

3. Decyzje o wykonaniu lotu w przypadkach, o których mowa w ust. 1, podejmuje Szef Biura Ochrony Rządu.


§ 5.

1. W uzasadnionych przypadkach lot z najważniejszą osobą w państwie może odbywać się


z wykorzystaniem państwowych statków powietrznych innych państw.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się właściwe przepisy danego państwa.


§ 6.

Organizujący lot tworząc listę pasażerów uwzględnia następujące zasady i ograniczenia:

1) na pokładzie tego samego statku powietrznego nie mogą przebywać w czasie lotu jednocześnie:

a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Prezes Rady Ministrów,

c) Prezes Rady Ministrów i pierwszy Wiceprezes Rady Ministrów;

2) na pokładzie tego samego statku powietrznego nie może przebywać w trakcie lotu więcej niż połowa:

- członków: Rady Ministrów, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Kolegium do spraw Służb Specjalnych,

- dowódców wojskowych do których zalicza się: Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych RP, Dowódcę Wojsk Lądowych, Dowódcę Sił Powietrznych, Dowódcę Marynarki Wojennej RP, Dowódcę Wojsk Specjalnych.
§ 7.

BOR pełni funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa w odniesieniu do prowadzonych działań ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn.zm).
Rozdział 2

Zasady korzystania ze specjalnego wojskowego transportu lotniczego oraz innych wojskowych statków powietrznych dopuszczonych do lotów o statusie HEAD
§ 8.

1. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z koordynatorem ustala, na podstawie planów przekazanych przez dysponentów limitu nalotu, limity dysponowania wojskowym specjalnym transportem lotniczym na potrzeby najważniejszych osób w państwie w ujęciu godzinowym.

2. Limity dysponowania wojskowym specjalnym transportem lotniczym ustalane są odrębnie dla poszczególnych typów statków powietrznych, w ramach środków zaplanowanych
i przeznaczonych na ten cel w części budżetowej, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. O przyznanych limitach dysponowania wojskowym specjalnym transportem lotniczym Minister Obrony Narodowej powiadamia poszczególnych dysponentów limitu nalotu i koordynatora.

3. W przypadku wykorzystania ustalonego łącznego limitu dysponowania wojskowym specjalnym transportem lotniczym, Minister Obrony Narodowej w porozumieniu


z koordynatorem na wniosek właściwego dysponenta limitu nalotu ustala wysokość dodatkowego limitu godzin nalotu dla poszczególnych typów statków powietrznych.

4. Koordynator koordynuje w ramach kompetencji wynikających z porozumienia korzystanie ze statków powietrznych wojskowego specjalnego transportu lotniczego w szczególności w sytuacjach występowania rozbieżności między potrzebami organizujących loty


a możliwościami sprzętowymi.
§ 9.

1. Dysponent limitu nalotu, w ramach przyznanego limitu dysponowania wojskowym specjalnym transportem lotniczym, może upoważnić inne osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe do korzystania z wojskowego specjalnego transportu lotniczego dla celów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych.

2. Z wojskowego specjalnego transportu lotniczego w ramach przyznanych limitów dysponowania wojskowym specjalnym transportem lotniczym mogą korzystać także członkowie oficjalnych delegacji oraz personel towarzyszący najważniejszym osobom w państwie oraz osobom, o których mowa w ust. 1, a także członkowie oficjalnych delegacji przybywających na zaproszenie tych osób.
§ 10.

1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych potrzebą niesienia pomocy humanitarnej, żywotnymi interesami lub zobowiązaniami międzynarodowymi Rzeczypospolitej Polskiej,


z wojskowego specjalnego transportu lotniczego mogą korzystać w ramach przyznanych limitów dysponowania wojskowym specjalnym transportem lotniczym również inne osoby niż wymienione w § 9.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, koordynator uzgadnia z dysponentami limitu nalotu, w ramach którego limitu dysponowania wojskowym specjalnym transportem lotniczym będzie wykonywany lot.


§ 11.

1. Zapotrzebowanie na lot statku powietrznego należącego do wojskowego specjalnego transportu lotniczego organizujący lot składa w formie pisemnej do koordynatora.

2. Zapotrzebowanie zawiera informacje dotyczące:

1) typu statku powietrznego;

2) lotniska (lądowiska), innego miejsca startów i lądowań;

3) dat i godzin startów i lądowań;

4) dysponenta statku powietrznego;

5) liczby pasażerów.

3. Zapotrzebowanie, z zastrzeżeniem ust. 4, składa się :

1) z trzydniowym wyprzedzeniem - w przypadku lotu krajowego;

2) z wyprzedzeniem określonym zgodnie z wymaganiami obowiązującymi na terytorium państwa docelowego, możliwie nie krótszym niż piętnaście dni - w przypadku lotu zagranicznego.

4. W sytuacjach, o których mowa w § 4 ust. 1, lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć z wcześniejszym wyprzedzeniem i nie jest możliwe złożenie zapotrzebowania z zachowaniem terminów, o których mowa w ust. 3, zapotrzebowanie przekazuje się telefonicznie z obowiązkiem późniejszego potwierdzenia


w formie pisemnej, w terminie umożliwiającym bezpieczne przygotowanie lotu i wizyty.
W takim przypadku terminu 24 godzin określonego w § 17 ust. 1 nie stosuje się.

5. Koordynator niezwłocznie przekazuje zapotrzebowanie :

1) Dowódcy Sił Powietrznych i jednocześnie do wiadomości dowódcy jednostki wojskowej wykonującej transport - realizatora lotu;

2) Szefowi BOR.

6. W przypadku lotów zagranicznych, organizujący lot przekazuje zapotrzebowanie Straży Granicznej.

7. Dowódca Sił Powietrznych wydaje realizatorowi lotu polecenie wykonania lotu


z najważniejszą osobą w państwie po otrzymaniu od koordynatora zapotrzebowania w trybie określonym w porozumieniu.
§ 12.

1. Zapotrzebowanie na lot innym wojskowym statkiem powietrznym dopuszczonym


do lotów o statusie HEAD, o którym mowa w § 2,
organizujący lot składa w formie pisemnej do właściwego dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych.

2. Do zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 11 ust. 2- 4 i 6.

3. Właściwy dowódca rodzaju Sił Zbrojnych przekazuje zapotrzebowanie dowódcy jednostki wojskowej wykonującej transport - realizatora lotu.
§ 13.

Ewidencję zapotrzebowań, o których mowa w § 11, i wykonywanych lotów prowadzi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.


§ 14.

Organizujący lot we własnym zakresie zamawia i ponosi koszty dodatkowego wyposażenia pokładowego statku powietrznego oraz wyżywienia na pokładzie statku powietrznego (catering) pasażerów i członków załogi.Rozdział 3

Wymogi bezpieczeństwa lotu najważniejszych osób w państwie przy wykorzystaniu wojskowego specjalnego transportu powietrznego oraz innych wojskowych statków powietrznych dopuszczonych do lotów o statusie HEAD
§ 15.

Organizujący lot z najważniejszą osobą w państwie przestrzega zasad organizacji
i bezpieczeństwa lotu określonych w niniejszym porozumieniu oraz Instrukcji organizacji lotów statków powietrznych o statusie HEAD.§ 16.

1. Organizujący lot ponosi odpowiedzialność za przygotowanie i organizację lotu zgodnie


z przepisami porozumienia, w tym za:

1) terminowe złożenie zapotrzebowania;

2) ustalenie listy pasażerów.

2. Organizujący lot współpracuje z BOR oraz realizatorem lotu.

3. Organizujący lot niezwłocznie po podjęciu zamiaru podróży, niezależnie od terminów,
o których mowa w § 11 ust. 3, § 12 oraz § 17 ust. 1, przekazuje odpowiednio do BOR, realizatora lotu oraz koordynatora informację o planowanych lotach, w tym
o przewidywanych terminach lotów.
§ 17.

1. Organizujący lot, niezwłocznie po powzięciu decyzji o danym locie, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym lotem, przekazuje do BOR listę pasażerów wraz ze wskazaniem zajmowanych przez te osoby stanowisk.

2. Organizujący lot na liście pasażerów umieszcza przekazane przez BOR nazwiska funkcjonariuszy BOR wyznaczonych przez BOR do wykonania danego zadania, w tym funkcjonariusza wykonującego obsługę pokładową najważniejszej osoby w państwie.
§ 18.

Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa w trakcie lotu, w tym również ustalonych przez realizatora lotu.


§ 19.

1. Przy każdej procedurze wylotu, w miejscu odprawy pasażerów, jest obecny przedstawiciel organizującego lot przybywający na lotnisko startu z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Przedstawiciel organizującego lot uaktualnia na lotnisku startu listę pasażerów przebywających na pokładzie statku powietrznego w trakcie lotu. Przedstawiciel organizującego lot przekazuje listę pasażerów funkcjonariuszowi BOR pozostającemu w miejscu startu, nie uczestniczącemu w locie oraz odpowiednio do biura odpraw załóg właściwej komórki służby ruchu lotniczego lub przedstawicielowi placówki dyplomatycznej.

§ 20.


Funkcjonariusze BOR realizując uprawnienia, o których mowa w ustawie o Biurze Ochrony Rządu, w szczególności:

  1. przeprowadzają kontrolę członków załogi oraz personelu pokładowego;

  2. realizują obsługę pokładową najważniejszych osób w państwie;

  3. dokonują sprawdzenia statku powietrznego;

  4. organizują ochronę statku powietrznego.


§ 21.

1. Realizator lotu współpracuje z BOR oraz stosuje się do poleceń funkcjonariuszy BOR


w zakresie ustalonym w ustawie o Biurze Ochrony Rządu.

2. Realizator lotu najpóźniej na 2 dni robocze przed wykonaniem lotu, przekazuje do BOR listę z danymi członków załogi i personelu pokładowego podając następujące informacje:

1) stopień;

2) imię (imiona) i nazwisko;

3) funkcję na pokładzie.

3. Każdorazowo, co najmniej na 2 godziny przed planowanym wylotem, realizator lotu udostępnia statek powietrzny w miejscu podstawienia dla wejścia pasażerów.

4. Realizator lotu zapewnia warunki do sprawdzenia statku powietrznego przez funkcjonariuszy BOR.
§ 22.

1. Po zakończeniu sprawdzenia, o którym mowa w § 20 pkt 4, funkcjonariusze BOR nie dopuszczają osób nieuprawnionych do statku powietrznego. Dostęp do statku powietrznego jest możliwy wyłącznie dla członków załogi, personelu pokładowego, personelu technicznego na żądanie załogi oraz organizującego lot.

2. W trakcie odbywania lotu z najważniejszą osobą w państwie, pomiędzy rozpoczęciem
i zakończeniem lotu, a w szczególności podczas pobytu na lotnisku (lądowisku) przed kolejnym lotem z najważniejszą osobą w państwie, statek powietrzny podlega ochronie organizowanej przez BOR. Niedopuszczalny jest dostęp osób innych niż członkowie załogi, personel pokładowy, personel techniczny na żądanie załogi oraz organizujący lot.
§ 23.

1.W wypadku, gdy miejscem lądowania lub startu nie jest czynne, cywilne lotnisko opisane w AIP Polska (w przypadku lotnisk zagranicznych w AIP danego kraju), albo nie jest


to czynne lotnisko wojskowe lub będące w dyspozycji lotnictwa służb porządku publicznego (LSPP), wybór miejsca lądowania jest procesem obejmującym m.in.:

 1. wskazanie przez organizującego lot miejsca startu i lądowania;

 2. rekonesans lotniczy z lądowaniem i startem we wskazanym miejscu, a w przypadku braku możliwości wykonania rekonesansu z użyciem śmigłowca, rozpoznanie naziemne wykonane przez jednostkę wojskową wskazaną przez Dowódcę Sił Powietrznych lub na jego wniosek dowódcę innego rodzaju Sił Zbrojnych;

 3. rozpoznanie zrealizowane przez BOR pod kątem realizacji działań ochronnych;

 4. akceptację przez BOR w porozumieniu z realizatorem lotu, wskazanego miejsca startu i lądowania ze szczególnym uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa;

 5. zapewnienie przez dowódcę Sił Powietrznych lub na jego wniosek dowódcę innego rodzaju Sił Zbrojnych obecności instruktora pilota (koordynatora ds. lotniczych) wraz z wyposażeniem, uprawnionego do:

a) dokonania ostatecznej akceptacji miejsca lądowania z uwzględnieniem aktualnych warunków atmosferycznych i stanu lądowiska,

b) oznakowania miejsca przyziemienia,

c) przekazania z wykorzystaniem środków łączności radiowej informacji niezbędnych do startu i lądowania, takich jak np.: ciśnienie atmosferyczne, widzialność, prędkość
i kierunek wiatru, wielkość zachmurzenia i jego podstawę oraz zgodę lub jej brak na wykonanie lądowania lub startu,

d) użycia wyposażenia umożliwiającego sygnalizowanie załodze braku zgody na start lub lądowanie w przypadku niesprawności środków łączności radiowej; 1. zorganizowanie przez BOR gotowości do działania zespołu ratownictwa medycznego i gaśniczego w czasie startu i lądowania.

2. W wypadku wykorzystania miejsc startu i lądowania, o których mowa w ust. 1, nie wykonuje się lotów w nocy.

Rozdział 4

Zasady korzystania ze statków powietrznych lotnictwa cywilnego


§ 24.

1. Organizujący lot w pierwszej kolejności korzysta ze statków powietrznych, o których mowa w umowie z dnia 8 czerwca 2010 r. czarteru dwóch samolotów- Embraer.2. Organizujący lot tworząc listę pasażerów przestrzega zasad określonych w § 6.

3. W celu umożliwienia należytego zabezpieczenia lotu z najważniejszą osobą w państwie organizujący lot niezwłocznie po podjęciu zamiaru podróży, przekazuje do BOR informacje
o planowanych lotach, przewidywanych terminach, rodzaju lotu.

§ 25.

1. Loty, o których mowa w § 24 ust. 1, odbywają się zgodnie z postanowieniami umowy


z dnia 8 czerwca 2010 r. oraz dokumentem Procedura współpracy Koordynatora PLL Lot S.A. i Dysponentów uprawnionych do składania zapotrzebowania na lot o statusie HEAD/VIP.

2.Organizujący lot przekazuje do koordynatora oraz BOR informację o planowanych lotach niezwłocznie po podjęciu zamiaru podróży.


§ 26.

1. Zasady organizacji lotu z najważniejszymi osobami w państwie, w tym w szczególności wymogi bezpieczeństwa, przewozami czarterowymi w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn.zm) określa umowa czarteru.

2. Umowa czarteru może zostać zawarta z realizatorem lotu, który spełnia następujące wymagania:

1) statki powietrzne wykorzystane do lotu z najważniejszą osobą państwie są wyposażone
w co najmniej 2 silniki;

2) realizator lotu posiada:

a) Certyfikat Przewoźnika Lotniczego AOC (Air Operator Certificate) i koncesję – zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Rady nr 3922/91/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r.
w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, z późn. zm.) lub certyfikat zgodny z wymaganiami krajowymi (kraju pochodzenia realizatora lotu) opartymi na załączniku nr 6, część 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm),

b) ważne świadectwo zdatności do lotu, o którym mowa w załączniku nr 1 (część-21) do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003/WE z dnia 24 września 2003 r. ustanawiającym zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz. Urz. WE L 243 z 27.09.2003) lub świadectwo zdatności do lotu spełniające wymagania krajowe (kraju rejestracji samolotu) oparte na załączniku nr 8 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym,

c) ważne ubezpieczenie OC na obszary świata, gdzie wykonywany będzie lot;

3) realizator lotu nie jest ujęty we wspólnotowym wykazie przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w Unii Europejskiej zgodnie


z Rozporządzeniem Komisji 1071/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. zmieniającym rozporządzenie WE nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty;

4) załoga wyznaczona do wykonania lotu posiada licencję zgodną z wymaganiami JAR-FCL lub spełniającą wymagania krajowe (kraju wydającego licencje) oparte na załączniku nr 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.3. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) zobowiązanie realizatora lotu do:

a) przekazania do BOR informacji o:

- statkach powietrznych wyznaczonych do lotów z najważniejszą osobą


w państwie, w szczególności informacji o: typie statku powietrznego, nazwie i adresie właściciela statku powietrznego, charakterze lotu, danych czasowych lotu, miejscu startu
i lądowania w lotach krajowych oraz operacjach lotniczych wykonanych i planowanych
z najważniejszą osobą w państwie,

- aktualnych informacji zawierających dane członków załogi, personelu pokładowego i technicznego obsługującego statek oraz personelu rezerwowego i innych osób będących pracownikami realizatora lotu nie wchodzących w skład załogi, personelu pokładowego i technicznego, o ile biorą udział w organizacji lotu (imię, nazwisko, funkcja, numer dokumentu tożsamości i nr PESEL lub paszportu, numer licencji),

- lotnisku zapasowym;

b) wyznaczenia innego członka załogi, personelu pokładowego, lub personelu technicznego w przypadku negatywnej weryfikacji przez BOR lub ABW,

c) zapewnienia, iż informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu wykonania umowy, w szczególności zapewnienia nie ujawniania osobom trzecim informacji, które realizator lotu uzyskał
w związku z wykonywaniem umowy, pod rygorem nałożenia kary umownej,

d) zapewnienia statku powietrznego zastępczego w przypadku niesprawności statku powietrznego lub jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 2, budzą wątpliwości co do stanu statku powietrznego,

e) w przypadku, gdy miejscem lądowania i startu nie jest cywilne lotnisko kontrolowane, dokonania rekonesansu przez grupę naziemną wraz z BOR. Należy przeprowadzić rekonesans lotniczy z lądowaniem i startem statku powietrznego, wykonanymi przez załogę tego statku powietrznego. Wybór miejsca lądowania podlega akceptacji przez BOR;

2) prawo organizującego lot do odstąpienia od umowy w przypadku nie spełnienia przez realizatora lotu wymagań odnośnie statku powietrznego, członków załogi i personelu pokładowego oraz współpracy z BOR;

3) zadania i zasady wykonywania zadań przez BOR związanych z zabezpieczeniem statku powietrznego, w szczególności zadań, o których mowa w ust. 5 i 6.

4. Do umowy należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 4.5. Funkcjonariusze BOR są uprawnieni do przewożenia własnej broni, amunicji, wyposażenia specjalnego oraz psów służbowych, chyba, że przepisy innego państwa na terytorium którego znajduje się statek powietrzny stanowią inaczej.

6. Do lotów statkami czarterowymi stosuje się przepisy § 17 – 22, z zastrzeżeniem przepisów załącznika nr 3 do Rozporządzenia Rady 3922/91/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. (OPS-1) lub przepisów krajowych (kraju pochodzenia realizatora lotu), zgodnych z załącznikiem 6, część 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.
§ 27.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wniosek organizującego lot weryfikuje dokumenty przedstawione przez realizatora lotu w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa
w lotnictwie cywilnym.


§ 28.

1. W przypadku lotu samolotem rejsowym organizujący lot powinien dążyć do unikania powtarzających się cyklicznie lotów: tym samym rejsem, tego samego dnia, o tej samej godzinie.

2. Organizujący lot powinien korzystać wyłącznie z realizatora lotu, który spełnia warunki określone w § 26 ust. 2 pkt 3.

3. Organizujący lot wybierając przewozy rejsowe kieruje się należytą starannością, najlepszą wiedzą i doświadczeniem.


Rozdział 5

Postanowienia końcowe
§ 29.

Porozumienie sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


§ 30.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


§ 31.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Porozumienia traci moc Porozumienie w sprawie wojskowego specjalnego transportu lotniczego z dnia 15 grudnia 2004 r. zawarte pomiędzy Szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Szefem Kancelarii Sejmu, Szefem Kancelarii Senatu, Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministrem Obrony Narodowej.
Warszawa, dnia 8 lutego 2011 r.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna