Programowanie w InterneciePobieranie 225,89 Kb.
Data09.04.2018
Rozmiar225,89 Kb.

Wykład 8

RMI (Remote Method Invocation) – zdalne wywołanie metod
1) RMI jest mechanizmem, który pozwala danej aplikacji:

 • wywoływać metody obiektów zdalnych oraz

 • uzyskać dostęp do obiektów zdalnych (np. w celu przypisania ich do zmiennych, przekazania w liście parametrów do metod)

innych aplikacji umieszczonych na innych komputerach w sieciach, pracujących pod innymi systemami operacyjnymi i znajdujących się w różnych środowiskach Java tak, jak obiektów lokalnych.
2) RMI realizuje to za pomocą:

 • przesyłania całych obiektów lub ich fragmentów przez odwołanie lub przez wartość

za pomocą mechanizmu serializacji

 • za pośrednictwem ściśle zdefiniowanego protokołu z użyciem gniazd

bez bezpośredniego uwidaczniania w programie tych mechanizmów.
3) Architektura trójwarstwowa RMI • warstwa pośrednia (Stub Layer) po stronie klienta i warstwa szkieletowa (Skeleton Layer) po stronie serwera – ukrywają zdalne wywołania metod przed klasami i obiektami zdefiniowanymi lokalnie. Obiekt z warstwy pośredniej stanowi odpowiednik lokalny obiektu zdalnego

 • warstwa odwołań zdalnych (Remote Reference Layer) – „pakuje” wywołania metod, parametrów i zwracanych rezultatów w sposób umożliwiający transport w sieci

 • warstwa transportowa (Transport Layer) – właściwe połączenie sieciowe systemów za pomocą TCP, UDP, GCP w połączeniu z SSL

4) Mechanizm RMI jest zazwyczaj wykorzystywany w rozwiązaniach typu klient-serwer.

Procedura tworzenia aplikacji korzystającej z RMI


 • w katalogu np. c:\j2sdk1.4.2_04\jre\lib\security należy w pliku java.policy zmienić

następującą linię (która pozwoli uruchomić serwer na lokalnym komputerze)

permission java.net.SocketPermission "localhost:1024-", "listen";na

permission java.net.SocketPermission "localhost:1024-", "listen, accept, connect";


 • wykonanie pliku policy.txt o zawartości:

grant

{ permission java.security.AllPermission;}; • utworzenie interfejsu udostępniającego zdalnie obiekty i metody, który:

  • rozszerza interfejs java.rmi.Remote

np. public interface RMI_Interfejs_Wiadomosc extends Remote

  • deklaruje metody umieszczone w interfejsie, które muszą zgłaszać wyjątek java.rmi.RemoteExcetion (throws java.rmi.TemoteException)

np. public void zapiszWiadomosc(String s) throws RemoteException; • utworzenie klasy implementującej powyższy interfejs, która dziedziczy po klasie java.rmi.UnicastRemoteObject – jest to klasa, której obiekt może być wywołany zdalnie po stronie klienta

np. public class RMI_Wiadomosc extends UnicastRemoteObject

implements RMI_Interfejs_Wiadomosc


 • kompilacja i utworzenie „bajtkodu” klasy obiektu zdalnego np. RMI_Wiadomosc.class
 • kompilacja za pomocą kompilatora rmic „bajtokodu” klasy obiektu, który może być wywołany zdalnie

np. rmic RMI_Wiadomosc

i wykonanie warstw:

RMI_Wiadomosc_Stub.class oraz

RMI_Wiadomosc_Skel.class
 • umożliwienie połączeń serwera w sieci za pomocą programu rmiregistry, który łączy aplikację serwera z siecią i przypisuje ją do odpowiedniego portu (domyślnie 1099), co umożliwia tworzenie połączeń zdalnych (należy przy uruchamianiu tego programu usunąć dostęp do plików RMI_Wiadomosc_Stub.class oraz RMI_Wiadomosc_Skel.class za pomocą zmiennej środowiskowej CLASSPATH)

Plik wsadowy RMI.bat wywołujący kompilator rmic oraz rmiregistry

 • utworzenie aplikacji serwera, który inicjuje obiekt klasy z poprzedniego kroku i udostępnia go aplikacji klienta:

//ładowanie zarządcy RMI

System.setSecurityManager(new RMISecurityManager());

//utworzenie obiektu, który może być wywołany zdalnie

RMI_Wiadomosc wiadomosc = new RMI_Wiadomosc();

//udostępnienie obiektu zdalnego pod nazwą RMI_Wiadomosc

Naming.rebind("RMI_Wiadomosc", wiadomosc);


Pierwszy parametr metody rebind dotyczy nazwy obiektu zdalnego wywołanego na lokalnym komputerze i domyślnym porcie o numerze 1099 . Pełna nazwa obiektu zdalnego ma postać: ”rmi://host:port/nazwa_obiektu”

np. ”rmi://sprocket.ict.pwr.wroc.pl/java:1250/RMI_Wiadomosc”

czyli

Naming.rebind("rmi://sprocket.ict.pwr.wroc.pl/java:1250/RMI_Wiadomosc",wiadomosc);


 • uruchomienie aplikacji serwera z komputera o podanym adresie

java.exe" -Djava.rmi.sever.codebase=http://sprocket.ict.pwr.wroc.pl/java RMI_Server

 • lub uruchomienie aplikacji serwera z lokalnego komputera i domyślnego portu z usunięciem zabezpieczeń (np. w celu umożliwienia operacji we/wy)

java.exe" -Djava.security.policy=policy.txt RMI_Server

lub w środowisku JCreator:

 • lub uruchomienie aplikacji serwera z komputera o podanym adresie z usunięciem zabezpieczeń (np. w celu umożliwienia operacji we/wy)

java.exe" -Djava.rmi.sever.codebase=http://sprocket.ict.pwr.wroc.pl/java RMI_Server

  -Djava.security.policy=policy.txt RMI_Server


 • utworzenia aplikacji klienta, która wywołuje zdalnie obiekty udostępnione na serwerze (musi posiadać referencję do obiektu zdalnego np. wiadomosc)

np.
//ładowanie zarządcy RMI

System.setSecurityManager(new RMISecurityManager());

//udostępnienie obiektu zdalnego wiadomosc pod nazwą RMI_Wiadomosc w aplikacji klienta

//na lokalnym komputerze i domyślnym porcie 1099

klient.wiadomosc=(RMI_Interfejs_Wiadomosc) Naming.lookup("RMI_Wiadomosc");
lub

//udostępnienie obiektu zdalnego wiadomosc pod nazwą RMI_Wiadomosc z komputera

//serwera o podanym adresie i numerze portu, w aplikacji klienta

klient.wiadomosc =(RMI_Interfejs_Wiadomosc)

Naming.lookup ("rmi://sprocket.ict.pwr.wroc.pl/java:1250/RMI_Wiadomosc");
//wywołanie metody zdalnego obiektu wiadomosc

klient.wiadomosc.zapiszWiadomosc("... " );

//wykonanie nowego obiektu wiadomosc_nowa z użyciem klasy obiektu zdalnego

RMI_Interfejs_Wiadomosc wiadomosc_nowa =

(RMI_Interfejs_Wiadomosc)strumienobiektow.readObject();

//wywołanie metody nowego obiektu klasy obiektu zdalnegowiadomosc_nowa.odczytajWiadomosc(s);


 • uruchomienie aplikacji klienta z usunięciem zabezpieczeń (np. w celu umożliwienia operacji we/wy) – podobnie jak dla aplikacji serwera

java.exe" -Djava.security.policy=policy.txt RMI_ Klient
Zawartość katalogu aplikacji uruchomionej na lokalnym komputerze i domyślnym porcie 1099

Uruchomienie aplikacji na lokalnym komputerze i domyślnym porcie 1099
1) wykonanie pliku wsadowego RMI.bat2) uruchomienie aplikacji serwera na lokalnym komputerze i domyślnym porcie 10993) uruchomienie aplikacji klienta na lokalnym komputerze

Przykład aplikacji wykorzystującej RMI

import java.rmi.*;

import java.util.*;

public interface RMI_Interfejs_Wiadomosc extends Remote

{ public void zapiszWiadomosc(String s) throws RemoteException;public void odczytajWiadomosc(String s) throws RemoteException;

public String weString() throws RemoteException;

}

import java.io.*;import java.rmi.*;

import java.rmi.server.*;

import java.util.*;
public class RMI_Wiadomosc extends UnicastRemoteObject

implements RMI_Interfejs_Wiadomosc

{ String dane;

Date data;

public RMI_Wiadomosc() throws RemoteException

{ super();

}

public String weString() throws RemoteException

{InputStreamReader wejscie = new InputStreamReader( System.in );

BufferedReader bufor = new BufferedReader( wejscie );

System.out.print("Podaj wiadomosc: "); // na konsoli serweratry

{ return bufor.readLine(); }catch (IOException e)

{ System.err.println("Blad IO String"); // na konsoli serwerareturn ""; }

}

public void zapiszWiadomosc(String s) throws RemoteException

{ System.out.println(s); // na konsoli serwera

data = new Date();

System.out.println(data); // na konsoli serwera

dane =weString();}public void odczytajWiadomosc(String s) throws RemoteException

{ System.out.println(s); // na konsoli serwera

System.out.println(data); // na konsoli serwera

System.out.println(dane);} // na konsoli serwera

}

import java.rmi.*;

import java.rmi.server.*;
public class RMI_Server

{ public static void main(String[] args)

{ System.setSecurityManager(new RMISecurityManager());

try

{ RMI_Wiadomosc wiadomosc = new RMI_Wiadomosc();

//udostępnienie obiektu zdalnego na komputerze lokalnym i porcie domyślnym

Naming.rebind("RMI_Wiadomosc", wiadomosc);

// na konsoli serwera

System.out.println("Sewer przygotowany do RMI");

}

catch (Exception e)

// na konsoli serwera

{ System.out.println("Blad "+e); }

}

}import java.rmi.*;

import java.rmi.server.*;

import java.rmi.registry.*;

import java.io.*;

import java.util.*;
public class RMI_Klient

{ RMI_Interfejs_Wiadomosc wiadomosc;


void Zapiszobiektydopliku(String s) throws RemoteException

{ // na konsoli klienta

System.out.println(s);

try

{ FileOutputStream plikobiektow =

new FileOutputStream ("Wiadomosc.obj");

ObjectOutputStream strumienobiektow =new ObjectOutputStream (plikobiektow);

strumienobiektow.writeObject(wiadomosc);

strumienobiektow.close();

// na konsoli klienta

System.out.println("\nObiekt wiadomosc zostal zapisany do pliku");

} catch (Exception e)

// na konsoli klienta

{ System.out.println ("Blad zapisu pliku obiektowego"+e);}

}

void Odczytajobiektyzpliku(String s) throws RemoteException

{

try

{ FileInputStream plikobiektow =

new FileInputStream ("Wiadomosc.obj");

ObjectInputStream strumienobiektow =new ObjectInputStream (plikobiektow);

RMI_Interfejs_Wiadomosc wiadomosc_nowa =

(RMI_Interfejs_Wiadomosc) strumienobiektow.readObject();

// na konsoli klienta

System.out.println("\nObiekt wiadomosc zostal odczytany z pliku");

if (wiadomosc_nowa != null)

wiadomosc_nowa.odczytajWiadomosc(s);

strumienobiektow.close();

} catch (Exception e) //obsługa min. wyjątków od throws RemoteException;

// na konsoli klienta

{ System.out.println ("Blad odczytu pliku obiektowego"+e); }

}
public static void main(String []args)

{ RMI_Klient klient = new RMI_Klient();

System.setSecurityManager(new RMISecurityManager());

try

{ klient.wiadomosc= (RMI_Interfejs_Wiadomosc)

Naming.lookup("RMI_Wiadomosc");

// na konsoli klienta

System.out.println("Klient przygotowany do RMI");

klient.wiadomosc.zapiszWiadomosc(

"\nKlient uzywa metody zapiszWiadomosc obiektu z serwera za pomoca RMI" );

klient.Zapiszobiektydopliku(

"\nKlient zapisuje do pliku obiekt z serwera dostepny za pomoca RMI" );

klient.wiadomosc.odczytajWiadomosc(

"\nKlient uzywa metody odczytajWiadomosc obiektu z serwera za pomoca RMI" );

klient.Odczytajobiektyzpliku(

"\nTo zawartosc obiektu odczytana przez klienta z pliku za pomoca serializacji" );

}

catch (Exception e) //obsługa min. wyjątków od throws RemoteException;

// na konsoli klienta

{ System.out.println(e.getMessage());}}

}
Autor: Zofia Kruczkiewicz, Programowanie w Internecie, wykład 8
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna