Program zdrowotnyPobieranie 1,56 Mb.
Strona1/6
Data03.11.2017
Rozmiar1,56 Mb.
  1   2   3   4   5   6

program polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia
Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020AKCEPTUJĘ

………..……………….

(Minister Zdrowia)

MINISTER ZDROWIA

program polityki zdrowotnej
Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020
Podstawa prawna: art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Warszawa 2017 r.


Lista ważniejszych skrótów użytych w tekście (w porządku alfabetycznym):

CABG – pomostowanie aortalno- wieńcowe (ang. coronary artery bypass surgery)

ChUK – choroby układu krążenia

LMIC – kraje rozwijające się (ang. Low and Middle Income Countries)

MCA – tętnica środkowa mózgu (ang. middle cerebral artery)

MZ - Ministerstwo Zdrowia

NIZP-PZH – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

NPZ – Narodowy Program Zdrowia

PCI - angioplastyka balonowa naczyń wieńcowych (ang. percutaneous coronary interventions)

POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna

UE15 - 15 krajów tworzących Unię Europejską przed akcesją nowych członków w 2004 r.

UE28 - 28 krajów tworzących aktualnie Unię Europejską

WHO – Światowa Organizacja Zdrowia

I. STRESZCZENIE

1) Skrótowy opis celów ogólnych i szczegółowych programu

Celem głównym Programu jest redukcja umieralności z powodu chorób serca i naczyń w Polsce.

Do celów szczegółowych należą:


 1. Doposażenie i wyposażenie w sprzęt medyczny podmiotów leczniczych zajmujących się diagnostyką i leczeniem chorób układu sercowo- naczyniowego.

 2. Prowadzenie ogólnopolskiej prewencji pierwotnej chorób układu sercowo- naczyniowego.

 3. Realizacja badań przesiewowych w kierunku wykrywania tętniaka aorty brzusznej u osób powyżej 65 roku życia, u których stwierdzono co najmniej 3 czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

 4. Zapewnienie zdalnych konsultacji sytuacji klinicznych pacjentów z ostrym udarem mózgu do leczenia inwazyjnego w oddziałach udarowych.

 5. Zmniejszenie częstości hospitalizacji chorych z niewydolnością serca, zwiększenie dostępu do diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego poprzez wprowadzenie Oddziałów Dziennych Niewydolności Serca

 6. Ocena jakości i skuteczności leczenia poprzez tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych.


2) Określenie wysokości środków niezbędnych na realizację programu, w tym środków z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia, w kolejnych latach jego realizacji.

Źródła finansowania: 1. budżet państwa, w części której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia,

 2. udział finansowy realizatorów w zakresie wyposażenia i doposażenia w sprzęt
  i aparaturę medyczną w wysokości nie mniej niż 15% szacunkowej wartości realizacji zadania.

Planowany budżet programu POLKARD na lata 2017-2020 (PLN) przedstawia się następująco:Tabela 1 Planowany budżet programu POLKARD na lata 2017-2020

Rok realizacji

2017

2018

2019

2020

Łącznie
2017-2020


Wydatki ogółem

14 600 000

23 878 300

23 307 000

17 214 000

78 999 300

w tym środki majątkowe:


Tabela 2 Planowana wysokość środków majątkowych w budżecie programu POLKARD na lata 2017-2020

Rok realizacji

2017

2018

2019

2020

Łącznie
2017-2020


Wydatki ogółem

14 000 000

12 500 000

13 300 000

12 700 000

52 500 000

* Wysokość środków na lata 2017-2020 może ulec zmianie, gdyż budżet na programy polityki zdrowotnej finansowane z rozdziału 85149 – Programy Polityki Zdrowotnej jest planowany na okres jednego roku. Wobec powyższego wysokość środków finansowych przewidzianych do wydatkowania w kolejnym roku jest uzależniona od corocznych decyzji Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
3) Spodziewane efekty i korzyści wynikające z potencjalnego wdrożenia programu,
w tym określenie głównych mierzalnych i niemierzalnych korzyści oraz kosztów

Do podstawowych efektów i korzyści zdrowotnych wynikających z wdrożenia programu należy zaliczyć m.in. poprawę jakości specjalistycznej diagnostyki i terapii chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez wyposażenie/doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną różnoprofilowych oddziałów, w tym m.in. kardiologicznych, kardiochirurgicznych, wewnętrznych, neurologicznych.

Dzięki poprawie dostępu do nowoczesnych programów badań przesiewowych i podjęcia wynikających z wykrycia chorób interwencji (np. tętniak aorty brzusznej) wzrośnie wykrywalność czynników ryzyka i aktywna ich kontrola, co przełoży się na uniknięcie niepowodzeń leczenia
i wystąpienia późniejszych zaostrzeń choroby oraz powikłań.

Jedną z korzyści programu będzie poprawa dostępu do nowych terapii leczenia ostrego udaru mózgu oraz do kompleksowego modelu opieki dla chorych z niewydolnością serca. Ponadto, efektem wdrożenia edukacji prozdrowotnej dzieci i młodzieży w szkołach będzie ukształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych co przełoży się na ilość lat przeżytych w zdrowiu. Natomiast podjęcie działań w kierunku poprawy aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych pozwoli na ograniczenie zjawiska nadwagi i otyłościII. Zdefiniowanie problemu

 1. Opis problemu

Choroby układu krążenia (ChUK) są od lat główną przyczyną zgonów ludności Polski. O ile
w 1960 r. były one odpowiedzialne za mniej niż jedną czwartą (23,4%) wszystkich zgonów to już trzydzieści lat później w 1991 r. były przyczyną ponad połowy zgonów (52,7%). Od tego czasu udział ChUK w ogólnej liczbie zgonów powoli zmniejsza się i w 2014 r. zmarło w Polsce z ich powodu 169 735 osób (441 na każde 100 tys. ludności). Były one zatem odpowiedzialne za 45,1% ogółu zgonów Polaków: 40,3% wśród mężczyzn i 50,3% wśród kobiet. Odsetek zgonów
z powodu ChUK jest w Polsce znacznie większy od przeciętnego dla krajów UE28 (38,1%), ale równocześnie jest mniejszy niż w większości krajów postsocjalistycznych1

Żeby dobrze zrozumieć sytuację epidemiologiczną ChUK w Polsce należy poddać analizie trendy umieralności z ich powodu w dłuższej perspektywie czasowej. Na początku lat 70. XX wieku standaryzowane współczynniki umieralności z powodu ChUK u ogółu mieszkańców Polski, jak


i umieralności przedwczesnej (osób przed 65 rokiem życia) i średnie dla krajów UE15 (15 krajów tworzących Unię Europejską przed akcesją nowych członków w 2004 roku) były na podobnym poziomie zarówno w przypadku mężczyzn jak i kobiet. O ile jednak współczynniki dla UE15 już od połowy lat 70. XX wieku mają wyraźny trend spadkowy w kolejnych latach, o tyle współczynniki dla Polski miały wśród mężczyzn trend rosnący do roku 1991, a wśród kobiet do połowy lat 80. Poprawa sytuacji w Polsce po roku 1991 i szybkie tempo spadku współczynników umieralności z powodu ChUK uległo spowolnieniu po 2002 r. Jest ono obecnie niewiele szybsze niż średnie tempo spadku dla krajów UE15 co oznacza, że tylko w niewielkim stopniu zmniejsza się bezwzględna różnica, jaka dzieli poziom przedwczesnej umieralności w Polsce od przeciętnego dla krajów UE15 i UE28 - różnica względna ulega powiększeniu (ryc. 1 i 2).


Ryc. 1. Standaryzowane współczynniki zgonów z powodu ogółu chorób układu krążenia mężczyzn (M) oraz kobiet (K) w Polsce oraz średnie dla krajów UE28 w latach 1999-2014 – ich trendy oraz średnioroczne tempo spadku (dane WHO HFA MDB oraz obliczenia własne NIZP-PZH).


Ryc. 2. Standaryzowane współczynniki zgonów z powodu ogółu chorób układu krążenia mężczyzn (M) oraz kobiet (K)


  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna