Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach WieńcowychPobieranie 2,15 Mb.
Strona1/5
Data25.11.2017
Rozmiar2,15 Mb.
  1   2   3   4   5

Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych


Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski


Samorząd Województwa Mazowieckiego


WARSZAWA 2016

Spis Treści

1.Opis problemu zdrowotnego 3

2.Zgony w województwie mazowieckim 4

3.Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej (raport konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii za rok 2011). 4

3.1.Świadczenia szpitalne 4

3.2.Opieka ambulatoryjna 6

3.3.Ocena rozmieszczenia podmiotów leczniczych 7

3.4.Ocena zabezpieczenia kadr medycznych (lekarskiej i pielęgniarskiej), w tym ocena prawidłowości rozmieszczenia specjalistów na terenie województwa 7

4.Cele programu 8

4.1.Cel główny 8

4.2.Cele szczegółowe 8

4.3.Oczekiwane efekty: 9

4.4.Mierniki efektywności odpowiadające celom programu 9

5.Adresaci programu 9

6.Tryb zaproszenia do programu 10

7.Organizacja programu 10

8.Dowody skuteczności 11

9.Koszty 11

10.Monitorowanie i ewaluacja 11

11.Okres realizacji programu 12

Piśmiennictwo 13
  1. Opis problemu zdrowotnego


Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce. Co roku umiera z ich powodu ponad 170 tys. osób, przy czym 20 tys. spośród nich to zgony związane z wystąpieniem ostrych zespołów wieńcowych (OZW) (Rocznik Demograficzny, GUS 2010). Zwiększona śmiertelność odnotowywana jest nie tylko w pierwszych tygodniach po wystąpieniu OZW, ale także w czasie kolejnych miesięcy. Według statystyk 15% chorych umiera w ciągu roku od wystąpienia zawału, a w ciągu kolejnych 4 lat odsetek ten dochodzi do 33% (Rejestr OZW www.rejestrozw.republika.pl). 

Główną przyczyną chorób sercowo – naczyniowych są zawały serca obecnie nazywane ostrymi zespołami wieńcowymi. Następstwem OZW jest postępowanie w postaci inwazyjnej diagnostyki (koronografie, plastyka naczyń) oraz operacji kardiochirurgicznych (zabiegi by-pass)1.

W ciągu ostatnich lat nadal obserwuje się wzrost liczby ostrych zespołów wieńcowych u ludzi starszych, a z drugiej strony pierwsze wystąpienie choroby wieńcowej, dotyczy często osób w młodym wieku, aktywnych zawodowo. Niestety większość pacjentów w długofalowej perspektywie nie utrzymuje zaleceń lekarskich, zarówno w aspekcie stylu życia, jak i właściwej farmakoterapii. W związku z powyższym jeszcze bardziej wzrosła rola edukacji z zakresu poradnictwa zdrowotnego w umożliwieniu im powrotu do normalnego życia.

Wśród głównych problemów wymienić można m. in.:  1. brak ciągłości opieki nad pacjentem w fazie przewlekłej OZW, po wyjściu z szpitala,

  2. brak koordynacji i realnej współpracy miedzy lekarzami oddziału, lekarzami poradni specjalistycznych, a POZ,

  3. niskie zaangażowanie pacjentów w utrzymywanie zaleceń lekarskich,

  4. niski odsetek pacjentów kierowanych do ośrodków rehabilitacji kardiologicznej,

  5. brak świadomości związanej z większym ryzykiem kolejnych incydentów sercowo – naczyniowych,

  6. odstawianie leków przez pacjentów w okresie lepszego samopoczucia, odstawianie leków / zmiana terapii przez lekarza POZ.
  1. Zgony w województwie mazowieckim


Przeważającą przyczyną zgonów mieszkańców województwa mazowieckiego są choroby układu krążenia stanowią 46, 33% wszystkich zgonów. W roku 2010 w skutek chorób układu krążenia zmarło w województwie 24 740 osób.

Rysunek 1. Procentowy udział zgonów według wybranych przyczyn w woj. mazowieckim w 2010 r. (Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.)


W roku 2011 z powodu Ostrych Zespołów Wieńcowych na terenie województwa mazowieckiego w ośrodkach kardiologicznych i oddziałach wewnętrznych hospitalizowanych było łącznie 6600 pacjentów, natomiast w m. st. Warszawa 7155.2  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna