Program zapobiegania przestępczośCIPobieranie 156,11 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar156,11 Kb.PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI WE WŁOCŁAWKU w 2006 r.
Lp.


Cel działania

Przyczyny powstaniaMożliwości

przeciwdziałania


Partnerzy


Uwagi
 1. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa obywateli oraz standardu obsługi przez Policję.
1)

Aktywizacja społeczeństwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa

i porządku publicznego • zaszłości historyczne w zakresie współpracy obywateli

z instytucjami państwowymi

 • obojętność a nawet niechęć do współpracy z Policją i organami wymiaru sprawiedliwości

w utrzymaniu porządku

i bezpieczeństwa publicznego • informowanie społeczeństwa poprzez samorząd, ,media o problemach, zagrożeniach, podejmowanych działaniach

Organy samorządu terytorialnego, media, biura poselskie, organizacje społeczne

i zawodowe,


2)

Zapewnienie profesjonalnej

i merytorycznej obsługi obywateli jako standardu zachowań i oceny pracy Policji • obiektywna potrzeba budowania wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu włocławskiego

 • wypracowanie nowych form obsługi interesantów,

 • dążenie do skrócenia czasu oczekiwania na interwencję Policji,

 • nawiązanie przez dzielnicowych kontaktu z wszystkimi mieszkańcami podległych rejonów służbowych ze szczególnym uwzględnieniem osób oczekujących pomocy od Policji

 • wyznaczanie do pierwszego kontaktu

z obywatelem policjantów o dużej

kulturze osobistej i wiedzy

merytorycznej


Przedstawiciele władz samorządowych, lokalne media, Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, administracje spółdzielni mieszkaniowych, właściciele lokali handlowych i produkcyjnych3)

Nadanie właściwej rangi pracy dzielnicowego

w całokształcie funkcjonowania KMP • angażowanie dzielnicowego do zadań nie związanych z jego zakresem obowiązków, brak aktywności i inicjatywy w rejonie działania, niewłaściwy stosunek do problemów zgłaszanych przez lokalne społeczności
 • wykonywanie zadań przez dzielnicowego przewidzianych jego zakresem obowiązków,

 • wypracowanie optymalnego modelu nadzoru służbowego nad pracą kierowników rewirów i dzielnicowych oraz PP – poprawa działań w tym zakresie,

Lokalne społeczności, samorządy mieszkańców
2. Podnoszenia skuteczności Policji w rozpoznawaniu, ujawnianiu i ściganiu sprawców przestępstw ( w tym zagrażającym interesom państwa ).


1)

Ograniczenie liczby rozbojów, kradzieży rozbójniczych w tym z użyciem broni palnej i niebezpiecznych przedmiotów oraz bójek i pobić.

 • coraz łatwiejszy i powszechny dostęp do broni palnej,

 • pobyt na wolności osób będących przywódcami grup przestępczych, mimo toczących się postępowań przygotowawczych,

 • hermetyczność środowiska przestępczego, co prowadzi do wewnętrznych rozliczeń bez udziału Policji i organów ścigania,

 • poczucie przekonania w uzyskaniu wymiernych korzyści materialnych,

 • niechęć osób płacących haracze do składania oficjalnych zawiadomień o przestępstwie oraz zeznań w charakterze pokrzywdzonych,

 • dewiacje w środowisku młodzieży przejawiające się głównie poprzez:

 • chęć dominacji w środowisku przestępczym,

 • odrzucanie pozytywnych

wzorców zachowań, przyjmo-

wanie schematów agresywnego

postępowania,


 • brak możliwości identyfikacji sprawców pobić z powodu stanu nietrzeźwości osób pokrzywdzonych,

 • zbyt pochopne i łatwe nawiązywanie kontaktów z nieznajomymi, którymi często okazują się przestępcy,

 • nieporozumienia „towarzyskie” osób będących uczestnikami libacji alkoholowych, waśnie sąsiedzkie i rodzinne,

 • brak umiejętności i opanowania sprawców i pokrzywdzonych nad własnymi emocjami w sytuacjach stresogennych,

 • sprzedaż alkoholu nieletnim oraz

spożywanie go w miejscach

publicznych. • stały monitoring rozpoznanych grup przestępczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich przywódców,

 • stały, bieżący kontakt z właścicielami placówek handlowych, produkcyjnych oraz lokali narażonych na wymuszanie haraczy,

 • wyznaczanie punktów przejścia dla patroli zmotoryzowanych i pieszych w okolicach agencji PKO, Poczty, sklepów itp.,

 • kierowanie funkcjonariuszy z Nieetatowej Grupy Wywiadowczej w okolice szkół, dworca, dużych skupisk młodzieży np. dyskotek, imprez sportowych ...,

 • kontrolowanie i sprawdzanie grup młodych „dresiaży”, „blokersów”, zatrzymywanie posiadających kije baseballowe, pałki i inne narzędzia mogące służyć popełnieniu przestępstw,

 • systematyczny monitoring wizyjny śródmieścia Włocławka, w tym Placu Wolności, gdzie dochodzi często do dewastacji mienia i agresywnych zachowań młodzieży,

 • dokonywanie okresowych analiz czasowo-przestrzennych związanych z przestępczością w zakresie bójek, pobić oraz uszkodzeń ciała,

 • kierowanie w miejsca szczególnie zagrożone dodatkowych patroli składających się z f-szy pionu kryminalnego i prewencji,

 • prowadzić działalność profilaktyczno-uświadamiającą z wykorzystaniem środków masowego przekazu – eksponując przypadki szczególnej lekkomyślności pokrzywdzonych a także najczęściej spotykane metody działania przestępców,

 • prowadzenie stałego rozpoznania operacyjnego, którego efektem będzie dokładne rozpoznanie środowisk i osób stanowiących potencjalne zagrożenie tą formą przestępczości.,

 • dokonywanie kontroli obiektów handlowych, w których alkohol sprzedawany jest nieletnim.

Straż Miejska,

właściciele placówek handlowych narażonych na możliwość wymuszeń rozbójniczych,

Służba Ochrony Kolei, Agencje Ochrony Osób i Mienia,

kierowcy „TAXI”

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowych, właściciele i pracownicy placówek gastronomicznych,

Straż Miejska

Agencje Ochrony Osób i Mienia


2)

Eliminowanie napadów rabunkowych na kierowców samochodów ciężarowych, stacje paliw oraz włamań do obiektów przydrożnych szczególnie przy trasie Kowal – Kamienna, Włocławek – Lipno, Włocławek – Płock, Mikanowo –Włocławek

 • przebiegająca przez teren działania KMP droga międzynarodowa nr 1 oraz liczne drogi lokalne, co powoduje duży ruch tego rodzaju pojazdów,

 • atrakcyjność towarów przewożonych przez TIR-y oraz ich duża wartość co czyni przestępstwa „opłacalnymi”,

 • niewłaściwe zabezpieczenie pojazdów i obiektów,

 • niedostateczna ilość patroli SRD na trasie spowodowana „szczupłością” kadr,

 • możliwość opóźnienia w sposób istotny działań pościgowych i poszukiwawczych poprzez przetrzymywanie bądź obezwładnienie kierowcy,

 • parkowanie pojazdów w nieoświetlonych i nieprzystosowanych do tego celu poboczach dróg niejednokrotnie przebiegających przez tereny leśne


 • sprawdzanie pojazdów, osób i dokumentów w zbiorach informatycznych KsiP,

 • inspirowanie właścicieli zagrożonych obiektów do montażu środków wizualnych w postaci kamer w celu rejestracji przebiegu zdarzeń,

 • informowanie użytkowników dróg o występujących zagrożeniach oraz rozpowszechnianie broszur o zagrożeniach na drogach,

 • prowadzić rozpoznania hurtowni i magazynów pod kątem możliwości wprowadzania i legalizowania towarów pochodzących z przestępstw

 • skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie o zdarzeniu i natychmiastowe podjęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych,

 • uczestniczenie w prowadzonych działaniach blokadowych wspólnie z Sekcją Ruchu Drogowego i Prewencji.

właściciele firm spedycyjnych i przewozowych,

właściciele hurtowni i magazynów, stacji paliw i przydrożnych obiektów gastronomicznych

3)

Ograniczenie przestępczości związanej z dystrybucją i zażywaniem narkotyków

 • błędne przeświadczenie, że krótkotrwałe i okazjonalne ich zażywanie nie jest szkodliwe i nie prowadzi do uzależnienia,

 • traktowanie przez młodzież zażywania narkotyków jako „symbolu dorosłości”, duża zyskowność „interesu” narkotykowego, co powoduje powstawanie zorganizowanych grup przestępczych,

 • niedostateczna wiedza kadry pedagogicznej oraz rodziców uniemożliwiająca wczesną reakcję na zażywanie narkotyków przez młodzież,

 • niechęć kierowników placówek oświatowych do „przyznawania się”, że na terenie szkoły istnieje problem narkomanii a także przestępczości w ogóle, przez co brak jest z ich strony sygnałów do Policji,

 • dostępność w całej gamie i pod każdą postacią narkotyków na rynku dilerskim,

 • chęć szybkiego wzbogacenia się i zaimponowania w środowisku rówieśniczym.

 • kontynuowanie prelekcji w szkołach średnich mających na celu podniesienie świadomości uczniów o zagrożeniach wynikających z zażywania narkotyków,

 • opracowanie projektu osobowego lub technicznego systemu ochrony obiektów szkolnych, wprowadzenie identyfikatorów,

 • nawiązanie stałej współpracy dzielnicowych z pedagogami szkolnymi,

 • prowadzenie rozpoznania dilerów w szkołach oraz wypracowanie sposobów ich eliminowania,

 • służba patroli prewencyjnych w okolicach szkół współpracujących z pedagogami oraz dzielnicowymi,

 • propagowanie telefonu zaufania umożliwiającego całodobowe przekazywanie informacji , w tym także anonimowych o przestępstwach związanych z narkotykami,

 • przeprowadzenie operacji „Mak-Konopie” celem likwidacji nielegalnych upraw maku i konopii indyjskich,

 • prowadzenie stałego rozpoznania zjawiska narkomanii,

 • włączenie społeczności lokalnej w proces resocjalizacji i readaptacji osób uzależnionych od narkotyków,

 • prowadzenie szkoleń rodziców i pedagogów w zakresie wczesnego rozpoznania i zapobiegania uzależnieniom.

pedagodzy szkolni,

dyrektorzy szkół oraz grono pedagogiczne, rodzice uczniów

Straż Miejska,

Prezydent miasta Włocławek, Starosta Włocławski, Urzędy Gminy,

Wydział Zdrowia UM we W-ku.

4)

Ograniczenie przestępstw kradzieży i włamań do samochodów

 • popyt na drogie samochody zachodnich marek, zwłaszcza ze strony „klientów” z byłej WNP,

 • popyt na części samochodów marek najpopularniejszych tzw. „kradzieże na części i zamówienie” przy dużych możliwościach legalizowania na dokumenty rozbitych pojazdów,

 • ograniczone możliwości identyfikacyjne pól numerowych, brak danych od producentów u dealera,

 • niewłaściwe zabezpieczanie pojazdów osobowych i ciężarowych,

 • mała ilość parkingów strzeżonych,

 • zawiadamianie o niepopełnionych przestępstwach kradzieży samochodów w celu wyłudzenia odszkodowań z firm ubezpieczeniowych

 • doskonalenie zasad partnerskiej współpracy miejscowej Policji z wydziałami komunikacji UM i Starostwa Powiatowego we Włocławku w zakresie przepływu informacji w celu ograniczenia możliwości rejestracji pojazdów w oparciu o sfałszowane dokumenty,

 • prowadzenie działań wspólnie z SRD i Sekcją PG na terenie giełdy samochodowej we Włocławku,

 • prowadzenie działań w zakresie kontroli legalnych oraz ustalonych nielegalnych warsztatów mechaniki pojazdowej i tzw. „dziupli” wspólnie z funkcjonariuszami Rewirów Dzielnicowych i Posterunków Policji z terenu podległego KMP,

 • dokonywanie okresowych analiz zjawisk kradzieży i włamań do samochodów i prowadzenie doraźnych działań operacyjno-prewencyjnych z uwzględnieniem geografii przestępczości,

 • prowadzenie stałego rozpoznania zjawiska,

 • wymiana informacji oraz planowanie wspólnych akcji z jednostkami ościennymi,

 • organizowanie strzeżonych miejsc parkingowych,

 • inspirowanie firm ubezpieczeniowych do uwzględnienia w polityce asekuracyjnej działań na rzecz zapobiegania kradzieży samochodów.

Wydziały Komunikacji, Urzędy Celne,

Urzędy Skarbowe,

Wojewódzki Inspektorat Handlowy,

salony firmowe, dealerzy, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych5)

Ograniczenie kradzieży i włamań do mieszkań, obiektów handlowych oraz kradzieży mienia

 • wysoki wskaźnik bezrobocia na terenie działania KMP we W-ku oraz poszerzanie się obszaru biedy, na skutek zmian prywatyzacyjnych,

 • niedostateczne zabezpieczenie techniczne obiektów handlowych i mieszkań przy braku zainteresowania ze strony sąsiadów, lokatorów tych samych budynków,

 • łatwość zbycia skradzionych przedmiotów,

 • perspektywa szybkiego i często łatwego wzbogacenia się,

 • lekkomyślność pokrzywdzonych noszących pieniądze w siatkach, torebkach tzw. reklamówkach itp.,

 • pozostawianie saszetek, portfeli w miejscach ogólnie dostępnych oraz otwartych pomieszczeniach,

 • niewielka wysokość poniesionych strat powodująca nie zgłaszanie wszystkich popełnionych przestępstw, a co za tym idzie przeświadczenie niektórych sprawców o bezkarności,

 • przeświadczenie osiągnięcia w łatwy sposób korzyści materialnych,

 • brak właściwego zabezpieczenia mienia pod względem technicznym i fizycznym, w tym pozostawianie pootwieranych okien i drzwi balkonowych głównie w okresie letnim

 • prowadzenie działań z udziałem NGW w dni i miejsca szczególnie zagrożone kradzieżami,

 • wykorzystanie rozpoznania zagrożonych miejsc przez dzielnicowych,

 • dokonywanie okresowych analiz zagadnienia i prowadzenie doraźnych działań operacyjnych z uwzględnieniem geografii przestępczości,

 • prowadzenie stałego rozpoznania zjawiska,

 • prowadzenie działań operacyjno-prewencyjnych z patroli umundurowanych i nieumundurowanych na terenie osiedli mieszkaniowych, targowisk, bazarów, giełd ...,

 • systematyczna kontrola przez służby dzielnicowych i patrolowo-interwencyjnych stanu zabezpieczenia infrastruktury osiedlowej w tym piwnic, parkingów osiedlowych, posesji, klatek schodowych, sklepów, biur i obiektów użyteczności publicznej. Informacje o nieprawidłowościach przesyłać do instytucji i osób odpowiedzialnych,

 • zbieranie przez dzielnicowych informacji o osobach obcych przebywających w podległym rejonie, mogących popełnić przestępstwa. Uzyskane informacji przekazywać do Sekcji Kryminalnej (notatki służbowe)

 • prowadzenie przez dzielnicowych intensywnego rozpoznania posesyjno – osobowego zmierzającego do ustalania sprawców przestępstw i wykroczeń, paserów i miejsc przechowywania rzeczy pochodzących z przestępstwa,

 • dostosowywanie dyslokacji służb patrolowych do realnie istniejących zagrożeń w miejscu i czasie ich powstawania, patrole wspólnie ze Strażą Miejską,

 • kierowanie patroli nieumundurowanych w dniach i godzinach nasilonych kradzieży, włamań do mieszkań i samochodów zgodnie z dokonanymi ustaleniami w postaci analiz okresowych i informacji Sekcji Kryminalnej,

 • promowanie instalowania domofonów , zakładanie osiedlowych parkingów strzeżonych, zabieganie o poszerzenie monitoringu szczególnie zagrożonych przestępczością rejonów miasta Włocławka,

 • prowadzenie działań profilaktyczno-uświadamiających w ramach programu prewencji kryminalnej „Bezpieczne miasto”

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowych, Straż Miejska,

Dozorcy, mieszkańcy osiedli


Agencje Ochrony Osób i Mienia


Straże Miejskie, Komisje Samorządowe ds. Ładu i Porządku Publicznego, Administracje Spółdzielcze, Samorządy, Zakłady Pracy

Dozorcy, administratorzy obiektów, mieszkańcy

Dozorcy, Administracje Spółdzielni Mieszkaniowych, ABK, Straże Miejskie, właściciele, mieszkańcy rejonów

Straż Miejska
Dozorcy, mieszkańcy osiedli, agencje ochrony

Administracje spółdzielni mieszkaniowych, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Banki, lokalne samorządy


6)

Ograniczenie kradzieży metali kolorowych, głównie na szkodę PKP oraz zakładów telekomunika-cyjnych i energetycznych oraz podmiotów gospodarczych będących w likwidacji

 • łatwy dostęp do urządzeń i elementów będących przedmiotem zaboru,

 • poczucie o uzyskaniu łatwych i szybkich korzyści materialnych,

 • niedostateczny nadzór nad urządzeniami zawierającymi metale kolorowe pod względem fizycznym,

 • ograniczenie patroli Służby Ochrony Kolei na terenach kolejowych,

 • powstawanie nielegalnych punktów skupu metali kolorowych,

 • brak ścisłej ewidencji osób będących dostawcami metali kolorowych i złomu do punktów skupu,

 • poczucie bezkarności ze strony sprawców kradzieży metali przebywających na terenie działania tut. KMP

 • stałe i systematyczne kontrole legalnych i nielegalnych punktów skupu metali kolorowych,

 • prowadzenie obserwacji i zasadzek miejsc szczególnie narażonych na działalność przestępczą,

 • zwiększenie ilości patroli na terenach kolejowych,

 • występowanie do wojewody o cofanie koncesji prowadzonej działalności gospodarczej,

 • bieżąca współpraca z przedstawicielami zakładów energetycznych i telekomunikacyjnych w celu uzyskania szybkich informacji o kradzieżach metali kolorowych,

 • systematyczne prowadzenie rozpoznania osób i grup,

 • systematyczne monitorowanie, kontrola podmiotów gospodarczych trudniących się skupem złomu,

 • wymiana informacji z jednostkami ościennymi odnośnie punktów skupów znajdujących się na ich terenie oraz osób trudniących się tym procederem.
Przedstawiciele zakładów energetycznych i telekomunikacy-

jnych, PKP, Służba Ochrony Kolei, Wojewoda,

Inspekcja Handlowa,

Urząd Handlowy


7)

Ochrona finansów Skarbu Państwa

 • ukrywanie dochodów, wysoki podatek akcyzowy na wyroby spirytusowe i tytoniowe, wysoki podatek celny,
 • ujawnianie podmiotów gospodarczych powiązanych ze sobą fikcyjnymi transakcjami w celu ujawniania nadużyć związanych z podatkiem VAT,

 • rozpoznawanie grup przestępczych, w tym obcokrajowców trudniących się przemytem i dystrybucją towaru objętego podatkiem akcyzowym,

 • ujawnianie podmiotów gospodarczych ukrywające dochody

Urząd Skarbowy,

Urząd Celny,

Inspekcja Handlowa

8)

Ochrona finansów samorządowych, ZUS, KRUS, Kas Chorych, firm ubezpieczających

 • korupcja wśród urzędników, lekarzy, pracowników firm ubezpieczających,

 • brak nadzoru i kontroli ze strony przełożonych,

 • nieprzestrzeganie ustaw i przepisów

 • rozpoznawanie osób – dysponentów środkami finansowymi z budżetu państwa, gmin, funduszy celowych, odpowiedzialnych za przetargi publiczne, likwidujących szkody majątkowe i komunikacyjne,

 • rozpoznawanie lekarzy decydujących o przyznaniu rent chorobowych,

 • rozpoznawanie przebiegu procesów przekształceń własnościowych

Współdziałanie z ZUS, KRUS, Kujawsko – Pomorską Kasą Chorych, Urzędami Miast i Gmin, firmami ubezpieczającymi
9)

Ochrona podmiotów gospodarczych

 • brak dostatecznej kontroli skarbowej nad działalnością podmiotów gospodarczych,

 • łatwość legalizacji dochodów,

 • trudności rynkowe – duża konkurencja i bezrobocie

 • współpraca z organami rejestrującymi podmioty gospodarcze w celu rozpoznawania i obejmowania zainteresowaniem operacyjnym firmy podejrzane o działalność przestępczą,

 • inicjowanie kontroli skarbowej w wytypowanych podmiotach gospodarczych,

 • stosowanie różnorodnych form pracy operacyjnej wobec podmiotów gospodarczych specjalizujących się w oszustwach gospodarczych,

 • rozpoznawanie i ujawnianie właścicieli podmiotów gospodarczych, którzy usuwają, zbywają swoje mienie w celu uniknięcia zaspokojenia wierzycieliKrajowy Rejestr Gospodarczy, Urzędy Miast i Gmin, Urząd Skarbowy i Kontroli Skarbowej, Powiatowy Urząd Pracy
10)

Ochrona praw autorskich oraz własności przemysłowej

 • wysokie opłaty za prawa autorskie,

 • mała skuteczność firm trudniących się ochrona praw autorskich,

 • duży popyt na wyroby renomowanych firm

 • rozpoznawanie grup przestępczych trudniących się przemytem płyt CD z muzyką i programami komputerowymi oraz ich dystrybucją,

 • ściganie właścicieli lokali, którzy bez

stosownych opłat organizują

dyskoteki, • rozpoznawanie podmiotów gospodarczych produkujących i sprzedających towary z zastrzeżonymi znakami towarowymi,

 • rozpoznawanie osób powielających i sprzedających programy komputerowe

Ochrona Praw Autorskich LEGE-ARTIS-SERVICE, ZaiKS, Stowarzyszenie Autorów, ZPAV – Związek Producentów Audio-Video, Adidas, Nike itd.
11)

Ujawnianie przestępstw w sektorze spożywczym a w szczególności w skupie i przetwórstwie towarów rolnych

 • trudności ze zbytem płodów rolnych,

 • importowanie artykułów spożywczych,

 • różne traktowanie podmiotów gospodarujących w dostępie do rynków zbytu

 • rozpoznanie grupy przestępczej działającej w ramach skupu buraka cukrowego przy Cukrowni Brześć Kuj. wytwarzającej nadwyżki buraka poprzez zawyżenie % zanieczyszczeń oraz zaniżania wagi,

 • ujawnianie nieuczciwych podmiotów gospodarczych trudniących się skupem płodów rolnych – przy ścisłej współpracy z rewirami dzielnicowych

Wojewódzki Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, Agencja Własności Rolnej, Agencja Rynku Rolnego, Inspekcja Handlowa
12)

Ochrona finansów pochodzących od Unii Europejskiej w związku z przystąpieniem do układu stowarzyszeniowego

 • korupcja wśród urzędników,

 • „pranie pieniędzy’,

 • wyłudzenia dopłat,

 • rozpoznawanie osób – dysponentów środkami finansowymi Unii Europejskiej,

 • współpraca z bankami.

Współdziałanie z odpow. służbami Prezydenta Miasta Włocławka i Starosty Powiatu Włocławskiego, współpraca z GIIF.
13)

Zwiększenie skuteczności w odzyskiwaniu utraconego mienia oraz skuteczności w zabezpieczeniu mienia u podejrzanych

 • niedoskonałe rozpoznanie środowisk paserskich.

 • niedostateczne rozpoznanie stanu majątkowego sprawców przestępstw

 • prowadzenie rozpoznania środowisk paserskich, lombardów i komisów,

 • bezwzględne egzekwowanie dokonywania tymczasowego zajęcia mienia ruchomego u podejrzanych i ich rodzin,

 • współpraca z Prokuraturą Rejonową w przedmiocie zajęcia mienia u podejrzanychProkuratura Okręgowa i Rejonowa we Włocławku
14)

Uzyskanie wysokiego wskaźnika ilości przeprowadzonych postępowań przygotowawczych


 • egzekwowanie przez prokuratorów nadzorujących realizację postępowań przygotowawczych wykonawstwa czynności procesowych jak

w postępowaniu zwykłym w sprawach, gdzie możliwe jest zastosowanie uproszczeń


 • dokonanie niezbędnych uzgodnień w zakresie stosowania trybu uproszczonego z Prokuratorem Rejonowym we Włocławku i SR we Włocławku,

 • bezwzględne egzekwowanie korzystania z trybu rejestrowego w postępowaniach przygotowawczych nie rokujących na ich wykrycie,

 • prowadzenie bieżącego nadzoru

kontrolno-instruktażowego nad

realizacją postępowań

przyg. w trybie rejestrowym


Prokurator Rejonowy we Włocławku, Sąd Rejonowy

we Włocławku


15)

Ograniczenie w znacznym stopniu wykonawstwa pracochłonnych czynności procesowych w sprawach o małym ciężarze gatunkowym, których okoliczności popełnienia, jak również sprawstwo nie budzi wątpliwości

 • nie korzystanie z zapisów art. 335 § 1 i 2 kpk. przez Prokuratorów sprawujących nadzór nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi • dokonanie uzgodnień w zakresie szerokiego stosowania uproszczeń jakie dają art. 335 § 1 i 2 kpk, w realizacji p.p. z Prokuratorem Rejonowym we Włocławku,

 • egzekwowanie stosowania instytucji dobrowolnego poddania się karze w realizowanych sprawach spełniających warunki do wykorzystania art. 335 § 1 i 2 kpk.,

 • prowadzenie bieżącego nadzoru nad tym zagadnieniem również w podległych Posterunkach Policji.

Prokurator Rejonowy we Włocławku
16)

Podniesienie wskaźnika spraw z tymczaasowym zajęciem mienia ruchomego w stosunku do pp gdzie

ustalono podejrzanych o dokonanie przestępstw kryminalnych • niedoskonałe rozpoznanie stanu majątkowego sprawców przestępstw kryminalnych,

 • brak majątku podejrzanych o dokonanie przestępstw kryminalnych,

 • brak akceptacji przez prokuratorów wniosków o wydanie postanowień o zabezpieczeniach majątkowych tymczasowo zajętego mienia podejrzanych

 • kontynuowanie wdrożonego jednolitego systemu prowadzenia rozpoznania stanu majątkowego podejrzanych przez prowadzących pp przy udziale dzielnicowych,

 • bezwzględne egzekwowanie dokonywania tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i wnioskowanie do Prokuratora Rejonowego o wydanie stosownych postanowień,

 • prowadzenie bieżących uzgodnień z Prokuratorem Rejonowym w przedmiocie uregulowaniu tego problemu

Podmioty we współpracy z którymi istnieje możliwość przeprowadzenia rozpoznania stanu

majątkowego podejrzanych


17)Podniesienie wskaźnika odzysku mienia utraconego w wyniku przestępstw kryminalnych


 • niedoskonałe rozpoznanie środowisk paserskich,

 • brak ciągłego zainteresowania

oficjalnie funkcjonującymi

komisami i lombardami, do

których trafia skradzione mienie


 • podjęcie wspólnych działań z Sekcją Kryminalną i innymi służbami zmierzających do rozpoznania środowisk paserskich,

 • prowadzenie przeszukań u typowanych osób ze środowisk paserskich celem odzysku utraconego mienia,

 • nawiązanie kontaktów z przedstawicielami Komisów i Lombardów zmierzając do zapewnienia dopływu informacji o wstawieniu sprzętów w okolicznościach wskazujących na ich przestępcze pochodzenie

Prokuratura Rejonowa we Włocławku (uzyskanie postanowień)

Sekcja Łączności i Informatyki


Przedstawiciele Komisów i lombardów
18)

Podniesienie skuteczności zbierania materiału dowodowego na podstawie zabezpieczonych śladów na miejscach zdarzeń kryminalnych

 • niedoskonały poziom przeprowadzonych na miejscach zdarzeń kryminalnych oględzin, co niekiedy skutkuje niedostatecznym zabezpieczeniem śladów kryminalistycznych,

 • występujące sporadycznie zbyt późne zarządzanie badań specjalistycznych, co powoduje przewlekłość pp,

 • awaryjność starzejącego się sprzętu technicznego niezbędnego do skutecznego zabezpieczania materiału dowodowego.

 • podjęcie przedsięwzięć zmierzających do poprawy poziomu oględzin miejsc poważnych przestępstw kryminalistycznych – egzekwowanie właściwego współdziałania prowadzącego oględziny z technikiem kryminalistyki,

 • bezwzględne przestrzeganie wydawania postanowień o zarządzeniu badań specjalistycznych bezpośrednio po uzyskaniu materiału dowodowego z nakreśleniami krótkich terminów realizacji

 • bieżące naprawy i wymiana zużytego

sprzętu technicznego na bardziej

nowoczesny mogący zapewnić

większą efektywność przy ujawnianiu

i zabezpieczaniu śladówkryminalistycznych.

Laboratorium Kryminalistyczne KWP, resortowe laboratoria kryminalistyczne, w uzasadnionych przypadkach biegli z różnych dziedzin
Laboratorium Kryminalistyczne KWP
19)

Ograniczenie przestępczości i demoralizacji nieletnich, w szczególności rozbojów, wymuszeń rozbójniczych i przestępczości narkotykowej

 • brak szczegółowego rozpoznania nieletnich środowisk przestępczych wywodzących się z kręgów szkolnych z uwagi na zatajenie przez osoby odpowiedzialne kryminogennych zachowań uczniów i chęć przedstawienia pozytywnego wizerunku szkół,

 • brak możliwości prawnych, rygorystycznej odpowiedzialności nieletnich za popełnianie nawet drastycznych przestępstw w tym: rozbojów i przestępczości narkotykowej

 • podjęcie ścisłej i bezpośredniej współpracy z pedagogami szkół w przedmiocie rozpoznania elementu przestępczego wśród uczniów i najbliższego otoczenia,

 • prowadzenie systematycznej pracy ze znanymi nieletnimi sprawcami przestępstw narkotykowych oraz rozbojów i wymuszeń rozbójniczych w kierunku szczegółowego rozpoznania tego środowiska i zbieranie materiału dowodowego. Objęcie nadzorem nieletnich przebywających na przepustkach z Zakładów Poprawczych,

 • podjęcie bezpośredniej współpracy z Sądem Rejonowym Wydz. Rodzinnym i Nieletnich wnioskując o bardziej restrykcyjne (w granicach możliwości prawnych) działanie wobec najgroźniejszych nieletnich sprawców przestępstw

Szkoły, media, lokalne samorządy, administracje spółdzielni mieszkaniowych, mieszkańcy, kluby sportowe, właściciele lokali handlowych, usługowych, zakładów produkcyjnych, Straże Miejskie, Sąd, Ośrodki Pomocy Społecznej
20)

Ujawnianie przestępstw tzw. „celnych” w zakresie legalności przewozu transportem międzynarodowym na trasie E-75 wiodącej w kierunku Łodzi i Gdańska

 • brak opłat granicznych i odpowiednich zezwoleń na przewóz określonego towaru do Polski,

 • sprawcy usiłują wprowadzić do obrotu towar bez akcyzy np. alkohol, papierosy, artykuły spożywcze

 • prowadzenie cyklicznych działań w zakresie kontroli międzynarodowego transportu drogowego, wzmożone działania w ramach akcji „Transport”

Urząd Celny w Toruniu, lokalne media, Inspekcja Transportu Drogowego
21)

Zapobieganie napadom na kierujących samochodami ciężarowymi TIR, kontrola stacji paliw oraz włamania do obiektów przydrożnych szczególnie na trasie

K-1 Włocławek – Lubień Kuj. Przemieszczanie się sprawców

przestępstw po drogach powiatu włocławskiego


 • niewłaściwe zabezpieczenie pojazdów i obiektów przydrożnych,

 • niska świadomość ofiar przestępstw co do następstw ich niefrasobliwego postępowania,

brak bezpiecznych parkingów

 • oddziaływanie prewencyjne, stosowanie odpowiedniej taktyki pełnienia służby m.in. poprzez organizowanie punktów zaporowych wspólnie z policjantami sekcji kryminalnej,

 • informowanie użytkowników dróg o występujących zagrożeniach oraz rozpowszechnianie broszur o zagrożeniach na drodze,

 • systematyczne kontrole obiektów handlowych, stacji paliw oraz zbieranie informacji o charakterze informacyjnym. Szczegółowe kontrole

pojazdów i osób poruszających się

po trasie K-1 szczególnie w porze

wieczorowo-nocnej w zakresie

przewożenia towarów pochodzących

z przestępstwa, ustalenie osób

poszukiwanych oraz kradzionych

pojazdów


Policjanci służb kryminalnych, lokalne media, Internet, interesujące ulotki, Urząd Miasta, Starosta Włocławski

3. Osiągnięcie wysokiego poziomu gotowości do przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń terrorystycznych i ochrony obiektów mogących być przedmiotem zamachu.


1)

Ograniczenie przestępczości związanej z aktami terroru kryminalnego z użyciem materiałów wybuchowych

 • coraz łatwiejszy dostęp do materiałów wybuchowych,

 • wzajemna rywalizacja grup przestępczych o dominację nad kontrolą terytorialną i wpływami,

 • hermetyczność grup przestępczych co prowadzi do wewnętrznych rozliczeń bez udziału policji i organów ścigania,

 • niewłaściwa gospodarka materiałami wybuchowymi przez osoby fizyczne i prawne w zakresie ich wykorzystania i zużycia,

 • odzysk materiałów wybuchowych pochodzących z pocisków z okresu II wojny światowej,

 • pozysk materiałów wybuchowych z pozostałości po zlikwidowanych jednostkach wojskowych i poligonach,

 • aktualna sytuacja na arenie międzynarodowej związana z konfliktem na terenie Bliskiego Wschodu.

 • systematyczny monitoring grup przestępczych, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie dysponowania materiałami wybuchowymi,

 • systematyczne prowadzenie rozpoznania osób, co do których istnieje podejrzenie konstruowania ładunków wybuchowych,

 • ujawnianie oraz neutralizowanie ujawnionych materiałów wybuchowych bądź pocisków będących pozostałościami po II wojnie światowej,

 • systematyczne kontrole osób fizycznych i prawnych nad właściwą gospodarką materiałów wybuchowych,

 • kontrole obiektów i poligonu po byłych jednostkach wojskowych,

 • prowadzenie rozpoznania obywateli krajów arabskich, co do których istnieje podejrzenie organizowania zamachów terrorystycznych.

Straż Miejska, przedstawiciele firm wykorzystujących w produkcji materiały wybuchowe, Żandarmeria Wojskowa, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Wojewoda,

Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Wydział Kryminalny

KWP w Bydgoszczy


2)

Zapewnienie bezpiecznego przebiegu imprez masowych

 • nadmierna komercjalizacja,

 • sprzedaż napojów alkoholowych,

 • chuligaństwo i antagonizmy pomiędzy uczestnikami (nietolerancja),

 • brak rozwiązań techniczno-organizacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo i porządek na terenie i wokół obiektów,

 • brak profesjonalizmu i odpowiedniej liczby służb porządkowych organizatora,

 • niewłaściwa współpraca organizatora z podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu,

 • brak obiektywizmu w przekazie przez lokalne media

 • dążenie do zmiany mentalności i zachowania uczestników imprez masowych,

 • karanie winnych naruszenia ładu i porządku publicznego,

 • uniemożliwienie wstępu na organizowane imprezy masowe osobom ukaranym za ekscesy chuligańskie,

 • niedopuszczenie do wnoszenia na obiekty alkoholu i niebezpiecznych przedmiotów,

 • egzekwowanie od organizatora przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

 • nawiązanie stałej współpracy z organizatorami imprez masowych władzami samorządowymi, klubami kibica i szkołami

Urząd Miejski, organizatorzy i jego siły, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, SOK, kluby kibica, fan kluby, organizacje młodzieżowe, społeczne
3)

Ochrona obiektów mających istotne znaczenie dla gospodarki narodowej, obiektów administarcji, obiektów użyteczności publicznej i sakralnych

 • zagrożenie terroryzmem

 • zagrożenia związane z awariami

i katastrofami,

 • patrolowanie rejonu ujęć wody, zapory wodnej, Zakładów „Anwil”, Chłodni, zapory wodnej, kościołów, urzędów, szkół,

 • utrzymywanie roboczych kontaktów z administratorami obiektów i służbami ochrony, w tym agencjami ochrony osób i mienia

Prezydent Włocławka, Starosta Powiatu,Naczelnicy, Burmistrzowie miast, gmin, Dyrektorzy „Anwil”S.A., MPWiK, Elektrowni Wodnej, Chłodni, proboszczowie parafii rz.-kat.
4)

Zabezpieczenie legalnych akcji protestacyjnych różnych środowisk społecznych i –zawodowych oraz nie dopuszczenie do organizowania nielegalnych akcji protestacyjnych

 • wyczerpanie możliwości załatwienia sporu w drodze rokowań, potrzeba przywrócenia naruszonego porządku prawnego wymagającego rozpoznania zagrożeń oraz podejmowanie działań zapobiegających naruszeniu porządku

 • przeciwdziałanie naruszeniu obowiązującego porządku prawnego i nie dopuszczenie do organizacji nielegalnych akcji protestacyjnych

Kierownictwa organizacji i instytucji, władze samorządowe
5)

Ujawnianie przewozu materiałów niebezpiecznych, które mogą doprowadzić do zatrucia środowiska lub katastrofy ekologicznej, szczególnie na trasie K-1 oraz na drodze K-62 Włocławek – Płock

 • brak odpowiedniego wyposażenia, złe oznaczenie pojazdów,

 • brak odpowiednich dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • kontrole przewozu materiałów niebezpiecznych i prowadzenie cyklicznych działań w ramach akcji „Niebezpieczne przewozy” i „Transport”

 • działania propagandowe i informacje przekazywane do środków masowego przekazu

KM PSP we Włocławku, lokalne media, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Transportu Drogowego
6)

Monitorowanie i egzekwowanie legalności pobytu cudzoziemców przebywających na terenie Włocławka i powiatu włocławskiego

 • napływ cudzoziemców zwłaszcza z krajów byłej WNP i Wietnamu związany z nielegalnym zarobkowaniem w tym uprawianiem prostytucji,

 • zagrożenie ze strony cudzoziemców aktami terroryzmu kryminalnego i politycznego,

 • prewencyjne patrolowanie drogi K-1 na której stwierdza się przydrożną prostytucję,

 • organizowanie ze SG akcji na targowiskach i bazarach oraz ustalonych miejscach zatrudniania cudzoziemców,

 • prowadzenie kontroli w ustalonych miejscach pobytu cudzoziemców,
Straż Graniczna, Straż Miejska, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Urząd ds. Repatricji i Cudzoziemców,

4. Podejmowanie działań zapobiegających popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz skutkujących wzrostem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.


1)

Wyeliminowanie agresywnego zachowania grup młodzieży i osób nietrzeźwych w miejscach publicznych

 • niedostateczne i mało stanowcze reagowanie na niekontrolowane zachowania grup młodzieżowych podczas imprez sportowych, koncertów zespołów rockowych,

 • dopuszczanie do niekontrolowanego, sprzecznego z prawem spożywania alkoholu przez młodocianych w miejscach publicznych

 • brak perspektyw życiowych,

 • negatywny wpływ zjawisk patologicznych,

 • łatwy dostęp do taniego alkoholu pochodzącego z przemytu i innych nielegalnych źródeł,
 • objąć wzmocnioną służbą patrolową rejony grupowania się subkultur w tym kluby młodzieżowe, dyskoteki, siłownie,

 • w rejonach dyskotek, klubów, siłowni, dworca PKP/PKS i innych miejsc grupowania się młodzieży szczegółowo kontrolować i sprawdzać poruszających się samochodami grupek młodych „dresiarzy”, zatrzymywać posiadających kije baseballowe, pałki, i inne narzędzia mogące służyć popełnianiu przestępstw,

 • ograniczenie nagminnego spożywania alkoholu w miejscach publicznych,

 • egzekwowanie, ścisłe przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i osobom nietrzeźwym i w miejscach do tego nie przeznaczonych

Dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, właściciele siłowni, klubów i dyskotek, Straże Miejskie, agencje ochrony osób i mienia

Straż Miejska we Włocławku , Wydział Gosp. UM, Komisja ds. Rozw. Probl. Alkoh., Sąd Rodzinny, Samorządy mieszkańców2)

Ograniczanie zjawisk przemocy w rodzinie

 • nadużywanie alkoholu,

 • zła sytuacja materialna rodziny,

 • nawyki wyniesione z domu rodzinnego,

 • konflikty wynikające z problemów codziennego bytowania

 • rozpoznawanie dzielnicowych w podległych rejonach służbowych,

 • realizowanie programu „Niebieska Karta”

Ośrodki Pomocy Społecznej, Komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, Sąd Rodzinny
3)

Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na obszarach wodnych, ograniczenie kłusownictwa

 • zubożenie społeczeństwa i chęć pozyskania środków do życia,

 • lekkomyślność wypoczywających nad wodą

 • podejmowanie działań antykłusowniczych (zasadzki ....),

 • działania prewencyjne,

 • działania propagandowo-informacyjne i edukacyjne

Straż Rybacka, Straż Leśna, Straż PZW, WOPR, Sekcja Ratownictwa Wodnego Straży Pożarnej, WIOŚ

4)

Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na obszarach kolejowych

 • niefrasobliwość podróżnych,

 • działanie zorganizowanych grup przestępczych w pociągach,

 • brak wyspecjalizowanego ogniwa policji

 • prewencyjne patrolowanie terenów kolejowych,

 • doraźne patrole rajdujące w zagrożonych pociągach,

 • kontrole w punktach skupu złomu,

 • działalność informacyjna

Straż Miejska, SOK, szkoły, media
5)

Zapewnienie właściwej realizacji służby konwojowej oraz sprawnego funkcjonowania PIZ i wydalania cudzoziemców z terytorium RP naruszających przepisy prawa

 • ustawowy obowiązek Policji doprowadzania do Sądów i Prokuratur,

 • duża ilość doprowadzeń niewspółmierna do stanu etatowego Ogniwa Konwojowo-Ochronnego

 • zagrożenia związane z pobytem zatrzymanych w PIZ i ACW

 • zapewnienie właściwej realizacji organizowanych konwojów,

 • doraźne zasilanie policjantami innych ogniw organizacyjnych,

 • konsekwentne realizowanie postanowień ustawy o cudzoziemcach

Sądy, Prokuratura, Zakłady Karne

Wydział PA KWP w Bydgoszczy


6)

Doskonalenie pracy służb dyżurnych w celu zapewnienia sprawnej obsługi zdarzeń i obiegu informacji o zdarzeniach

 • niedostateczna wiedza zawodowa policjantów pełniących służbę na tym stanowisku,

 • niewłaściwe przekazywanie służby,

 • niewłaściwa ocena przyjmowanych informacji i wyciąganie na tej podstawie błędnych wniosków,

 • nieznajomość aktualnie obowiązujących przepisów i wytycznych przełożonych,

 • brak właściwej wiedzy na temat dyslokacji służb oraz sił będących w dyspozycji służby dyżurnej,

 • małe zaangażowanie w służbie,

 • bieżące samodokształcanie policjantów,

 • aktywne uczestnictwo w prowadzonych szkoleniach,

 • zapoznawanie się z przepisami oraz wytycznymi bezpośrednich oraz wyższych przełożonych ,

 • właściwe przekazywanie służby,

 • znajomość dyslokacji służby,

 • zwiększony nadzór bezpośredniego przełożonego,

 • dokładne zapoznawanie się z dokumentacją wypływającą na stanowisku służby dyżurnej

Naczelnicy Sekcji, ogniw organizacyjnych KMP
7)

Ograniczenie dużej ilości zdarzeń drogowych /kolizji i wypadków/ szczególnie na trasie: Siutkówek – Włocławek – Lubień (K-1), Redecz Kruk – Włocławek – Brześć Kuj., Włocławek – Skoki D. (K-62) oraz w samym Włocławku, w tym na trasie K-1, ulice Okrzei, Chopina, Toruńska.

Zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych • obiektywne

 • nadmierna prędkość,

 • nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu,

 • nieprawidłowe wymijanie, omijanie i wyprzedzanie,

 • błędy osób pieszych.

b) subiektywne

 • duże natężenie ruchu pojazdów,

 • słaba umiejętność prowadzenia pojazdów przez kierujących,

 • nieprzestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym przez kierujących oraz pieszych

 • profilaktyczno –propagandowe nagłaśnianie o zdarzeniach drogowych w mediach i internecie, prowadzenie pogadanek w szkołach i przedszkolach, a także organizowanie konkursów propagujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym – Turnieje „BRD”.

 • właściwe planowanie służby, adekwatne do zagrożenia z określeniem zadań doraźnych, prowadzenie różnych działań m.in. w ramach akcji „Pomiar”,

 • realizacja programu „GAMBIT” szczególnie w zakresie eliminacji głównych przyczyn kolizji i wypadków drogowych.

Lokalne media, Woj.. Ośrodek Ruchu Drogowego, Wydz. Komunikacji UM, Miejski i Powiatowy Zarząd Dróg, dyrektorzy szkół podstawowych i średnich, Wydział Edukacji Urzędu Miasta oraz Starosty Włocławskiego.
8)

Ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych szczególnie dzieci, młodzieży oraz osób starszych, zwłaszcza w rejonie „centrum” Włocławka oraz na przejściach dla pieszych trasy K-1 i ulic: Okrzei, Toruńska, Chopina, gdzie występuje duże natężenie ruchu

 • nieostrożne korzystanie z dróg i mała świadomość w zakresie przestrzegania przepisów ruchu drogowego,

 • w przypadku dzieci brak opieki przez osoby dorosłe,

 • nietrzeźwość pieszych uczestników ruchu

 • organizowanie różnego rodzaju konkursów propagujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

 • udział policjantów Sekcji Ruchu Drogowego w egzaminach na kartę rowerową,

 • rozdawanie ulotek i broszur, a także pogadanki w szkołach,

 • prowadzenie akcji „Pieszy”

 • prowadzenia akcji „Bezpieczny powrót do szkoły”

Dyrektorzy szkół, Woj. Ośrodek Ruchu Drogowego, kuratorium, Centrum Edukacji Nauczycieli, masmedia
9)

Popieranie inicjatywy budowy we Włocławku obwodnicy trasy krajowej K-1

 • gwałtowne zwiększenie się w latach 90-tych ilości samochodów ciężarowych i osobowych spowodowało natężenie ruchu drogowego,

 • cały ruch samochodów osobowych i ciężarowych w kierunku Łodzi i Warszawy odbywa się przez centrum miasta, ulicami Toruńską, Okrzei i Chopina, W konsekwencji tak duże natężenie ruchu prowadzi do znacznej ilości zdarzeń drogowych oraz do występujących utrudnień w ruchu komunikacyjnym

 • dążenie do wprowadzenia nowych rozwiązań inżynieryjnych i organizacyjnych, które zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom dróg na trasie K-1. Należy prowadzić rozmowy skutkujące podjęciem przebudowy tej drogi oraz obwodnicy poza miastem Włocławek

parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, zarządu dróg wojewódzkich i krajowych, lokalne media©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna