Program zajęĆ komputerowychPobieranie 169,65 Kb.
Data01.11.2017
Rozmiar169,65 Kb.POZNAJEMY KOMPUTEROWY ŚWIAT
PROGRAM EDUKACJI INFORMATYCZNEJ

W KLASACH I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
mgr Małgorzata Tkacz-RutkowskaSPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne

 2. Cele edukacyjne

 3. Treści kształcenia

 4. Metody oceniania

 5. Procedury osiągania celów

 6. Ewaluacja programu

 7. Warunki realizacji

 8. Autorka

 9. Aneks


POZNAJEMY KOMPUTEROWY ŚWIAT
PROGRAM EDUKACJI INFORMATYCZNEJ

W KLASACH I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ


ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE


I ORGANIZACYJNE:
Program przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Przewiduje poszerzenie wiedzy uczniów o treści i umiejętności informatyczne. Równocześnie wspomaga realizację różnych programów dla klas 1-3, opartych na „Podstawie programowej”.

„Podstawa programowa” dla I etapu edukacji nie zawiera treści informatycznych. Są one przewidziane dla II etapu kształcenia. Jednak w czasach, gdy umiejętność obsługi komputera jest koniecznością, wydaje się bardzo ważne, aby wprowadzenie


w świat informatyki rozpoczynało się jak najwcześniej. Dlatego obok kształcenia umiejętności: czytania, pisania, mówienia, liczenia warto wdrożyć dzieci do świadomego posługiwania się komputerem już od klasy pierwszej.

Możliwość kontaktu z tym nowym urządzeniem jest dla dzieci wyzwaniem, które chętnie podejmują, a zdobyte umiejętności obsługi komputera pozwolą im lepiej funkcjonować w szkole i życiu dorosłym. Dla wielu uczniów będzie to pierwsze spotkanie z komputerem i jedyna możliwość poznania tego urządzenia.


Ogólne założenia programu:

 • wspieranie realizacji „Podstawy programowej” ,

 • korelacja treści zajęć komputerowych z modułami kształcenia zintegrowanego,

 • dostosowanie treści i metod pracy do możliwości i potrzeb dzieci,

 • przygotowanie uczniów do sprawnej i świadomej obsługi komputera,

 • wdrażanie dzieci do wytrwałości i dokładności,

 • wyrabianie i zwiększanie koncentracji uwagi,

 • tworzenie możliwość wyrażania przez dziecko własnych myśli, przeżyć
  i uczuć, w formie plastycznej i literackiej z wykorzystaniem programów
  i technik komputerowych.

Realizacja programu powinna odbywać się w pracowni komputerowej,


raz w tygodniu, w grupach 10-14 osobowych, w formie zabaw i praktycznego działania
z wykorzystaniem komputera. Każde dziecko powinno pracować przy osobnym komputerze.
CELE EDUKACYJNE:

 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się komputerem w zakresie podstawowym.

 • Wdrażanie do samodzielnego korzystania z różnych programów komputerowych.

 • Zdobywanie umiejętności zastosowania komputera w nauce, zabawie, realizacji własnych pomysłów i rozwijaniu zainteresowań.

 • Wdrażanie do wytrwałości i samodzielnego rozwiązywania problemów.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wprowadzenie zajęć komputerowych do klas 1-3 jest rozwiązaniem programowym
i metodycznym poszerzającym zakres treści i celów realizowanych w edukacji wczesnoszkolnej. Program „Poznajemy komputerowy świat” przewiduje dodanie do „Podstawy programowej klas 1-3” następujących treści informatycznych:


 • podstawy pracy z komputerem:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,

 • sposoby porozumiewania się z komputerem za pomocą klawiatury i myszki,

 • system operacyjny Windows,

 • przechowywanie i pobieranie danych,

 • posługiwanie się dyskietką i płytą CD-ROM,

 • sposoby wyszukiwania wiadomości w INTERNECIE,

 • edytor grafiki (PAINT, EDYTOR POSTACI),

 • edytor tekstu (WORD)

 • łączenie tekstu z grafiką (PAINT i WORD),

 • tworzenie animacji i prezentacji (EDYTOR POSTACI, POWER POINT),

 • tworzenie prostych tabel i wykresów (EXCEL, POWER POINT),

 • korzystanie ze słowników i encyklopedii multimedialnych,

 • wyszukiwanie informacji w internecie,

 • wykorzystanie gier komputerowych do nauki ortografii, matematyki, ruchu drogowego...

Równocześnie wspomaga realizację treści kształcenia ogólnego zawartych


w „Podstawie programowej” z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, plastycznej i muzycznej:

7. zabawy, zajęcia, przygody dzieci

9. wybrane wytwory kultury, sztuki i techniki

18. czytanie sylab, wyrazów, zdań i tekstów

19. czytanie ciche ze zrozumieniem

20. sięganie do różnych źródeł informacji i technologii informacji, ...

21. pisanie liter, łączenie liter w sylaby, pisanie wyrazów, zdań

22. przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów ...

23. pisanie swobodnych tekstów, życzeń, zaproszeń, listów,

opowiadań i opisów

24. pisanie z wykorzystaniem elementarnych zasad pisowni

31. figury geometryczne, w tym trójkąt, kwadrat, prostokąt, koło

25. stosunki przestrzenne, porządkowanie, klasyfikowanie

28. działania arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, ..., mnożenie, ..., dzielenie)

30. ... rozwiązywanie zadań tekstowych ...

35. dbałość o zdrowie, higiena własna i otoczenia

38. bezpieczeństwo, w tym poruszanie się po drogach publicznych,

rozpoznawanie sygnałów alarmowych o niebezpieczeństwie

40. urządzenia techniczne powszechnego użytku (bezpieczne

użytkowanie)

42. organizacja pracy (planowanie, ...)

43. działalność plastyczna uczniów ...

45. wielość środków komunikacji ... oraz środków wyrazu

plastycznego

47. rozumienie, akceptacja i tolerancja dla innych wypowiedzi

artystycznych

48. kształtowanie otoczenia i form użytkowych
Program ten dostosowany jest do możliwości dzieci. Treści realizowane są
w sposób spiralny, co oznacza, że te same zagadnienia powtarzają się wiele razy
w kolejnych klasach i na różnych poziomach nauczania. Zapewnia to rozwój umiejętności i percepcję treści dostosowanych do wieku i możliwości dzieci.
Realizacja programu odbywa się w trzech etapach:

 • Klasy I – W KRAINIE KOLORÓW

 • Klasy II – W KRAINIE SŁOWA, PĘDZLA I OŁÓWKA

 • Klasy III – WĘDRÓWKI W KRAINĘ WYOBRAŹNIKlasa I – W KRAINIE KOLORÓW

Blok tematyczny: TANIEC PĘDZLA I OŁÓWKA • „Poznajmy się”, „Kreski i plamy”, „”Taniec kolorowych figur”.

 • Poznanie regulaminu pracowni komputerowej.

 • Rozpoznawanie części zestawu komputerowego.

 • Uruchamianie i zamykanie komputera, posługiwanie się myszką i klawiaturą.

 • Poznanie systemu operacyjnego Windows.

 • Otwieranie i zamykanie okna programu.

 • Tworzenie swoich folderów.

 • Praca z edytorem grafiki PAINT: poznanie i wykorzystywanie narzędzi graficznych: pędzla, ołówka, prostokąta, koła, linii, gumki, wypełnienia,

 • Zapisywanie swoich prac w swoich folderach na dysku.

Blok tematyczny: KOLORY JESIENI • „Jesienne listki”, „Jesienne drzewo”, „Park jesienią”.

 • Praca z edytorem grafiki PAINT: zaznaczanie, powiększanie i zmniejszanie, kopiowanie, obracanie, zmiana kolorów, przenoszenie w inne miejsce,

 • Otwieranie i zamykanie okna programu.

 • Zapisywanie swoich prac na dysku.

 • Otwieranie plików, wprowadzanie zmian.

Blok tematyczny: KOLORY ZIMY • „Migające gwiazdki śniegowe”, „Projektujemy ozdoby choinkowe”, „Bal literek”.

 • Praca z edytorem grafiki PAINT: korzystanie z lupy i siatki, wypełnianie kolorem, rysowanie owalu i koła,

   • Praca z edytorem postaci (Logomocja): : poznanie narzędzi innych niż w PAINT,

 • Otwieranie i zamykanie okien programów.

 • Zapisywanie swoich prac na dysku.

 • Otwieranie plików, wprowadzanie zmian.

Blok tematyczny: KOLORY WIOSNY • „Wiosenny bukiet”, „Pałac królowej Wiosny”, „Motyle”.

 • Praca z edytorem grafiki PAINT: malowanie pędzlem i linią, zaznaczanie, powiększanie i zmniejszanie, kopiowanie, obracanie, zmiana kolorów, przenoszenie w inne miejsce, korzystanie z lupy i siatki, wypełnianie kolorem, rysowanie prostokątów, kwadratów, krzywych i wielokątów; zastosowanie klawisza Shift.

 • Zapisywanie swoich prac na dysku.

 • Otwieranie plików, wprowadzanie zmian.

Blok tematyczny: KOLORY LATA • „Wyruszamy w podróż ...”

 • Praca z edytorem grafiki PAINT: zastosowanie poznanych narzędzi
  i opanowanych umiejętności do wykonania samodzielnej pracy.

 • Zapisanie pliku na dysku i dyskietce.

 • Prezentacja swoich prac.Klasa II – W KRAINIE SŁOWA, PĘDZLA I OŁÓWKA

Blok tematyczny: POWRÓT Z WAKACJI • „Wakacyjne krajobrazy”, „Kufer pana Wakacjusza”.

 • Przypomnienie:

  • regulaminu pracowni komputerowej,

  • sposobów uruchamiania i zamykania komputera,

  • zasad posługiwania się myszką i klawiaturą,

  • skrótów klawiszowych,

  • operowania oknami w środowisku Windows.

 • Praca z edytorem grafiki PAINT: przypomnienie poznanych narzędzi,

 • Praca z edytorem tekstu WORD: zabawa z klawiaturą, pisanie prostych wyrazów i zdań, zastosowanie klawisza Shift, pisanie polskich znaków,

 • Praca z programem EXCEL: odnajdywanie właściwych komórek, wpisywanie do nich danych,

 • Zapisywanie pliku na dysku i dyskietce.

Blok tematyczny: PRZYGODY LISTKA • „Taniec jesiennych liści”, „Jesienny poeta”, „Przygody małego listka”.

 • Przypomnienie poznanych skrótów klawiszowych.

 • Praca z edytorem grafiki PAINT: przypomnienie narzędzi i umiejętności poznanych w klasie I, obracanie, przerzucanie, rozciąganie i pochylanie.

 • Praca z edytorem tekstu WORD: zabawa z klawiaturą, pisanie prostych wyrazów i zdań, zastosowanie klawisza Shift i tabulatora, łączenie tekstu
  z grafiką.

 • Praca z programem POWERPOINT: zastosowanie slajdów do wykonania animacji.

Blok tematyczny: WOKÓŁ ŚWIĄTECZNEGO DRZEWKA • „Świąteczne kartki”, „W sklepie z zabawkami”.

 • Praca z edytorem grafiki PAINT: wykorzystanie poznanych narzędzi
  do wykonania pracy plastycznej, zastosowanie aerografu (rozpylacza).

 • Praca z edytorem tekstu WORD: poznanie możliwości obiektów WordArt,

 • Praca z programem EXCEL: zabawa z tabelami i wykresami - zaznaczanie wybranego fragmentu arkusza, zmiana czcionki, dodawanie obramowania
  i koloru, sumowanie w wierszach i kolumnach, edycja wykresu.

 • Doskonalenie posługiwania się klawiaturą.

 • Przypomnienie poznanych skrótów klawiszowych.

Blok tematyczny: W LODOWEJ KRAINIE • „Bal u Królowej Śniegu”, „Wspomnienia Elegancika”.

 • Praca z edytorem grafiki PAINT.

 • Praca z edytorem tekstu WORD - pisanie różnych tekstów.

 • Łączenie tekstu z grafiką.

 • Poznanie zasad drukowania.

Blok tematyczny: ŚWIAT BUDZI SIĘ ZE SNU • „Wiosenne drzewa”, „Łąka pełna motyli”, „Taniec kurcząt”.

 • Praca z edytorem grafiki PAINT: wykorzystanie poznanych narzędzi
  do wykonania pracy plastycznej.

 • Praca z edytorem tekstu WORD: doskonalenie umiejętności pisania polskich znaków i wielkich liter,

 • Łączenie tekstu z grafiką.

 • Praca z programem POWERPOINT: wykorzystanie efektów animacji niestandardowej, zastosowanie slajdów do wykonania animacji.

Blok tematyczny: TĘCZOWY SWIAT • „W Krainie Tęczy”.

 • Zastosowanie poznanych programów do wykonania samodzielnej prezentacji: łączenie tekstu z grafiką.

 • Zapisanie pracy na dysku i dyskietce.

 • Prezentacja i wydruk prac.


Klasa III – WĘDRÓWKI W KRAINĘ WYOBRAŹNI
Blok tematyczny: W PROMYKACH SŁOŃCA

 • „Dzban pełen słońca”, „Nowe przygody Kajtka”, „W promykach jesiennego słońca”.

 • Przypomnienie:

  • regulaminu pracowni komputerowej,

  • sposobów uruchamiania i zamykania komputera,

  • zasad posługiwania się myszką i klawiaturą,

  • skrótów klawiszowych,

  • operowania oknami w środowisku Windows.

 • Praca z edytorem grafiki PAINT: przypomnienie narzędzi poznanych w klasie I i II, wykonanie pracy plastycznej.

 • Praca z edytorem tekstu WORD: przypomnienie pisania wielkich liter i polskich znaków.

 • Zapisywanie pliku na dysku i dyskietce.

 • Przypomnienie zasad drukowania.

Blok tematyczny: BAJKI PANA PARASOLA • „W Krainie Deszczu”, „Deszczowa pogoda”.

 • Praca z edytorem grafiki PAINT - wykonanie pracy plastycznej.

 • Praca z edytorem tekstu WORD: samodzielne pisanie tekstów, formatowanie tekstu na stronie, łączenie tekstu z grafiką.

 • Praca z programem EXCEL: sporządzanie tabelek i wykresów temperatur.

 • Stosowanie poznanych skrótów klawiszowych.

Blok tematyczny: CZARODZIEJSKI KUFER • „Magiczne przedmioty”, „Jak pomożesz dziewczynce z zapałkami”, „Czarodziejskie drzewko”.

 • Praca z edytorem grafiki PAINT - wykonanie pracy plastycznej.

 • Praca z edytorem tekstu WORD: formatowanie tekstu na stronie, łączenie tekstu z grafiką.

 • Praca z programem EXCEL: zabawa z tabelami i wykresami - odnajdywanie właściwych komórek, wpisywanie do nich danych, przypomnienie
  i zastosowanie funkcji Suma,

 • Praca z programem POWERPOINT: wykorzystanie efektów animacji niestandardowej, zastosowanie slajdów do samodzielnego wykonania animacji.

Blok tematyczny: WYPRAWA W NIEZNANE • „Spotkanie z Anarukiem”, „Wyruszamy w Kosmos”, „U naszych sąsiadów”.

 • Praca z edytorem grafiki PAINT - wykonanie pracy plastycznej.

 • Praca z edytorem tekstu WORD: formatowanie tekstu na stronie, łączenie tekstu z grafiką.

 • Praca z programem POWERPOINT: zastosowanie slajdów do samodzielnego wykonania animacji.

 • Poznanie możliwości INTERNETU: korzystanie z przeglądarki internetowej, przeglądanie różnych stron dla dzieci, wyszukiwanie potrzebnych informacji.

 • Korzystanie z encyklopedii i słowników multimedialnych, oraz programów edukacyjnych umieszczonych na płytach CD-ROM.

Blok tematyczny: MOJE MIASTO WIOSNĄ • „Rachunki pani Wiosny”, „Wiosna w moim mieście”, „Ulica wielkiego miasta”, „Lot nad miastem”.

 • Praca z programem EXCEL: zabawa z wykresami - edycja wykresu, zmiana typu i opcji.

 • Praca z edytorem grafiki PAINT - wykonanie pracy plastycznej.

 • Praca z edytorem tekstu WORD: formatowanie tekstu na stronie, łączenie tekstu z grafiką.

 • Praca z edytorem postaci (Logomocja): animacja lądowania samolotu.

 • Praca z programem POWERPOINT: wstawianie rysunku z pliku, zastosowanie slajdów do samodzielnego wykonania animacji – ruch uliczny.

Blok tematyczny: PODRÓŻUJEMY Z PYZĄ PO POLSCE • „Pyza na polskich dróżkach”.

 • Zastosowanie poznanych programów do wykonania:

  • samodzielnej prezentacji - łączenie tekstu z grafiką, wykorzystanie wykresów, zastosowanie animacji Pyzy,

  • projektowanie dyplomów na koniec roku szkolnego.

 • Zapisanie prac na dysku i dyskietce.

 • Drukowanie dyplomów i najciekawszych prac.

 • Prezentacja swoich prac.

Pomiędzy poszczególnymi blokami dzieci pracują z różnymi programami edukacyjnymi: ortograficznymi, matematycznymi, przyrodniczymi czy rysunkowymi.

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ:
W wyniku realizacji programu:

uczeń klasy I


 • bezpieczne posługuje się komputerem,

 • umie zapisać i otworzyć wybrany plik,

 • stosuje zaznaczanie, zmniejszanie lub zwiększanie, kopiowanie, wycinanie
  i wklejanie rysunków,

 • sprawnie posługuje się wybranymi narzędziami graficznymi

 • zapisuje wyniki swojej pracy na dysku i dyskietce,

 • opanował umiejętność przeglądania i wybierania z pulpitu i z listy interesującej go informacji, programu lub gry,

 • prezentuje własną twórczość i pomysły w różnych formach –rysunek lub animacja.

uczeń klasy II

 • bezpieczne posługuje się komputerem,

 • umie zapisać i otworzyć wybrany plik,

 • zna klawiaturę alfanumeryczną, stosuje klawisze SHIFT i ALT,

 • stara się korzystać z listy lub klawiszy skrótu – CRTL+A, CTRL+C, CTRL+V,

 • stosuje zaznaczanie, zmniejszanie lub zwiększanie, kopiowanie, wycinanie
  i wklejanie tekstów oraz rysunków,

 • sprawnie posługuje się wybranymi narzędziami graficznymi i tekstowymi,

 • łączy tekst z grafiką,

 • zapisuje wyniki swojej pracy na dysku i dyskietce,

 • opanował umiejętność przeglądania i wybierania z pulpitu i z listy interesującej go informacji, programu lub gry,

 • wpisuje dane do tabeli, edytuje wykres,

 • prezentuje własną twórczość i pomysły w różnych formach – tekst, rysunek, animacja.

uczeń klasy III

 • bezpieczne posługuje się komputerem,

 • umie zapisać i otworzyć wybrany plik, założyć folder,

 • zapisuje wyniki swojej pracy na dysku i dyskietce,

 • opanował umiejętność przeglądania i wybierania z pulpitu i z listy interesującej go informacji, programu lub gry,

 • zna klawiaturę alfanumeryczną, stosuje klawisze SHIFT i ALT oraz skróty klawiszowe - CRTL+A, CTRL+C, CTRL+V, CTRL+S, CTRL+E,

 • wykorzystuje: zaznaczanie, zmniejszanie lub zwiększanie, kopiowanie, wycinanie
  i wklejanie tekstów oraz rysunków,

 • sprawnie posługuje się wybranymi narzędziami graficznymi i tekstowymi,

 • wpisuje dane do tabeli, sumuje dane, edytuje wykres,

 • łączy tekst z grafiką lub wykresem,

 • wie, jak korzystać z płyt edukacyjnych, słowników, encyklopedii multimedialnych
  i INTERNETU,

 • prezentuje własną twórczość i pomysły w różnych formach – tekst, rysunek, animacja.

METODY OCENIANIA:


Ocena postępów dziecka w zakresie umiejętności obsługi komputera jest jednym z elementów oceny opisowej wystawianej na koniec I semestru i na koniec roku szkolnego.

Kolejne zajęcia pozwalają sprawdzić stopień opanowania przez dzieci podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem oraz na indywidualizację tempa pracy. W ciągu całego roku uczniowie dokonują samooceny w zakresie: • obsługi komputera,

 • samodzielnego korzystania z różnych programów,

 • zastosowania komputera w nauce i zabawie.

Za opanowaną umiejętność dzieci dostają znaczki, które wklejają na kartę ewaluacyjną (ANEKS). Pod koniec każdego roku nauki samodzielnie wykonują:

Klasy I – pracę plastyczną „Wyruszamy w podróż ...”

Klasy II – pracę plastyczno-literacką „W Krainie Tęczy”

Klasy III – prezentację „Pyza na polskich dróżkach”.

Uczniowie, którzy szybciej opanowali umiejętność pracy na komputerze będą mieli możliwość, samodzielnego wykonania prezentacji multimedialnej połączonej z animacją w programie POWER POINT.
W trakcie zajęć oceną za wykonaną pracę jest:


 • pochwała,

 • prezentacja wykonanej pracy dla całej grupy,

 • wydruk pracy i umieszczenie na wystawce prac lub stronie internetowej,

 • wklejenie znaczka przy nazwie opanowanej umiejętności w karcie ewaluacyjnej.

Na zakończenie roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje dyplom zaprojektowany przez uczniów klas trzecich.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:


Realizacja treści programu odbywa się przez zabawę i praktyczne działanie
z wykorzystaniem komputera. Dzieci bawiąc się, uczą posługiwać się myszką, poznają klawiaturę oraz podstawowe operacje komputerowe.

Program nie wymaga od ucznia posługiwania się fachowymi terminami, lecz kładzie nacisk na kształcenie umiejętności i nawyków pracy z komputerem.

Ciekawa dla dzieci tematyka i forma działalności – praca plastyczna, pokaz, film, praca literacka, kreowanie wykresów i tabel, próby programowania - sprzyjają eksperymentowaniu i rozwiązywaniu problemów stawianych przed dziećmi. Nowe lub bardziej złożone zagadnienia wprowadzane są przez pokaz i obserwację.

W czasie kolejnych bloków uczniowie poznają różne sposoby wykonania tej samej operacji, od najprostszych do coraz trudniejszych. Przez pierwsze miesiące uczą się posługiwania myszką i klawiaturą, później operowania narzędziami graficznymi, tekstowymi i rachunkowymi. Na koniec starają się zastosować poznaną wiedzę przy przygotowaniu animacji i prezentacji.

W trakcie realizacji wykorzystywane są programy: PAINT, WORD, POWERPOINT, LOGOMOCJA- EDYTOR POSTACI, EXCEL I INTERNET.

EWALUACJA PROGRAMU:


Ewaluacja odbywa się po każdym etapie i na zakończenie całego cyklu kształcenia.

Bieżąca obserwacja dostarczy informacji o najbardziej skutecznych metodach pracy, pozwoli na analizę czasu przeznaczonego na realizację poszczególnych bloków tematycznych oraz na dostosowanie tempa pracy do aktualnych możliwości


i zainteresowań dzieci.

Stopień opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności oraz skuteczność zastosowanych metod i form pracy wykaże analiza arkuszy ewaluacyjnych


i samodzielnie wykonanych końcoworocznych prac uczniów.

Ewaluacja końcowa obejmuje analizę dokumentów ewaluacyjnych


z poszczególnych etapów kształcenia i wnioski.

WARUNKI REALIZACJI:

 1. Sala wyposażona w minimum 12 – 14 stanowisk komputerowych /minimum/

  • PC 486 DX 100 MHz,

  • 16 RAM,

  • CD-ROM x 4,

  • karta dźwiękowa, głośniki

  • karta graficzna VGA

 2. Komputery z oprogramowaniem:

  • Windows 98 i następne

  • Paint

  • Microsoft Word

  • Microsoft Excel

  • Microsoft PowerPoint

  • Logo Komeniusz-Comedit

  • Internet

 3. Drukarki /2-3/, oraz w miarę możliwości skaner i nagrywarka płyt CD-RW

 4. Nauczyciel, najlepiej nauczania zintegrowanego i informatyki.

mgr Małgorzata Tkacz-Rutkowska

AUTORKA:
Małgorzata Tkacz-Rutkowska ukończyła studia magisterskie w zakresie nauczania początkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Jest nauczycielem mianowanym nauczania zintegrowanego, legitymuje się 23 letnim stażem pracy. Od 1997 roku prowadzi koło komputerowe dla uczniów klas I-III.
ANEKS

ARKUSZ EWALUACYJNY KLASA IUMIEM:

Włączyć i wyłączyć komputer

Posługiwać się myszką i klawiaturą

Otworzyć program z ikony i z listy

Zaznaczyć, kopiować i wkleić rysunek

Powiększyć lub zmniejszyć rysunek

Malować:

 • ołówkiem • pędzlem • rozpylaczem

Zmieniać kolory

Wypełniać figury zamknięte

Stosować:

 • gumkę • linię prostą • linię krzywą • koło i • prostokąt • zaokrąglony prostokąt i wielokąt

Uruchomić „film” w EDYTOR POSTACI

Zwiększyć lub zmniejszyć widok strony

Włożyć i wyjąć dyskietkę

Zapisać swoją pracę na dysku

Zapisać swoją pracę na dyskietce

Otworzyć wybrany plik i folder

Zmienić rozmiar okna programuARKUSZ EWALUACYJNY KLASA II

UMIEM:

Otworzyć program z ikony i z listy

Posługiwać się klawiaturą

Włożyć i wyjąć dyskietkę

Zastosować klawisze SHIFT I ALT

Zaznaczyć wyraz lub linijkę tekstu

Zaznaczyć tekst lub jego fragment

Kopiować tekst lub jego fragment

Wkleić tekst lub jego fragment

Zastosować skróty klawiszowe:

 • CRTL+A, CTRL+C, CTRL+V

Malować, zmieniać kolory, wypełniać figury zamknięte, stosować poznane narzędzia graficzne

Zmienić:

 • czcionkę, jej kolor i rozmiar • formatować tekst na stronie • pogrubić lub pochylić litery

 • ustawić tekst z prawej strony • ustawić tekst z lewej strony

Zastosować WordArt

Łączyć tekst z grafiką

Wpisać dane do tabeli

Otworzyć wykres i zmienić w nim kolory

Utworzyć swój folder, otwierać pliki

Zapisać swoją pracęARKUSZ EWALUACYJNY KLASA III
UMIEM:

Otworzyć program lub plik

Utworzyć swój folder i zapisywać w nim prace

Sprawnie posługiwać się klawiaturą

Zastosować klawisze SHIFT I ALT

Zaznaczyć, kopiować i wkleić tekst lub jego fragment

Włożyć i wyjąć płytę CD, uruchomić program

Stosować poznane skróty klawiszowe

Stosować poznane narzędzia graficzne

Zmienić format czcionek

Zastosować WordArt

Zmienić rozmiar strony

Wpisać dane do tabeli

Otworzyć wykres zmienić typ i kolory

Połączyć tekst z grafiką

Połączyć tekst z wykresem

Wykonać prosta animację [film]

Stworzyć krótką prezentację

Uruchomić encyklopedię lub słownik

Wpisać adres internetowy

Wiem jak szukać informacji w Internecie©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna