Program szkolenia „pracownik recepcji – rejestracji medycznej”Pobieranie 89,13 Kb.
Data14.11.2017
Rozmiar89,13 Kb.PROGRAM SZKOLENIA „PRACOWNIK RECEPCJI – REJESTRACJI MEDYCZNEJ”


Lp.

Przedmioty

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne

Razem w cyklu nauczania godzin lekcyjnych

1

Język angielski

20

40

60

2

Podstawy obsługi komputera

5

55

60

3

Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

5

10

15

4

Statystyka medyczna

5

5

10

5

Dokumentacja medyczna i archiwizacja dokumentów

5

5

10

6

Elektroniczny obieg dokumentów

1

9

10

7

Blok psychologiczno-aktywizujący

4

20

24

8

Pierwsza pomoc medyczna

3

3

6

9

Obsługa kasy fiskalnej

5

10

15

10

Kultura zawodu

2

8

10

11

Stres a zadowolenie klienta

2

3

5
Razem

57

168

225


Cel i zakres tematyczny szkolenia.

Cel główny szkolenia:

Przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze pracownika recepcji – rejestracji medycznejPozostałe cele szkolenia to nabycie umiejętności:
- racjonalnej organizacji pracy własnej

- organizacji pracy recepcji - rejestracji,

- przygotowywanie i organizacja pracy pracowników firmy spoza recepcji – rejestracji,

np. lekarzy

- obsługi kasy fiskalnej i sporządzania podstawowych dokumentów sprzedaży,

- stosowania narzędzi statystyki medycznej,

- sporządzania dokumentacji medycznej oraz jej archiwizowania,

- organizacji i korzystania z elektronicznego obiegu dokumentów,

- posługiwania się językiem angielskim,

- wyszukiwania, przetwarzanie i przekazywanie informacji w powierzonym zakresie,

- redagowania i opracowania korespondencji wychodzącej,

- korzystania z komputerowych programów użytkowych - szczególnie w zakresie

edytorów tekstu i korespondencji

- obsługiwania urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w pracy biurowej,

- tworzenie miłej atmosferę pracy i dbać o pozytywny imane firmy,

- swobodnej pracy w środowisku Microsoft Windows,

- sprawnego korzystanie z edytora Microsoft Word dla redagowania i drukowania

dokumentów

- umiejętnego korzystania z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel dla wykonywania

obliczeń i analizy danych,

- korzystania z poczty elektronicznej oraz Internetu.


Celami szkolenia psychologiczno-aktywizacyjnego będzie :
- doskonalenie umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych, pracy w zespole,

działań zadaniowych oraz funkcjonowania w rolach społecznych,

- umiejętność wykorzystywania technik automotywacji i automobilizacji;

- pozyskanie wiedzy na temat umiejętności pozwalających na określenie kompetencji

zawodowych,

- przedstawienie zagadnień z zakresu selekcji i rekrutacji;

- opracowanie przez uczestników CV i listu motywacyjnego;

- umiejętność autoprezentacji i prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej;

- dostarczenie wiedzy z wybranych elementów prawa pracy;

- omówienie czynników sprzyjających utrzymaniu się w zatrudnieniu


Zakres tematyczny szkolenia:

1. Język angielski

1 Język angielski w kontaktach interpersonalnych

- czas Present Simple i Present Continuous

- zawody, kraje i narodowości

- zaimki wskazujące i dzierżawcze


 • przyimki

 • czasowniki statyczne

 • określniki ilościowe – many, much, some, any

 • cechy ludzi, charakterystyka osób ,autoprezentacja

 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

 • przedimki określone i nieokreślone

 • określanie wieku, czasu, godziny, czas zegarowy

 • przymiotniki, stopniowanie przymiotników , określenia bliższe i dalsze

 • wypowiedzi asertywne

 • operatory: do, be w różnych czasach i znaczeniach

Ćwiczenia

- opisywanie zawodów i czynności zawodowych

- określanie wieku ludzi i przedmiotów, ćwiczenia z czasem i zegarem

- charakteryzowanie osób, omawianie struktury osobowości

- wypełnianie testów sprawdzających

- wykonywanie ćwiczeń ortograficznych i gramatycznych
2. Język angielski w gospodarce.

- zakupy i sklepy, wymagania klientów i petentów

- Past Simple i Past Continuous.

- odstawowe pojęcia i kategorie gospodarki

- phrasal verbs oraz przyimki miejsca,czasu, kierunku i celu


 • czasowniki modalne: have to, must, might,be able to, ought to

 • przysłówki osobowe i bezosobowe, sposobu

 • rynek pracy, bezrobocie

Ćwiczenia • sporządzanie listy zakupów

 • pisanie podania o przyjęcie do pracy

 • sporządzanie pisma do partnera

 • wypełnianie testów sprawdzajacych

 • wykonywanie ćwiczeń ortograficznych i gramatycznych

3. Język angielski w pracy biurowej


- czasowniki modalne- must, have to, should, need

- wykonywanie czynności, zadania zawodowe, przedmioty i ich używanie • alfabet i spelling- powtórzenie

- czas Past Continuous

- prowadzenie korespondencji anglojęzycznej- Business Letters

- czas Past Perfect


 • organizacja biura

 • środki techniczne pracy- ich obsługa i anglojęzyczne instrukcje

 • liczebniki i zaimki policzalne i niepoliczalne: a lot, many, much, a little,a few

Ćwiczenia

- opisywanie zawodów i czynności zawodowych

- tłumaczenie instrukcji obsługi sprzętu biurowego

- sporządzanie, wysyłanie i odbieranie pism, listu, faxu, e-maila

- wypełnianie testów sprawdzających • wykonywanie ćwiczeń ortograficznych i gramatycznych

4.Służba zdrowia


- pracownicy służby zdrowia- funkcje, stanowiska, zakresy zadań

- czas Past Perfect i Present Perfect • wyrażenie bezokolicznikowe i gerundialne

 • standardy pracy, procedury medyczne

 • grupy społeczne,

 • wyposażenie i narzędzia medyczne

 • leki, zabiegi, dokumentacja,

 • NFZ i inne organy administracji w służbie zdrowia

Ćwiczenia:

- napisanie informacji o placówce służby zdrowia, opis jego działalności i kadry

- analizowanie cech charakterystycznych grup społecznych

- wypełnianie testów sprawdzających

- wykonywanie ćwiczeń ortograficznych i gramatycznych2. Podstawy obsługi komputera


A. Podstawowe informacje
BHP i stanowisko pracy przy komputerze
Budowa komputera

 • Z czego składa się komputer osobisty

 • Z czego składa się zestaw komputerowy

 • Urządzenia wewnętrzne komputera

 • Urządzenia zewnętrzne komputera
Rozpoczęcie pracy z komputerem

 • Pojęcia podstawowe: pulpit, menu, okno, mysz, klawiatura, kliknięcie

 • Korzystanie z myszy i klawiatury podczas poruszania się w systemie Windows

 • Obsługa pulpitu i menu Start

 • Foldery osobiste użytkownika

 • Elementy okien Windows i operowanie nimi
Zarządzanie folderami, plikami i skrótami

 • Napędy dysków i ich oznaczenia

 • Tworzenie, otwieranie, kopiowanie i przeglądanie folderów

 • Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików

 • Wyszukiwanie folderów i plików w systemie Windows
Podsumowanie i testowe sprawdzenie wiedzy

B. Obsługa edytora tekstów Word - podstawowe wiadomości
Praca z edytorem tekstu

 • Pisanie tekstu, dobór czcionki, alfabetu, stylu

 • Akapit – formatowanie akapitów

 • Wstawianie gotowych elementów graficznych do dokumentu

 • Tworzenie własnej grafiki w dokumencie – WordArt, autokształty i inne.

 • Listy numerowane, punktowane i konspekty

 • Tabele w dokumencie – tworzenie, rysowanie, obramowanie, cieniowanie, modyfikacja, scalanie i dzielenie komórek

 • Korespondencja seryjna – pismo główne, baza teleadresowa, pismo korespondencji seryjnej

 • Formatowanie dokumentu – strona, stopki i nagłówki, ustawienia i podgląd wydruku, opcje drukowania
Podsumowanie i praktyczny sprawdzian wiedzy

C. Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel - podstawowe wiadomości
Praca z arkuszem kalkulacyjnym

 • Arkusz kalkulacyjny – jego przeznaczenie i budowa

 • Rodzaje danych i ich wprowadzanie

 • Operacje przeprowadzane na komórkach – kopiowanie, formatowanie, obramowania i cieniowania, zaznaczanie, usuwanie, scalanie

 • Operacje bazodanowe na komórkach arkusza – sortowanie i filtrowanie

 • Działania obliczeniowe na komórkach arkusza – podstawowe formuły i korzystanie z kreatorów funkcji

 • Wykresy – zakresy komórek, tworzenie i formatowanie wykresu

 • Formatowanie wydruku – obszar wydruku, podgląd wydruku, opcja Ustawienia
Podsumowanie i praktyczny sprawdzian wiedzy

D. Tworzenie prezentacji w PowerPoint - podstawowe wiadomości
Praca z kreatorem prezentacji

 • Przeznaczenie prezentacji

 • Zasady tworzenia prezentacji

 • Tworzenie i modyfikacja poszczególnych slajdów prezentacji

 • Formatowanie elementów slajdu

 • Dodawanie efektów animacji do elementów slajdu

 • Dodawanie przejść pomiędzy slajdami

 • Edycja prezentacji

 • Publikowanie prezentacji
Podsumowanie i praktyczny sprawdzian wiedzy

E. Internet
Obsługa Internetu

 • Podstawowe pojęcia związane z Internetem

 • Przeznaczenie Internetu, bezpieczeństwo w Internecie

 • Omówienie rodzajów, przeznaczenia i obsługi przeglądarek

 • Wyszukiwanie informacji w Internecie

 • Pobieranie danych z Internetu

 • Usługi oferowane w Internecie
Podsumowanie i praktyczny sprawdzian wiedzy

F. Poczta elektroniczna
Posługiwanie się pocztą elektroniczną

 • Zakładanie skrzynki pocztowej

 • Konfigurowanie swojej skrzynki

 • Wysyłanie i odbieranie listów elektronicznych

 • Wysyłanie i odbieranie korespondencji z załącznikami

 • Klasyfikacja korespondencji – postępowanie ze spamem i reklamami
Podsumowanie i praktyczny sprawdzian wiedzy

F. Obsługa dodatkowych urządzeń komputerowych
Instalowanie i obsługa urządzeń zewnętrznych

 • Instalacja i użytkowanie drukarki

 • Instalacja i obsługa skanera

 • Instalacja urządzenia wielofunkcyjnego – drukarka, skaner i fax

 • Obsługa urządzenia wielofunkcyjnego
Korzystanie z pamięci przenośnych

 • Rodzaje zewnętrznych nośników danych

 • Obsługa pamięci zewnętrznych
Obsługa aparatu cyfrowego

 • Zasady obsługi aparatu cyfrowego

 • Transfer zdjęć z aparatu do komputera

 • Katalogowanie zdjęć
Podsumowanie i praktyczny sprawdzian wiedzy3. Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy


 1. Identyfikacja warunków organizacyjnych niezbędnych dla efektywnego zarządzania czasem i organizacji pracy własnej zarówno kierownika jak i podwładnego, diagnoza ról, zadań i funkcji kierowniczych

 2. Praca w grupach, budowanie harmonogramu działania w sytuacji natłoku zadań i ograniczonych możliwości czasowych

 3. Zasady zarządzania czasem i organizacji pracy własnej

 4. "Macierz Eisenhower"a" – prezentacja przez trenera

 5. Nadawanie priorytetów zadaniom zgodnie z macierzą Eisenhower’a

 6. 15 zasad zarządzania czasem i organizacji pracy własnej

 7. Omówienie podstawowych błędów w zarządzaniu czasem i organizacji pracy własnej

 8. Skuteczne delegowanie zadań – zaplanowanie pracy nad realizacją zadania , reguły i metody planowania, wytypowanie czynności do delegowania, wytypowanie osób, którym należy delegować, przygotowanie rozmowy delegującej

 9. Rozmowy delegujące i błędy w delegowaniu

 10. Organizacja pracy własnej


4. Statystyka medyczna


  1. Resortowa statystyka sprawozdawcza w jednostce ochrony zdrowia

  2. Wybrane metody analizy statystycznej

  3. System informacji w ochronie zdrowia

  4. Badanie chorobowości szpitalnej i rejestr nowotworowy

  5. Jednostki chorobowe

  6. Systemy informacyjne w ochronie zdrowia

  7. Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna.

  8. Rozliczanie umów na świadczenia medyczne z NFZ

  9. Kontraktowanie usług medycznych


5. Dokumentacja medyczna i archiwizacja dokumentów.


   1. Rodzaje dokumentacji medycznej

   2. Przebieg i sposób załatwiania spraw

   3. Dobieranie i dostosowanie opakowań do różnych zbiorów dokumentów

   4. Opracowanie projektów organizacji przechowywania zbiorów dokumentów

   5. Produkty, służące do przechowywania dokumentów

   6. Archiwizacja danych o pacjentach, zabiegach, pracownikach

   7. Instrukcja archiwalna

   8. Spis dokumentów w archiwum, w tym w formie elektronicznej6. Elektroniczny obieg dokumentów
1. Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej

2. Etapy obsługi poszczególnych typów dokumentów

3. Proces obsługi dokumentów

4. Elektroniczne repozytorium dokumentów

5. Bezpieczeństwo dokumentów – ochrona na poziomie logistycznym i informatycznym

6. Masowa rejestracja danych

7. Automatyzacja przetwarzania faktur

8. Systemy obiegu dokumentów

9. Centrum obsługi klienta

10. Praca w sieci – wielodostęp do danych

11. Wprowadzanie, edycja, usuwanie, zarządzanie danymi pacjentów

12. Wprowadzanie, edycja, usuwanie, zarządzanie danymi pracowników

13. Planowanie terminów wizyt

14. Zróżnicowany poziom dostępu do danych

15. I ndywidualne saldo pacjenta – szczegółowa wycena zabiegów
7. Blok psychologiczno-aktywizacyjny


1. Znaczenie pracy w życiu człowieka

2.. Reakcja człowieka na zmianę

3 .Konstruktywne postawy wobec trudności

4. Przyczyny i objawy stresu.

5. Niwelowanie negatywnych skutków stresu

6. Techniki automobilizacji i automotywacji. Samoorganizacja.

7. Pozyskiwanie wsparcia innych

8.. Relacje interpersonalne

9.Wymagania współczesnego rynku pracy
Oczekiwania pracodawców

10. Określenie słabych imocnych stron kandydata

11.Dokumenty aplikacyjne

12.Opracowanie CV

13.Opracowanie listu motywacyjnego.

14. Cechy dobrej autoprezentacji

15-16. Autoprezentacje uczestników

17.Prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej

18. Oceny wybranych rozmów rekrutacyjnych

19. Sposoby przeciwdziałania utracie zatrudnienia.

20-21 Elementy prawa pracy: umowy o pracę, zakres obowiązków, czas pracy,

urlopy pracownicze, rozwiązanie umowy

22. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu

23. Uzyskiwanie satysfakcji z pracy.24. Radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy

8. Pierwsza pomoc medyczna

1. Ogólna ocena stanu chorego – ocena podstawowych funkcji życiowych czynności

oddychania i krążenia oraz stanu przytomności

2. Ocena stopnia zagrożenia życia – rozmiarów obrażeń, urazu, stopnia utraty krwi,

nasilenia bólu

3. Organizacja warunków udzielenia pierwszej pomocy.

4. Zapewnianie bezpieczeństwa poszkodowanemu i ratownikowi.

5. Pozyskanie osób do współpracy w udzielaniu pierwszej pomocy.

6. Udzielenie pomocy przedlekarskiej zgodnie z obowiązującymi procedurami

postępowania w określonych stanach

7. Ocena stanu poszkodowanego pod kątem możliwości transportu do szpitala.

8. Wezwanie pomocy lekarskiej.
9. Obsługa kasy fiskalnej

1. Obowiązki osoby sprzedającej w zakresie kas fiskalnych.

2. Rozpoczęcie działalności gospodarczej.

3. Podatek od towarów i usług – VAT.

4. Ćwiczenia z zakresu obsługi klienta.

5. Budowa i opis zewnętrzny kasy fiskalnej na przykładzie wybranej kasy

6. Obsługa techniczna oraz współpraca z urządzeniami zewnętrznymi.

7. Tryby pracy kasy fiskalnej.

8. Rodzaje operacji dokonywanych na kasie.

9. Sprzedaż za pomocą działów towarowych.

10. Sprzedaż za pomocą kodów towarowych

11. Sprzedaż za pomocą bezpośrednich klawiszy PLU.

12. Ćwiczenia praktyczne

13 Dokumentacja finansowa.

14 Ćwiczenia z zakresu dokumentacji finansowej

15 Praca kontrolna10. Kultura zawodu

 1. Normy społeczne (prawne, etyczne, estetyczne, zwyczajowe itp.) obowiązujące w zakładzie pracy,

 2. Dbanie o wygląd zewnętrzny, utrzymywanie higieny osobistej, a także kondycji psychofizycznej i dobrego samopoczucia,

 3. dostosowanie ubioru, makijażu, fryzury, ozdób itp. do miejsca pracy i określonej sytuacji zawodowej,

 4. Nawiązanie i kształtowanie właściwych kontaktów z przełożonymi i współpracownikami oraz stosowanie właściwych form grzecznościowych,

 5. Kształtowanie prawidłowych kontaktów z pacjentami i osobami współpracującymi

 6. Dokonywanie samooceny w celu korygowania takich cech charakteru, które utrudniają kształtowanie prawidłowych stosunków interpersonalnych (złość, agresja),

 7. unikanie konfliktów poprzez zapobieganie im, a w sytuacji ich powstania - rozwiązywanie ich,

 8. Stosowanie zasady dobrego zachowania w: miejscu pracy

 9. Komunikowanie się zgodnie z zasadami kultury języka,

 10. Utożsamianie się z zakładem pracy i kształtowanie pozytywnych o nim opinii poprzez rozumienie celów zakładu i wiązanie ich z celami własnymi,

 11. Kształtowanie estetyki własnego stanowiska pracy,

 12.  Grupa formalna i grupa nieformalna w zakładzie pracy,11. Stres a zadowolenie klienta

1. Wypełnianie obowiązków pracowniczych,

2. Radzenie sobie ze stresem w sytuacji utraty pracy

3. Otwartość na kontakty z ludźmi i umiejętność współdziałania i współżycia

4. Umiejętność panowania nad emocjami i temperamentem oraz poczucie humoru

5. Skuteczność działania6. Oceny dokonywane przez pacjentów©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna