Program profilaktyki nowotworów piersiPobieranie 75,99 Kb.
Data01.05.2018
Rozmiar75,99 Kb.
 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert

 2. i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu

 3. Załącznik nr 1c
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów sutka

Szczegółowe materiały informacyjne

1. Przedmiot programu

Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów sutka. Świadczeniodawcy (oferenci) przystępujący do postępowania muszą spełniać kryteria i wymagania określone w niniejszym materiale.


2. Adresaci programu

Grupa scriningowa – kobiety, mieszkanki miasta Płocka, w wieku 35 - 49 lat (przy określaniu wieku należy brać pod uwagę rok urodzenia), które dotychczas nie leczyły się z powodu schorzeń gruczołu piersiowego, wielkość populacji objętej programem – minimum 2.000 osób.Kobiety zgłaszają się do programu bez skierowania. Zaproszenie kobiet do uczestnictwa w programie nastąpi poprzez system indywidualnych zaproszeń i/lub akcję medialną prowadzoną przez realizatora programu oraz Urząd Miasta Płocka (informacje o programie w lokalnej prasie, radiu, telewizji, w internecie, w siedzibie realizatora programu, w siedzibie Urzędu Miasta Płocka).

3. Cel programu

cel główny programu :

 • zmniejszenie umieralności kobiet z powodu nowotworów sutka,

cele szczegółowe:

 • zwiększenie wykrywalności wczesnych przypadków nowotworów sutka,

 • zwiększenie odsetka wyleczeń,

 • podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki nowotworów sutka. 1. Harmonogram realizacji programu

Program będzie realizowany w okresie od stycznia do listopada 2008r.

Świadczeniodawca (oferent) przedstawia szczegółowy opis realizacji programu profilaktyki nowotworów sutka wraz z harmonogramem działań zaplanowanych przez świadczeniodawcę (oferenta) do realizacji w ramach ww. programu, w tym w zakresie edukacji.


 1. Świadczenia przewidziane w programie

Zakres świadczeń w ramach programu profilaktyki nowotworów sutka obejmuje:

 • przeprowadzenie wywiadu (wywiad - ankieta według wzoru załączonego do niniejszych materiałów informacyjnych),

 • badanie mammograficzne: 2x2 zdjęcia mammograficzne wraz z opisem dokonanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiodiagnostyki (opis – karta badania mammograficznego według wzoru załączonego do niniejszych materiałów informacyjnych),

 • badanie USG piersi: w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w badaniu mammograficznym i/lub palpacyjnym,

 • biopsja cienkoigłowa: w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w badaniu mammograficznym i/lub badaniu USG piersi,

 • sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych badań - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i standardami stosowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

 • decyzja dotycząca dalszego postępowania z pacjentką w zależności od wyniku badania potwierdzona pisemnie,

 • skierowanie pacjentek z nieprawidłowym wynikiem do odpowiedniej placówki diagnostycznej w celu dalszej diagnostyki i/lub leczenia,

 • edukacja indywidualną i grupową w zakresie profilaktyki nowotworów sutka,*

 • prowadzenie rejestru świadczeń wykonywanych w ramach programu w formie papierowej i elektronicznej (według wzoru załączonego do niniejszych materiałów informacyjnych),

 • zgłaszanie wykrytego nowotworu piersi do regionalnego rejestru nowotworów.


* Edukacja zdrowotna obejmuje: rozdawnictwo ulotek (wzór ulotki podlega akceptacji Zamawiającego), naukę samobadania piersi przy użyciu fantomu, co najmniej: 2 emisje audycji radiowej (rozgłośnia lokalna), 2 artykuły prasowe oraz 2 spotkania ogólnodostępne dla mieszkańców Płocka – poświęcone tematyce profilaktyki nowotworów sutka.
6. Schemat postępowania medycznego:

 1. Sposób finansowania świadczeń

Świadczenia będą finansowane według kalkulacji kosztów określonych przez świadczeniodawcę (oferenta) w pkt V formularza oferty.
8. Monitorowanie i ewaluacja

Ewaluacja realizacji programu: • wielkość populacji objętej badaniami,

 • liczba kobiet, które zgłosiły się do programu.

Efekty badań:

 • liczba wykonanych badań,

 • liczba kobiet z prawidłowym wynikiem badań,

 • liczba kobiet wymagających dalszych procedur diagnostycznych.
 1. Kwalifikacje wymagane od realizatorów programu

 • 2 lekarzy radiologów ze specjalizacją co najmniej I stopnia z udokumentowanym szkoleniem w zakresie wykrywania i diagnostyki nowotworów sutka oraz szkoleniem w zakresie interpretacji mammografii skryningowej i diagnostycznej,

 • 1 lekarz z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego lub innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do wykonywania badania USG,

 • 1 lekarz radiolog, patolog lub onkolog ze specjalizacją co najmniej I stopnia do wykonywania biopsji cienkoigłowej (lub współpraca z laboratorium wykonującym badania hist-pat),

 • 2 techników elektroradiologii z udokumentowanym szkoleniem w zakresie mammografii,

 • personel do obsługi organizacyjnej programu – osoba odpowiedzialna za oświatę zdrowotną, kampanię promocyjną, rejestrację pacjentów, prowadzenie bazy danych.

Świadczeniodawca (oferent) dołącza do oferty oświadczenie, iż osoby które będą udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszego programu posiadają kwalifikacje wymagane przez zamawiającego.
10. Wyposażenie w aparaturę medyczną

 • mammograf,

 • wywoływarka automatyczna,

 • negatoskop,

 • aparatura do kontroli jakości – sensytometr, densytometr, fantom do oceny jakości obrazu, dodatkowa płyta fantomowa, lupa do badań rozdzielczości, termometr elektroniczny,

 • ultrasonograf – głowica linearna 7-10 Mhz

 • system komputerowy z drukarką do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych.


Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów sutka

- szczegółowe materiały informacyjne

Płock, dnia ...........................................r.

...................................................................

(pieczątka firmowa świadczeniodawcy)


   1. ANKIETA DLA KOBIET

   2. OBJĘTYCH PROGRAMEM profilaktyki NOWOTWORÓW SUTKA


/prosimy wypełniać drukowanymi literami/

nr ident. pacjentki: .......................1. Nazwisko: .......................................................................... 2. Imię: .............................................................

3. PESEL: ..............................................................

4. Adres zamieszkania: ......................... ul. ...................................................................... nr......... m. .......... nr tel. (domowy lub kontaktowy)....................................................................
       1. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA

1. Pierwsza miesiączka (wiek)................................ Ostatnia miesiączka (wiek) ............................

2. Jeśli Pani rodziła, to ile lat Pani miała w czasie pierwszego porodu? ...........................................

3. Czy przyjmuje Pani preparaty hormonalne?

1) dawniej nie tak

2) obecnie nie tak jeśli tak, to jakie? ..................................................................

4. Czy bada Pani sobie piersi ?

1) nie 2) tak jeśli tak, to jak często: co miesiąc czasami5. Czy w ostatnim roku lekarz badał Pani piersi ? 1) nie 2) tak

6. Czy u krewnych Pani wystąpił rak piersi ? 1) nie 2) tak

Jeśli tak, to u kogo?

a) u matki przed 50 rokiem życia po 50 roku życia

b) u siostry przed 50 rokiem życia po 50 roku życia

c) u innych krewnych (np.: babka, ciotka, córka - wymienić)......................................................

7. Czy występują u Pani dolegliwości lub zmiany w piersiach ?


   1. nie

   2. tak a) ból

b) guzek, zgrubienie

c) wciągnięcie brodawki

d) wyciek z brodawki

e) zmiany na skórze piersi (np. blizny)

f) tzw. mastopatia

g) zabieg chirurgiczny w obrębie piersi

h) inne objawy - jakie? (proszę opisać) ...........................................................

8. Czy miała Pani kiedykolwiek wykonywaną mammografię? 1) nie 2) tak

Jeśli tak, kiedy była ostatnia ( rok) ..................... ile było wszystkich mammografii? .........................


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez świadczeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby związane z realizacją programu profilaktyki nowotworów sutka i rozliczeniem programu w ramach umowy zawartej z Urzędem Miasta Płocka .

Podpis pacjentki : .....................................................................

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów sutka

- szczegółowe materiały informacyjne

...................................................................

(pieczątka firmowa świadczeniodawcy)

  1. PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SUTKA

  2. KARTA BADANIA MAMMOGRAFICZNEGO

Nr identyfikacyjny pacjentki: ................................ Data: ................................


Nazwisko i imię ...............................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................................

Pesel: ......................................................................

1. Nr rundy skryningu: ....................... 2. Podwójna ocena


3. Ocena techniczna

badanie: a) dobre b) do powtórzenia


4. Utkanie piersi

a) tłuszczowe □

b) tłuszczowo-gruczołowe □

c) gruczołowo-tłuszczowe □

d) gruczołowe □


5. Wynik


 1. wymaga dalszych badań /wezwanie/ □

 2. norma /bez wezwania/ □

 3. zmiana łagodna /bez wezwania/ □

 4. zmiana prawdopodobnie łagodna /wezwanie/ □

 5. zmiana podejrzana /wezwanie/ □

 6. zmiana złośliwa /wezwanie/ □


6. Zalecenia

1) kontrolne badanie mammograficzne za 2 lata □

2) kontrolne badanie mammograficzne za 1 rok □

3) dalsza diagnostyka □

4) dalsza diagnostyka i konsultacja onkologiczna □


 1. 7. Ocena wg BIRADS (skala 2-5) Pierś P L
 1. guzek (...........) (...........)

 2. zaburzenie architektury (...........) (...........)

 3. zagęszczenie (...........) (...........)

 4. zwapnienia (...........) (...........)

 5. inne (proszę opisać jakie) ............................................................................................................................


8. Umiejscowienie i wielkość zmiany Pierś P L

 1. wg tarczy zegarowej („godzina”) (...........) (...........)

 2. zabrodawkowo □ □

 3. centralnie □ □

 4. ogon Spence'a □ □

 5. wielkość (w mm) (.........) (...........)

 6. liczba zmian (.........) (...........)9. Porównano ze zdjęciami poprzednimi: nie □ tak □

data zdjęcia: ................

obraz stacjonarny: nie □ tak □
Uwagi....................................................................................................................................

Sporządził: ........................................../Właściwą odpowiedź prosimy zaznaczyć w odpowiednim polu/
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna