Program praktyk zawodowych dla kierunku technologia drewnaPobieranie 11,21 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar11,21 Kb.

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KIERUNKU TECHNOLOGIA DREWNA
Na Wydziale Technologii Drewna na kierunku Technologia Drewna obowiązują dwie praktyki realizowane na I stopniu studiów zapisane w planie studiów jako:

  • praktyka I,

  • praktyka II.

Czas trwania praktyk określają plany studiów. Praktyki mogą być realizowane w fabrykach mebli, zakładach stolarki budowlanej, produkcji tworzyw drzewnych, pierwiastkowego przerobu drewna, celulozowo-papierniczych, chemicznego przerobu drewna oraz innych zakładach związanych z branżą drzewną. Wybór zakładu lub instytucji, w której zrealizowana będzie praktyka powinien zapewnić osiągnięcie efektów kształcenia wyszczególnionych w sylabusie przedmiotu.

1. Praktyka I

Praktyka ta obowiązuje studentów II roku studiów (4 semestr), ma charakter techniczno – eksploatacyjny i realizowana jest w zakładzie wytwórczym.

W czasie praktyki studenci powinni zapoznać się z technologią wytwarzania stosowaną w zakładzie, parkiem maszynowym, gospodarką materiałową, dokumentacją techniczną itd.

2. Praktyka II

Praktyka ta obowiązuje studentów III roku studiów (6 semestr) a jej charakter uzależniony jest od profilu zakładu (instytucji), w którym jest ona realizowana.


Dokumentację realizacji praktyk stanowi dziennik praktyk, w którym należy podać ogólną charakterystykę zakładu (instytucji), profil produkcji (zakres analiz) itd. oraz przedstawić efekty kształcenia wyszczególnione w sylabusie przedmiotu, które uzyskano w trakcie realizacji praktyki.

Wytyczne do sporządzenia zadania dydaktycznego

Praktyka I. Dokumentację realizacji praktyk stanowi dziennik praktyk. W sprawozdaniu z przebiegu praktyki należy podać ogólną charakterystykę zakładu (instytucji) oraz przedstawić efekty kształcenia wyszczególnione w sylabusie przedmiotu w formie opisu zrealizowanych metod dydaktycznych* oraz uzyskanych efektów pracy**. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności mogą zostać osiągnięte np. poprzez przedstawienie procesu technologicznego jednego z produkowanych przez zakład wyrobów. Proces ten może być przedstawiony graficznie z wyszczególnieniem maszyn, urządzeń, operacji i materiałów. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych mogą zostać osiągnięte np. przez opisanie zagrożeń i wynikających z nich skutków, mogących wystąpić na stanowisku pracy – na podstawie szkolenia BHP.Praktyka II. Dokumentację realizacji praktyk stanowi dziennik praktyk. W sprawozdaniu z przebiegu praktyki należy podać ogólną charakterystykę zakładu (instytucji), profil produkcji (zakres analiz) itd. oraz przedstawić efekty kształcenia wyszczególnione w sylabusie przedmiotu w formie opisu zrealizowanych metod dydaktycznych* oraz uzyskanych efektów pracy**. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy mogą zostać osiągnięte np. poprzez opis stosowanej gospodarki narzędziowej, w tym metod przygotowania narzędzi do pracy, w przypadku, gdy praktyka realizowana jest w zakładzie produkcyjnym. W przypadku odbywania praktyki w innym zakładzie np. w laboratorium efekty kształcenia w zakresie wiedzy mogą zostać osiągnięte poprzez opis wykonywanych oznaczeń analitycznych oraz wyszczególnienie i opis zastosowanych metod, sprzętu laboratoryjnego i aparatury. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności mogą zostać osiągnięte np. przez przedstawienie mocnych i słabych stron technologii zastosowanej przy wytwarzaniu danego wyrobu (w przypadku zakładu produkcyjnego) lub przedstawienie mocnych i słabych stron wybranej metody analitycznej (w przypadku laboratoriów). Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych mogą zostać osiągnięte np. przez opisanie zagrożeń i wynikających z nich skutków, mogących wystąpić na stanowisku pracy – na podstawie szkolenia BHP.
* Np. wykład, wyjaśnienie, praca z dokumentacją, pokaz, pomiar, dyskusja (w tym burza mózgów itp.), ćwiczenie (laboratoryjne, produkcyjne, projektowe), instruktaż, film, szkolenie BHP.

**Np. załącznik w postaci: notatki, opisu, fotografii, filmu, rysunku, schematu, modelu itp©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna