Program nauczaniaPobieranie 33,33 Kb.
Data12.11.2017
Rozmiar33,33 Kb.

REGULAMIN  SZCZEGÓŁOWY  ZALICZENIA 

PRZEDMIOTU PIELĘGNIARSTWO W CHIRURGII SPECJALISTYCZNEJ

realizowanego w  Zakładzie  Pielęgniarstwa Chirurgicznego

na kierunku Pielęgniarstwo   rok II studia II stopnia

PROGRAM NAUCZANIA

Materiał jest realizowany w formie wykładów i seminariów, zajęć praktycznych zgodnie z ustalonym planem zajęć.

Ogólna liczba godzin dydaktycznych wynosi 90, w tym:

15 godzin wykładów

15 godzin seminariów

40 godzin zajęć praktycznych


Harmonogram zajęć II Rok Pielęgniarstwo Magisterskie Stacjonarne Studia II Stopnia

Wykłady

7.10.2016 (piątek) 8.00-11.45 dr Kirpsza

10.10.2016 (poniedziałek) 9.45-13.30 sala 1.7 dr Trochimowicz

17.10. 2016 (poniedziałek) ) 9.45-13.30 sala 1.7 dr Sierżantowicz

Seminarium grupa 1

7.10.2016(piątek) 11.45-15.30 sala 3.14 dr Trochimowicz

24.10. (poniedziałek) 9.45-14.30 sala 1.7 dr Sierżantowicz

9.XI (środa) 8.30-12.15 sala 1.6 dr Kirpsza

Seminarium grupa 2

7.10.2016(piątek) 11.45-15.30 sala 3.14 dr Kirpsza

24.10. (poniedziałek) 9.45-14.30 sala 1.7 dr Kirpsza

9.XI (środa) 8.30-12.15 sala 1.6 dr Sierżantowicz
Zajęcia praktyczne realizowane w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK i II Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej USK, sala 3.14 Wydziału Nauk o Zdrowiu ul. Szpitalna 37

Grupa 3 prowadzący dr Sierżantowicz grupa 4 dr Kirpsza

12.XII (poniedziałek) 12.00-19.30

13.XII-(wtorek) 13.00-20.30

15.XII (czwartek) 12.45-20.15

11.10.2016(WTOREK) 8.00-15.30

Grupa 5 prowadzący dr Sierżantowicz Grupa 6 dr Kirpsza

19.XII (poniedziałek) 12.00-19.30

20.XII (wtorek) 12.00-19.30

21.XII (środa) 12.00-19.30

22.XII (czwartek) 12.45-20.15
Grupa 1 prowadzący dr Sierżantowicz grupa 2 dr Kirpsza

25.10.2016 (wtorek) 8.00-15.30

29.11.2016 (wtorek) 8.00-15.30

6.XII.2016 (WTOREK) 8.00-15.30

4.XI.2016 (PIĄTEK) 8.00-15.30
Grupa 7 prowadzący

14.10.2016 (PIĄTEK) 8.00-15.30 dr Sierżantowicz

21.10.2016 (PIĄTEK) 8.00-15.30 dr Kirpsza

28.10.2016 (PIĄTEK) 8.00-15.30 dr Kirpsza

12.10.2016 (ŚRODA) 8.00-15.30 dr Sierżantowicz
1. Regulamin zajęć dydaktycznych z przedmiotu Pielęgniarstwo w chirurgii specjalistycznej jest zgodny z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

2. Student ma obowiązek zapoznania się z sylabusem przedmiotu, regulaminem zajęć praktycznych, zakresem warunków jakie należy spełnić do zaliczenia przedmiotu Pielęgniarstwo w chirurgii specjalistycznej.

3. Wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne realizowane są zgodne z harmonogramem szczegółowym zajęć, który jest wywieszony na tablicy ogłoszeń przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu (ul. Szpitalna 37, I piętro) oraz na stronie internetowej Zakładu.

4. Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach (wykłady oraz seminaria). Nieobecność należy usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszych zajęciach, w którym uczestniczy student po okresie nieobecności (najpóźniej w ciągu 14 dni). W przypadku nieobecności z przyczyn zdrowotnych obowiązuje zaświadczenie lekarskie, a w przypadkach losowych zaświadczenie odpowiednich władz. Nieobecność nieusprawiedliwiona na wykładzie lub seminarium uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego.

5. Student powinien być przygotowany teoretycznie na każde zajęcia. Sprawdzenie wiedzy studentów odbywać się będzie w formie pisemnej lub ustnej. Zakres materiału (sylabus) jest przedstawiany na pierwszych zajęciach oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zakładu.

6. Podczas zajęć teoretycznych obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych (obowiązuje ich wyłączenie), zakaz fotografowania, nagrywania oraz wprowadzania osób postronnych. Na zajęciach obowiązuje zmiana obuwia.

7. Student ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P/POŻ, z którymi został zapoznany na pierwszych zajęciach, co potwierdza własnoręcznym podpisem. O wszystkich wypadkach podczas zajęć na terenie Zakładu student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić asystenta. Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ pokrywa student.

9. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w sesji zimowej w III semestrze w formie egzaminu pisemnego w czasie sesji egzaminacyjnej w terminie wyznaczonym przez Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego.

10. Prace zaliczeniowe, egzaminy pozostają w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego przez okres 4 lat, a następnie są niszczone.

11. W przypadku, kiedy nieobecność jest usprawiedliwiona należy o niej poinformować Kierownika Zakładu najpóźniej w dniu egzaminu lub w wyjątkowych sytuacjach w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty egzaminu (Rozdz. IV §15 ust. 12 Regulaminu Studiów Dziennych UMB).

12. Nieobecność usprawiedliwiona na egzaminie upoważnia do przystąpienia do kolejnego terminu egzaminu, ale   usprawiedliwienie musi być dostarczone w terminie 7 dni od daty egzaminu (Rozdz. IV, §14 Regulaminu Studiów Dziennych UMB).

13. W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin bez usprawiedliwienia, student otrzymuje ocenę niedostateczną z wpisem do indeksu (Rozdz. IV, §14 Regulaminu Studiów Dziennych UMB). Szczegółowe wytyczne dotyczące egzaminów i zaliczeń reguluje Regulamin Studiów Stacjonarnych zamieszczony na stronie internetowej UMB.

14. Indeksy powinny być złożone do Zakładu po zakończeniu zajęć z przedmiotu Pielęgniarstwo w chirurgii specjalistycznej. Indeksy nie wypełnione (nazwa przedmiotu, ilość realizowanych godzin, imię i nazwisko kierownika zakładu) nie będą podpisywane.Literatura obowiązkowa

 1. Noszczyk W.: Chirurgia I, II tom. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

 2. Jawień A., Szewczyk M.T.: Kliniczne i pielęgnacyjne aspekty opieki nad chorym z owrzodzeniem żylnym.Wydawnictwo Medyczne Termedia, Poznań 2008.

 3. Tatoń J., Bernas M.: Otyłość. Zespół metaboliczny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

 4. Fibak J.(red.): Chirurgia. Podręcznik dla studentów. PZWL, Warszawa 2005.

 5. Rowiński W., Dziak A. (red).: Chirurgia dla pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

 1. Klimczyk A., Niechwiadowicz-Czapka T.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa chirurgicznego. Wyd. Continuo, Wrocław 2008.

 2. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

 3. Szewczyk M.T., Ślusarz R.: Pielęgniarstwo w chirurgii. Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa 2008.

 4. Potocki J. L.: Pielęgnowanie w oparzeniach. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

 5. Szewczyk M.T., Ślusarz R.: Pielęgniarstwo w chirurgii. Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa u)ntajenta po operacji bariatrycznej.ta z zespołem stopy cukrzycowej.cowej.2008.

REGULAMIN ZBLOKOWANYCH ZAJĘĆ KLINICZNYCH w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego UMB


 1. Zajęcia praktyczne z przedmiotu Pielęgniarstwo w Chirurgii Specjalistycznej chirurgiczne odbywają się w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK oraz w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej USK, zagadnienia podsumowujące realizowane są w Sali 3.14 Wydziału Nauk o Zdrowiu ul. Szpitalna 37 1. Student na pierwszych zajęciach zostaje zapoznany z zasadami pracy, regulaminami obowiązującymi w danym zakładzie, przepisami BHP i ppoż., zasadami reżimu sanitarnego, organizacją pracy w danej placówce. 1. Student obowiązany jest do :
   punktualnego przychodzenia na zajęcia
   zmiany odzieży na medyczną odzież ochronną,
   noszenia środków ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem
  noszenia identyfikatora, dzienniczka umiejętności praktycznych,
   wykonywania poleceń asystenta prowadzącego zajęcia
   przestrzegania tajemnicy zawodowej dotyczącej pacjenta
   kulturalnego zachowania w stosunku do personelu medycznego, pacjentów
   dbania o bezpieczeństwo pacjentów i powierzonego sprzętu
   systematycznego przygotowywania się do zajęć oraz aktywnego w nich uczestniczenia
   przestrzegania praw pacjenta
   przestrzegania kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej
   przestrzegania regulaminu zajęć, przepisów bhp i p/pożarowych
   przestrzegania obowiązujących standardów opieki pielęgniarskiej
   dbania o bezpieczeństwo pacjentów i własne
   dbania o powierzony sprzęt
   systematycznego przygotowywania się do zajęć zgodnie z obowiązującymi tematami seminaryjnymi w poszczególnych placówkach oraz aktywnego w nich uczestnictwa 1. W momencie rozpoczęcia zajęć praktycznych student jest zobowiązany posiadać:
   zaświadczenie o stanie zdrowia do celów epidemiologicznych, które przekazuje na czas trwania zajęć dla asystenta prowadzącego zajęcia
   dokument potwierdzający szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B
  ubezpieczenie zdrowotne
   ubezpieczenie NNW i OC zawarte indywidualnie bądź poprzez przystąpienie do grupowego ubezpieczenia zawartego przez Uczelnię z ubezpieczycielem. 1. Każdy student powinien

 Znać i dokładnie przestrzegać przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w pracowniach szkolnych,

 Stosować się ściśle do ustalonego początku przerw i końca zajęć, które ogłasza nauczyciel. 1. Studentom zabrania się:

 samodzielnej zamiany dyżurów

 samodzielnej zamiany grupy

 wychodzenia w czasie trwania zajęć z oddziału/placówki bez wiedzy asystenta

 samodzielnego wykonywania zleceń lekarskich bez nadzoru i porozumienia z asystentem prowadzącym zajęcia

 fotografowania i nagrywania pacjentów

 udzielania informacji pacjentom i ich rodzinom

7. Student ma prawo do:

 odrobienia i zaliczenia nieobecnych, usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach praktycznych

 samooceny

 uzyskania jawnej oceny z zajęć praktycznych

 30 minutowej przerwy w trakcie trwającego dyżuru, w czasie wyznaczonym przez asystenta

8.Warunkiem zaliczenia zajęć jest stuprocentowa obecność oraz pozytywne zaliczenie cyklu szkolenia. Usprawiedliwione będą jedynie nieobecności udokumentowane – zwolnienie lekarskie, wypadek losowy.

13.Wszystkie nieobecności należy zaliczyć w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego lub osobą wyznaczoną przez Kierownika Zakładu

14.W czasie zajęć praktycznych studentom zabrania się:


 samodzielnej zmiany dyżurów i wychodzenia z kliniki/oddziału/placówki bez wiedzy asystenta prowadzącego zajęcia
 prowadzenia rozmów telefonicznych w czasie zajęć
 korzystania z tabletów, smartfonów, laptopów, mp3 itp. sprzętu elektronicznego w czasie zajęć©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna