Program nauczania treści kształcenia poszczególnych przedmiotóWPobieranie 0,49 Mb.
Strona4/5
Data24.02.2019
Rozmiar0,49 Mb.
1   2   3   4   5

D. WYKŁADY DO WYBORU (STUDIA STACJONARNE)
1. Dokąd zmierza świat. Ekonomia i polityka rozwoju i zastoju

Treść kształcenia:

 • Konieczność podejścia interdyscyplinarnego. Wprowadzenie do problematyki wzrostu i rozwoju. Teoria i praktyka. Nauka i polityka. Prawda, błąd i kłamstwo w ekonomii i polityce.

 • Krótka historia dziejów i co z niej wynika. Wzrost gospodarczy, rozwój społeczny, dobrobyt.

 • Globalizacja i jej wpływ na dynamikę gospodarczą. Upadający neoliberalizm i jego marna spuścizna. Stan i tendencje gospodarki światowej na początku XXI wieku.

 • Rola państwa i rynku w procesach rozwoju. Instytucje i kultura oraz ich znaczenie w kształtowaniu dynamiki gospodarczej.

 • Zintegrowany indeks pomyślności. Koincydencji teoria rozwoju i nowy pragmatyzm. Tendencje zmian w gospodarce światowej. Niepewna przyszłość.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest pozyskanie wiedzy na temat teoretycznych i politycznych aspektów problematyki wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego w ujęciu interdyscyplinarnym.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Kołodko, Grzegorz W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008


2. Komunikacja menadżerska.

Treść kształcenia:

 • Podstawowe zasady komunikowania się jednostki z otoczeniem;

 • Predyspozycje i ograniczenia w procesie komunikacji interpersonalnej;

 • Rola i możliwości komunikowania się w procesie zarządzania;

 • Zasady komunikowania się w organizacji. Projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie w sprawności systemów komunikacji w organizacji;

 • Bariery i błędy w komunikacji interpersonalnej, zarządczej i w organizacji;

 • Przygotowywanie własnych wystąpień publicznych w tym prezentacji – zasady, praktyka ,błędy i ograniczenia, pokonywanie stresu, podstawy retoryki;

 • Analiza przypadków charakterystycznych dla pozytywnych i negatywnych zachowań komunikacyjnych;

 • Komunikowanie się w warunkach konfliktu zwłaszcza w zespołach pracowniczych.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: uzyskanie wiedzy niezbędnej do sprawnego i skutecznego komunikowania się w organizacji, szczególnie w zarządzaniu personelem; zapoznanie się z zasadami, metodami i technikami komunikacji interpersonalnej a także z jej niezbędnymi narzędziami; poznanie zasad budowania pozytywnego wizerunku jednostki za pomocą właściwej komunikacji interpersonalnej;. umiejętność opanowywania stresu w relacjach interpersonalnych oraz przygotowywania wystąpień publicznych w tym prezentacji.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

W.Głodowski, Komunikowanie interpersonalne, Hansa, Warszawa 2001

2.

D.M.Stewart,Praktyka kierowania, wyd II, PWE,Warszawa 2002, rozdz.17 Komunikacja,K.Weinstein

3.

A.Koźmiński,W.Piotrowski wyd. V, PWN,Warszawa 2004 rozdz.8 Zachowania organizacyjne,M.Kostera,S.Kownacki.A.Szumski

4.

T.Warner,Umiejetności w komunikowaniu się, Astrum,Wrocław 1999LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

A.Bradbury.Jak zorganizować prezentację,Helion,Gliwice,2000,

2.

M.Król-Fijwska,P..Fijewski Asertywność menagera,PWE,Warszawa 2000

3.

Z.Brześkiewicz,Super słuchanie, AWComes,Warszawa 1996

4.

M.Golka Bariery w komunikowaniu się,Wyd.nauk UAM Poznań 20003. Konsorcjum jako forma współpracy przedsiębiorstw

Treść kształcenia:

 • Wstęp – umowa i sposoby jej zawarcia z uwzględnieniem szczególnego charakteru umowy konsorcjum;

 • Umowy nazwane i nienazwane. Klasyfikacja umów w obrocie gospodarczym;

 • Umowa konsorcjum gospodarczego. Podmioty tworzące konsorcjum;

 • Cechu umowy konsorcjum gospodarczego i jej szczególny charakter.

 • Przedmiot umowy konsorcjum, reprezentacja i prowadzenie spraw w konsorcjum, cel umowy;

 • Essentialia negotii umowy konsorcjum;

 • Umowa konsorcjum gospodarczego a umowa konsorcjum bankowego;

 • Umowy o podobnym charakterze do umowy konsorcjum.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: pozyskanie wiedzy na temat konsorcjum.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Prawo umów w obrocie gospodarczym, Wydawnictwo C.H. Beck Pod redakcją Stanisława Włodyki

2.

Leopold Stecki, Konsorcjum,


4. Finansowanie opieki zdrowotnej.

Treść kształcenia:

 • Model finansowania świadczeń zdrowotnych w perspektywie polityki społecznej państwa;

 • Wartości fundamentalne - kryteria aksjologiczne;

 • Jak powstaje popyt na świadczenia zdrowotne ?

 • Skąd się biorą zasoby na zdrowie ?

 • Systemy finansowania opieki zdrowotnej- struktura, procesy, wyniki;

 • Sposoby finansowania a równość dostępu do świadczeń;

 • Wartościowanie interwencji zdrowotnych;

 • Metody i instrumenty racjonalizacji wydatków na zdrowie;

 • System Narodowych Rachunków Zdrowia (OECD- National Health Accounts);

 • Instrumenty informatyczne w finansowaniu świadczeń zdrowotnych;

 • Przekształcenia systemów finansowania świadczeń zdrowotnych w Polsce i na świecie.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: poznanie zasad, barier i trudności finansowania świadczeń ze środków publicznych; pozyskanie wiedzy na temat systemów podejmowania decyzji; wykształcenie poglądu na rzeczywistość systemu zdrowotnego; pozyskanie wiedzy na temat publicznych i niepublicznych systemów ubezpieczenia zdrowotnego wraz z ich typologią i elementami ewaluacji.
LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Getzen T.E.: Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka. Warszawa 2001.

2.

Kornai J, Eggleston K.Welfare, Solidarność w procesie transformacji. Reforma słuzby zdrowia w Europie Wschodniej, Wdawnictwo WSPiZ im. L. Koxmińskiego, Warszawa 2002

(Tłumaczenie z oryginału: Choice and Solidarity in Transition; Reforming the Health Sector in Eastern Europe, Cambridge University Press, 2001)3

Mossialos E. et al. Funding health care: options for Europe, Open University Press 2002

4

Stiglitz J.E. Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

5.

Golinowska S., Czepulis-Rutkowka Z.,Sitek M., Sawa A., Sowada Ch., Włodarczyk C.

Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, Raporty CASE, III 53/2002, Warszawa 2002
5. Systemy ochrony zdrowia.

Treść kształcenia:

 • System ochrony zdrowia - instrument realizacji polityki zdrowotnej państwa:

 • System ochrony zdrowia - struktura, procesy, wyniki;

 • Międzynarodowe aspekty systemów ochrony zdrowia;

 • Ponadnarodowe problemy lecznictwa i zdrowia publicznego, choroby cywilizacyjne i społeczne, ochrona środowiska naturalnego;

 • Organizacje międzynarodowe;

 • System of Health Accounts OECD (SHA):

 • Etyczne problemy opieki zdrowotnej;

 • Jak powstaje popyt na świadczenia zdrowotne ?

 • Skąd się biorą zasoby na zdrowie ?

 • Wyzwania wobec systemu ochrony zdrowia:

 • Finansowanie opieki zdrowotnej - w jaki sposób ubezpieczeni są obywatele, w jaki sposób opłacani są świadczeniodawcy;


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem kształcenia jest wprowadzenie w zagadnienia organizacji, finansowania i zasad działania systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie.

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Getzen T.E.: Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka Warszawa 2001.

2.

Kornai J, Eggleston K.Welfare, Solidarność w procesie transformacji. Reforma słuzby zdrowia w Europie Wschodniej, Wdawnictwo WSPiZ im. L. Koxmińskiego, Warszawa 2002 (Tłumaczenie z oryginału: Choice and Solidarity in Transition; Reforming the Health Sector in Eastern Europe, Cambridge University Press, 2001)

3.

Ruszkowski J. Determinanty nierównowagi polskiego systemu opieki zdrowotnej” W: Ryć K., Skrzypczak Z. (red.): OCHRONA ZDROWIA I GOSPODARKA. Dylematy ochrony zdrowia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, ISBN 83-89069-88-1

4.

Włodarczyk W.C.: Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym. Wydawnictwo Vesalius”, Łódź – Kraków – Warszawa,1996

5.

Golinowska S., Czepulis-Rutkowka Z.,Sitek M., Sawa A., Sowada Ch., Włodarczyk C. Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, Raporty CASE, III 53/2002, Warszawa 2002


6.Globalizacja a media

Treść kształcenia:

 • Globalizacja – ustalenia definicyjne;

 • Globalizacja gospodarki – pojawienie się rynku globalnego;

 • Komunikowanie globalne a polityka międzynarodowa;

 • Globalny obieg przekazów i wartości kultury;

 • Komunikowanie globalne a regulacje;

 • Media a nowe technologie komunikacyjne i informacyjne;

 • Media a zmiana społeczno-kulturowa;

 • Współczesne wzory komunikowania globalnego;

 • Teoria imperializmu kulturowego;

 • Globalne rozpowszechnianie a lokalna recepcja przekazów medialnych;

 • Międzynarodowe media: prasa, radio, telewizja, film, media on-line;

 • Agencje informacyjne;

 • Światowe koncerny medialne;

 • Globalne społeczeństwo informacyjne.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: rozumienie podstawowych procesów globalizacji mediów.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

John B. Thompson Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów Wrocław 2001 Astrum Roz. 2,5

2.

Beata Ociepka Komunikowanie międzynarodowe Wrocław 2002 Astrum Roz. 1,4

3.

Joseph R. Dominick The Dynamics of Mass Media Communication New York 2002 McGraw-Hill roz. 17

4.

Jerzy Olędzki Komunikowanie w świecie Warszawa 1998 Oficyna Wydawnicza ASPRA roz. 2, 4


LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Joseph E. Stiglitz Globalizacja Warszawa 2006 PWN

2.

Zygmunt Bauman Globalizacja Warszawa 2000 PIW
1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna