Program nauczania treści kształcenia poszczególnych przedmiotóWPobieranie 0,49 Mb.
Strona3/5
Data24.02.2019
Rozmiar0,49 Mb.
1   2   3   4   5

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Specjalizacja jest uruchamiana pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej ustalanej corocznie przez Rektora liczby pełnopłatnych osób.)1. Współczesne systemy administracji publicznej.

Treść kształcenia:

 • Charakterystyka najważniejszych pojęć;

 • Geneza współczesnych systemów administracji;

 • Główne tendencje rozwoju współczesnych systemów administracji;

 • Tendencje rozwoju administracji centralnej;

 • Tendencje rozwoju administracji terytorialnej;

 • Charakterystyka systemów administracji w wybranych państwach;

 • Wybrane rozwiązania instytucjonalne innych państw;

 • Systemy administracji ponadnarodowych – Unia Europejska, ONZ, inne organizacje międzynarodowe;

 • Systemy administracji w świetle new public management.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest poznanie i rozumienie zasad funkcjonowania najważniejszych systemów administracji; rozumienie zależności między systemem administracji a kulturą społeczno-polityczno-prawną danego państwa.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

H. Izdebski, M Kulesza, Administracja publiczna – zagadnienia ogólne, Liber 2000. Rozdział „Kształtowanie się najważniejszych narodowych modeli administracji publicznej.”

2.

J. Szreniawski „Wstęp do nauki o administracji” Morpol 2002. Rozdział „Wybrane systemy administracji publicznej.”

3.

B. Guy Peters, Administracja publiczna w systemie politycznym, Wydawnictwo Scholar 1999. Rozdział „Strukturalne problemy administracji publicznej”LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

H. Izdebski, Współczesne modele administracji publicznej,[Urząd Rady Ministrów]. Pełnomocnik do Spraw Reformy Administracji Publicznej 1993.

2.

W. Bokajło, K. Dziubka (red.), Społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2001.2. Organizacja i funkcjonowanie administracji centralnej.

Treść kształcenia:

 • Ustrój oraz organizacja administracji rządowej.

 • Współczesne modele ustrojowe usytuowania Rady Ministrów.

 • System rządów w Konstytucji RP.

 • Międzynarodowe uwarunkowania funkcjonowania administracji rządowej - koordynacja polityki europejskiej – modele a polskie rozwiązania.

 • Powoływanie, kontrola i odpowiedzialność Rady Ministrów.

 • Zakres działania i funkcje Rady Ministrów.

 • Skład, organizacja wewnętrzna, zasady i tryb funkcjonowania Rady Ministrów.

 • Rządowy proces decyzyjny. Mechanizmy koordynujące.

 • Rządowy proces legislacyjny. Rola i zadania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji oraz Rady Legislacyjnej.

 • Racjonalizacja rządowego procesu legislacyjnego.

 • Koncepcja budżetu zadaniowego.

 • Koncepcja dobrego rządzenia (good governance).


LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Zakamycze 2002.

2.

Bogusław Banaszak, „Prawo konstytucyjne”, C.H.Beck, wyd.IV.

3.

F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 2005.

4.

J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004, s. 3-28.

5.

Krzysztof Wojtyczek, „Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 99-154.

6.

Tomasz Grzegorz Grosse, „Czy Polska potrzebuje dobrego rządzenia?, Instytut Spraw Publicznych, Analizy i Opinie, Nr 85, wrzesień 2008.

7.

Akty prawne: ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o działach administracji rządowej, Regulamin pracy Rady Ministrów


LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

J. Hausner, Zarządzanie publiczne, rozdz. XIII i XV, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008.

2.

Jan Łukaszewicz, Zasada organizacyjnej elastyczności aparatu administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2006

3.

G. Rydlewski, Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006, str.45-82.3. Protokół dyplomatyczny;

Treść kształcenia:

   • Historyczny rozwój form dyplomatycznych;

   • Ustanawianie stosunków dyplomatycznych;

 • Organy wewnętrzne i zewnętrzne państw do spraw stosunków międzynarodowych;

 • Funkcje dyplomatyczne;

 • Korpus dyplomatyczny, rangi członków misji dyplomatycznych;

 • Ceremoniały, mianowanie i odwoływanie członków personelu dyplomatycznego;

 • Przywileje i immunitety dyplomatyczne;

 • Przywileje i immunitety konsularne;

 • Protokół dyplomatyczny w UE i NATO;

 • Rola dyplomacji w promocji interesów gospodarczych Polski za granicą;

 • Korespondencja dyplomatyczna;

 • Uroczystości oficjalne;

 • Przyjęcia i wizyty;

 • Konferencje międzynarodowe.


Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: Efektem jest umiejętność stosowania podstawowych zasad protokołu dyplomatycznego.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Wiedeńska Konwencja o stosunkach dyplomatycznych-1961

2.

Wiedeńska Konwencja o stosunkach konsularnych-1963

3.

T. Orłowski- Protokół dyplomatyczny, Akademia Dyplomatyczna MSZ, 2005

4.

C. Ikanowicz, J.W. Piekarski- Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, SGH, 2004

5.

J. Barcz-Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym, Wyd.PiPG, 2002


4. Organizacja i funkcje Skarbu Państwa;

Treść kształcenia.

  • Pojęcie Skarbu Państwa (dalej SP), statio fisci, państwowa osoba prawna;

  • Reżim prawny dotyczący organizacji i funkcjonowania jednostek organizacyjnych SP;

  • Atrybuty SP jako osoby prawnej;

  • Struktura organizacyjno-prawna SP. Jednostki organizacyjne SP a inne państwowe osoby prawne;

  • Czynności prawne wykonywane przez SP – podział czynności oraz kompetencji, zasady finansowania czynności podejmowanych za SP;

  • Zasady reprezentowania SP – praca na przykładach;

  • Reprezentacja procesowa SP (zakres działania i organizacja Prokuratorii Generalnej);

  • Przywileje SP i innych państwowych osób prawnych;

  • Zasady wykonywania uprawnień przysługujących SP, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień Ministra Skarbu Państwa;

  • Zasady wykonywania uprawnień SP w spółkach kapitałowych;

  • Zasady wykonywania uprawnień SP wobec państwowych osób prawnych;

  • Zasady wykonywania uprawnień SP w procesie prywatyzacji i komercjalizacji;

  • Sposób i tryb emitowania papierów wartościowych przez SP;

  • Zasady występowania na drodze sądowej przeciwko SP;

  • Zasady zaciągania zobowiązań w imieniu SP;

  • Odpowiedzialność SP i państwowych osób prawnych wobec osób trzecich – praca na przykładach;

  • Pojęcie własności państwowej;

  • Mienie SP i innych państwowych osób prawnych;

  • Zasady gospodarowania mieniem należącym do SP;

  • Powiernicze wykonywanie własności państwowej na przykładzie AWRSP;

  • Dopuszczalność dokonania potrącenia wobec SP.


Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Efektem jest pozyskanie wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, a także odpowiedzialności Skarbu Państwa za swoje zobowiązania.
LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.


G. Bieniek: „Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego”, Warszawa, 2003r.

2.


B. Krupa: „Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu SP, na przykładanie Ministra Skarbu Państwa” Radca Prawny z 2002r., nr 6.

3.


M. Jędrzejewska: „Skarb Państwa w procesie cywilnym” w „Z zagadnień współczesnego prawa cywilnego (Księga T. Dybowskiego) 1994 r.

4.

G. Bieniek: „Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r.” Przegląd Sądowy z 2002 nr 4.


5.

E. Gniewek: „Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi”, Zakamycze 1999r.


5. Ochrona Środowiska.

Treść kształcenia:

 • Relacja człowiek – środowisko;

 • Dewastacja środowiska człowieka;

 • Sfery zanieczyszczenia (atmosfera, wody, gleby, lasy, odpady, żywność itd.);

 • Poziom życia i model konsumpcji a zużycie zasobów i "produkcja odpadów";;

 • Sformalizowane metody i procedury oceny skutków środowiskowych (environmental impact assessment);

 • Globalizacja problemów ekologicznych;

 • Globalne problemy ekologiczne;

 • Fazy rozwoju, modele imitacyjne, upowszechnienie wzorców konsumpcji;

 • Globalizacja ryzyka ekologicznego;

 • Ochrona globalnych zasobów planety - koncentracje i strategie działania;

 • Ekorozwój czyli rozwój zrównoważony i trwały;

 • Ku polskiej strategii ekorozwoju;

 • Ekologia a biznes;

 • Zarządzanie środowiskiem - przesłanki, metody, instrukcje;

 • Nowe paradygmaty - ekonomia środowiska, ekologia społeczna, teoria systemów, teoria organizacji i zarządzania;

 • System zarządzania środowiskiem;

 • Ekologiczne wymagania UE;

 • Polityka ekologiczna; regulacje prawne Problemy dostosowania Polski.


Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: Efektem jest: pozyskanie wiedzy teoretyczno-ogólnej, jak i porównawczo­międzynarodowej, obejmującej kwestie krajowe, lokalne i jednostkowe (także gospodarstwo domowe); umiejętność analiz i podejmowania decyzji w ramach zarządzania środowiskiem, zwłaszcza w kontekście polskich i unijnych regulacji prawnych.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

S. Kozłowski, Ekorozwój, PWN, Warszawa 2000 wybrane rozdziały;

2.

L. W. Zacher, Biznes a ekologia; interesy, gry, wartości, w: A. Papuziński, S.

Baczulis red. , Kultura ekologiczna - transformacja - biznes, Bydgoszcz 1999

3.

Z. Brodecki i in. (red.), Ochrona środowiska, Warszawa 2005, Wyd. Prawnicze Lexis

Nexis wybrane rozdziały4.

L. W. Zacher, Rozwój samopodtrzymujący się - orientacje racjonalnościowe, w: A.

Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój - od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005, Branta, s. 133-1425.

K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska - problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Warszawa 2001, PWE wybrane rozdziałyLEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.


L.W. Zacher, Wdrażanie koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju, Business Administration", nr 5/2005, wrzesień - pażdziernik, s. 15-18

3.


Ochrona Środowiska w dokumentach Unii Europejskiej, "Komitet Prognoz Polska 2000 Plus" PAN, Warszawa 2005 (wybrane rozdziały)


6. Współpraca samorządów i związki samorządowe.

Treść kształcenia:

 • Formy współpracy samorządów;

 • Przyczyny, zalety i praktyka współpracy;

 • Współpraca zagraniczna;

 • Rodzaje związków samorządowych;

 • Prawnoorganizacyjne uwarunkowania związków samorządowych;

 • Metropolia jako postulat współpracy samorządowej.


Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Efektem jest rozumienie roli, jaką odgrywa współpraca jednostek samorządowych i powoływania ich związków.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

J. Zimmermann „Prawo administracyjne” Wolter Kluvert 2007r. (wybrane rozdziały)

2.

E. Ochendowski „Prawo administracyjne” Toruń 2007 r. (wybrane rozdziały)7. Działalność publiczna organizacji pozarządowych.

Treść kształcenia:

   • Zasada pomocniczości państwa;

   • Prawne aspekty relacji między władzą publiczną a organizacjami pozarządowymi

   • Decentralizacja zadań administracji państwowej;

   • Kondycja trzeciego sektora w Polsce;

   • Przedsiębiorczość społeczna -przemiany ładu instytucjonalnego;

   • Pomoc społeczna, kultura, sport, oświaty jako przykłady dziedzin aktywnie współpracujących z trzecim sektorem;

 • Tradycje dobroczynności w Europie i Polsce.


Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: Efektem jest rozumienie roli, jaką odgrywają w polskim systemie organizacje pozarządowe; rozumienie prawnych aspektów ich działalności; poznanie konkretnych sposobów pozyskiwania środków publicznych i prywatnych przez te organizacje, a także przejmowanie przez nie zadań od administracji rządowej i samorządowej.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

" Administracja publiczna" H. Izdebski, W. kulesza, Liber 2004 rozdz. IV, VI, XI

2.

" W stronę aktywnej polityki społecznej" red. T. Kazimierczak, M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych 2003

3.

" Reformy społecze bilans dekady" red. T. Kazimierczak, M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych 2004 plus materiały przekazywane podczas zajęć


8. Gospodarka mieniem samorządu.

Treść kształcenia.

 • Geneza i istota samorządu lokalnego;

 • Ustrojowe podstawy funkcjonowania samorządu lokalnego;

 • Zadania i struktura władz w gminie, powiecie i województwie;

 • Mienie komunalne;

 • Nadzór nad gospodarką komunalną– wojewoda, RIO, premier;

 • Gospodarka komunalna;

 • Proces świadczenia usług komunalnych;

 • Partnerstwo publiczno-prywatne;

 • Stosowanie zamówień publicznych.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest pozyskanie wiedzy na temat systemu gospodarki komunalnej w Polsce
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007;

2.

H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2006;

3.

A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko, Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, Katowice 1999;

4.

A. Borodo; Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, LexisNexis, Warszawa 2004;

5.

P. Chmielnicki, Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce, Municipium, Warszawa 2005


LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne, [red.] A. Piekara, Z. Niewiadomski, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1998;

2.

T. Aziewicz, Gospodarka rynkowa w usługach komunalnych, Gdańsk 1998

3.

K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, Warszawa 2006

4.

J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, UAM, Poznań 1997;

5.

K. Ostaszewska, Kontraktowanie usług komunalnych, Municipium, Warszawa 20019. Programowanie, finansowanie i realizacja inwestycji lokalnych

Treść kształcenia:

   • Charakterystyka inwestycji w poszczególnych rodzajach samorządów;

   • Inwestycje lokalne elementem polityki rozwoju;

   • Planowanie inwestycji: wieloletnie i roczne;

   • Planowanie wydatków majątkowych i bieżących;

   • Rola zarządu w planowaniu inwestycji;

   • Planowanie inwestycji a pomoc publiczna;

   • Środki własne w finansowaniu inwestycji lokalnych;

   • Rola dotacji budżetowych;

 • Środki zwrotne;

 • Środki pomocowe;

 • Partnerstwo publiczno-prywatne – szansą czy zagrożeniem?

 • Zasady finansowania inwestycji;

 • Rola inwestora;

 • Zawieranie umów;

 • Zamówienia publiczne w procesie realizacji inwestycji lokalnych;

 • Kontrola inwestycji i ich ewidencja.


Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: Efektem jest poznanie zasad planowania inwestycji, możliwości ich finansowania, procedury oraz kontroli inwestycji lokalnych.


LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Paweł Swianiewicz, Finanse lokalne, teoria i praktyka, MUNICIPIUM S.A., Warszawa 2004Eugeniusz

2.

Ruśkowski, Finanse lokalne w dobie akcesji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004


LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.


M. Mackiewicz, W. Misiąg, M. Tomalak, Samorządowa Kasa czyli na co idą pieniądze w gminach, powiatach i województwach, Alinex, Warszawa 2003


10. Status personelu UE i organizacji międzynarodowych.

Treść kształcenia:

 • Specyfika Zarządzania Zasobami Ludzkimi w instytucjach wspólnotowych;

 • Recepcja wzorców krajowych i rozwiązania swoiste;

 • Rekrutacja personelu;

 • Personel Komisji Europejskiej – status prawny;

 • Personel Rady UE – status prawny;

 • Personel innych organów wspólnotowych – status prawny;

 • Zasady odpowiedzialności personelu UE;

 • Status personelu wybranych organizacji międzynarodowych.


Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: Efektem jest uzyskanie podstawowej wiedzy na temat statusu personelu organizacji ponadnarodowych.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

J. Hausner (red.) „Administracja publiczna” (wybrane rozdziały)

2.

H. Izdebski „Historia administracji” Liber Warszawa, 1997 r. (wybrane rozdziały)11. Finanse UE.

Treść kształcenia:

 • Wprowadzenie do wykładu z finansów UE;

 • Historyczny rozwój systemu finansowego wspólnoty;

 • Finansowa perspektywa UE;

 • System własnych źródeł finansowych;

 • Zasady budżetowe UE;

 • Procedura budżetowa;

 • Struktura budżetu;

 • Wykonywanie budżetu;

 • Polityka monetarna ECB ESBC;

 • Integracja Polski ze strefą euro;

 • Polityka fiskalna UE; fiskalne kryteria zbieżności;

 • Podsumowanie wykładu z finansów UE.


Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: Efektem jest rozumienie finansowych aspektów funkcjonowania UE i konsekwencji finansowych członkostwa w Unii.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

L.Oręziak, Finanse UE, PWN , Warszawa 2005r.


LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

E. Małuszyńska, B. Gruchman, „Kompendium wiedzy o UE”, PWN, Warszawa, 2005r.

2.

Integracja Polski ze strefą euro; uwarunkowania członkostwa i strategia zarządzania procesem; strona internetowa, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2005

3.

Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, 2004r.


12. Prawo międzynarodowe publiczne;

Treść kształcenia:

 • Pojęcie i istota prawa międzynarodowego;

 • Społeczność i wspólnota międzynarodowa;

 • Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne;

 • Zarys historii prawa międzynarodowego;

 • Prawo umów międzynarodowych;

 • Prawo zwyczajowe;

 • Podmiotowość w prawie międzynarodowym;

 • Państwo, jego elementy i rodzaje;

 • Uznanie międzynarodowe;

 • Odpowiedzialność międzynarodowa;

 • Organy państwa wewnętrzne i zewnętrzne w stosunkach międzynarodowych;

 • Prawo dyplomatyczne i konsularne;

 • Ludność w prawie międzynarodowym;

 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka;

 • Terytorium państwowe, jego nabycie i utrata;

 • Granice państwa;

 • Prawo morza;

 • Prawo kosmiczne i lotnicze.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: Efektem jest rozumienie podstawowych zasad prawa międzynarodowego publicznego.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

W. Góralczyk „Prawo międzynarodowe publiczne.” Warszawa PWN 1997 r.


13. Negocjacje międzynarodowe;

Treść kształcenia:

   • Określenie i warunki negocjacji – kiedy warto, trzeba, można negocjować;

   • Reguły prowadzenia negocjacji międzynarodowych – konflikt i wzajemna zależność;

   • Reguły prowadzenia negocjacji – ZOPA, ZONA, tworzenie i żądanie;

   • Pole negocjacji jako narzędzie analizy;

   • Sposób postrzegania sytuacji negocjacyjnej jako narzędzie analizy;

   • Specyfika negocjacji międzynarodowych – najważniejsze uwarunkowania;

   • Kultura jako zmienna w negocjacjach – wymiar zachowań: klasyfikacja Gestelanda;

   • Kultura jako zmienna w negocjacjach – wymiar wartości: klasyfikacja Hofstede;

   • Wybór strategii negocjacji – pomiędzy dominacją a dostosowaniem;

   • Analiza negocjacji międzynarodowych w sferze polityki – wybrany przypadek;

   • Analiza negocjacji międzynarodowych w sferze gospodarki – wybrany przypadek;

   • Analiza negocjacji wielostronnych – wybrany przypadek.


Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Efektem jest umiejętność traktowania różnorodnych sytuacji kooperacji (współdziałania) oraz konfliktu w strukturach organizacyjnych władzy publicznej jako sytuacji negocjacyjnych; umiejętność pełnienia roli negocjatora/mediatora; umiejętność skutecznego komunikowania się w sytuacjach współdziałania/konfliktu; umiejętność doboru i operowania właściwymi technikami w zakresie negocjacji i mediacji w rozmaitych okolicznościach życiowych, zawodowych i społecznych.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

R.R. Gesteland – „Różnice kulturowe a zachowania w biznesie” PWN, 1999. Część I.

2.

G. Hofstede – „Kultury i organizacje”, PWE, 2000 (część I i II)

3.

R.A. Rządca – „Negocjacje w interesach”, PWE 2003. Roz. 1 i 2


LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

C. Hampden-Turner, A. Trompenaars – „Siedem kultur kapitalizmu”, ABC, 1998

2.

Bieżąca prasa omawiająca konflikty i negocjacje międzynarodowe: Forum, Newsweek, Polityka, itd.

3.

Phatak A., Habib M. (1996) – „The dynamics of international business negotiations”, Business Horizons, May – June 1996

4.

S.E. Weiss (1994) - „Negotiating with „Romans” – Part 1 and Part 2. Sloan Management Review Winter, Spring 1994


14. Zarządzanie logistyką.

Treść kształcenia:

 • Wprowadzenie do logistyki;

 • Podstawowe pojęcia logistyki, logistyczna obsługa klienta, jakość w logistyce, ekonomia w logistyce;

 • Podstawowe podsystemy logistyczne;

 • Transport w logistyce, zarządzanie transportem, magazyn w logistyce, zarządzanie magazynem;

 • Funkcje logistyki;

 • Logistyka zaopatrzenia: zapasy i zarządzanie zapasami, Sterowanie produkcją: systemy MRP, system Toyoty, Logistyka dystrybucji;

 • Planowanie i doskonalenie przepływu materiałów;

 • Mapa stanu obecnego i mapa stanu przyszłego.


Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Efektem jest rozumienie współczesnych nurtów występujących w teorii i praktyce zarządzania logistyką.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

J.J.Coyle, E.J.Bardi, C.J.Langley, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002

2.

J. Myszewski, konspekty wykładów, http://seminaria.wspiz.edu.pl


LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Blanchard, B.S.: Logistics Engineering and Management, Pearson Education International 2004

2.

Weber, J.; Baumgarten, H. (Hrsg.): Handbuch Logistik; Schäffer-Poeschel Verlag; Stuttgart1999

15. Finanse i zarządzanie finansowe instytucji sektora usług publicznych.

Treść kształcenia:

 • Pojęcie publicznej gospodarki finansowej,

 • Pojęcie finansów publicznych,

 • Publiczna działalność finansowa;

 • Definicja prawa finansowego;

 • Działy prawa finansowego - zakres i specyfika;

 • Miejsce prawa finansowego w systemie prawa.


Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencji:: Efektem jest rozumienie procesów zachodzących w gospodarce finansowej państwa i samorządu; rozumienie specyfiki gospodarki finansowej i regulującego ją prawa finansowego; rozumienie siatki pojęciowej prawa finansowego; umiejętność stosowania konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

E. Chojna – Duch „Prawo finansowe”

2.

E. Ruśkowski „Prawo finansowe”


16. Zarządzanie jakością i relacje z użytkownikami.

Treść kształcenia:

 • Analiza podstawowych pojęć: jakość, kultura ogólna, polityczna i administracyjna;

 • Wpływ kultury ogólnej na administrację publiczną

 • Model administracji państwa jako funkcja jakości i kultury ogólnej społeczeństwa;

 • Analiza modelu polskiego.

 • Wpływ kultury politycznej na jakość administracji publicznej;

 • Standardy dobrej administracji;

 • Kodeks dobrej administracji – analiza treści oraz praktyka polskich organów;

 • Zalecenia Rady Europy, OECD – analiza treści oraz praktyka polskich organów.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencji: Efektem jest rozumienie współczesnych standardów jakości działania administracji.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

B. Guy Peters „Administracja publiczna w systemie politycznym” Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999 r. (s.64 – 160)

2.

Świątkiewicz J.(red.) „Europejski kodeks dobrej administracji/”, wyd. V poprawione, RPO, 2005 r.

3.

Łukasiewicz Jan (red.) „Jakość administracji publicznej” wyd. Mitel, Rzeszów 2004 r.LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) „Zarządzanie. Teoria i praktyka” wyd. PWN, Warszawa 1995 r.

2.

Bugdoł M. „Zarządzanie jakością w administracji samorządowej”, wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2001 r.

3.

Beger B. (red.) „Kultura przedsiębiorczości” wyd. Oficyna Literatów „Rój”, Warszawa 1994 r.

4.

Masłyk – Musiał E. „Społeczeństwo i organizacje – socjologia organizacji i zarządzania” wyd. UMCS, Lublin 1999 r.

5.

Cameron K., Quinn R. „Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana”, wyd. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003 r.

6.

Szczerski Krzysztof „Porządki biurokratyczne” wyd. „Księgarnia Akademicka” Kraków 2004 r.


17.Przekazywanie zadań instytucjom pozarządowym.

Treść kształcenia:

 • Pojęcie instytucji pozarządowej;

 • Zakres pojęcia zadania publicznego;

 • Nietypowe podmioty administrujące;

 • Prywatyzacja zadań administracji publicznej;

 • Fundacje prawa publicznego;

 • Zlecanie zadań administracyjnych.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest rozumienie dzisiejszej złożoności oblicza aparatu administracyjnego oraz roli instytucji pozarządowych.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

J. ZIMMERMANN, Prawo administracyjne, Warszawa: Wolters Kluwer, 2006

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

M. WIERZBOWSKI red., Prawo administracyjne, wyd. 7 Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2007;

2.

E.OCHENDOWSKI, Prawo administracyjne część ogólna, wyd. 7 TORUŃ 2006

3.

Z. DUNIEWSKA red., Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, wyd. 4 Warszawa: Difin, 2004.


18. Zarządzanie instytucjami sektora usług publicznych (służba zdrowia, instytucje kultury, szkoły; wyższe, instytuty naukowo – badawcze).

Treść kształcenia:

 • Zarządzanie i organizacja– zagadnienia ogólne;

 • Struktury administracyjne;

 • Organizacja administracji publicznej;

 • Reformy administracji publicznej;

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi;

 • Modele relacji władza polityczna a administracja publiczna;

 • Zarządzanie finansami i projektami;

 • Kontrola i nadzór.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji administracji publicznej oraz zarządzania w sektorze publicznym.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian, pod red. A. Ferensa, I. Macek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002

2.

E. Knosala: Organizacja administracji publicznej. Sosnowiec 2005


LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

B. Guy Peters, Administracja publiczna w systemie politycznym, Wydawnictwo Scholar 1999

2.

J. Łukaszewicz, Zasada organizacyjnej elastyczności aparatu administracji publicznej, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006

3.

W. Wytrążek, Sprawność działania administracji publicznej w Polsce w warunkach decentralizacji. KUL, Lublin 2006

1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna