Program nauczania treści kształcenia poszczególnych przedmiotóWPobieranie 0,49 Mb.
Strona2/5
Data24.02.2019
Rozmiar0,49 Mb.
1   2   3   4   5

B. GRUPA PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH1. Prawo pracy

Treść kształcenia:

 • Podstawowe zasady europejskiego i polskiego prawa pracy;

 • System źródeł europejskiego i polskiego prawa pracy;

 • Podstawowe zasady nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków pracy;

 • Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika;

 • Podstawowe problemy zbiorowego prawa pracy.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: rozumienie ogólnych zasad systemu prawa pracy; umiejętność posługiwania się przepisami prawa w praktyce zawodowej.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

A. Patulski, W. Patulski , M.Nałęcz , G.Orłowski , K.Walczak „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania” Warszawa 2004r.


LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

K. Walczak „Problemy zbiorowego prawa pracy” warszawa 2004r.

2.

Z. Florek „Europejskie prawo pracy”


2. Prawo urzędnicze.

Treść kształcenia:

 • Istota służby cywilnej;

 • Studium porównawcze służby cywilnej w wybranych krajach europejskich. Modele służby cywilnej – model kariery, model pozycyjny, model mieszany;.

 • Służba cywilna w Polsce (rys historyczny, akty prawne);

 • Problemy relacji władza polityczna a służba cywilna. Służba cywilna a wpływy nieprawomocne;

 • Służba zagraniczna;

 • Urzędnicy samorządowi;.

 • Obraz urzędników w oczach opinii publicznej.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: rozumienie zasad organizacji służby cywilnej; rozumienie statusu prawnego urzędnika.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

T. Liszcz (red.), Prawo urzędnicze, Verba Lublin 2005

2.

E. Ura, Prawo urzędnicze, LexisNexis Warszawa 2007

3.

J. Itrich-Drabarek, Samorządowa służba cywilna w Polsce – fakty i mity; Służba Cywilna Nr 9; jesień zima 2004/2005

4.

A. Patulski, W. Patulski , M.Nałęcz , G.Orłowski , K.Walczak „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania” Warszawa 2004r.LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

G. Rydlewski, Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej, Elipsa Warszawa 2006.

2.

J. Stelina, Charakter prawny stosunku pracy z mianowania, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2005.

3.

Profesjonalizm w administracji publicznej, pod red. B. Kudryckiej, Białystok 2004

4.

K. Walczak „Problemy zbiorowego prawa pracy” warszawa 2004r.

5.

Z. Florek „Europejskie prawo pracy”


3. Prawo samorządowe.

Treść kształcenia:

 • Geneza i istota samorządu lokalnego;

 • Historia samorządu lokalnego w Polsce od 1918 roku;

 • Funkcjonowania rad narodowych w okresie Polski Ludowej;

 • Ustrojowe podstawy funkcjonowania samorządu lokalnego;

 • Zadania i struktura władz w gminie, powiecie i województwie;

 • Referendum lokalne;

 • Mienie komunalne;

 • Prawo miejscowe;

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze;

 • Nadzór – wojewoda, RIO, premier;

 • Gospodarka finansowa samorządu;

 • System wyborczy do władz samorządowych;

 • Prawa i obowiązki pracowników samorządowych.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest rozumienie roli samorządu terytorialnego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej; rozumienie różnic w podejściu do samorządu w federacji i w państwie unitarnym; rozumienie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków 2003;

2.

H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2006;

3.

A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko, Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, Katowice 1999;

4.

E. Zieliński, Samorząd terytorialny, Elipsa, Warszawa 2004;

5.

J. Wojnicki, Samorząd lokalny w Polsce i w Europie, WSH, Pułtusk 2003


LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne, [red.] A. Piekara, Z. Niewiadomski, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1998;

2.

W. Kisiel, Ustrój samorządu terytorialnego, LexisNexis, Warszawa 2003;

3.

Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2002;

4.

J. Boć [red.], Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2003

5.

E. Nowacka, Samorząd terytorialny w ustroju państw, Warszawa 2002


4. Prawo cywilne z umowami w administracji

Treść kształcenia:

 • Pojęcie i źródła prawa cywilnego.

 • Podmioty prawa cywilnego. Przedstawicielstwo ustawowe. Rodzaje i forma pełnomocnictw.

 • Czynności prawne. Pojęcie i rodzaje czynności prawnych. Składanie i wykładnia oświadczeń woli. Wady oświadczenia woli. Treść czynności prawnych. Forma czynności prawnych.

 • Umowa jako rodzaj czynności prawnej. Sposoby zawierania umów: oferta, negocjacje, aukcja i przetarg.

 • Pojęcie prawa rzeczowego. Pojęcie i podział rzeczy. Rodzaje praw rzeczowych.

 • Pojęcie, treść i ochrona własności. Nabycie i utrata prawa własności:

 • - przeniesienie własności na podstawie umowy

 • - zasiedzenie i przemilczenie

 • - inne sposoby nabycia i utraty własności

 • Użytkowanie wieczyste. Powstanie, treść i wykonywanie użytkowania wieczystego.

 • Ograniczone prawa rzeczowe.

 • Zobowiązania. Pojęcie i źródła stosunku zobowiązaniowego. Strony stosunku zobowiązaniowego. Pojęcie i rodzaje świadczeń. Wielość wierzycieli lub dłużników, zobowiązania solidarne.

 • Umowy jako źródło zobowiązań. Zasada swobody umów i jej ograniczenia. Rodzaje umów. Umowa przedwstępna. Dodatkowe zastrzeżenia umowne.

 • Zasady wykonania zobowiązań wynikających z umów :

 • - podmioty uczestniczące w wykonaniu zobowiązania

 • - przedmiot wykonania

 • - miejsce i czas wykonania zobowiązania

 • - wpływ zmiany okoliczności na sposób wykonania zobowiązania

 • Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Wygaśnięcie zobowiązania.

 • Umowa jako niewładcza forma działania administracji;

 • Pojęcie umowy. Rodzaje i znaczenie umów wykorzystywanych w administracji publicznej; Kryteria odróżnienia umów prawa cywilnego i umów prawa publicznego;

 • Porozumienie administracyjne;

 • Porozumienia zawierane pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego:

 • Porozumienia o przeniesieniu zadań i kompetencji:

Umowy w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym;

 • Kontrakt wojewódzki;

 • Umowa o partnerstwie publiczno – prywatnym;

 • Umowy w zakresie nabywania i dysponowania mieniem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego;

 • Umowy w wykonywaniu zadań z zakresu użyteczności publicznej.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest uzyskanie wiedzy o rodzajach i znaczeniu umów wykorzystywanych w administracji publicznej. Wykształcenie umiejętności samodzielnej pracy z normami kodeksu cywilnego

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

E. Gniewek, „Podstawy prawa cywilnego“ C.H. Beck 2005 r.

2.

D. Kijowski, „Umowy w administracji publicznej“, (w: ) Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej prof. E. ochendowskiego. Toruń 2005 r. s. 281-300

3.

M. Koroblowski, „Kilka uwag na temat porozumień zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez te podmiotu i organy administracji rządowej“, Samorząd Terytorialny 2004 r. Nr 7-8 s.35 – 39

4.

K. Bandarzewski, P. Chełmicki, W. Kisiel „ Prawo samorządu terytorialnego w Polsce“ - rozdz.II pkt.5, s. 80 – 90, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006 r.

5.

Kodeks Cywilny


5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji

Treść kształcenia:

 • Podstawowe pojęcia: organizacja, zarządzanie, kierowanie, sprawność, skuteczność zarządzanie zasobami ludzkimi;

 • Cztery światy pracy i funkcjonowanie w nich zzl;

 • Strategia zzl, podstawowe modele (Harvardzki, Michigan, Schulera);

 • Składniki zzl- marketing personalny, planowanie personelu, rekrutacja;

 • Model sita, model kapitału ludzkiego;

 • Alternatywy rekrutacji;

 • Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna-zalety i wady;

 • Selekcja- współczesne modele, trendy i narzędzia, rodzaje selekcji;

 • Rozmowa kwalifikacyjna-rodzaje, zalety i wady;

 • Wartość predykcyjna narzędzi selekcyjnych;

 • Adaptacja pracowników;

 • Coaching, mentoring, szkolenia pracowników;

 • Motywowanie-koncepcje i modele;

 • Motywowanie materialne i niematerialne;

 • Systemy wynagrodzeń, rodzaje i formy wynagrodzeń i gratyfikacji;

 • Wynagrodzenia w Polsce i w UE;

 • Nagrody i kary;

 • Wzbogacanie pracy-job enrichment, job enlargement, rotacja, partycypacja;

 • System ocen pracowniczych zasady, etapy, rodzaje, procedury, błędy w ocenianiu;

 • Zwolnienia z pracy-przyczyny, rodzaje, konsekwencje;

 • Konflikty organizacyjne, zarządzanie konfliktami;

 • Źródła i typy konfliktów, kryteria ich podziału Zarządzanie konfliktem-negocjacje, arbitraż, mediacje, admonicja.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: rozumienie struktury i zasad funkcjonowania współczesnych organizacji; rozumienie i docenienie roli wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania; umiejętność stosowania wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania w praktyce funkcjonowania administracji publicznej; umiejętność stosowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

J. Szaban, Miękkie kierowanie. Ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi, WSPiZ, Warszawa, 2003

2.

H. Król (red) Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, WSPiZ, Warszawa 2002

3.

T. Listwan (red), Zarządzanie kadrami, wyd. C.H.Beck 2002, Warszawa 2002


6. Prawo handlowe.

Treść kształcenia:

 • spółka jawna: stosunek do osób trzecich, stosunki wewnętrzne, rozwiązywanie spółki i wystąpienie wspólnika, likwidacja.

 • spółka partnerska: stosunek do osób trzecich, zarząd spółki, rozwiązanie spółki

 • spółka komandytowa: stosunek do osób trzecich, stosunki wewnętrzne

 • spółka komandytowo-akcyjna: powstanie spółki, stosunek do osób trzecich, stosunki wewnętrzne, rozwiązanie i likwidacja, wystąpienie wspólnika

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: powstanie, prawa i obowiązki wspólników, organy spółki, zmiana umowy spółki, wyłączenie wspólnika, rozwiązanie i likwidacja, odpowiedzialność cywilno-prawna,

 • spółka akcyjna: powstanie, prawa i obowiązki akcjonariuszy, organy spółki, zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego, kapitał docelowy, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, obniżenie kapitału zakładowego, rozwiązanie i likwidacja spółki, odpowiedzialność cywilno-prawna.

 • łączenie, podział i przekształcanie spółek

 • należy zrealizować również podstawowe treści z zakresu prawa gospodarczego

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienie przepisów kodeksu spółek handlowych; znajomość różnych typów spółek osobowych i kapitałowych, znajomość sposobów tworzenia, funkcjonowania i kończenia działalności podmiotów, działalność których reguluje Kodeks spółek handlowych; łączenie wiedzy i praktyki ekonomicznej z wiedzą prawną.
7. Elementy prawa karnego.

Treść kształcenia:

 • Prawo karne – pojęcie, nauki pokrewne. Funkcje prawa karnego;

 • Pojęcia przestępstwa i wykroczenia;

 • Struktura przestępstwa;

 • Formy popełnienia przestępstwa;

 • Wyłączenie odpowiedzialności karnej;

 • Pojęcie kary, system kar, środki karne;

 • Zaniechanie ukarania sprawcy;

 • Sądowy wymiar kary;

 • Wybrane przestępstwa i wykroczenia;

 • Postępowanie karne i postępowanie w sprawach o wykroczenia – zarys problemu.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: rozumienie ogólnych zasad polskiego prawa karnego; poznanie pojęć z zakresu prawa karnego.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

L. Gardocki – Prawo karne. 12 wydanie. Wyd. CH Beck


LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

O. Górniok (red.) – Kodeks karny. Komentarz. Wyd. LexisNexis

8. Rozwój regionalny i zagospodarowanie przestrzenne.

Treść kształcenia:

 • Mechanizm rozwoju regionalnego (cele i czynniki rozwoju, miary rozwoju);

 • Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego;

 • Strategia rozwoju jako instrument koordynujący politykę rozwoju regionalnego;

 • Studia i plany zagospodarowania przestrzennego. Plan przestrzennego zagospodarowania województwa;

 • Wieloletnie planowanie finansowe i wieloletnie plany inwestycyjne;

 • Współczesne wyzwania dla polityki regionalnej;

 • Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: pozyskanie wiedzy z zakresu rozwoju regionalnego i zagospodarowania przestrzennego; umiejętność zdobywania i stosowania posiadanej wiedzy w praktyce, podczas pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej oraz w Unii Europejskiej.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym z 27 marca 2003 r., Dz. U. z 10 maja 2003 r., nr 80, poz. 717.

2.

Ustawa Narodowy Plan Rozwoju z 20 kwietnia 2004 r., Dz. U., nr 116, poz. 1206 ze zm.

3.

Ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego z 12 maja 2000 r., Dz. U., nr 48, poz. 550, nr 95, poz. 1041 i nr 109, poz. 1158; z 2001 r. nr 45, poz. 497, nr 100, poz. 1085, nr 111, poz. 1197, i nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 66, poz. 596 i nr 230, poz. 1921.

4.

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju z 17 listopada 2000 r., MP z 2001 r. , nr 26, poz. 432 i jej aktualizacja Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju

5.

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013

Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego (EPRP) przyjęta w maju i w październiku 1999 r. w Tampere
LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Domański R., 2002, Gospodarka przestrzenna, Państwowe Wydawnictwo PWN, Warszawa.

2.

Domański R., 2000, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3.

Klasik A., Kuźnik F., 1998, Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego

i regionalnego, [w:] red. S. Dolata, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, UO, Opole, t.24.

Kornberger-Sokołowska E., 2001, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa.


9. Zamówienia publiczne

Treść kształcenia:

 • Istota i cele zamówień publicznych. Charakterystyka prawa zamówień publicznych. Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych“;

 • Definicje ustawowe „Prawa zamówień publicznych“;

 • Zasady udzielania zamówień publicznych;

 • Przygotowanie postępowania;

 • Procedury udzielania zamówień publicznych;

 • Umowy w sprawach zamówień publicznych;

 • Prawne środki odwoławcze;

 • Kontrola i nadzór w prawie zamówień publicznych;

 • Organy administracji właściwe w sprawach zamówień publicznych;

 • Odpowiedzialność za naruszenie Prawa zamówień publicznych;

 • Zamowienia publiczne w Unii Europejskiej.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest rozumienie podstaw prawnych systemu zamówień publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej; umiejętność stosowania procedur i przygotowywania wymaganej przy zamówieniach publicznych dokumentacji; rozumienie odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

2.

J. Pieróg: Zamówienia publiczne, Komentarz, C.H. Beck

10. Rachunkowość publiczna.

Treść kształcenia:

 • Podstawowe koncepcje i ramy konceptualne;

 • Bilans majątkowy;

 • Pomiar zysku;

 • Istota i wycena majątku publicznego;

 • Koncepcje pomiarowe stosowane w rachunkowości podmiotów sektora publicznego;

 • Organizacja rachunkowości wybranych podmiotów sektora publicznego;

 • Kontrola wewnętrzna i audyt oraz rachunkowość zarządcza w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych;

 • Studium przypadków-prezentacje studentów.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest rozumienie istoty i znaczenia rachunkowości dla różnych podmiotów, szczególnie dla sektora publicznego.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Rachunkowość budżetowa, K. Winiarska, A. Wołoszyn, Dom Wydawniczy ABC, 2005

2.

Rachunkowość sektora publicznego, W.A Nowak, PWN 1998


11. Audyt wewnętrzny w urzędach administracji publicznej.

Treść kształcenia::

 • Wprowadzenie do zajęć: definicja; zakres; cele oraz miejsce audytu wewnętrznego;

 • Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego;

 • Zasady etyki zawodowej;

 • Klasyfikacja rodzajów audytu wewnętrznego;

 • Podział na audyt na poziomie organizacji, funkcji oraz cyklu;

 • Audyt typu „due dilligence”, wpierające decyzje, co do realizacji transakcji przejęć i połączeń podmiotów;

 • Przegląd operacji nabywanej organizacji;

 • Przegląd kontroli nad systemami informatycznymi;

 • Analiza różnic pomiędzy kulturą wewnętrzną podmiotów;

 • Audyty zgodności z regulacjami;

 • Audyty systemu zarządzania ochroną środowiska;

 • Identyfikacja defraudacji;

 • Audyty informatyczne;

 • Metodyka audytu wewnętrznego;

 • Planowanie audytu wewnętrznego;

 • Analiza ryzyka; metody analityczne, próbkowanie , testy;

 • Odpowiedzialność, nadzór oraz kontrola nad audytem wewnętrznym.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: rozumienie istoty audytu wewnętrznego, zasad i procedur związanych z jego funkcjonowaniem, a także powszechnie uznawanych standardów audytu wewnętrznego.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

2.

J. Banaszkiewicz, T. Bejm i inni,„Audyt wewnętrzny Spojrzenie praktyczne”” , Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny, Warszawa 2004


12. Przedsiębiorczość i przedsiębiorca.

Treść kształcenia:

 • Przedsiębiorczość – podstawowe zagadnienia;

 • Cechy skutecznego przedsiębiorcy;

 • Proces przedsiębiorczości: szansa – zespół – zasoby;

 • Mity i paradoksy przedsiębiorczości;

 • Rodzaje przedsiębiorczości oraz typy powstających przedsiębiorstw;

 • Innowacyjność i przedsiębiorczość. Kreatywność. Źródła pomysłów na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;

 • Szansa rynkowa: obiektywnie istniejąca czy efekt subiektywnego spojrzenia? Koncepcja okna szansy rynkowej Wickham’a;

 • Kompetencje przedsiębiorcze (cechy osobowości, motywacja, przekonanie o własnej skuteczności, wiedza i umiejętności);

 • Proces uczenia się przedsiębiorców. Etapy socjalizacji przedsiębiorczej. Uczenie się na podstawie doświadczenie. Społeczne uczenie się;

 • Kapitał społeczny. Sieci osobistych powiązań. Mechanizmy strukturalne i relacyjne tworzenia kapitału społecznego. Zasady skutecznego networkingu;

 • Rozwój przedsiębiorstw. Etapy rozwoju oraz momenty krytyczne.. Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa. Problemy związane ze wzrostem firmy;

 • Przedsiębiorczość społeczna. Geneza zjawiska oraz rodzaje;

 • Intraprzedsiębiorczość. Działania przedsiębiorcze podejmowane w ramach istniejących organizacji. Wymiary oraz mierniki przedsiębiorczości korporacyjnej.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem zajęć jest poznanie i rozumienie koncepcji z zakresu przedsiębiorczości, związanych z dostrzeganiem i realizacją szans w otoczeniu, konceptualizacją pomysłu i przedsięwzięcia, rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań, oraz pokazanie możliwości ich zastosowania w  praktyce.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

S. Kwiatkowski, M. B., Kamiński, Knowledge Cafe for Intellectual Entrepreneurship: Wiedza, Przedsiębiorczość, Bogactwo, WSPiZ, 2006.

2.

P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.

3.

S. Gudkova, Czynniki rozwoju małych przedsiębiorstw: wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.


LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Edvinsson, L., Malone, M. S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.

2.

Kwiatkowski, S., Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa 2000.


13. System ochrony prawnej w Unii Europejskiej.

Treść kształcenia.

 • Pojęcie ochrony prawnej – zakres;

 • Prawa podstawowe w UE;

 • Wspólnotowe organy sądowe;

 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości;

 • Sąd Pierwszej Instancji;

 • Izby Sądowe;

 • Charakterystyka najważniejszych postępowań przed wspólnotowymi organami sądowymi.


Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: Efektem jest rozumienie funkcjonowania wspólnotowego systemu ochrony prawnej; rozumienie relacji: sąd krajowy - sąd wspólnotowy, zwłaszcza w kontekście procedury orzeczenia wstępnego; rozumienie zakresu ochrony podmiotów indywidualnych we wspólnotowym systemie ochrony prawnej.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

K. Morawicki, F. Emmert „Prawo europejskie” Warszawa 1997 r.

2.

A. Wyrozumska „Prawo europejskie”


14. Prawo karne skarbowe.

Treść kształcenia

 • Pojęcie prawa karnego skarbowego;

 • Źródła prawa karnego skarbowego;

 • Obowiązywanie przepisów prawa karnego skarbowego. Przestępstwo i wykroczenie skarbowe;

 • Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Jedność - wielość czynów;

 • Kary i ich orzekanie.


Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: Efektem jest rozumienie zasad obowiązywania i stosowania prawa karnego skarbowego; stosowania prawa karnego skarbowego.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2001, wyd. II.


15. Prawo do informacji w administracji.

Treść kształcenia

 • Geneza i istota prawa do informacji publicznej

 • Dostęp do informacji publicznej w państwach UE

 • Źródła prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej w Polsce

 • Zakres stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej (pojęcie „informacja publiczna”, zakres podmiotowy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmioty uprawnione do uzyskania informacji)

 • Przesłanki ograniczenia dostępu do informacji publicznej: informacja niejawna, ochrona danych osoby fizycznej (ochrona prywatności), tajemnica przedsiębiorcy, inne tajemnice ustawowo chronione.

 • Tryby udostępniania informacji publicznej (Biuletyn Informacji Publicznej, tradycyjne formy udostępniania informacji, dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów powszechnych, udostępnianie informacji na żądanie indywidualne)

 • Postępowanie szczególne w sprawie udostępnienia informacji na indywidualne żądanie

 • Odpowiedzialność za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej


Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: Efektem jest opanowanie podstawowych pojęć i przyjętych rozwiązań z zakresu informacji publicznej, wskazanie i uzasadnienie ograniczeń w tym zakresie.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

H.Izdebski (red.) Dostęp do informacji publicznej. Wdrażanie ustawy, Warszawa 2001

2.

M. Mucha: Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji. Wrocław 2001

3.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz. U. Nr 112, poz. 1198


LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Instytucjonalne warunki realizacji prawa do informacji w instytucjach Unii Europejskiej, opr. I. Budzyńska, Informacja BSE nr 732, Warszawa 2000

2.

J. Itrich-Drabarek: Jakość i przejrzystość administracji publicznej a prawo dostępu obywateli do informacji. Prace i Materiały ISM, SGH. Warszawa 2006

3.

M.Jabłoński, K.Wygoda Dostęp do informacji i jego granice, Wrocław 2002
1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna