Program nauczania treści kształcenia poszczególnych przedmiotóWPobieranie 0,49 Mb.
Strona1/5
Data24.02.2019
Rozmiar0,49 Mb.
  1   2   3   4   5PROGRAM NAUCZANIA

TREŚCI KSZTAŁCENIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

NA KIERUNKU ADMINISTRACJA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
A. GRUPA PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
1. Zasady ustroju politycznego państwa

Treść kształcenia:

 • Definicja państwa jako organizacji politycznej społeczeństwa;

 • Pochodzenie państwa;

 • Funkcje państwa;

 • Organizacja władzy państwowej;

 • Konstytucja jako akt regulujący zasady naczelne;

 • Naród i państwo;

 • Obywatel i społeczeństwo obywatelskie a państwo;

 • Organizacja społeczeństwa obywatelskiego a państwo;

 • Zasady ustroju politycznego;

 • Pojęcie i geneza partii politycznych;

 • Typologia partii politycznych;

 • Funkcje partii w państwie demokratycznym;

 • Systemy partyjne;

 • Partie w systemie politycznym państw;

 • Partie w parlamencie.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: rozumienie roli instytucji ustrojowych w państwie oraz zasad i procedur ich funkcjonowania; rozumienie genezy ustrojowej; umiejętność poruszania się w sferze wzajemnych relacji między głównymi organami państwa; rozumienie praktyki działania głównych organów państwa; rozumienie zasadniczych aspektów systemu partyjnego.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

M. Gulczyński, A. Małkiewicz, „Wiedza o partiach i systemach partyjnych”, Warszawa 2008 r.

2.

G. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniszek, „Wprowadzenie do nauk o państwie i prawie”. Lublin 2003.

3.

P. Winczorek, „Wstęp do nauki o państwie”, wiele wydań


LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

L. Garlicki, „Polskie prawo konstytucyjne”, wiele wydań

2.

Pod redakcją B. Szmulika i M. Żmigrodzkiego „ Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce”, Lublin 2007

3.

Pod redakcją W. Sokoła i M. Żmigrodzkiego „Współczesne partie i systemy p[partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej”, Lublin 2005


2. Postępowanie sądowo - administracyjne – wykład

Treść kształcenia:

 • Sąd administracyjny;

 • Strony i uczestnicy postępowania;

 • Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym;

 • Postępowanie mediacyjne i uproszczone;

 • Orzeczenia sądowe i ich prawomocność;

 • Środki odwoławcze;

 • Koszty postępowania.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:: Efektem jest: rozumienie procedur właściwych działaniu administracji publicznej; umiejętność stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;. rozumienie istoty sądownictwa administracyjnego jako formy kontroli administracji; rozumienie przebiegu postępowania przed sądami administracyjnymi.
EKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne. C.H. Beck, wydania od 2003 r.


LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck


3. Techniki negocjacji i mediacji w administracji

Treść kształcenia:

 • Konflikty i spory, wstęp do negocjacji;

 • Przygotowanie do negocjacji;

 • Negocjacje oparte o zasady;

 • Mediacja – zasady, warunki stosowania;

 • Negocjacje i mediacje w administracji;

 • Budowanie consensusu – analiza sytuacji konfliktowej.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: umiejętność negocjacji/mediacji; uzyskanie wiedzy z zakresu negocjacji/mediacji i rozwiązywania sporów publicznych.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ

LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

1.

R. Fisher, W. Ury B. Patton „Dochodząc do TAK”4. Techniki organizatorskie i decyzyjne.

Treść kształcenia:

 • Istota podejmowania decyzji, definicje , kontekst;

 • Typy decyzji , warunki ich podejmowania. Gra decyzyjna;

 • Racjonalne spojrzenie na podejmowanie decyzji. Klasyczny model i etapy podejmowania decyzji;

 • Behawioralny model podejmowania decyzji. Model administracyjny. Siły polityczne w podejmowaniu decyzji;

 • Gra „ Dyplomacja „ – jako kontynuacja modelu behawioralnego;

 • Intuicja i narastanie zaangażowania. Skłonność do podejmowania ryzyka;

 • Studium przypadku „Imperium Turnera”;

 • Grupowe podejmowanie decyzji. Formy, korzyści i wady grupowego podejmowania decyzji;

 • Ćwiczenie ; Sterowanie grupowym podejmowaniem decyzji w doradztwie organizacyjnym;

 • Etyka w podejmowaniu decyzji;

 • Narzędzia podejmowania decyzji. Macierz wypłat, drzewo decyzyjne i inne;

 • Refleksje po kursie , podsumowanie.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: pozyskanie wiedzy na temat teorii podejmowania decyzji; umiejętność udziału w grach symulacyjnych.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

R.Griffin „ Podstawy organizacji i zarządzania” PWN 266-294

2.

A.K.Koźmiński & W. Piotrowski „Zarzadzanie teoria i praktyka” PWN 85-120


LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

H. Simon „Podejmowanie decyzji kierowniczych nowe nurty” PWE

5. Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej.

Treść kształcenia:

 • Polityka spójności ekonomicznej i społecznej Unii Europejskiej (UE) –

podstawa prawna, cele, metody realizacji;

 • Fundusze strukturalne – Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa;

 • Inicjatywy wspólnotowe – INTERREG III, EQUAL;

 • Programy wyspecjalizowane – Kultura 2000, Kultura 2007, Sokrates;

 • Narodowy Plan Rozwoju.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem jest: rozumienie funkcjonowania funduszy strukturalnych w UE; rozumienie mechanizmów funkcjonowania programów operacyjnych; umiejętność korzystania z funduszy UE – w tym, w ramach programów operacyjnych.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ


LP.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY

1.

Materiały prezentowane na zajęciach.  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna