Program nauczania informatyki w klasach pierwszych Technikum I Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w GorlicachPobieranie 77,28 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar77,28 Kb.PROGRAM
NAUCZANIA INFORMATYKI
w klasach pierwszych
Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej
w Zespole Szkół Zawodowych
w Gorlicach

realizowany według podręcznika

„Po prostu informatyka” – autor - Zdzisław Nowakowski.


Opracowała:


Maria Więcek

Program nauczania zaproponowany jest dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w ramach przedmiotu informatyka. W podstawie programowej dla tego przedmiotu zostały zapisane następujące treści nauczania:
 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej.

 2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji.

 3. Uczeń wykorzystuje technologie komunikacyjno-informacyjne do komunikacji i współpracy z nauczycielami i innymi uczniami, a także innymi osobami, jak również w swoich działaniach kreatywnych.

 4. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów.

 5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów edukacyjnych do poszerzenia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.

 7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań, opisywanie zastosowań informatyki, ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki.Cele kształcenia – wymagania ogólne


 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 2. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.

 3. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego.

 4. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.

 5. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki.Treści nauczania – wymagania szczegółowe

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej

Uczeń:

 • opisuje podstawowe elementy komputera, jego urządzenia zewnętrzne i towarzyszące (np. aparat cyfrowy) i ich działanie w zależności od wartości ich podstawowych parametrów, wyjaśnia współdziałanie tych elementów;

 • projektuje zestaw komputera sieciowego, dobierając parametry jego elementów, odpowiednio do swoich potrzeb;

 • korzysta z podstawowych usług w sieci komputerowej, lokalnej i rozległej, związanych z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją, przestrzega przy tym zasad netykiety i norm prawnych, dotyczących bezpiecznego korzystania i ochrony informacji oraz danych w komputerach w sieciach komputerowych.

2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji.

Uczeń:

 • znajduje dokumenty i informacje w udostępnianych w Internecie bazach danych (np. bibliotecznych, statystycznych, w sklepach internetowych), ocenia ich przydatność i wiarygodność i gromadzi je na potrzeby realizowanych projektów z różnych dziedzin;

 • tworzy zasoby sieciowe związane ze swoim kształceniem i zainteresowaniami;

 • dobiera odpowiednie formaty plików do rodzaju i przeznaczenia zapisanych w nich informacji.

3. Uczeń wykorzystuje technologie komunikacyjno - informacyjne do komunikacji i współpracy z nauczycielami i innymi uczniami, a także z innymi osobami, jak również w swoich działaniach kreatywnych.

4. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów.

Uczeń:

 • edytuje obrazy w grafice rastrowej i wektorowej, dostrzega i wykorzystuje różnice między tymi typami obrazów;

 • przekształca pliki graficzne, z uwzględnieniem wielkości plików i ewentualnej utraty jakości obrazów;

 • opracowuje obrazy i filmy pochodzące z różnych źródeł, tworzy albumy zdjęć;

 • opracowuje wielostronicowe dokumenty o rozbudowanej strukturze, stosuje style i szablony, tworzy spis treści;

 • gromadzi w tabeli arkusza kalkulacyjnego dane pochodzące np. z Internetu, stosuje zaawansowane formatowanie tabeli arkusza, dobiera odpowiednie wykresy do zaprezentowania danych;

 • tworzy bazę danych, posługuje się formularzami, porządkuje dane, wyszukuje informacje, stosując filtrowanie;

 • wykonuje podstawowe operacje modyfikowania i wyszukiwania informacji na relacyjnej bazie danych;

 • tworzy rozbudowaną prezentację multimedialną na podstawie konspektu i przygotowuje ją do pokazu, przenosi prezentację do dokumentu i na stronę internetową, prowadzi wystąpienie wspomagane prezentacją;

 • projektuje i tworzy stronę internetową, posługując się stylami, szablonami i elementami programowania.

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.
Uczeń:

 • prowadzi dyskusje nad sytuacjami problemowymi;

 • formułuje specyfikacje dla wybranych sytuacji problemowych;

 • projektuje rozwiązanie: wybiera metodę rozwiązania, odpowiednio dobiera narzędzia komputerowe, tworzy projekt rozwiązania;

 • realizuje rozwiązanie na komputerze za pomocą oprogramowania aplikacyjnego lub języka programowania;

 • testuje otrzymane rozwiązanie, ocenia jego własności, w tym efektywność działania oraz zgodność ze specyfikacją;

 • przeprowadza prezentację i omawia zastosowania rozwiązania.

6. Wykorzystywanie komputera oraz programów

edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.Uczeń:

 • wykorzystuje oprogramowanie dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy twórczej i przy rozwiązywaniu zadań i problemów szkolnych;

 • korzysta, odpowiednio do swoich zainteresowań i potrzeb, z zasobów edukacyjnych udostępnianych na portalach przeznaczonych do kształcenia

na odległość.

7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno - komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań, opisywanie zastosowań informatyki, ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki.
Uczeń:

 • opisuje szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczeństwa, wynikające z rozwoju technologii informacyjno - komunikacyjnych;

 • omawia normy prawne odnoszące się do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, dotyczące m.in. rozpowszechniania programów komputerowych, przestępczości komputerowej, poufności, bezpieczeństwa i ochrony danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych;

 • zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń i programów związanych z technologiami informacyjno - komunikacyjnymi, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi.Cele kształcenia i wychowania oraz treści nauczania
A. Przestrzeganie prawa autorskiego w trakcie korzystania z elektronicznych źródeł informacji.

• Najważniejsze zapisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Analiza konkretnych sytuacji opisujących zasady korzystania z programów komputerowych. Rodzaje licencji na oprogramowanie komputerowe i zasoby internetowe: GNU GPL, Creative Commons i inne często spotykane.

• Zasady współtworzenia i dzielenia się wiedzą udostępnianą w internecie – wolna encyklopedia Wikipedia, serwisy społecznościowe, fora dyskusyjne ,blogi. Nowe środowisko kształcenia oparte na przetwarzaniu w chmurze – Kalendarz Google oraz Dropbox przykładami aplikacji korzystających z danych zapisanych w chmurze.
B. Komunikowanie się oraz znajomość podstawowych zasad bezpiecznej pracy w sieci lokalnej i w internecie.

• Przypomnienie podstawowych wiadomości o budowie komputera i jego wydajności; stosowania systemu liczenia i jednostek informacji; tworzenia adresu na podstawie systemu domen DNS. Dodatkowe wiadomości dotyczące zaawansowanego wyszukiwania informacji. Testowanie łącza internetowego.

• Podział komputerów ze względu na przeznaczenie i funkcjonalność: komputery multimedialne i sieciowe; komputery stacjonarne i mobilne – omówienie komputera all-in-one, tabletu i smartfona.

• Podstawowe wiadomości o sieciach – rodzaje sieci, topologie sieciowe, sieci kablowe i bezprzewodowe, standardy sieci, przegląd podstawowych urządzeń sieciowych, nowe technologie internetowe. Najpopularniejsze protokoły sieciowe, identyfikowanie komputera w sieci – zasady przydzielania adresu fizycznego i logicznego, rozwiązywanie prostych problemów z działaniem sieci.

• Ochrona komputera i jego zasobów przed wirusami komputerowymi i włamaniami.
C. Opracowywanie dokumentów o złożonej strukturze, zawierających informacje pochodzące z różnych źródeł.

• Podstawowe pojęcia i umiejętności związane z redagowaniem różnego rodzaju dokumentów tekstowych. Najważniejsze elementy składające się na stronę, przykładowe rozmieszczenie tekstu na stronie, dodatkowe obiekty w tekście.

• Zasady tworzenia dokumentów o rozbudowanej strukturze. Planowanie struktury dokumentu wielostronicowego, definiowanie formatu strony, stosowanie podziału na sekcje, układu wielokolumnowego, stylów, wprowadzanie nagłówków, stopek, podpisów, przypisów, tworzenie spisu treści. Zapis skomplikowanych wzorów matematycznych, fizycznych, chemicznych wykorzystując program Microsoft Equation.
D. Stosowanie podejścia algorytmicznego w rozwiązywaniu problemów.

• Analiza problemu prowadząca do opracowania poprawnego algorytmu. Wyrażanie algorytmu w umownym strukturalnym języku programowania i za pomocą schematów blokowych.

• Podstawowe elementy języka C++; wyrażanie w tym języku prostych algorytmów – m.in. rozwiązywanie równania liniowego i kwadratowego oraz sortowanie elementów tablicy.
E. Tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem programów komputerowych i upowszechnianie ich poprzez sieć.

• Przygotowanie prezentacji multimedialnej – praca z tekstem, tabelami, wykresami, dźwiękiem, hiperłączami; przygotowanie slajdów do prezentacji.

• Różnice w budowie obrazu rastrowego i wektorowego – modele kolorów, podstawowe formaty graficzne; wykonywanie projektów w programie grafiki wektorowej.

• Wykonywanie i przetwarzanie fotografii cyfrowych – wpływ podstawowych parametrów na głębię ostrości, perspektywę i naświetlenie zdjęcia, skalowanie i kadrowanie obrazu, podstawowe funkcje korekcji i przetwarzania obrazu.

• Tworzenie kolekcji zdjęć – prezentacja na komputerze autonomicznym i w sieci.

• Montaż filmów audio-wideo – formaty plików dźwiękowych i plików audio-wideo.


F. Znajomość zasad obowiązujących przy projektowaniu statycznych i dynamicznych stron WWW.

• Powtórzenie wiadomości dotyczących języka znaczników HTML; redagowanie dokumentu zawierającego sformatowany tekst, listę wypunktowaną, tabelę, grafikę i hiperłącza; sprawdzenie poprawności językowej utworzonego dokumentu HTML.

• Tworzenie stron XHTML; korzystanie z wizualnego edytora stron Nvu; wprowadzenie do kaskadowych arkuszy stylów: formatowanie pojedynczych znaczników, definiowanie arkusza stylów bezpośrednio w dokumencie XHTML, definiowanie pliku zewnętrznego, identyfikatory i klasy; zakładanie konta i publikowanie strony w internecie; tworzenie strony WWW za pomocą szablonu i przykładowego kreatora.

• Ogólne zasady projektowania dynamicznych stron WWW; definiowanie prostego skryptu w języku PHP, wypełnianie prostego formularza, wprowadzanie podstawowych pojęć opisujących relacyjny model bazy danych i tworzenie prostej relacji.


G. Rozwiązywanie zadań z różnych dziedzin nauczania z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

• Przypomnienie podstawowych pojęć dotyczących arkusza kalkulacyjnego i zasad pracy w tym programie; wprowadzanie danych, definiowanie prostych formuł, sposoby adresowania komórek, kopiowanie zawartości komórek, formatowanie arkusza, tworzenie wykresów.

• Zastosowanie funkcji logicznej JEŻELI oraz kreatora funkcji; zagnieżdżanie funkcji.

• Porządkowanie (sortowanie) i wyszukiwanie (filtrowanie) danych w tabeli; grupowanie i sumowanie danych – zastosowanie sum pośrednich.

• Tworzenie tabeli wartości i wykresu funkcji matematycznej.

• Rozwiązywanie wybranych problemów za pomocą narzędzi warunkowej analizy danych; zastosowanie narzędzia Szukaj wyniku do rozwiązywania równań z jedną niewiadomą, Menedżera scenariuszy – do badania wpływu wielu zmiennych na komórkę wynikową.

• Praktyczne zastosowanie arkusza do obliczenia rocznego podatku odprowadzanego do urzędu skarbowego.
H. Dostrzeganie usług związanych z komunikacją elektroniczną oraz wartościowanie społecznych aspektów zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

• Pojęcie „gospodarka oparta na wiedzy”. Dokumenty definiujące wpływ technologii informacyjnej i komunikacyjnej na rozwój państwa i gospodarki; wybrane e-usługi: ePUAP, GIS, e-handel, bankowość elektroniczna, e-kształcenie, telepraca.

• Refleksje dotyczące zmian gospodarczych i społecznych spowodowanych rozwojem technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania
Osiąganie celów kształcenia i wychowania zależy od wielu czynników. Oczywiście, odnoszą się one przede wszystkim do ucznia. Wybierając sposób pracy z uczniem, uwzględniono:

• szkolną bazę dydaktyczną oraz dostęp do edukacyjnych zasobów internetowych w szkole i w domu;

• zainteresowania uczniów i ich możliwości. Ustalenie planu pracy, czyli rozkładu materiału, który dotyczy strategii postępowania obejmującej cały okres nauczania. Uzgodnienie kolejności lekcji pozwalające przekazać uczniom informację o programie nauczania;

• kolejność przekazywania wiadomości – aby właściwie łączyć to, czego uczeń ma się nauczyć, z tym, co już wie;

• czas, jaki należy poświęcić poszczególnym partiom materiału i czynności, jakie musi podjąć

nauczyciel i uczeń – aby osiągnąć cele kształcenia i wychowania;

• możliwości współdziałania z nauczycielami uczącymi w tym samym zespole klasowym.

Przedstawiona kolejność materiału nauczania nie jest przypadkowa. Na początku podkreślono, że przy posługiwaniu się technologią informacyjną – korzystaniu z zasobów internetowych oraz programów komputerowych – dużą wagę należy przywiązywać do przestrzegania prawa autorskiego. Jedna z kluczowych umiejętności zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dotyczy „poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się komputerami i metodami informatyki”. Z tego powodu w rozdziale drugim w podręczniku poruszamy zagadnienia poświęcone komunikacji w sieci komputerowej. Zagadnienia poruszane w kolejnych pięciu rozdziałach (stosowanie podejścia algorytmicznego w rozwiązywaniu problemów, tworzenie projektów graficznych i prezentacji multimedialnych, opracowywanie dokumentów tekstowych, projektowanie stron WWW, rozwiązywanie zadań w arkuszu kalkulacyjnym -omawiane w dowolnej kolejności. Swoistą klamrą spinającą wszystkie omawiane zagadnienia jest ostatni rozdział poświęcony społecznym aspektom zastosowań technologii informacyjnej Dynamiczny rozwój e - gospodarczy wkracza niemal w każdą dziedzinę życia, ułatwia kontakty międzyludzkie, prowadzi do zwiększenia efektywności pracy. Dlatego bardzo ważnym celem wychowawczym staje się właściwa ocena pożytków i społecznych konsekwencji rozwoju technologii informacyjnej dla osób i społeczeństw. Ważnym uzupełnieniem podręcznika są zasoby elektroniczne dostępne za pomocą interaktywnego spisu treści na internetowej platformie edukacyjnej WSiPnet.pl.


Opis założonych osiągnięć ucznia oraz propozycja kryteriów oceniania.

Osiągnięcia uczniów oznaczają nabytą zdolność i chęć do wykonywania przez nich określonych czynności. Dotyczą one wiadomości i umiejętności.

• Poziom wiadomości:

A. ZAPAMIĘTANIE WIADOMOŚCI – dotyczy terminologii, definicji, faktów, klasyfikacji, zasad działania, procedur postępowania.

B. ZROZUMIENIE WIADOMOŚCI – dotyczy tłumaczenia, interpretowania, wyjaśniania, przewidywania.
• Poziom umiejętności:

C. STOSOWANIE WIADOMOŚCI W SYTUACJACH TYPOWYCH – dotyczy czynności, które zasadniczo nie odbiegają od poznanych wcześniej na lekcji i prowadzą do osiągnięcia wyniku o praktycznym znaczeniu.

D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych – dotyczy złożonych procesów umysłowych wymaganych przy znalezieniu potrzebnego rozwiązania w sytuacji nowej dla ucznia.

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania na poszczególne oceny wynikające z realizowanego


programu nauczania informatyki
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów prowadzone będzie przy 6 stopniowej skali ocen. W budowaniu skali ocen zastosowane będą następujące kryteria wymagań.

 • Przystępność, rozumiana jako łatwość opanowania określonej wiadomości lub umiejętności.

 • Niezawodność, rozumiana jako pewność naukowa, norma postępowania, trwałość w kulturze, skuteczność działania.

 • Niezbędność w dalszym uczeniu się różnych przedmiotów.

 • Użyteczność wyrażająca się praktycznym zastosowaniem nabytych umiejętności w szkolnych i pozaszkolnych problemach ucznia, ale także w przyszłej pracy zawodowej. Przyjmujemy następujące założenia:

 • Ocenie podlega to, co uczeń zrobił dobrze, a nie to, czego nie umie. Należy zatem tak formułować zadania, aby były wśród nich przykłady o różnym stopniu trudności.

 • Ocenie podlega także to, czy uczeń potrafi :

– pracować w grupie;

– planować rozwiązanie problemu i realizować przyjęty plan;

– prezentować otrzymane rozwiązanie;

– dokonać samooceny swoich postępów.

W przypadku informatyki podstawą oceny osiągnięć ucznia będą rozwiązania zadań, które zostały wykonane za pomocą komputera i które sprawdzają wiele umiejętności, a w trakcie prezentacji tych rozwiązań – również wiadomości - rozumienie podstaw teoretycznych oraz posługiwanie się terminologią informatyczną.

Hierarchia kryteriów wymagań prowadzi:

• od wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwych do opanowania, całkowicie niezbędnych w dalszym uczeniu się i bezpośrednio użytecznych;

• do wiadomości i umiejętności trudnych do opanowania, twórczych naukowo, rozszerzających główne cele nauczania szkolnego oraz wykraczających poza bezpośrednią użyteczność.
Przelicznik procentowego stosowany przy ocenianiu zadań, testów, sprawdzianów, ćwiczeń i prac klasowych:

96–100% punktów – ocena celująca

86–95% punktów – ocena bardzo dobra

70–85% punktów – ocena dobra

50–69% punktów – ocena dostateczna

30–49% punktów – ocena dopuszczająca

0–29% punktów – ocena niedostateczna

Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych otrzymanych przez ucznia ze sprawdzianów, prac klasowych oraz rozwiązanych zadań.


OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który ma wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres realizowanego programu nauczania, a ponadto:

• za zadania i sprawdziany uzyskuje powyżej 95% możliwych do zdobycia punktów;

• spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;

• twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, w szczególności projektuje rozwiązania problemów algorytmicznych, stosując wybrany język programowania;

• pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania, biegle posługując się technologią informacyjną i komunikacyjną;

• bierze udział w konkursach wymagających stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który w stopniu bardzo dobrym opanował wszystkie treści zawarte w realizowanym programie nauczania. W szczególności:

• za zadania i sprawdziany uzyskuje 86–95% możliwych do zdobycia punktów;

• spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą, a ponadto:

– zna podstawy wybranego strukturalnego języka programowania;

– samodzielnie wykonuje materiały źródłowe (fotografie, filmy) i wykorzystuje je w projektach graficznych i filmach;

– publikuje w internecie zaprojektowaną przez siebie stronę WWW, zna ogólne zasady projektowania dynamicznych stron WWW;

– korzysta z narzędzi warunkowej analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym;

• przejawia zainteresowania przedmiotem, samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności, dzieli się wiedzą z innymi uczniami.


OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który w stopniu dobrym opanował wszystkie treści zawarte w realizowanym programie nauczania. W szczególności:

• za zadania i sprawdziany uzyskuje 70–85% możliwych do zdobycia punktów;

• sprawnie posługuje się podstawową terminologią informatyczną w trakcie omawiania rozwiązywanych przez siebie zadań;

• zna podstawowe zapisy prawne odnoszące się do korzystania z zasobów internetowych i programów komputerowych – potrafi wyjaśnić pojęcia odnoszące się do dozwolonego użytku, prawa cytatu, ochrony wizerunku, potrafi także wskazać podstawowe zalety licencji Creative Commons;

• świadomie korzysta z sieci komputerowej, potrafi ochronić swój komputer przed wirusami komputerowymi oraz rozwiązać proste problemy związane z funkcjonowaniem sieci komputerowej;

• projektuje rozwiązanie prostych problemów za pomocą schematów blokowych lub umownego strukturalnego języka programowania;

• projektuje prezentację multimedialną zawierającą tekst, tabele, animacje, dźwięk, elementy graficzne, hiperłącza;

• projektuje znaki graficzne, ulotki, plakaty, korzystając z programów grafiki rastrowej i wektorowej;

• wykonuje montaż krótkiego fi lmu na podstawie materiałów źródłowych;

• redaguje wielostronicowy dokument zawierający tekst, elementy graficzne, tabele, przypisy, stopki, spis treści – posługuje się stylami;

• rozwiązuje złożone zadania w arkuszu kalkulacyjnym, obejmujące porządkowanie, filtrowanie i grupowanie danych w tabeli, korzystanie z wybranych funkcji, sporządzanie wykresów;

• projektuje strony WWW, korzystając z języka XHTML, szablonów i kreatorów stron;

• wyraża opinie na temat zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz jej wpływu na rozwój państwa i gospodarki.
OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który opanował wszystkie treści oraz umiejętności zawarte w podstawie programowej. W szczególności:

• za zadania i sprawdziany uzyskuje 50–69% możliwych do zdobycia punktów;

• zna podstawową terminologię informatyczną, rozumie ją i posługuje się nią;

• zna podstawowe zapisy prawne odnoszące się do korzystania z zasobów internetowych i programów komputerowych;

• świadomie korzysta z sieci komputerowej i potrafi ochronić swój komputer przed wirusami komputerowymi;

• potrafi zdefiniować prostą sytuację problemową i opisać ją w sposób algorytmiczny;

• potrafi przygotować prezentację multimedialną, przetworzyć zdjęcie poprzez zmianę jego rozmiaru, rozdzielczości, korekcję kolorów, zastosowanie podstawowych narzędzi rysunkowych i malarskich, umie utworzyć kolekcję zdjęć;

• potrafi zredagować wielostronicowy dokument zawierający tekst, elementy graficzne, tabele, przypisy, stopki, spis treści;

• rozwiązuje zadania w arkuszu kalkulacyjnym, obejmujące porządkowanie, filtrowanie i grupowanie danych w tabeli, korzystanie z wybranych funkcji, sporządzanie wykresów;

• zna ogólne zasady projektowania stron WWW za pomocą szablonów lub kreatorów stron;

• potrafi zdefiniować najważniejsze zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, które wpływają na rozwój państwa i gospodarki.
OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował wybrane treści i umiejętności zawarte w podstawie programowej. W szczególności:

• za zadania i sprawdziany uzyskuje 30– 49% możliwych do zdobycia punktów;

• w stopniu zadowalającym posługuje się podstawową terminologią informatyczną;

• przestrzega norm prawnych i etycznych związanych ze stosowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

• potrafi bezpiecznie posługiwać się komputerem multimedialnym i komputerem podłączonym do sieci komputerowej;

• z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać proste problemy wymagające zastosowania na lekcji programów komputerowych – prostych programów graficznych, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu grafiki prezentacyjnej, przeglądarki i wyszukiwarki stron WWW;

• jest w stanie uzupełnić występujące braki wiedzy i umiejętności.

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie opanował treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej. W szczególności:

• za zadania i sprawdziany uzyskuje poniżej 30% możliwych do zdobycia punktów;

• nie potrafi posługiwać się terminologią informatyczną;

• nie umie rozwiązywać podstawowych problemów wymagających zastosowania omawianych na lekcji programów komputerowych;

• nie osiągnął stanu wiedzy i umiejętności umożliwiających kontynuowanie nauki na wyższym poziomie.Zasady sprawdzania i oceniania.

- Podstawą oceny jest zakres realizacji wymagań edukacyjnych określonych i podanych przez nauczyciela na początku roku szkolnego,

- Za realizację tych wymagań uczeń otrzymuje ocenę,

Zaplanowane formy sprawdzające przez nauczyciela,

FORMY PISEMNE: 1. kartkówki (niezapowiedziane z trzech jednostek tematycznych),

 2. sprawdziany, testy (zapowiedziane, z 1 tygodniowym wyprzedzeniem, zakres materiału np. dział, po wcześniejszym powtórzeniu materiału lekcji),

FORMY USTNE: 1. przygotowanie do zajęć lekcyjnych,

 2. aktywne uczestnictwo w wykonywaniu zadań - ćwiczeń podczas lekcji,

 3. stosowanie wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych,

Uczeń otrzymuje również ocenę za prowadzenie dokumentacji informatycznej

w czasie zajęć - zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia wykonywane podczas zajęć oraz oceny za sprawdziany praktyczne.


Wpływ na jakość oceny mają następujące kryteria wartościujące:

 1. samodzielność

 2. poprawność

 3. kompletność

 4. estetyka

 5. czas
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna