Program kursu specjalistycznego języka angielskiegoPobieranie 119,73 Kb.
Data26.05.2018
Rozmiar119,73 Kb.

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

English for Finance 1. Metryczka programu:
  1. Przedmiot:

Język angielski dla celów specjalistycznych - English for Finance

 • sześć sekcji

 • 10 bloków dwugodzinnych

 • liczebność grupy – od 12 do 16 osób

 • forma: zajęcia interaktywne
  1. Adresaci programu:

Program przeznaczony jest dla studentów WSJO którzy opanowali język angielski na

poziomie średniozaawansowanym /zaawansowanym. Zakłada się, że studenci uczyli się

już języka specjalistycznego – Business English.


  1. Prowadzący:

Nauczyciel języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu Business

English.  1. Wyposażenie:

magnetowid, telewizor, magnetofon, rzutnik, notebook.


 1. Cel kursu

Celem kursu jest zarówno zapoznanie słuchaczy z terminologią stosowaną w świecie finansów w stopniu umożliwiającym precyzyjną komunikację w języku docelowym, tak w odniesieniu do rozumienia, jak i przekazywania informacji, jak i uzyskanie większej pewności siebie w autentycznych sytuacjach biznesowych poprzez udział w symulowanych konsultacjach finansowych, dyskusjach, negocjacjach czy spotkaniach.

Aby osiągnąć powyższe cele większość czasu lekcyjnego będzie poświęcona takim zadaniom jak case-studies, symulacje i gry których celem jest usprawnienie procesu uczenia się poprzez aktywizowanie i integrowanie sprawności językowych oraz podsystemów języka.

Dodatkowo, ćwiczenia te powinny ułatwić przebieg procesu decyzyjnego poprzez dogłębną analizę sytuacji hipotetycznych.


Dobór zadań domowych i ćwiczeń wynika z faktu, iż europejskie przedsiębiorstwa działające w branży finansowej wymagają od swoich pracowników umiejętności takich jak:

- przygotowanie analizy raportu finansowego • ocena projektu napisanego w języku angielskim

 • przygotowanie raportu n/t produktów bankowych
  uczestnictwo w zebraniach, konferencjach, kongresach

 • doradzanie klientom obcojęzycznym

Krótki, dwudziestogodzinny kurs, nie może przygotować studentów w stopniu zadawalającym do powyższych zadań. Dlatego też, podstawowym celem kursu będzie przygotowanie słuchaczy do dalszej samodzielnej pracy.


Po zakończeniu kursu student będzie mógł lepiej zrozumieć:

 • podstawowe słownictwo i terminy finansowe

 • rolę i znaczenie instytucji finansowych

 • strukturę rynków finansowych

 • podstawowe operacje na rynkach kapitałowych

Zakłada się również, że słuchacz po ukończeniu kursu będzie w stanie zrozumieć artykuły zamieszczane w sekcjach finansowych prasy ogólnej oraz specjalistycznej (The Wall Street Journal, the Financial Times) – oczywiście będzie napotykał na trudności w przypadku pojawienia się pewnych aspektów kulturowych, jak i zagadnień związanych z odmienną praktyką biznesu. Dodatkowo będzie on w stanie korzystać z anglojęzycznej literatury fachowej. Będzie mógł również w większym stopniu zrozumieć informacje dotyczące finansów, prezentowane w serwisach telewizyjnych, radiowych i internetowych. Będzie on także w stanie w sposób bardziej precyzyjny ( z punktu widzenia leksykalnego) wyrażać swoje poglądy poparte wiedzą merytoryczną zdobytą w języku ojczystym.

 1. Treści nauczania

Dwudziestogodzinny kurs podzielony jest na sześć sekcji tematycznych dotyczących Financial English. Każda sekcja (z wyjątkiem 2 i 10) dzieli się na dwie jednostki, które uszeregowane zostały nie tylko według stopnia trudności językowej, ale również z uwzględnieniem zakresu stosowanej terminologii; dlatego też aspekty mikroekonomiczne przeplatają się z aspektami makroekonomicznymi. W jednostkach 2, 4, 6, 8, 10 ok. 10 min. przeznaczone jest na sprawdzenie postępów nauczania.


W celu wprowadzenia zagadnień wyszczególnionych w tabeli poniżej, wykorzystywane będą materiały przygotowane przez prowadzącego, jak również:

 • nagrania audio oraz audio-video z serwisów informacyjnych CNN, CNBC, BBC,

 • kasety magnetofonowe do kursów Business English,

 • filmy instruktażowe

 • materiały do:

a) case studies,

b) symulacji

c) role-plays


 • artykuły, materiały informacyjne i reklamowe publikowane przez przedsiębiorstwa, instytucje i agendy rządowe itp.(tzw. materiały autentyczne)SECTION

WEEK

TOPIC


CLASSROOM ACTIVITIES


HOMEWORK


OUTCOMES

READINGS

TESTS

Basics

1

A. MARKET TRENDS

B. GRAPHS

- game

- case


(misuse of graphs)

Collect data about bank products


2

A. MONEY

B. CENTRAL BANKS

C. TAXATION

case

(income tax return)Write a business proposalT-1

Accounting


3

A. ACCOUNTING DEFINITIONS

B. ACCOUNTING STATEMENTS

- basic balance sheet accounting

- Profit and Loss accounts

- cash-flow
case

(cash-flow analysis, pro-forma income statement)


Assess a proposal

R-1
Banking

4

BANKING INSTITUTIONS


- personal banking

- corporate banking.game

(advise a client)Apply for a loanT-2

5

A. BANKING TRANSACTIONS

B. FORMS OF EXCHANGE

C. FOREX

- case (simulation)

- meeting (negotiation strategies)


1. Write a report about a financial product

2. Meetings

Corporate Finance6

A. CORPORATE FINANCING

B. BANKRUPTCY

loan negotiation
Negotiations

R-2

T-3

7

MERGERS and ACQUISITIONS


case

(Who should we take over?)Prepare a customer profile


Financial Markets


8

A. TYPES of MARKETS

B. MARKET STRUCTURE

trading simulation
Evaluate a financial report
T-4

9

A. SECURITIES

B. COMMODITIES
C. DERIVATIVES


investment game

Prepare a portfolio for your client
R-3
Important

Issues


10

A. MONEY LAUNDERING

B. TAX EVASION/AVOIDANCE

C. E-BANKING

D. RISK MANAGEMENT

E. FINANCIAL PRESS

F.COURSE REVIEW


Classroom project (a mind-map of financial terminology)
Advise a client
T-5


 1. Procedury osiągania celów / realizacja programu

4.1 Podstawowe założenia

Osiągniecie powyższych celów nie jest możliwe poprzez zastosowanie technik polegających na przekazywaniu list słownikowych do opanowania na pamięć. Dlatego też, rozbudowywanie słownictwa będzie następować w sposób ściśle powiązany ze sprawnościami językowymi, ze szczególnym naciskiem na mówienie, rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, oraz, w bardziej ograniczonym stopniu, pisanie.
4.1.1. Formy pracy

Najczęściej stosowaną formą pracy jest praca w grupach 3-4 osobowych, praca indywidualna oraz praca w parach. Praca w parach będzie najczęściej miała na celu sprawdzenie przygotowania indywidualnego i uczenie się od innych uczestników kursu (peer teaching). Praca indywidualna służy przede wszystkim przygotowaniu się do pracy zespołowej, i uzyskania efektu tzw. „luki informacyjnej” (information gap) co z kolei przyczyni się do bardziej autentycznej interakcji podczas pracy w grupach.

Praca z całą grupą to krótka rozgrzewka (warm up), wprowadzenie nowego tematu, zadania sprawdzające / rozwijające sprawność rozumienia tekstu słyszanego, a także krótkie dyskusje dotyczące aktualnych spraw związanych z finansami (np. przejęcia przedsiębiorstw, zmiany stóp procentowych, wahania giełdowe). Znaczną część zadań domowych stanowić będzie czytanie ze zrozumieniem, którego celem będzie utrwalenie materiału z zajęć i/lub przygotowanie się do kolejnych zajęć.
4.1.2. Pomoce dydaktyczne

Ponieważ zdecydowana większość podręczników do Business English koncentruje się na rozwijaniu podstawowych sprawności językowych, a jeśli już znajdziemy podręcznik rozbudowujący słownictwo, to sprawom związanym z finansami poświęca się zaledwie dwa lub trzy rozdziały, dlatego też nie przewiduje się wykorzystania podręcznika podczas tego kursu. Studenci otrzymują „handouts” do każdych zajęć, przygotowane przez prowadzącego. Zalecane jest posiadanie przez studentów specjalistycznych słowników monolingwalnych

(Business English, Finance, Banking) zarówno do pracy w klasie, jak i w domu. Istotnym elementem pracy studentów będzie również dostęp do Internetu.
4.2. Techniki pracy na lekcji

Program zakłada wprowadzenie około 870 słów/pojęć z zakresu finansów, co stanowi dosyć dużą ilość, biorąc pod uwagę długość kursu. Dlatego też, słownictwo powinno być wprowadzone w sposób sprzyjający zapamiętywaniu. Należy wspomnieć, że część materiału leksykalnego będzie już znana studentom z zajęć z Business English. Nauczyciel musi również zwrócić uwagę na różnicę między słownictwem biernym a czynnym, wyboru jednak dokona student.

Czas trwania kursu nie pozwala na podejście indywidualne, biorące pod uwagę style uczenia się, dlatego też należy przyjąć podejście najbardziej ogólne, wynikające nie tylko z badań nad przyswajaniem języka, ale także z badań nad reklamą, z którego wynika, że wiedzę o świecie uzyskujemy za pomącą wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku. Należy zatem skoncentrować się na zadaniach i technikach wykorzystujących wzrok i słuch. Wykorzystanie gier czy symulacji np. giełda, bank, Forex, itp., umożliwi studentowi reagowanie całym ciałem (TPR) z użyciem rekwizytów (akcje, dokumenty giełdowe), co będzie miało istotne znaczenie w przypadku studentów o orientacji kinestetycznej.
4.2.1. Przykładowe techniki nauczania słownictwa:


 • odgadywanie znaczenia słów z kontekstu

 • odgadywanie znaczenia słów z „word part clues”

 • grupowanie wyrazów

 • podawanie definicji

 • stosowanie wyrazów w kontekście

 • zastępowanie wyrazów w tekście

 • rozwiązywanie krzyżówek

 • matching

 • gry (civil pursuit)4.2.2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się ma na celu:


 • rozwinięcie umiejętności oceny własnych potrzeb w zakresie słownictwa

 • zapoznanie się z technikami pracy ze słownictwem dopasowanymi do indywidualnego stylu uczenia się

 • umiejętności oceny efektywności uczenia się

 • nabycie umiejętności efektywnego korzystania ze słownika

Zakłada się, że studenci posiadają pewne indywidualne techniki uczenia się słownictwa. Najczęściej jednak jest to wykonanie słowniczka w formie notesu, lub też uczenie się na pamięć listy słówek z danej lekcji. Dlatego też należy podsunąć inne strategie, które będą wykorzystywane nie tylko podczas kursu, ale także po ukończeniu studiów.Najczęściej stosowane strategie to:

 • karty wyrazowe ( po jednej stronie wyraz angielski, po drugiej znaczenie, definicja, ilustracja)

 • tworzenie tabel (manager, management, manage, managerial, managing) - derywaty

 • rysowanie diagramów ( drzewo, sieć pajęcza, )

 • tworzenie skojarzeń ( synonimy, antonimy, hypominy)

 • skale znaczeniowe

 • grupowanie – pola semantyczne
 1. Uzyskanie zaliczenia

Ocena końcowa będzie sumą punktów uzyskanych za poszczególne zadania:


Classroom activities

26

Vocabulary

tests

26

Written homework

22

Reading assignments

16

Self study

10

Meetings

5

Test 1


2

Assess a proposal


5

R-1


3

1-plan

2

loan negotiation

9

Test 2

3

Write a report about a financial product

7

R-2

5

2- realization

6

Advise a client

7

Test 3

5

Evaluate a financial report

10

R-3

8

3- results

2

Attitude

5

Test 4

7

Test 5

9TOTALNOTE: Assignments in bold are obligatory.
Points and grades


61 – 75 = 3 76 – 80 = 3+ 81 – 85 = 4

86 – 90 = 4+ 91 – 95 = 5 96 – → = excellent


Reading AssignmentsType of reading


Author Title Date

Task

1

R-1 A short article

An outline

2

R-2 An extended article

A summary (100 w.)

3

R-3 A chapter from a textbook

Class discussion6. Sources:
Boone, L.E. & Kurtz, D. 1986. Contemporary Business. Hinsdale, Ill: The Dryden Press.
Brieger, N. & Comfort, J. 1987. Business Issues. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
Catania, J.P.(ed.) 1989. Commodity Trading Manual. Chicago: Board of Trade of the City of Chicago.
Chapman, C. 1988. How the Stock Markets Work. London: Hutchinson Business Books.
Chilver, J. 1992. English for Business. London: DP Publications.
Corbett, J. 1991. English for International Banking and Finance. Cambridge: CUP.
Crowther-Alwyn, J. 1997. Business Roles. 12 simulations for Business English. Cambridge: CUP.

Dixon, R. & Holmes, P.1992. Financial Markets: An Introduction. London: Chapman & Hall.


Engel, L. & Boyd, B. 1987. How to Buy Stocks. New York: Bantam Books.
Flower, J. 1990. Build Your Business Vocabulary. Hove: LTP Business.
Horner,D., Strutt,P. 1996. Words at Work: Vocabulary Development for Business English.
Hoszowska, B. 1996. Business Colloquialese. Warszawa: Wiedza Powszechna..
Howard-Williams, D. & Herd, C. 1992. Business Words. Oxford: Heinemann, Inc..
Jajuga,K & Jajuga,T. 1994. Jak inwestować w papiery wartościowe. Warszawa: PWN.
Johnson, C. 2000. Market Leader. Banking and Finance. Harlow: Pearson Education Limited.
Kerridge, D. 1989. Presenting Facts and Figures. Harlow: Longman.
MacKenzie, I. 1997. English for Business Studies. Cambridge: CUP.
MacMillan Career English. 1984. Business Banking. New York: MacMillan Publishing Co., Inc..
Meigs,W.B. and Meigs,R.F. 1987. Accounting: the Basis for Business Decisions. New York: McGraw-Hill Book Co.
Morrow, J. 1991. Rob biznes. Warszawa: Morrow Publishing.
Norman, S. 1986. Financial English. London: BBC English.
Parker, R.H. 1988. Understanding Company Financial Statements. Harmondsworth: Penguin.
Puxty, A. & Dodds, C. 1991. Financial Management. London: Chapman & Hall.
Radice, F. 1993. Banking Transactions. London: Macmillan Professional English.
Series 7 Exam. 1990. San Francisco: Securities Exam Preparation, Inc..
Sneyd, M.R. 1996. Insurance. New York: Prentice Hall.
Strutt, P. 1992. Longman Business English Usage. Harlow: Longman.
Szczepański,K. 1990. Papiery wartościowe. Warszawa: Edytor Sp.z o.o.
Tracy, J.A. 1996. The Fast Forward MBA in Finance. New York.: John Wiley & Sons, Inc.
Wurman, R.S., Siegel, A. and Morris, K.M. 1990. The Wall Street Journal. Guide to Understanding Money and Markets. New York: Prentice Hall.
Unpublished materials from the course for commodity brokers (Poznań 1991)

Program opracował:

Jerzy Szelest

Rekrutacja

1. Self study plan (4 punkty)

(studenci przedstawiają plan pracy własnej na podstawie analizy potrzeb)
2. Pytanie ogólne dotyczące finansów (6 punktów)

Przykładowe pytania

What causes inflation?

Who sets the bank base rate in Poland?

What are the effects of a high interest rate?

What determines the exchange rate?

What is the function of accounting?

What are the advantages of a proportional income tax?

Should the government lower taxes?

Who invests on the Stock Exchange? Why?

What are the functions of money?

E-banking – advantages/disadvantages.

Skrócona wersja programu


WEEK

SECTION


TOPIC


1

Basics

A. MARKET TRENDS

B. GRAPHS

2

A. MONEY

B. CENTRAL BANKS

C. TAXATION

3

Accounting


A. ACCOUNTING DEFINITIONS

B. ACCOUNTING STATEMENTS

- basic balance sheet accounting

- Profit and Loss accounts

- cash-flow
4

Banking

BANKING INSTITUTIONS


- personal banking

- corporate banking.5

A. BANKING TRANSACTIONS

B. FORMS OF EXCHANGE

C. FOREX

6

Corporate FinanceA. CORPORATE FINANCING

B. BANKRUPTCY

7

MERGERS and ACQUISITIONS


8

Financial Markets


A. TYPES of MARKETS

B. MARKET STRUCTURE

9

A. SECURITIES

B. COMMODITIES
C. DERIVATIVES


10

Important

Issues


A. MONEY LAUNDERING

B. TAX EVASION/AVOIDANCE

C. E-BANKING

D. RISK MANAGEMENT

E. FINANCIAL PRESS

F.COURSE REVIEW

(kilka zdań bezpośredniego zaproszenia studentów do uczestnictwa w kursie)Czym różni się sushi od „chips”, dlaczego byki i niedźwiedzie nie spotykają się, czym handlują gnomy, kto stosuje strategię Lady Macbeth, a kto ma problemy z „candy store”, dlaczego biały rycerz nie interesuje się „the Old Lady of of Threadneedle Street”, dlaczego gdy niektórzy biorą kąpiel inni gotują książki, po co udajemy się do „marriage bureau”, jak popełnić samobójstwo przy pomocy pióra, jaki wpływ ma „naked position” na „bullion”, czy PLN spotka się z wężem? Jeśli chciałbyś poznać odpowiedzi te pytania to English for Finance jest kursem przygotowanym specjalnie dla Ciebie.

Jeśli interesujesz się biznesem i chciałbyś uczestniczyć w symulacji giełdowej, brać udział w negocjacjach handlowych i w przejęciu przedsiębiorstw, doradzać klientom jak wydać pieniądze, poznać niektóre dokumenty finansowe, nauczyć się sprawnego czytania prasy finansowej, a poza tym potrafisz już pisać, nie boisz się Internetu i oczywiście znasz angielski to English for Finance jest kursem na który powinieneś się zapisać.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna