Program inicjatywy wspólnotowejPobieranie 0,75 Mb.
Strona1/2
Data12.06.2018
Rozmiar0,75 Mb.
  1   2

PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ

INTERREG III A

CZECHY - POLSKA

2004-2006

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjentaMaj 2005

SPIS TREŚCI


Lista skrótów: 4

Wprowadzenie 5

1. Podstawowe informacje o programie INTERREG III A Czechy-Polska 6

1.1. Obszar wsparcia programu 6

1.2. Główne różnice pomiędzy programami PHARE CBC a INTERREG III A 6

1.3. Główny cel programu INTERREG III A Czechy - Polska; priorytety i działania 7

1.4. Cele główne i szczegółowe działań programu INTERREG III A Czechy - Polska 8

1.5. Finansowanie programu 9

1.6. Zarządzanie programem 9

2. Ogólne zasady wspierania przedsięwzięć 10

2.1. Beneficjenci 10

2.2. Typy wspieranych przedsięwzięć 12

2.3. Kryteria selekcji projektów 16

2.4. Okres realizacji projektu 17

2.5. Finansowanie projektów 173. Procedura składania wniosków i wyboru projektów 17

3.1. Ogłoszenie naboru wniosków 17

3.2.Koncepcja projektu i opracowanie wniosku 18

3.3. Wypełnianie formularza wniosku 18

3.4. Składanie wniosku 19

3.5. Procedura wyboru 20

3.6. Decyzje o współfinansowaniu i zawieranie umów 20

4. Realizacja projektów INTERREG III A Czechy-Polska w Polsce 20

4.1. Przepływy finansowe 20

4.2. Koszty kwalifikowalne 21

4.3. Okres kwalifikowalności wydatków 23

4.4. Zmiany w projekcie 24

4.5. Projekty nieukończone 24

4.6. Archiwizacja dokumentów 24

4.7. MIKROPROJEKTY - wspieranie inicjatyw lokalnych (działanie 2.2.) 265. Kontrola projektów realizowanych w ramach programu INTERREG IIIA 28

5.1. Kontrola finansowa 28

5.2. Kontrola realizacji projektu 28

5.3. Pozostałe rodzaje kontroli 30

5.3.1. Kontrola skarbowa 30

5.3.2. Kontrole wykonywane przez inne upoważnione podmioty 316. Sprawozdawczość i monitorowanie realizacji projektów 31

6.1. Rodzaje monitoringu i wskaźniki monitoringowe 31

6.1.1. Monitoring rzeczowy 31

6.1.2. Monitoring finansowy 32

6.2. Zasady pomiaru i doboru wskaźników monitorowania 32

6.3. Sprawozdania beneficjenta 33Aneks 1. Wykaz instytucji zaangażowanych w zarządzanie programem INTERREG III A Czechy – Polska 35

Aneks 2. Podział pogranicza polsko-czeskiego wg kompetencji poszczególnych Euroregionów: 37

Aneks 3. Udział w projekcie Programu Inicjatywy Interreg III A Czechy-Polska krok po kroku 38

Aneks 4. Udział w mikroprojekcie Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy-Polska krok po kroku 39

Słownik terminów używanych w podręczniku i dokumentach programowych 40


Lista skrótów:

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

IZ Instytucja Zarządzająca

IK Instytucja Krajowa

IP Instytucja Płatnicza

ISP Instytucja Subpłatnicza

IPŚ Instytucja Pośrednicząca

KE Komisja Europejska

KM Komitet Monitorujący

KS Komitet Sterujący

WST Wspólny Sekretariat Techniczny

Wprowadzenie


Zgodnie z jedną z głównych zasad Unii Europejskiej granice państwowe nie powinny być przeszkodą dla zrównoważonego rozwoju oraz integracji obszaru europejskiego. Realizacji tej zasady służą między innymi działania podejmowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. Umożliwia ona, przy wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), wspieranie rozwoju regionów przez promocję różnych form współpracy transgranicznej (INTERREG IIIA), ponadnarodowej (INTERREG IIIB) i międzyregionalnej (INTERREG IIIC). Szczególne znaczenie przywiązuje się do poprawy sytuacji regionów peryferyjnych i położonych na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej.

Uczestnictwo w programach INTERREG III stwarza szansę na dofinansowanie różnego rodzaju zadań o znaczeniu ponadlokalnym, istotnych dla partnerów z różnych państw. Umożliwia wspólne rozwiązywanie problemów, wymianę doświadczeń i dostęp do know-how partnerów. Programy realizowane w ramach komponentu A Inicjatywy INTERREG III dotyczą współpracy transgranicznej obszarów położonych wzdłuż zewnętrznych i wewnętrznych granic Unii Europejskiej. Głównym celem tych programów jest:Współpraca pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi sąsiadujących ze sobą obszarów zmierzająca do utworzenia transgranicznych centrów rozwoju społeczno-gospodarczego przez realizację wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego
Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska (zwany dalej Programem) jest jednym z siedmiu programów współpracy transgranicznej realizowanych z udziałem Polski.

Celem niniejszego podręcznika jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów czesko-polskiego programu INTERREG IIIA z możliwościami i zasadami korzystania z oferowanej w jego ramach pomocy. Podręcznik umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z najistotniejszymi informacjami na temat założeń programu, ale przede wszystkim dostarcza informacji koniecznych dla przygotowania i realizacji projektów. Informacje na temat zasad zgłaszania wniosków, wyboru projektów, kontroli finansowej i monitorowania realizacji uzupełniają zamieszczone w aneksie wzory dokumentów towarzyszących poszczególnym etapom.Wnioskodawcy powinni także zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat priorytetów, działań i struktury programu oraz mechanizmów wdrażania projektów zawartych w następujących dokumentach:

  • Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska (zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej 18.10.2004, numer decyzji K (2004) 4143)

  • Uzupełnienie Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska.

Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej: http://www.interreg.gov.pl/


1. Podstawowe informacje o programie INTERREG III A Czechy-Polska1.1. Obszar wsparcia programu


Do uzyskania wsparcia w ramach programu uprawnieni są partnerzy pochodzący z obszarów położonych wzdłuż granicy polsko-czeskiej i określonych na poziomie administracyjnym NTS III (ang. NUTS III.). Jednak również władze i organizacje regionalne z główną siedzibą ulokowaną poza kwalifikowalnym obszarem wsparcia, ale na obszarze danego regionu, mogą uczestniczyć jako partnerzy projektu pod warunkiem, że są uprawnione do działania w obszarze kwalifikowalnym programu bezpośrednio albo przez ich agencje/oddziały/filie.
Obszar wsparcia po stronie polskiej obejmuje cztery podregiony graniczne: jeleniogórsko-wałbrzyski, opolski, rybnicko-jastrzębski, bielsko-bialski, a po stronie czeskiej pięć regionów (krajów): Liberec, Hradec Kralove, Pardubice, Ołomuniec, Morawsko-Śląski.

Wykaz obszarów wsparcia objętych programem INTERREG IIIA zawarty jest w Komunikacie Komisji do Państw Członkowskich, z dnia 2 września 2004r. ustanawiającym wytyczne dla Inicjatywy Wspólnotowej dotyczące współpracy transeuropejskiej odnośnie popierania harmonijnego i trwałego rozwoju terytorium europejskiego - INTERREG III, zastępującym Komunikat Komisji z dnia 28 kwietnia 2000 r.


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna