Program funkcjonalno-użytkowy



Pobieranie 2,07 Mb.
Strona7/15
Data14.02.2018
Rozmiar2,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Adaptacja kwatery składowej odpadów iii do dalszej eksploatacji


W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona adaptację kwatery składowej odpadów III, aktualnie zapełnionej do ok. 95%, do dalszej eksploatacji.

Przy projektowaniu adaptacji kwatery składowej powinien przeanalizować możliwość wykorzystania rozwiązań projektowych i wytycznych zawartych w dokumentacji wykonanej przez firmę ARKA Konsorcjum S.A. z Poznania. Dokumentacja ta stanowi załącznik do prawomocnej decyzji Nr 3-39/2002 z dnia 14.10.2002 r. Starostwa Powiatowego w Grajewie o pozwoleniu na rozbudowę komunalnego składowiska odpadów stałych w Koszarówce.


Poniżej wyciąg z opisu technicznego projektu budowlanego dotyczący wymienionej kwatery składowej :

,,Składowisko odpadów w Koszarówce jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Wstępnym etapem jest rekultywacja wydzielonej części składowiska – eksploatowanej od wielu lat w istniejącym wyrobisku pożwirowym kwatery III i stworzenie warunków do utrzymania zrekultywowanej powierzchni jako terenu zieleni nieużytkowej. Rekultywacja istniejącej części składowiska nie jest rozwiązaniem ostatecznym, ponieważ przewiduje się, że po wykorzystaniu pojemności składowej nowych kwater, kwatera rekultywowana zostanie poddana odpowiedniej modernizacji w celu przystosowania jej do dalszego składowania odpadów.

Projektowana rekultywacja obejmować będzie :


 • zmianę ukształtowania wierzchowiny, z bieżąco dowożonych odpadów, z nadaniem jej kształtu ze spadkiem jednostronnym, skierowanym w kierunku zachodnim, tj. w kierunku lokalizacji nowych kwater,

 • wyrównanie i zagęszczenie powierzchni bryły składowej,

 • przykrycie odpadów warstwą wyrównawczą z gruntu mineralnego przepuszczalnego o grubości 0,2 m , która będzie spełniała funkcję poziomej warstwy odgazowującej,

 • odgazowanie złoża odpadów przez zainstalowanie studni odgazowujących,

 • wykonanie uszczelnienia geomembraną PEHD grub. 1,5 mm na całej powierzchni składowanych odpadów,

 • ułożenie na warstwie uszczelnienia geowłókniny ochronnej o gramaturze 400 g/m2,

 • wykonanie warstwy drenażowej, piaszczystej o grub. ok. 0,20 m ,

 • wykonanie warstwy rekultywacyjnej właściwej grub. 0,40 m z miejscowego gruntu mineralnego,

 • rozścielenie warstwy ziemi próchniczej o grub. 0,15 m z wykonaniem nawożenia,

 • zasiew roślinności trawiastej dla utrwalenia powierzchni i jej piellllegnacja,

 • zapewnienie odprowadzenia wód opadowych jako czystych, spływających po wierzchowinie.

Cały zakres prac polegających na rekultywacji składowiska odpadów podzielono na dwie fazy:

• Faza - 1 przygotowanie składowiska do zamknięcia,

• Faza - 2 rekultywacja.

Głównym zadaniem fazy - 1 będzie dostarczenie ostatecznej ilości odpadów przeznaczonych do zdeponowania na składowisku. W dalszym ciągu robót wykonana zostanie faza - 2 zamierzenia inwestycyjnego tj. rekultywacja.

Rekultywacja zostanie podzielona na dwa etapy:

• Etap-I rekultywacja podstawowa - zamknięcie bryły składowiska,

• Etap-II rekultywacja szczegółowa – zabudowa techniczna i biologiczna bryły składowiska.
REKULTYWACJA

Rekultywacja techniczna składowiska odpadów ma na celu powstrzymanie procesów degradacji elementów środowiska (wody, powietrza) poprzez ostateczne zamknięcie bryły składowiska.

W tym celu składowisko w Koszarówce zostanie wyposażone w:


 • kompozytowy system uszczelnienia odpadów,

 • system odgazowywania złoża odpadów,

 • system rowów opaskowych i zbiorników odparowujących pozwalających na odbiór wód opadowych i ich ewaporację,

W celu odtworzenia warunków siedliskowych pozwalających na funkcjonowanie zbiorowiska roślinnego, składowisko zostanie poddane rekultywacji biologicznej polegającej na stworzeniu warstwy glebowej oraz wykonaniu siewu traw zagarniających.

Zadania rekultywacji biologicznej to:



 • Stworzenie warstwy glebotwórczej stanowiącej siedlisko dla roślin, które stanowić będą podstawową ochronę rekultywowanego obiektu.

 • Stabilizacja warstwy glebotwórczej oraz zabezpieczenia jej przed erozją wodną i wietrzną z jednoczesnym nadaniem odpowiednich walorów estetycznych oraz krajobrazowych.

 • Inicjowanie i stymulowanie procesów glebotwórczych.

 • Wytworzenie roślinności zadarniającej.

 • Pochłanianie wód opadowych w strefie korzeniowej roślin, zwiększenie parowania terenowego.

 • Utworzenie strefy fitosanitacyjnej dla wód spływowych poprzez nasadzenia drzew i krzewów.

W celu uzyskania biologicznej warstwy rekultywacyjnej zostanie rozłożona warstwa humusu o grubości 20 cm. Dla zapewnienia optymalnych warunków wzrostu mieszanki traw, należy zasilić humus nawozami wieloskładnikowymi typu Azofoska w ilości 0,005 Mg/100m² terenu rekultywowanego. Powierzchnia do zadarnienia musi być przygotowana minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem wysiewu mieszanki traw. Zakłada się obsiew mieszanką nasion traw przystosowanych do warunków suchych i ubogich. Z uwagi na przewidywane trudne warunki wzrostu roślin normy wysiewu mieszanki należy zwiększyć dwukrotnie.
Wykonawca zastosuje następujący skład mieszanki traw.

Tabela 13. Skład mieszanki traw użytych do rekultywacji biologicznej.

Poz.

Gatunek, odmiana

Ilość [kg/ha]

1.

Kostrzewa czerwona

50

2.

Stokłosa bezostna

20

3.

Rajgras francuski

20

4.

Wiechlina łąkowa

20

5.

Koniczyna biała

10

Mieszankę traw należy wysiewać w ilości:



 • 2 kg/100 m2 na terenie wierzchowiny składowiska,

 • 4 kg/100 m2 na terenie skarp składowiska,

 • 4 kg/100 m2 na terenie rowów odwadniających,

 • 2 kg/100 m2 na pozostałych terenach zielonych.

 • Szerokość od 150 do 200 cm,

 • Długość zależnie od wielkości i liczby sadzonek.

PIELĘGNACJA

Pielęgnacja roślinności polega na koszeniu trawy oraz przynajmniej trzykrotnym podlaniu oraz odchwaszczaniu miejsc sadzenia drzew i krzewów. Drzewa i krzewy które nie przyjęły się muszą być wymienione i należy nasadzić nowe sadzonki wzmiankowanych roślin. ‘’


 1. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU
  DO PRZYGOTOWANIA TERENU PRAC


Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika ZZO. W tym celu Inżynier będzie występował na piśmie do Użytkownika ZZO w Koszarówce. Pisma te powinny być przedłożone co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Wykonawca na podstawie sporządzonej przez siebie inwentaryzacji zieleni, dokona usunięcia zakwalifikowanych drzew i krzewów po uzyskaniu decyzji administracyjnej oraz zgodnie z  tą decyzją dokona nasadzeń bądź innych działań kompensacyjnych określonych w decyzji.

 1. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU
  DO ARCHITEKTURY


Budynki i budowle należy wkomponować w otoczenie w sposób zapewniający zharmonizowanie z krajobrazem. Architektura budynków winna nawiązywać do istniejących budynków. Rozwiązania architektoniczne muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania budynków o układach konstrukcyjnych poprzecznych lub podłużnych, parterowych, niepodpiwniczonych, przekrytych dachami dwuspadowymi o odpowiednim nachyleniu.


 1. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU
  DO KONSTRUKCJI


Stopy i ławy fundamentowe żelbetowe. Elementy konstrukcji hali metalowe (stal zabezpieczona antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy) lub żelbetowe.

Ściany w budynkach lub ich częściach ogrzewanych - warstwowe, murowane z bloczków gazobetonowych lub cegły kratówki i ocieplenie styropianem, na zaprawie cementowej do wysokości 150 cm, warstwa izolacji termicznej wymagana wartość współczynnika przenikalności termicznej Uk<0,34 W/m2K Ściany powyżej 150 cm - w zależności od przeznaczenia budynku:



 • murowane z bloczków gazobetonowych lub cegły kratówki i ocieplenie styropianem albo

 • płyty warstwowe pokryte blachami stalowymi ocynkowanymi powlekanymi,
  lub lakierowanymi proszkowo, wypełnione pianka poliuretanową U
  k<0,22 W/m2K.

Ściany w budynkach nieogrzewanych lub ich częściach ściany cokołowe prefabrykowane z betonu licowego do wysokości 100 cm.

Ściany powyżej 100 cm - w zależności od przeznaczenia budynku:



 • płyty warstwowe pokryte blachami stalowymi ocynkowanymi powlekanymi, lub lakierowanymi proszkowo, wypełnione pianką poliuretanową Uk<1,2 W/m2K, albo

 • gazobeton lub pustak ceramiczny, klasy 150, albo

 • siatka w ramach stalowych - z dodatkową osłoną ze szkła organicznego montowaną w profilach metalowych, zakładaną na okres jesienno-zimowy.

  Ściany wewnętrzne:

 • ściany nośne z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowej,

 • w pomieszczeniach administracyjnych ścianki działowe gipsowo-kartonowe o szkieletowej konstrukcji stalowej z wypełnieniem z wełny mineralnej.

W przypadku grupowania budynków należy rozdzielić te budynki ścianą oddzielenia pożarowego, spełniającą wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). Ściany oddzielenia pożarowego z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowej usztywnione rdzeniami i wieńcami żelbetowymi.

Nadproża typowe prefabrykowane lub w przypadku dużej rozpiętości – żelbetowe wylewane na mokro.       Dach dla ogrzewanych budynków lub ich części, warstwy od góry:



 • blacha trapezowa,

 • folia wiatroizolacyjna,

 • wełna mineralna,

 • folia paroizolacyjna,

 • płyty włóknowo-gipsowe.

Dach dla nie ogrzewanych budynków lub ich części:

 • blacha trapezowa, lub

 • płyty warstwowe pokryte blachami stalowymi ocynkowanymi sztucznego
  powlekanymi lub malowanymi proszkowo, wypełnione pianką poliuretanową Uk<0,27
  W/m2K,

W budynkach nieogrzewanych elementy konstrukcyjne i pokryciowe od strony wewnętrznej pokryte powłoką antyskropleniową.

W przypadku zastosowania żelbetowych konstrukcji hal dopuszcza się wentylowane konstrukcje dachu z płyt korytkowych, izolowanych wełną mineralną.

Wiaty jednonawowe. Oparcie słupów wiat na stopach żelbetowych. Konstrukcja szkieletu wiat w formie ramy słupowo-ryglowej wraz z dachem i pokryciem dachowym.

 1. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU
  DO UŻYTYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH


Wykonawca zastosuje materiały o jakości i w standardzie wykończenia nie gorszym niż określone poniżej.

Wszystkie materiały zastosowane w Robotach powinny być nowe i o najlepszej jakości, najbardziej odpowiednie do pełnionej roli, długotrwałe i wymagające minimum konserwacji. Wszystkie dobrane materiały i wykończenia powinny zapewniać długotrwałą przydatność w warunkach klimatycznych panujących w oddziale „Składowisko odpadów”.

Wszystkie materiały i elementy gotowe powinny odpowiadać warunkom miejscowym i środowiskowym. oraz aktualnie obowiązującym normom i przepisom, a w szczególności:


 • produkty i materiały narażone na kontakt z odpadami, ze ściekami, odciekami mają być wykonane z materiałów nienasiąkliwych, gładkich (uniemożliwiających przywieranie drobnych części stałych) i nie mogą być ulegać biodegradacji,

 • produkty i materiały mające kontakt z wodą pitną nie mogą powodować zagrożenia toksykologicznego, umożliwiać rozwój bakterii i mikroorganizmów chorobotwórczych, nie powodować zmiany smaku, zapachu lub barwy wody. Produkty i materiały muszą posiadać atest, wydany przez Państwowy Zakład Higieny, potwierdzający przydatność do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Zamawiający wymaga zastosowania materiałów budowlanych i izolacyjnych nie gorszych niż wymienione poniżej:

 • stal zbrojeniowa - St3S (S235JR), 18G2 (P355A),

 • stal konstrukcyjna - St3S (S235JR), 18G2 (P355A),

 • kształtki stalowe - St3SX (S235JRG1),

 • beton dla konstrukcji fundamentów - min. C35/45,

 • beton dla konstrukcji stropów, nadproży i wieńców - min. C20/25,

 • beton dla podbudowy - min. C8/10,
 1. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU
  DO WYKOŃCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH


Elewacje ścian murowanych, żelbetowych lub z płyt warstwowych w kolorze RAL 1015. Tynki mineralne kategorii III.

Docieplanie budynków metodą lekką-mokrą, z użyciem styropianu min. M15, lub wełny mineralnej, siatki z włókna szklanego w kąpieli akrylowej, mocowanie min. 4 kołki/m2, tynk mineralny, w kolorze RAL 1015 lub malowany farbą silikatowa w kolorze RAL 1015.

Obróbki blacharskie oraz system łączników dla zewnętrznej warstwy płyt warstwowych w kolorze płyt warstwowych.

Parapety zewnętrzne systemowe w kolorze dachu RAL 3013 lub kształtki parapetowe klinkierowe w kolorze jak cokoły.

Cokoły budynków zaizolowane przeciwwilgociowo do wysokości 30 cm powyżej przylegającego terenu (chodnik lub opaska żwirowa) i obłożone mrozoodpornymi płytkami ceramicznymi w kolorze ciemno piaskowym na zaprawie wodo- i mrozoodpornej.

Dachy:

W zależności od przeznaczenia budynku:



 • blacha trapezowa, kolor RAL 3013,

 • płyty warstwowe pokryte blachami stalowymi ocynkowanymi z powłoką z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 3013,

Rynny i rury spustowe PVC, włączone w system odprowadzania wód deszczowych składowiska. U góry rur spustowych zastosować koszyczki systemowe zapobiegające dostawaniu się piór ptasich, liści itp.

Bramy wjazdowe rolowane, z automatycznym mechanizmem otwierania i zamykania, ze świetlikami, odporne na korozję, lub zabezpieczone antykorozyjnie, w kolorze RAL 6011, w częściach ogrzewanych Uk<1,4 W/m2K. Bramy należy wyposażyć w awaryjny ręczny system otwierania i zamykania zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz, oraz urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem.

Drzwi zewnętrzne stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 6011, Uk<1,4 W/m2K. Alternatywnie drzwi zewnętrzne aluminiowe (malowane proszkowo w kolorze RAL 6011) lub drzwi drewniane malowane na kolor RAL 6011. Wszystkie wjazdy i bramy wjazdowe winny być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem przez wjeżdżające pojazdy poprzez trwałe posadowienie stalowych odbojów

na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Okna PCV,:


 • w pomieszczeniach administracyjno-biurowych rozwierno- uchylne, białe z nawiewnikami i mikrowentylacją, Uk<2,0 W/m2K, o powierzchni umożliwiającej doświetlenie stanowisk pracy, zgodnie z wymaganiami przepisów polskiego prawa pracy, Parapety wewnętrzne białe, systemowe, dostosowane do typu okien.

 • w pomieszczeniach technologicznych zamocowane na stałe, o powierzchni umożliwiającej doświetlenie stanowisk pracy, zgodnie z wymaganiami przepisów polskiego prawa pracy, Uk<4,0 W/m2K.

Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności.
 1. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU
  DO INSTALACJI


Wszystkie instalacje w budynkach powinny mieć podłączenia do systemu sieci wewnątrzzakładowych.
  1. Instalacje wodociągowe


Instalacje wewnętrzne wodociągowe wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych lub tworzywa sztucznego. Przewody instalacji c.w. (zasilające i cyrkulacyjne) należy izolować cieplnie.

Przewody instalacji wodnych prowadzić należy w bruzdach ściennych. Po wykonaniu instalację wodociągową poddać należy próbie szczelności, przepłukać i zdezynfekować.


  1. Instalacje kanalizacji sanitarnej


Całą instalację kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych PVC. Każdy z pionów wyposażyć należy w rewizję (na poziomie przyziemia) nad posadzką i wyprowadzenia do kominków wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu. Po wykonaniu dokonać próby szczelności instalacji sanitarnej.
   1. Wyposażenie sanitarne


Punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze złączką do węża kulowe - handlowe. Umywalki, miski ustępowe, pisuary, bidety ceramiczne białe; zlewy ze stali nierdzewnej; kratki ściekowe, podłogowe korytka odwodnienia liniowego.

Poszczególne punkty zrzutu ścieków odprowadzone powinny zostać przez piony kanalizacyjne. Ściany przegród kabin prysznicowych murowane, o wysokości min. 200 mm, wyłożone glazurą ceramiczną w kolorze jasnopopielatym, z zasłonkami.



10.2.2 Instalacje co.
Nie przewiduje się. Wykonawca zaproponuje ogrzewanie pomieszczeń za pomocą ogrzewania podłogowego lub grzejników elektrycznych.
  1. Instalacje wentylacji


Wykonawca zaprojektuje i zbuduje system wentylacji grawitacyjny i/lub mechaniczny w pomieszczeniach budynków dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami.

We wszystkich pomieszczeniach wc Zamawiający wymaga zainstalowania wentylatorów mechanicznych z czasowym wyłącznikiem.


  1. Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne

   1. Sortownia odpadów zmieszanych i pochodzących
    z selektywnej zbiórki


Instalacja wentylacji:

Sortownia odpadów musi być wyposażona w:



 • wentylację grawitacyjną,

 • wentylację mechaniczną hali dostosowaną do wymiarów hali,

 • wentylację mechaniczną powietrza z linii przesyłowych i trybun sortowniczych oraz dezodoryzację powietrza,

 • wszystkie ciągi wentylacyjne w hali technologicznej winny być wykonane ze stali kwasoodpornej.

Instalacja ogrzewania kabin sortowniczych:

 • dostawa ciepła powinna odbywać się z instalacji grzewczej elektrycznej, 3 stopniowej (grzałki elektryczne podgrzewają świeże powietrze w drodze spoza hali do wnętrza kabin),

Kanalizacja sanitarna i deszczowa:

 • kanalizacja sanitarna - winna zapewnić odprowadzenie wszystkich ścieków powstających na terenie sortowni odpadów. Włączenie kanalizacji do istniejącej pompowni odcieków. Materiał przewodu - PVC lub PE.

 • rynny i rury spustowe odprowadzające wody deszczowe mogą być wykonane z tworzywa sztucznego.
   1. Kompostownia


Instalacja napowietrzania:

 • Wiata kompostowania i dojrzewania kompostu musi być wyposażona w instalację napowietrzającą z zamontowanymi dyszami dozującymi. Dostarczanie powietrza do systemu następować będzie z wentylatorni,

 • poszczególne pryzmy muszą być wyposażone w instalację nawilżania odpadów. Średnica rur, ilość zraszaczy musi zostać dobrana w ten sposób, aby w poszczególnych pryzmach nie dochodziło do przesuszenia masy odpadów. Wody poprocesowe dostarczane będą do zbiornika retencyjnego dzięki konstrukcji podłogi (kanały odprowadzania wód i dostarczania powietrza) umożliwiającej grawitacyjny spływ wód.

Instalacja wody pitnej:

 • należy doprowadzić instalację wody pitnej do celów procesowych.

Kanalizacja deszczowa:

 • rury odprowadzające wody deszczowe mogą być wykonane z tworzywa sztucznego. Wody deszczowe powinny być dostarczane do rowu opaskowego wód deszczowych.
   1. Plac gotowego kompostu


Kanalizacja sanitarna i deszczowa - winna zapewnić odprowadzenie wszystkich ścieków powstających na terenie placu. Odcieki powinny być doprowadzone do zbiorników bezodpływowych. Objętość zbiorników co najmniej 5 m³. Materiał przewodów - PVC lub PE.
   1. Budynek socjalno-sanitarny


Instalacja wentylacji:

 • budynek socjalny powinien być wyposażony w wentylację grawitacyjną.

Instalacja ogrzewania:

 • ogrzewanie budynku socjalnego należy zaprojektować na temperaturę obliczeniową zewnętrzną -24°C,

 • ogrzewanie elektryczne podłogowe lub grzejniki elektryczne,

 1. w budynku socjalnym dopuszcza się stosowanie urządzeń grzewczo - wentylacyjnych.

Instalacja wody pitnej:

 • należy doprowadzić instalację wody pitnej do celów socjalnych,

 • ogrzewanie wody za pomocą podgrzewaczy pojemnościowych o pojemności minimum 80 dm3.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa:

 • kanalizacja sanitarna - winna zapewnić odprowadzenie wszystkich ścieków powstających na terenie budynku socjalnego. Włączenie kanalizacji do pompowni odcieków. Materiał przewodu - PVC lub PE.

 • Zamawiający wymaga zapewnienia łatwej dostępności do oczyszczaczy i odcinków rewizyjnych.

 • rynny i rury spustowe odprowadzające wody deszczowe mogą być wykonane z tworzywa sztucznego.
   1. Instalacje na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne


Instalacja do drenażu wód odciekowych

W dnie komory na warstwie nieprzepuszczalnej (geomembrana), pokrytej piaskowo-żwirową warstwą ochronną, należy ułożyć sieć drenażu (rury PE 200/175 mm , kielichowe, perforowane, zabezpieczone dwiema warstwami geowłókniny), służącego do odprowadzania ze składowanych odpadów odcieków tj. przesiąkających przez składowane odpady wód atmosferycznych. Odcieki poprzez sieć drenażową odprowadzane będą do pompowni odcieków, a następnie przewodem tłocznym do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Wody odciekowe gromadzące się na dnie poszczególnych kwater ujmowane będą poprzez system drenażowy ułożony na warstwie uszczelniającej. Projektuje się wykonanie głównych kolektorów z rur drenarskich polietylenowych o średnicy 200 mm w przysypce żwirowej 16/32 mm.

Instalacja odwadniająca

Instalację odprowadzającą wody deszczowe ze składowiska stanowić będzie system rowów ziemnych zbudowany z prefabrykatów korytkowych, żelbetowych 0,75 m. Rów będzie dodatkowo uszczelniony zaprawą cementową 1:2, a następnie wykonana zostanie podbudowa rowu z chudego betonu B-10 o grubości 0,05 m.



Instalacja odgazowania

Nie planuje się budowy instalacji odgazowywania i unieszkodliwiania biogazu w ramach tego kontraktu.



Instalacja przeciwpożarowa

W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego wykonana zostanie sieć wodociągowa biegnąca wokół kwatery składowiska. Zasilanie sieci odbywać się będzie z istniejącego wodociągu 110 mm. Sieć wykonana będzie z przewodów PVC 110 mm, uzbrojonej w hydranty naziemne 80 mm w niezbędnej ilości oraz w sposób zapewniający minimalne ciśnienie zgodnie z wymogami przepisów ochrony pożarowej.




1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna