Program funkcjonalno-użytkowyPobieranie 2,07 Mb.
Strona6/15
Data14.02.2018
Rozmiar2,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Obiekty procesów kompostowania i stabilizacji odpadów biodegradowalnych


Odpady biodegradowalne czyli odpady ulegające naturalnym procesom rozkładu stanowią około 31,5 % wszystkich wytwarzanych odpadów. Zagospodarowanie ich poprzez kompostowanie lub stabilizację stanowi jeden z priorytetowych celów projektu.

Szacowana do unieszkodliwiania na terenie ZZO w Koszarówce w instalacjach kompostowania i stabilizacji ilość odpadów - 13 890 Mg/a, w tym: • 9450 Mg/a odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wysortowanych na liniach sortowni (frakcja średnia 40-100mm) i pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów,

 • 1840 Mg/a odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wysortowanych na liniach sortowni (część frakcji drobnej 0-40mm)

 • 2100 Mg/a osadów ściekowych, pochodzących z terenu oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gmin związku,

 • 500 Mg/a materiału strukturalnego ( tzn. słoma, zrębki, gałęzie).

Proces kompostowania na terenie ZZO w Koszarówce musi być prowadzony w taki sposób, aby przez okres kilku tygodni były zagwarantowane:

 • termofilny zakres temperatury,

 • wysoki poziom aktywności biologicznej w sprzyjających warunkach odnośnie wilgotności i dostępności składników pokarmowych,

 • optymalna struktura i optymalne napowietrzanie.

Odpady dowożone do zakładu przez 5 dni w tygodniu są ważone i rejestrowane. Rozładunek odpadów odbywa się w strefie buforowej sortowni odpadów. Na wydzielonym stanowisku, przewidzieć należy czasowe składowanie odpadów drzewnych, które będą rozdrabniane w rozdrabniaczu do drewna i biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki, Masa organiczna oraz frakcja drobna, uzyskana w wyniku segregacji mechanicznej w sortowni odpadów zmieszanych będzie mieszana ze zrębkami z rozdrabniacza, które stanowią materiał strukturalny nadający porowatość masie kompostowanej i ewentualnie dowilżana. Mieszanie składników prowadzone będzie koparko-ładowarką. Tak przygotowany wsad składowany będzie na pryzmy za pomocą ciągnika z przyczepą.

W celu zminimalizowania czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów ekologicznych tj. uzyskania stabilnej biologicznie masy odpadowej oraz ekonomicznych tj. uzyskanie zakładanych efektów ekologicznych przy minimalnych kosztach – na terenie ZZO w Koszarówce zostanie zastosowane kompostowanie w pryzmach na płycie kompostowej, zadaszonej wiatą systemową o powierzchni około: 116 m x 30 m = 3480 m2, co ma służyć ograniczeniu wpływu opadów atmosferycznych na pryzmy, a zatem zmniejszeniu ilości odcieków - ścieków technologicznych). W celu otrzymania stabilnego kompostu (stabilizatu) przewidziano jego kompostowanie trwające 8 tygodni, z czego 4 tygodnie wydzielono na proces kompostowania intensywnego, zaś 4 pozostałe na proces dojrzewania. Podczas 8 tygodni kompostowania utrzymywany będzie wewnątrz materiału kompostującego stały i jednostajny klimat. Objętość pryzm w czasie dojrzewania znacznie się zmniejsza, stąd pryzmy będą przekładane i formowane na nowo w celu zapewnienia ciągłości procesu z wykorzystaniem przerzucarki kompostu. Proces napowietrzania odbywać się będzie poprzez przerzucanie pryzm za pomocą przerzucarki kompostu, oraz zasysania zanieczyszczonego powietrza za pomocą wentylatora i dalej jego kierowanie na biofiltry betonowe wypełnione korą i kompostem gotowym, przemiennie.

Po procesie kompostowania i dojrzewania kompostu pryzmy zostaną rozebrane. Kompost zostanie przeniesiony na plac gotowego kompostu. Kompost będzie odbierany bezpośrednio z placu . Będzie można go wykorzystać do rekultywacji składowisk i innych zdegradowanych terenów przemysłowych. Ilość odbieranego kompostu będzie ważona i rejestrowana.


Uwaga:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ostateczny dobór technologii i urządzeń niezbędny do wypełnienia własnych gwarancji efektu technologicznego i ekologicznego.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona kompostownię pryzmową zadaszoną odpadów biodegradowalnych, osadów ściekowych oraz struktury, składającą się z następujących obiektów: • Wiata kompostowania i dojrzewania kompostu (przykładowe wymiary: długość 116,0 m, szerokość wiaty 30,0 m, powierzchnia w rzucie wyniesie: 3480 m2)

 • Wentylatornia (o powierzchni około 18,0 m x 6,0 m =135,00 m2)

 • Biofiltry 7 sztuk z każdej strony (każdy o wymiarach około: 3,0 m x 6,0 m, powierzchnia czynna jednego projektowanego biofiltra wynosi około P=9,6 m2)

 • Plac gotowego kompostu (całkowita powierzchnia około: 1062,0 m2)

Należy uwzględnić uformowanie ośmiu pryzm, w których proces kompostowania będzie trwał 8 tygodni. Ustawienie pryzm należy wykonać na szczelnej posadzce, wyposażonej w kanały odwadniające i napowietrzające proces kompostowania i dojrzewania kompostu. Pryzmy w łącznej ilości ośmiu, mają być ustawione symetrycznie względem siebie w ilości 4 pryzm po lewej (dla procesu kompostowania) i analogicznie 4 pryzm po prawej stronie (dla procesu dojrzewania kompostu). Pomiędzy symetrycznie uformowanymi pryzmami należy zaplanować wolne pole o szerokości około 18,0 m – na zawrócenie przerzucarką kompostu i koparko-ładowarką, ustawienie urządzeń do uzdatniania kompostu (doczyszczania kompostu).

Przykładowe parametry pojedynczej pryzmy: • wysokość pryzmy: 2,58 m

 • szerokość dłuższej podstawy pryzmy: 6 m

 • szerokość krótszej podstawy pryzmy: 2 m

 • długość pryzmy: 46,0 mb

Po zewnętrznych stronach pryzm zarówno z lewej jak i z prawej strony należy zaprojektować drogi o szerokości trzech metrów na przejazd. Odległość pomiędzy pryzmami ma wynosić 1 m, z wyjątkiem dwóch środkowych gdzie ma być zwiększona do 2 m, w celu ustawienia słupów podtrzymujących całą konstrukcję zadaszenia. Pryzmy mają być zabezpieczone przed deszczem za pomocą wiaty o powierzchni około: 30 m x 116 m= 3480 m2. Należy wykonać oświetlenie wiaty. Wysokość wiaty w świetle około 5,0 m (dostosowanie do poruszania się koparko-ładowarką lub przerzucarką).

Posadzka ma być wyposażona w układ kanałowo - rurowy napowietrzania i odwodnienia, oraz w układ rurowy do nawilżania uformowanego w ośmiu pryzmach kompostu. Należy zaprojektować podciśnieniowy system napowietrzania pryzm kompostowych złożony z dwóch instalacji wentylacyjnych 1 N i 2 N. Instalacja 1 N przeznaczona będzie do napowietrzania pryzm o numerach: 1, 2, 3 i 4, zaś instalacja 2 N do napowietrzania pryzm o numerach 5, 6, 7 i 8. Każda instalacja ma się składać z układu przewodów wentylacyjnych, kanałowych, rurowych i komór oraz wentylatora i biofiltra. Napowietrzanie materiału kompostowego ma się odbywać przez zasysanie powietrza trzema indywidualnymi kanałami wentylacyjnymi ułożonymi wzdłuż każdej pryzmy i połączonych poprzez komory wentylacyjne z wentylatorem. Należy wykonać osiem układów wentylacyjnych (dla każdej pryzmy jeden) o wydajności około 2147,10 m3/h każdy. Kanały i przewody wentylacyjne po stronie ssącej służyć będą również do odprowadzenia odcieków spod pryzm do komór wentylacyjnych i dalej do pompowni odcieków. Z pompowni odcieków, która ma być zlokalizowana w wentylatorni powstałe odcieki mają być zawracane w celu zraszania nimi pryzm kompostowych. Do kompostowni ma przylegać w części środkowej budynek wentylatorni. Powierzchnia budynku wentylatorni około: 18,0 m x 6,0 m =135,00 m2

Należy dobrać biofiltry składające się z boksów jednokomorowych o konstrukcji żelbetowej o wymiarach około: szerokość 6,0 m oraz długość 3,0 m każdy z nich. Wysokość ścian bocznych ma wynosić około: H= 1,5 m. Ściana czołowa ma być otwierana dla wymiany wsadu biofiltra i wyposażona w bramy stalowe w osiach każda o szerokości około 3,0 m dla każdego boksu. Wsad filtracyjny mają stanowić dwie warstwy kompostu o gr. 20 cm każda, oraz dwie warstwy kory drzewnej o gr. 20 cm każda, układane na przemian pomiędzy sobą. Wymiana wsadu ma się odbywać średnio raz na trzy miesiące za pomocą koparko-ładowarki, która najeżdża na wyznaczone podesty w biofiltrze. Zużyty wsad będzie kierowany do procesu kompostowania.

Uwaga:

Wykonawca może zaproponować inny schemat technologiczny oraz własny dobór urządzeń, którego przyjęcie będzie wymagać pisemnej zgody Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, dający gwarancję osiągnięcia efektu technologicznego i ekologicznego zgodnego z wymaganiami SIWZ i PFU.

W celu realizacji kompostowni należy wykonać następujące roboty budowlane: • przygotowanie terenu budowy,

 • wykonanie posadzki betonowej na gruncie wraz z instalacją napowietrzania oraz odbioru wód odciekowych,

 • wykonanie zadaszenia wiaty kompostowania i dojrzewania kompostu,

 • wykonanie budynku wentylatorni,

 • wykonanie biofiltrów,

 • wykonanie wymaganych instalacji napowietrzania, odwodnienia i nawilżania,

 • wykonanie zbiornika wód odciekowych,

 • przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne,

 • wykonanie wymaganych instalacji elektrycznych i oświetlenia,

 • wykonanie oświetlenia,

 • wykonanie rowu opaskowego,

 • uporządkowanie terenu.Tabela 12. Charakterystyka jakościowo-ilościowa wskaźników powierzchniowo-kubaturowych obiektów kompostowania odpadów do zaprojektowania i wybudowania na terenie ZZO w Koszarówce.

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

IlośćBudowa wiaty kompostowania i dojrzewania kompostu

3480,0Budowa budynku wentylatorni
135,0Budowa placu gotowego kompostu1062,0
Budowa biofiltrów

szt

7 z każdej stronyBudowa zbiornika wód odciekowych

kpl.

1Wykonanie instalacji napowietrzania, odwodnienia i nawilżania

kpl.

1Wykonanie instalacji elektrycznych i oświetlenia

kpl.

1Wykonanie rowu opaskowego

Kpl.

1Dostawa i montaż maszyn, urządzeń i sprzętu:

  • przerzucarka kompostu,

  • rozdrabniacz do drewna,

  • koparko-ładowarka

  • ciągnik rolniczy

  • przyczepa samowyładowcza

kpl

1Wykonanie przyłączy do obiektu

kpl.

1  1. magazyn na kontenery na odpady problemowe i niebezpieczne


W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona magazyn - obiekt, który będzie zabezpieczał potrzeby okresowego magazynowania odpadów problemowych i niebezpiecznych i wyposaży w odpowiednie kontenery.

Przewidywany, minimalny zakres robót będzie obejmował: 1. przygotowanie terenu budowy,

 • wykonanie stóp żelbetowych stanowiących oparcie dla słupów,

 • wykonanie żelbetowych ścian boksów na surowce wtórne,

 • wykonanie konstrukcji szkieletu w formie ramy stalowej wraz z dachem i pokryciem dachowym, obróbkami i orynnowaniem,

 • opierzenie ścian zewnętrznych boksu odpadów z blachy trapezowej,

 • wykonanie płyty posadzki betonowej na gruncie,

 • poszczególne instalacje sanitarne i elektryczne,

 • przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne,

 • uporządkowanie terenu.
  1. Parking na samochody osobowe


W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona parking dla samochodów osobowych na 10 miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, wymiarach około 16,0 m x 12,5 m, powierzchni około 200,0 m², zabezpieczając grunt przed dostaniem się substancji ropopochodnych ze ścieków deszczowych.

Przewidywany, minimalny zakres robót będzie obejmował: • przygotowanie terenu,

 • demontaż nawierzchni i prace ziemne,

 • wykonanie warstwy odsączającej piaskowej (żwirowej),

 • wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa,

 • wykonanie podbudowy zasadniczej ,

 • wykonanie warstwy nawierzchni ,

 • wykonanie odwodnienia przez kratki ściekowe do kanalizacji deszczowej,

 • uporządkowanie terenu.
  1. przebudowa stacji transformatorowej


Ze względu na zwiększony pobór mocy związany z lokalizacją nowych obiektów na terenie ZZO Wykonawca dokona doboru, dostawy urządzeń i przebudowy istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV.
  1. Instalacje odprowadzajace wody opadowe pochodzące z dróg i placów oraz dachów


Do zbiornika kierowane będą wody opadowe pochodzące z:

 • dróg i placów utwardzonych,

 • z dachów budynków .

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona otwarty zbiornik ziemny lub jedynie instalacje kanalizacyjne z podłączeniem do zbiornika realizowanego w ramach kontraktu K-8.

W przypadku realizacji dodatkowego zbiornika: dno i skarpy zbiornika należy uszczelnić geomembraną PEHD gr. 1,5mm, zabezpieczoną geowłókniną o gramaturze 600g/m2 i umocnić płytami betonowymi o gr. 10cm. Wokół zbiornika przewidzieć ogrodzenie z siatki metalowej, wys. 1,5m.


  1. Drogi i place wewnętrzne utwardzone


W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona na terenie ZZO w Koszarówce drogi i place utwardzone o nawierzchni utwardzonej umożliwiające komunikację do projektowanych obiektów i powiązanie z pozostałymi obiektami zakładu, realizowanymi w ramach kontraktu K-8 (część I i część II). Drogi utwardzone wykorzystywane będą do dowozu odpadów do obiektów Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz do wjazdu na kwatery składowania.

Przewidywany, minimalny zakres robót będzie obejmował: • przygotowanie terenu,

 • wykonanie dróg tymczasowych o nawierzchni z tłucznia lub płyt drogowych, na podbudowie z piasku,

 • demontaż nawierzchni i prace ziemne,

 • wykonanie warstwy odsączającej piaskowej (żwirowej),

 • wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa,

 • wykonanie podbudowy zasadniczej ,

 • wykonanie nawierzchni,

 • wykonanie odwodnienia przez kratki ściekowe do kanalizacji deszczowej,

 • uporządkowanie terenu.
  1. Drogi i place wewnętrzne nieutwardzone


W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona na terenie ZZO w Koszarówce drogi i place nieutwardzone umożliwiające komunikację do projektowanych obiektów i powiązanie z pozostałymi obiektami zakładu, realizowanymi w ramach kontraktu K-8 (część I i część II).
  1. Zieleń niska


W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona zieleń niską w formie trawników wykonywanych przez obsianie w uzupełnieniu do realizowanego zakresu w ramach kontraktu K-8 (część I i część II).
  1. Przyłącza elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, alarmowe i monitoringu


Na terenie ZZO Wykonawca zaprojektuje i wykona sieć energetyczną składającą się z przyłączy do projektowanych obiektów od rozdzielni głównej, usytuowanej wraz z projektowanym transformatorem.

Na terenie ZZO Wykonawca zaprojektuje i wykona sieć telekomunikacyjną składającą się z centrali telefonicznej zlokalizowanej w obiekcie administracyjnym oraz przyłącza do następujących obiektów: • sortownia odpadów,

 • kompostownia.

Na terenie ZZO Wykonawca zaprojektuje i wykona sieć alarmową połączoną z monitoringiem podstawowych obiektów ZZO (waga samochodowa, instalacja segregacji odpadów).
Tabela 14. Charakterystyka jakościowo-ilościowa wskaźników powierzchniowo-kubaturowych przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych do zaprojektowania i wybudowania na terenie ZZO w Koszarówce.

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

IlośćInstalacja kontenerowej stacji transformatorowej

kpl

1Wykonanie sieci energetycznej

m

1800Instalacja centrali telefonicznej

kpl.

1Wykonanie sieci telekomunikacyjnej

m

1100
  1. Przyłącza i sieci sanitarne


W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona w zakresie obejmującym uzupełnienia sieci realizowane w ramach kontraktu K-8 (część I i część II):

 • sieć wodociągową do obiektów

 • sieć kanalizacji sanitarnej do obiektów

 • sieć kanalizacji deszczowej


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna