Program funkcjonalno-użytkowyPobieranie 2,07 Mb.
Strona5/15
Data14.02.2018
Rozmiar2,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Dokumenty warunkujące wykonanie zadania


Dokumentami warunkującymi wykonanie zadania Kontrakt nr K-9 obejmujący projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo - realizowanego w ramach przedsięwzięcia -Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II na postawie których, zostały przygotowane założenia techniczne są:

 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami,

 • Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego,

 • Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatów, Miast i Gmin wchodzących w skład Związku Komunalnego „Biebrza”,

 • „Koncepcja Techniczno-Technologiczna Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów na terenie miasta Augustów bądź w Koszarówce, Gm. Grajewo z przedstawieniem czterech wariantów zastosowania różnych technologii kompostowania – analiza opcji”, wykonana w lutym 2008 r. przez „HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska- Słotkowska, ul. Miodowa 2A/2, 60-591 Poznań,

 • Studium Wykonalności projektu Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II wykonane w 2008 r., aktualizowane w 2009 r.,

 • Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia projektu Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II,
 1. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE ZZO W KOSZARÓWCE


Zakład Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce Gm. Grajewo po rozbudowie i doposażeniu w maszyny i urządzenia służące do gromadzenia, wewnętrznego transportu, unieszkodliwiania, odzysku, magazynowania odpadów musi zapewnić możliwość realizacji wszystkich elementów zintegrowanego systemu gospodarki odpadami zgodnego z polskim i unijnym prawodawstwem oraz spełniającego najlepsze dostępne techniki i technologie.

Wdrożenie systemu pozwoli na osiągnięcie celów krótkoterminowych i długoterminowych dla poszczególnych strumieni odpadów, przedstawionych w Krajowym, Wojewódzkim, Powiatowych i Gminnych Planach Gospodarki Odpadami: 1. konieczność zamknięcia i rekultywacji do końca 2009 roku wszystkich składowisk nie spełniających standardów Unii Europejskiej, a w kolejnych latach składowisk zapełniających się,

 2. konieczność ograniczenia składowania odpadów organicznych do poziomu odpowiednio nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2010, nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 i nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2020 – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku,

 3. konieczność ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.

 4. konieczność podjęcia działań organizacyjnych i technicznych dla zwiększenia zakresu obsługi mieszkańców zbieraniem odpadów, w tym zbiórką selektywną.

 5. Selektywna zbiórka odpadów wymaga stworzenia zaplecza technicznego, gdzie zebrane odpady mogłyby być przetwarzane i doczyszczane. Brak takiego zaplecza jest szczególnie dotkliwy wobec wymagań przepisów, które nakazują w najbliższych latach zbieranie selektywnie następujących strumieni odpadów: wielkogabarytowych, budowlanych, zielonych, surowcowych, odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych a także osadów ściekowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 6. konieczność odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do poziomu odpowiednio minimum 60% i 38% dla roku 2010, 60% i 55-80% dla roku 2014

 7. konieczność wydzielenia w drodze selektywnej zbiórki odpadów budowlanych w ilości 50% w roku 2010, 80% w roku 2018

 8. konieczność rozbudowy systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich składowania,

 9. konieczność rozbudowy systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich składowania

 10. konieczność odzysku i recyklingu zużytych opon do poziomu odpowiednio 85% i 15% dla roku 2010, 100% i 20% dla roku 2018.

 11. konieczność objęcia zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców 19 gmin BSGO etap II oraz ujednolicenia systemu zbiórki i finansowania systemu gospodarki odpadami

 12. konieczność ochrony szczególnie cennych przyrodniczo obszarów regionu o unikalnych walorach w skali naszego kraju i kontynentu, należących do sieci Natura 2000 oraz zasobów przyrodniczych znajdujących się poza tymi obszarami a stanowiącymi o różnorodności biologicznej regionu.

Docelowy, zintegrowany systemem gospodarki odpadami składać się więc będzie z następujących elementów: • powszechnej edukacji ekologicznej na temat zasad postępowania z odpadami,

 • systemu selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych, niebezpiecznych i biodegradowalnych,

 • obiektów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów tj.:

- instalacji do sortowania odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki;

- instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych lub ich stabilizacji,


  1. Zagospodarowanie przestrzenne i bilans terenu


Zakład Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce winien być zrealizowany na działkach nr ew. 94, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144 i 146 o łącznej powierzchni około 9,7 ha.

Przy lokalizowaniu nowych budynków, budowli, sieci i instalacji należy uwzględnić usytuowanie już istniejących, zaprojektowanych i realizowanych obiektów budowlanych, układ komunikacyjny, strefy największego obciążenia ruchem pojazdów, strefy obciążenia hałasem oraz warunki gruntowe i hydrogeologiczne.

Zamawiający oczekuje zrealizowania większości obiektów kubaturowych w zachodniej części składowiska.

  1. Ogólne wymagania eksploatacyjne


Odpady przyjmowane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce trafiać muszą do odpowiednich segmentów, zgodnych z założonym sposobem ich unieszkodliwiania.

Zamawiający oczekuje takiego zaprojektowania procesów technologicznych, które zapewnią zagospodarowanie poniżej wymienionych strumieni odpadów: • odpady komunalne zmieszane - odpady trafiać będą do sortowni odpadów w celu wydzielenia z nich surowców odpadowych (opakowania i inne frakcje), odpadów ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych, balastu itp.,

 • odpady surowcowe pochodzące z selektywnej zbiórki trafiać będą na instalacje sortowni odpadów w celu ich doczyszczenia lub rozsortowania na poszczególne frakcje przeznaczone do odzysku,

 • odpady biodegradowalne pochodzące z selektywnej zbiórki trafiać będą na instalacje kompostowania i stabilizacji,

 • odpady wielkogabarytowe, urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt RTV i AGD, trafiać będą do wydzielonego segmentu przeróbki tego typu odpadów lub ich magazynowania,

 • odpady niebezpieczne - odpady przeznaczone do magazynowania na terenie ZZO i do końcowego unieszkodliwienia w specjalistycznych instalacjach poza ZZO.

Podstawowe obiekty i urządzenia wymagane do zaprojektowania i wykonania w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce to:

 • obiekty i urządzenia technologiczne związane z unieszkodliwianiem poszczególnych strumieni odpadów, w tym:

- obiekty mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów;

 • infrastruktura pomocnicza, konieczna dla prawidłowego funkcjonowania ZZO,

 • obiekty technologiczne związane z gospodarką wodno-ściekową na terenie ZZO,

 • pozostałe obiekty zagospodarowania terenu ZZO,

 • modernizacja obiektów istniejących.

Zaprojektowany i wykonany Zakład Zagospodarowania Odpadów musi zapewniać możliwość zagospodarowania maksymalnie 50 000 Mg odpadów w ciągu roku przez okres co najmniej 15 lat.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane na wysokim poziomie jakościowym.

Urządzenia należy projektować tylko takie, które są dopuszczone do pracy w Polsce i dla których zapewnione są w Polsce usługi serwisowe.

Zamawiający wymaga, aby: • konstrukcje budynku, budowli oraz obiekty inżynierskie miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat,

 • urządzenia mechaniczne i elektryczne zapewniały okres trwałości nie mniej niż 15 lat,

 • odporność na korozję elementów metalowych zapewniały trwałość nie mniej niż 10 lat,

 • sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje wewnętrzne oraz armatury zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 50 lat,

 • urządzenia technologiczne zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat,

 • oprzyrządowanie i systemy sterowania zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat,

W czasie projektowania należy zwrócić uwagę na następujące rozwiązania architektoniczno-przestrzenne:

 • tworzenie jednolitej formy przestrzennej,

 • dopasowanie architektury do istniejącego otoczenia,

 • na rozmieszczenie i zaprojektowanie obiektów tak aby tworzyły zwartą i symetrycznie zorganizowaną zabudowę terenu dającą możliwość monitoringu kluczowych punktów.

W ramach przedsięwzięcia Kontrakt nr K-9 projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo Zamawiający wymaga co najmniej zaprojektowania i wykonania następujących obiektów technologicznych, wraz z instalacjami infrastruktury technicznej: 1. Obiekty mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:

  • Instalacja sortowni odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki o zdolności przetwarzania co najmniej 30 000 Mg/a odpadów przy pracy na 1 zmianę wraz z technologiczą linią sortowniczą;

  • Instalacja procesów kompostowania lub stabilizacji o zdolności przetwarzania co najmniej 14 000 Mg/a odpadów ulegających biodegradacji;

 1. Budynek socjalno - sanitarny o powierzchni użytkowej ok. 55 m² na potrzeby sortowni odpadów i kompostowni wraz z przyłączami i infrastrukturą techniczną

 2. Parking samochodowy o powierzchni nie mniejszej niż 200 m²;

 3. Przebudowa stacji transformatorowej,

 4. Magazyn na kontenery na odpady problemowe i niebezpieczne,

 5. Instalacje odprowadzające wody opadowe pochodzące z dróg i placów oraz dachów,

 6. Wewnętrzne drogi i place utwardzone, łączące poszczególne obiekty i instalacje, w uzupełnieniu do realizowanych w ramach kontraktu K-8,

 7. Wewnętrzne drogi i place nieutwardzone, w uzupełnieniu do realizowanych w ramach kontraktu K-8,

 8. Przyłącza elektroenergetyczne na potrzeby nowo projektowanych obiektów,

 9. Przyłącza i sieci sanitarne na potrzeby nowo projektowanych obiektów,

 10. Instalacja telefoniczna, alarmowa i monitoringu.

 11. Adaptacja kwatery składowania odpadów III do dalszej eksploatacji.

W ramach zadania Kontrakt nr K-9 obejmujący projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo Wykonawca dostarczy:

 • 1 linię sortowniczą;

 • 1 prasę do odpadów opakowaniowych o nacisku min. 65 t;

 • 1 komplet wyposażenia magazynu na odpady problemowe i niebezpieczne;

 • 1 kompaktor odpadów o masie co najmniej 35 t;

 • 1 koparko-ładowarkę kołową;

 • 1 ładowarkę kołową przegubową;

 • 1 hakowiec do obsługi na terenie ZZO kontenerów typu KP-7 – KP-10 z sortowni;

 • 1 urządzenie do zamiatania posadzek w halach;

 • 1 urządzenie do czyszczenia wodą pod ciśnieniem;

 • Pojemniki i kontenery na wyposażenie zakładu (wg. opisu przy wyposażeniu sortowni);

 • 1 wózek widłowy;

 • 1 ciągnik rolniczy;

 • 1 przyczepę samowyładowczą;

 • 1 przerzucarkę kompostu;

 • 1 rozdrabniacz do drewna;


 1. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

  1. Sortownia odpadów zmieszanych i pochodzących
   z selektywnej zbiórki.

   1. Budynek sortowni

Hala sortownicza odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wraz z zamontowaną linią sortowniczą o zdolności przetwarzania co najmniej 30 000 Mg/a odpadów przy jednozmianowym systemie pracy, służyć będzie do sortowania odpadów zmieszanych oraz doczyszczania odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej. Następować tu będzie rozdział odpadów na poszczególne frakcje w celu umożliwienia oddzielnego zagospodarowania każdej z nich.Przyjmowane będą następujące strumienie odpadów:

 • odpady komunalne niesegregowane (zmieszane),

 • odpady opakowaniowe z selektywnej zbiórki (makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania szklane, opakowania wielomateriałowe itp.),

 • odpady biodegradowalne z selektywnej zbiórki.

Po realizacji obiektu sortowni Zamawiający oczekuje zapewnienia możliwości wydzielenia następujących frakcji odpadów:

 • surowców odpadowych wraz z możliwością ich doczyszczania, przeznaczonych do przekazania odbiorcom (recyklerom) ostatecznym,

 • odpadów ulegających biodegradacji, przeznaczonych do kompostowania lub stabilizacji,

 • balastu

Zamawiający dopuszcza zblokowanie obiektów powiązanych funkcjonalnie i technologicznie czyli np. zlokalizować sortownię w pobliżu obiektów kompostowni aby transport frakcji organicznej mógł odbywać się systemem przenośników.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona budynek, jako halę 1-kondygnacyjną. Hala sortownicza składać się będzie z 2 funkcjonalnych stref: • strefy buforowej - wykonanej w konstrukcji pełnych ścian żelbetowych z wydzielonymi sektorami: platformą przyjęć odpadów komunalnych – około 205m2, platformą przyjęć odpadów opakowaniowych – około 53m2 i platformą deponowania odpadów opakowaniowych,

 • hali głównej sortowni - wykonanej w konstrukcji szkieletu stalowego,

Wymiary zewnętrzne hali powinny umożliwiać właściwe funkcjonowanie linii sortowniczej i procesów technologicznych (przykładowe wymiary hali około: 22 m x 63 m, P = 1386 m2 wysokość – 9,5 m).

Hala zostanie wykonana w konstrukcji szkieletu stalowego. Przewidywany, minimalny zakres robót będzie obejmował: • przygotowanie terenu budowy,

 • wykonanie konstrukcji szkieletu hali wraz z dachem i pokryciem dachowym,

 • wykonanie ścian zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła wynoszącym nie mniej niż 0,34 W/m²xK;

 • wykonanie co najmniej 8 bram segmentowych i typowej stolarki zewnętrznej,

 • wykonanie strefy buforowej platform przyjęć i wiaty jako ścian żelbetowych do wys. 4 m,

 • wykonanie posadzki przemysłowej hali na gruncie,

 • wykonanie kanałów technologicznych sortowni - zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez producenta urządzeń wchodzących w skład linii sortowniczej,

 • wykonanie wymaganych instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych i grzewczych,

 • przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne,

 • wykonanie drogi utwardzonej wokół obiektu ,

 • wykonanie parkingu,

 • wykonanie oświetlenia zewnętrznego,

 • uporządkowanie terenu.

W dachu należy zamontować klapy oddymiające ze skrzydłami wypełnionymi materiałem przezroczystym, spełniające jednocześnie rolę naświetli dachowych, a pod dachem kurtynę przeciwdymną. Minimalna powierzchnia czynna pojedynczej klapy oddymiającej powinna być nie mniejsza niż 0,6 m2, a ilość klap nie mniejsza, niż to wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). Zamawiający oczekuje wykonania następujących systemów wentylacji:

 • wentylacja kabiny sortowniczej - system dostarczony wraz z linią technologiczną, wentylacja nawiewno-wywiewna wraz z instalacją do chłodzenia powietrza, zapewniająca minimum 20-krotną wymianę powietrza/h, dopuszcza się w kabinach przeznaczonych do doczyszczania metali oraz frakcji lekkiej zastosowanie minimum 15-krotnej wymiany powietrza/h. Niedopuszczalne jest zasysanie powietrza z hali sortowni,

 • wentylacja sortowni oraz strefy przyjęcia i segregacji odpadów - naturalna i mechaniczna odciągowa z odpylaniem, zapewniająca minimum 1,5-krotną wymianę powietrza/h,

 • wentylacja pomieszczeń sanitarnych - nawiewno-wywiewna, wentylatory łazienkowe z opóźnieniem czasowym umieszczone w stropie pośrednim nad pomieszczeniami WC, z warunkiem niedopuszczenia do zasysania powietrza z hali sortowni.

 • w miejscach hali sortowania i na instalacji do segregacji, które charakteryzuje możliwość wystąpienia większej emisji, należy przewidzieć instalację do odciągania punktowego powietrza.


Tabela 10. Charakterystyka jakościowo-ilościowa wskaźników powierzchniowo-kubaturowych sortowni odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów planowanej do zaprojektowania i wybudowania na terenie ZZO w Koszarówce.

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

IlośćBudowa hali sortowni odpadów:

  • fundamenty,

  • konstrukcja stóp żelbetowych,

  • konstrukcja szkieletu hali,

  • konstrukcja dachu,

  • wykonanie ścian zewnętrznych,

  • wykonanie strefy buforowej,

  • wykonanie posadzki,

  • wykonanie kanałów technologicznych.1386,0Dostawa i montaż maszyn, urządzeń i sprzętu:

- linia sortownicza wraz z prasą do odpadów opakowaniowych

- ładowarka kołowa przegubowa

- hakowiec do obsługi na terenie ZZO kontenerów typu KP-7 – KP-10 z sortowni;

- urządzenie do zamiatania posadzek w hali;

- urządzenie do czyszczenia wodą pod ciśnieniem;

- wózek widłowy.


kpl.

1Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych

kpl.

1Wykonanie przyłączy do obiektu

kpl.

1
   1. Instalacje sortownicze


Zdolność przetwarzania instalacji sortowniczych powinna wynosić co najmniej 30 000 Mg/a odpadów przy pracy na jedną zmianę z możliwością zwiększenia zdolności przerobowej do 50 000 Mg/rok przy pracy na 2 zmiany.

Instalacja do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych winna być zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić przeróbkę całego strumienia odpadów przez maksymalnie dwie zmiany robocze po osiem godzin każda. Minimalny czas pracy instalacji na jedną zmianę powinien wynosić 6,5 h (różnice parametrów czasu wynikają z zakładanego czasu na przerwy socjalne, technologiczne, inne). Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania sortowni odpadów umożliwiającej prowadzenie segregacji w układzie jednozmianowym przez 250 dni w roku, z możliwością wprowadzenia pracy w układzie dwuzmianowym w miarę zapotrzebowania.

Wykonawca odpowiada za dobór wszystkich parametrów instalacji do sortowania wraz z ich uzasadnieniem.

Odpady zmieszane dostarczane będą pojazdami do tymczasowego obszaru rozładunku tzw. strefy buforowej. Strefę buforową wyznaczą żelbetowe ściany o wysokości min. 4 m stanowiące jednocześnie ściany hali, nad którą nadbudowana będzie lekka konstrukcja hali. Strefa buforowa winna być oddzielona ścianą na całej wysokości od głównej hali sortowni. Wymaga się, aby wjazd do strefy buforowej znajdował się na szczytowej ścianie hali. W strefie buforowej wyładowywane będą również odpady opakowaniowe pochodzące z selektywnej ich zbiórki. Odpady biodegradowalne z selektywnej zbiórki będą wyładowywane w kompostowni.

Wyładowane odpady zmieszane przy pomocy ładowarki czołowej kierowane będą systemem przenośników (po uprzednim ręcznym odseparowaniu elementów wielkogabarytowych (tarasujących) na trybunę/linię sortowniczą wstępną, nad którą nadbudowane winny być 2 stanowiska sortowania wstępnego. Odpady podlegać będą sortowaniu poprzez wybieranie surowców wielkogabarytowych (np. duże kartony, folie itp.), odpadów niebezpiecznych (baterie, lekarstwa) oraz opakowań szklanych. Wysegregowane odpady surowcowe zrzucane będą do kontenerów, zaś odpady niebezpieczne gromadzone w pojemnikach ustawionych na stanowiskach.

Po przejściu przez kabinę sortowania wstępnego odpady kierowane winny być na sito bębnowe powodujące rozdział odpadów na 3 frakcje wielkościowe: • frakcja drobna 0-40 mm – piasek, popiół itp.,

 • frakcja średnia 40 – 100 mm – zanieczyszczona frakcja odpadów organicznych,

 • frakcja gruba surowcowa – powyżej 100 mm – zawierającą surowce wtórne.

Wielkość oczek zostanie ostatecznie ustalona na etapie projektowania.


Uwaga:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ostateczny dobór technologii i urządzeń niezbędny do wypełnienia własnych gwarancji efektu technologicznego i ekologicznego.Frakcja drobna będzie użyta na przesypki izolacyjne w kwaterze. W okresie późniejszym część strumienia tej frakcji będzie kierowana do stabilizacji/kompostowania.

Frakcja średnia będzie kierowana do placu przygotowania wsadu do kompostownia lub stabilizacji. Plac ten zlokalizowany będzie na zewnątrz, w możliwie bliskim sąsiedztwie modułów kompostujących.

Wysortowana przy zastosowaniu sita frakcja gruba odpadów przy pomocy przenośników będzie kierowana na kolejne instalacje:


 • kabina sortownicza frakcji grubej – frakcja gruba w kabinie poddana będzie procesowi segregacji ręcznej. Wybrane surowce sortowacze zrzucać będą na posadzkę lub do kontenerów/pojemników

 • separator elektromagnetyczny – do wybierania z masy odpadów metali żelaznych

 • system przenośników przesyłowych pozostałości z procesu sortowania– kierujący pozostały po segregacji balast do stacji automatycznego rozsypywania balastu do kontenerów. System musi zapewniać równomierne napełnianie kontenerów i być tak zaprojektowany, aby nie było konieczności zatrzymywania linii w celu wymiany kontenera na pusty.

W celu doczyszczania surowców pochodzących ze zbiórki selektywnej instalację sortowni należy tak zaprojektować, aby odpady surowcowe trafiały bezpośrednio do kabiny sortowniczej frakcji grubej bez konieczności załączania głównej linii z sitem. Wysortowane frakcje surowcowe należy odpowiednio przygotować do dalszego zagospodarowania zgodnie z wymaganiami odbiorców ostatecznych. Do tego celu służyć będzie ciąg prasowania z prasą kanałową. Ciąg ten transportować będzie wybrane w kabinach surowce wtórne, po przetransportowaniu z przenośników bunkrowych lub przepchnięciu z boksów do prasy.

Opisana wyżej instalacja winna składać się z następujących elementów: • System przenośników taśmowych i wznoszących, bunkrowych (łączących poszczególne elementy);

 • Trybuna/linia sortownicza z 2 stanowiskami wstępnego sortownia. Ilość boksów pod trybuną minimum 2 na kontenery o pojemności od 7 m³ do 15m;

 • Sito bębnowe o średnicy minimalnej wynoszącej 3 m i długości czynnej minimalnej 8 m. Wymagana ilość frakcji po przesianiu – 3 tj. drobna, średnia i gruba;

 • Trybuna sortownicza z kabiną sortownicza frakcji grubej, liczba stanowisk - co najmniej 8. Ilość boksów pod kabiną minimum 4;

 • Separator elektromagnetyczny dla frakcji grubej;

 • Prasa do odpadów opakowaniowych - siła nacisku głównego min. 65 ton;

 • Kontenery do odpadów o pojemności od 7 m³ do 10 m³ - sztuk 10;

 • Kontenery wysypowe uniwersalne, dostosowane do obsługi za pomocą  wózka widłowego poj. 1 – 2 m3 - sztuk 20;

 • Stanowisko sterowania z szafą sterowniczą wraz z AKP.

Maszyny, urządzenia i sprzęt do obsługi instalacji sortowni: • 1 ładowarka kołowa przegubowa;

 • 1 hakowiec do obsługi na terenie ZZO kontenerów typu KP-7 – KP-10 z sortowni;

 • 1 urządzenie do zamiatania posadzek w hali;

 • 1 urządzenie do czyszczenia wodą pod ciśnieniem;

 • 1 wózek widłowy.


Uwaga:

Wykonawca może zaproponować inny schemat technologiczny oraz własny dobór urządzeń, którego przyjęcie będzie wymagać pisemnej zgody Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, dający gwarancję osiągnięcia efektu technologicznego i ekologicznego zgodnego z wymaganiami SIWZ i PFU.
Zastosowane rozwiązania techniczne winny umożliwiać rozruch i pracę urządzeń i wyposażenia w nieogrzewanej hali, z uwzględnieniem warunków klimatycznych odpowiednich dla miejsca lokalizacji zakładu. Hałas w obiekcie sortowni odpadów jak i na zewnątrz budynku, pochodzący z maszyn i urządzeń służących do segregacji odpadów oraz z urządzeń wentylacyjnych wraz z instalacją do chłodzenia powietrza nie może przekraczać wartości określonych w przepisach dotyczących środowiska pracy.

Poszczególne urządzenia technologiczne należy zaplanować zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wyspecyfikować w zestawieniach wraz z podaniem danych technicznych. Jeżeli brak jest żądanych wielkości liczbowych, to Wykonawca musi zaprojektować je w taki sposób, aby spełniały wymagane parametry technologiczne. W przypadku zwiększenia liczby urządzeń w stosunku do wymagań Zamawiającego, dodatkowe urządzenie musi zostać przedstawione w dokumentacji z odpowiednim uzasadnieniem. Należy zaprojektować i wyposażyć linie  technologiczne  sortowania w komplet urządzeń dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymogami polskiego prawa.


   1. Kontenerowy budynek socjalno – sanitarny z łącznikiem

Budynek socjalno – sanitarny o powierzchni do około 55 m2 przewidziany dla potrzeb obiektu sortowni i kompostowni będzie miał charakter zabudowy modułowej.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona budynek, o konstrukcji ze stalowych kształtowników gorącowalcowanych lub zimnogiętych. Przed działaniem czynników zewnętrznych budynek chroniony będzie odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym, farba nawierzchniowa (kolor biały) – RAL 9010. Obiekt ogrzewany będzie elektrycznie. Należy przewidzieć, że budynek socjalno – sanitarny będzie połączony z halą sortowni obudowanym i zadaszonym łącznikiem.

Wymiary zewnętrzne budynku socjalno – sanitarnego powinny wynosić nie mniej niż 12,0 x 4,5 m, a wysokość w świetle nie mniej niż 2,5 m.

Przewidywany, minimalny zakres robót będzie obejmował:


 • przygotowanie terenu budowy,

 • wykonanie konstrukcji szkieletu budynku wraz z dachem i pokryciem dachowym,

 • wykonanie ścian zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła wynoszącym nie mniej niż 0,34 W/m²xK;

 • wykonanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej,

 • wykonanie wymaganych instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych i grzewczych,

 • wykonanie prac wykończeniowych,

 • przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne,

 • wykonanie oświetlenia zewnętrznego,

 • uporządkowanie terenu.

W budynku socjalnym powinny znajdować się co najmniej następujące urządzenia i instalacje:

 • wodociągowa i kanalizacyjna,

 • wentylacyjna,

 • elektryczna,

 • ogrzewania,

 • telefoniczna,

 • niezbędny sprzęt ppoż.

Wystrój i kolorystyka budynku ma być dostosowana do pozostałych obiektów ZZO.

Wielkość pomieszczeń szatni, jadalni, umywalni oraz natrysków powinna zapewniać spełnianie wymagań Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami)Budynek socjalno – sanitarny należy zaprojektować z uwzględnieniem planowanej struktury zatrudnienia w ZZO. Przyjęto, że po wybudowaniu Zakładu z budynku korzystać będzie minimum 15 osób. Zakład funkcjonować będzie w systemie jednozmianowym. Pracownicy wykonują prace brudne. Dla wymienionych pracowników zaprojektowano szatnię czystą i brudną. W obydwu szatniach zachować normatywne odległości między szafkami. Przy szafkach zainstalować ławeczki dla 50% zatrudnionych pracowników. Przewidzieć 2 krotną rotację wyznaczonych grup pracowniczych. W tabeli poniżej przykładowo wyszczególniono pomieszczenia wchodzące w skład budynku socjalno – sanitarnego.
Tabela 11. Charakterystyka jakościowo-ilościowa wskaźników powierzchniowo-kubaturowych budynku socjalno-sanitarnego przy hali sortowni planowanego do zaprojektowania i wybudowania na terenie ZZO w Koszarówce.

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

Ilość min.Szatnia czysta6Umywalnia personelu (czysta)12Szatnia brudna6Toaleta brudna5Jadalnia20Komunikacja6

ŁĄCZNIE55


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna