Program funkcjonalno-użytkowyPobieranie 2,07 Mb.
Strona4/15
Data14.02.2018
Rozmiar2,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Prognoza ilości powstawania odpadów


Prognozy ilości wytwarzanych odpadów oparte są min. prognozach demograficznych. Prognozy demograficzne Głównego Urzędu Statystycznego bazują na danych powszechnego spisu ludności z 2002 roku i uwzględniają wymagane wskaźniki zarówno przyrostu naturalnego, jak też migracje ludności.

W oparciu o określoną dla roku 2007 charakterystykę ilościową i jakościową strumienia odpadów komunalnych przygotowano prognozy ilości i jakości odpadów wytwarzanych na obszarze projektu dla planowanego okresu eksploatacji przedsięwzięcia. Prognozy te charakteryzują rzeczywistą ilość wytwarzanych odpadów i odbiegają nieznacznie od ilości odpadów przejmowanych przez system zbierania i zagospodarowania, przy czym ewidencja w tym zakresie jest określana w znaczącej części na podstawie wskaźników wagowych z uwagi na brak wag na wielu składowiskach. Przewiduje się, że ilości odpadów kierowanych do zagospodarowania będą stopniowo wzrastały od obecnego poziomu, aż do osiągnięcia w roku 2012 stanu docelowego, kiedy w ramach systemu będzie zagospodarowywany cały strumień odpadów powstających w obszarze projektu. Stopniowy wzrost zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach systemu przedstawiono w tabeli 8. Przygotowując prognozy uwzględniono zmiany demograficzne, ruchy migracyjne, możliwe do przewidzenia zmiany zachowań konsumentów oraz wytwórców odpadów oraz zmiany wymuszone przepisami prawa.

W tabeli 6 przedstawiono prognozy demograficzne udziału mieszkańców w poszczególnych typach zabudowy z określeniem wskaźników nagromadzenia odpadów w Mg/Mk/rok [w tonach/mieszkańca/rok], odpowiednio dla kolejnych lat. Rokiem wyjściowym dla analiz bilansowych odpadów jest rok, 2006 przy czym badania morfologiczne były wykonywane w roku 2007- 2008.

Zestawiono wartości z uwagi na brak wówczas danych nt. ilości mieszkańców w 2007 r.. Przy założeniach wzrostu ilości odpadów początkowo 3%, a po roku 2015 2% i dalej 1% w skali roku przy jednoczesnym spadku liczby ludności powyższy błąd nie wymaga korekty. Generalnie wzrost ilości odpadów komunalnych, które stanowią podstawowy strumień odpadów przewidzianych do przetwarzania w ZZO skorelowany jest ze spadkiem liczby mieszkańców oraz jednoczesnym wzrostem poziomu życia w regionie. Analizując zmiany ilości powstających odpadów w krajach Unii Europejskiej stwierdzono, że wzrost ilości odpadów komunalnych wzrasta zgodnie ze wzrostem produktu krajowego brutto. Planowany wzrost PKB w najbliższych latach dla województwa podlaskiego określona na poziomie ok. 5%.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, ilość ludności w obszarze projektu będzie się zmniejszać (na przestrzeni lat 2007 – 2030. W związku z przewidywanym rozwojem usług w sektorze gospodarki odpadami, wzrostem zamożności społeczeństwa, można się jednak spodziewać, że w prognozowanym okresie nastąpi wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych z ok. 26 tys. Mg w roku 2007 do 36 tys. Mg w roku 2025.

Prognozy ilości i jakości odpadów z sektora gospodarczego sporządzono analogicznie jak w poprzednim rozdziale z podziałem na odpady komunalne wytwarzane w tym sektorze oraz odpady gospodarcze charakterystyczne dla rodzaju działalności prowadzonej w przedsiębiorstwach. Skoncentrowano się przy tym na odpadach, których charakterystyka, ilość, aktualny i prognozowany sposób zagospodarowania pozwalają z wysokim prawdopodobieństwem zakładać ich przetwarzanie w ZZO.


Odpady komunalne

Podstawowa część strumienia odpadów z sektora gospodarczego przewidziana do zagospodarowania w ZZO obejmuje odpady komunalne oraz odpady o podobnym charakterze (odpady surowców wtórnych, odpady zielone, odpady budowlane). Odpady te są zbierane i transportowane w jednym systemie odbioru wraz z odpadami komunalnymi. Prognozy popytu dla tych strumieni odpadów zostały przedstawione w tabelach 1 i 2.


Odpady niebezpieczne

Brak danych nt. ilości odpadów niebezpiecznych, ponadto nie stanowią one odpadów, które mogłyby być unieszkodliwiane w ZZO. W przeprowadzonych badaniach morfologicznych wydzielono niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych, które stanowiły głównie świetlówki, pojemniki po niebezpiecznych cieczach zawierające ich resztki, baterie akumulatory itp.. Odpady niebezpieczne stanowiły niewielki odsetek ogółu zebranych odpadów.

Założyć jednak należy, że w trakcie sortowania w planowanym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów wydzielona zostanie pewna ilość odpadów niebezpiecznych, których utylizacja prowadzona przez uprawnione podmioty zewnętrzne będzie stanowić koszt funkcjonowania ZZO.

W tabelach 6 i 7, w oparciu o wykonane analizy bilansowe, przedstawiono szacunki całkowitej ilości oraz strukturę odpadów komunalnych wytwarzanych na obszarze projektu w roku 2007 oraz prognozy dla planowanego okresu eksploatacji ZZO (lata 2008 – 2025). W tabeli przedstawiono informację o całym strumieniu odpadów komunalnych, który obejmuje strumień odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, strumień odpadów komunalnych powstających w sektorze gospodarczym (przemysł i usługi) oraz w sektorze publicznym uwzględniono również udział w ww. strumieniu odpadów wytwarzanych przez przebywających turystów lub związanych z ich obsługą.Tabela 6. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów

Lata:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Liczba mieszkańców Miast

77575

77566

77469

77431

77416

77382

77353

77340

77302

77327

Liczba mieszkańców Wsi

77214

76722

76383

76029

75693

75355

75083

74842

74557

74263

OGÓŁEM:

154789

154288

153853

153461

153109

152737

152436

152182

151858

151589

Wskaźnik dla miasta wraz z infrastrukturą i przemysłem [kg/rok]

230

237

244

251

259

267

275

283

291

300

Wskaźnik dla wsi wraz z infrastrukturą i przemysłem [kg/rok]

95

98

101

104

107

110

113

117

120

124

Ilość odpadów powstających w miastach [Mg*rok/mieszk]

17842

18375

18903

19461

20041

20633

21244

21877

22522

23206

Ilość odpadów powstających na wsi [Mg*rok/mieszk]:

7335

7507

7698

7893

8093

8299

8517

8744

8972

9205

Ilość odpadów wytwarzanych przez turystów [Mg/rok]

388

388

399

410

422

434

446

459

472

486

OGÓŁEM [Mg]:

25566

26271

27000

27763

28556

29366

30207

31081

31967

32897
Lata:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Liczba mieszkańców Miast

77316

77338

77328

77273

77218

77193

77077

77002

76826

76677

Liczba mieszkańców Wsi

74092

73876

73574

73439

73230

73021

72863

72633

72525

72326

OGÓŁEM:

151408

151214

150902

150712

150448

150215

149940

149635

149351

149003

Wskaźnik dla miasta wraz z infrastrukturą i przemysłem [kg/rok]

306

309

312

315

319

322

325

328

331

335

Wskaźnik dla wsi wraz z infrastrukturą i przemysłem [kg/rok]

126

128

129

130

132

133

134

136

137

138

Ilość odpadów powstających w miastach [Mg*rok/mieszk]

23666

23910

24146

24370

24596

24834

25045

25271

25465

25670

Ilość odpadów powstających na wsi [Mg*rok/mieszk]:

9368

9434

9489

9566

9635

9703

9779

9846

9929

10001

Ilość odpadów wytwarzanych przez turystów [Mg/rok]

496

500

505

509

513

518

522

527

531

535

OGÓŁEM [Mg]:

33530

33844

34140

34445

34744

35055

35346

35643

35925

36206

Źródło: Dane z gmin, dane GUS oraz obliczenia własne

Komentarz !

  1. Prognoza ilości mieszkańców na podstawie prognozy dla poszczególnych powiatów opracowanej przez GUS 2002-2030 oraz danych z Gmin za 2006 rok

  2. Liczba mieszkańców zarówno w mieście jak i na wsi uwzględnia tylko i wyłącznie gminy, wschodzące w skład zakładanej koncepcji. Nie są to wszystkie gminy z danych Powiatów!!!

  3. wskaźnik nagromadzenia dla mieszkańca małego miasta 230 kg/rok w tym 40 kg/rok odpadów z obiektów infrastruktury i przemysłu oraz dla mieszkańca wsi 95 kg/rok w tym 25 kg/rok odpadów z obiektów infrastruktury i przemysłu

  4. Wzrost wskaźnika nagromadzenia przyjęty za w pierwszych latach na poziomie ok. 3% po roku 2015 stopniowy spadek wzrostu 2% a następnie 1% rocznie na podstawie prognozowanego wzrostu PKB dla woj. podlaskiego

Tabela 7. Wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz ilości powstających odpadów komunalnychLata:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych miasto [kg/Mk/rok]

190

196

202

208

214

220

227

234

241

248

Wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych wieś [kg/Mk/rok]

70

72

74

76

79

81

84

86

89

91

Wskaźnik nagromadzenia odp. z infrastr. i przemysłu w miastach [kg/Mk/rok]

40

41

42

44

45

46

48

49

51

52

Wskaźnik nagromadzenia odp. z infrastr. i przemysłu na wsi [kg/Mk/rok]

25

26

27

27

28

29

30

31

32

33

Ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców miast [Mg/rok]

14739

15180

15616

16076

16555

17044

17549

18072

18605

19170

Ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców wsi [Mg/rok]

5405

5532

5672

5816

5964

6115

6276

6443

6611

6783

Ilość odpadów wytwarzanych w obiektach infrastruktury i przemysłu na terenie miast [Mg/rok]

3103

3196

3287

3384

3485

3588

3695

3805

3917

4036

Ilość odpadów wytwarzanych w obiektach infrastruktury i przemysłu na terenie wsi [Mg/rok]

1930

1976

2026

2077

2130

2184

2241

2301

2361

2422

Ilość odpadów wytwarzanych przez turystów [Mg/rok]

388

388

399

410

422

434

446

459

472

486

Ogółem [Mg/rok]

25566

26271

27000

27763

28556

29366

30207

31081

31967

32897
Lata:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych miasto [kg/Mk/rok]

253

255

258

261

263

266

268

271

274

277

Wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych wieś [kg/Mk/rok]

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

Wskaźnik nagromadzenia odp. z infrastr. i przemysłu w miastach [kg/Mk/rok]

53

54

54

55

55

56

57

57

58

58

Wskaźnik nagromadzenia odp. z infrastr. i przemysłu na wsi [kg/Mk/rok]

33

34

34

34

35

35

35

36

36

36

Ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców miast [Mg/rok]

19550

19752

19947

20132

20319

20515

20689

20876

21036

21205

Ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców wsi [Mg/rok]

6902

6951

6992

7049

7099

7150

7206

7255

7316

7369

Ilość odpadów wytwarzanych w obiektach infrastruktury i przemysłu na terenie miast [Mg/rok]

4116

4158

4199

4238

4278

4319

4356

4395

4429

4464

Ilość odpadów wytwarzanych w obiektach infrastruktury i przemysłu na terenie wsi [Mg/rok]

2465

2483

2497

2517

2535

2553

2573

2591

2613

2632

Ilość odpadów wytwarzanych przez turystów [Mg/rok]

496

500

505

509

513

518

522

527

531

535

Ogółem [Mg/rok]

33530

33844

34140

34445

34744

35055

35346

35643

35925

36206

Źródło: Dane z gmin, dane GUS oraz obliczenia własne
Na podstawie składu morfologicznego odpadów, (który został wyznaczony na podstawie badań morfologicznych) wyliczony został skład morfologiczny odpadów powstających w mieście i na wsi oraz obiektach infrastruktury. Następnie na tej podstawie wyznaczono średnią ważoną składu morfologicznego strumienia odpadów. Wyniki zamieszczono w poniższych tabelach. W ww. tabelach przedstawiono prognozę wzrostu ilości odpadów przejmowanych przez system od roku 2007 do uzyskania zagospodarowania całego strumienia wytwarzanych odpadów w roku 2012. W kolejnych tabelach przedstawiono wyniki analiz bilansowych odpadów komunalnych niezbędne dla scharakteryzowania systemu gospodarki odpadami planowanego do wprowadzenia na obszarze projektu.

W związku z tym, że w badanych odpadach zawarta była również część odpadów pochodząca z podmiotów zarejestrowanych, prowadzących działalność gospodarczą (działalność ta koncentruje się głównie w obszarze usług i handlu) a których skład jest zbliżony do składu odpadów komunalnych, ustalono zwiększone wskaźniki nagromadzenia obejmujące również odpady przemysłowe, prezentowane dane literaturowe opisywane w KPGO stanowią uzupełnienie zebranych danych.

Ze względu na specyfikę regionu oszacowane wskaźniki nagromadzenia dla miast i wsi są niskie w porównaniu ze wskaźnikami podawanymi w KPGO. Zauważyć jednak należy, że na podstawie prowadzonego wywiadu podczas przeprowadzonej ankietyzacji wykazano, że stopień emigracji zarobkowej tego regionu jest wysoki, co wpływa znacząco na obliczone średnie wskaźniki nagromadzenia dla danego obszaru. Według zebranej informacji poza obszarem planowanego BSGO II czasowo przebywa ok. 6 % jego stałych mieszkańców (emigracja zarobkowa, studia i nauka ponadpodstawowa poza miejscem zamieszkania itp.) W pewnym stopniu migracje niwelowane są przez ruch turystyczny ujęty w bilansie odpadów.

Założeniem do ww. prognoz były dane uzyskane z gmin w ramach przesłanej ankiety oraz dane GUS. Niejednolity rozkład ruchu turystycznego wynikający z różnej atrakcyjności poszczególnych gmin oraz posiadanej infrastruktury został uwzględniony w przepływie odpadów na poszczególnych planowanych stacjach przeładunkowych w poszczególnych latach. Uwzględniony został również margines nieformalnego napływu turystów, których obsługa nie jest ewidencjonowana w oficjalnych statystykach.


Tabela 8. Całkowita ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok]

Odbiór odpadów - ilość

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Całkowita ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok]

25 566

26 271

27 000

27 763

28 556

29 366

30 207

31 081

31 967

32 897

Odpady wytwarzane przez mieszkańców miast

14 739

15 180

15 616

16 076

16 555

17 044

17 549

18 072

18 605

19 170

Odpady wytwarzane przez mieszkańców wsi

5 405

5 532

5 672

5 816

5 964

6 115

6 276

6 443

6 611

6 783

Pozostałe (przemysł, turyści, infrastruktura)

5 421

5 560

5 712

5 872

6 037

6 206

6 382

6 565

6 751

6 944

Selektywna zbiórka - odpady zielone

0

0

0

180

250

350

450

459

468

478

Selektywna - odpady wielkogabarytowe

0

0

0

20

30

40

50

70

90

100

Selektywna - niebezpieczne

0

0

0

2

3

5

7

7

7

7

selektywna papier

151

215

289

319

406

498

752

865

984

1 114

selektywna szkło

189

270

363

401

511

626

945

1 088

1 237

1 400

selektywna tworzywa

86

123

165

182

232

285

430

494

562

636

selektywna metale

4

6

8

9

12

14

21

25

28

32

Selektywna surowce razem

430

614

825

912

1 161

1 424

2 148

2 472

2 810

3 182

Selektywna razem

430

614

825

1 114

1 444

1 819

2 655

3 009

3 376

3 767

Odpady zmieszane do odzysku i unieszk.

20 884

25 657

26 175

26 650

27 112

27 547

27 552

28 704

28 591

29 131

Osady ściekowe2 100

2 100

2 100

2 100

Odbiór odpadów - ilość

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Całkowita ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok]

33 530

33 844

34 140

34 445

34 744

35 055

35 346

35 643

35 925

36 206

Odpady wytwarzane przez mieszkańców miast

19 550

19 752

19 947

20 132

20 319

20 515

20 689

20 876

21 036

21 205

Odpady wytwarzane przez mieszkańców wsi

6 902

6 951

6 992

7 049

7 099

7 150

7 206

7 255

7 316

7 369

Pozostałe (przemysł, turyści, infrastruktura)

7 077

7 141

7 201

7 265

7 326

7 391

7 451

7 513

7 573

7 631

Selektywna zbiórka - odpady zielone

487

497

507

517

527

538

549

560

571

582

Selektywna - odpady wielkogabarytowe

102

104

106

108

110

113

115

117

120

122

Selektywna - niebezpieczne

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

selektywna papier

1 192

1 259

1 328

1 396

1 465

1 536

1 607

1 680

1 752

1 825

selektywna szkło

1 499

1 583

1 669

1 755

1 842

1 931

2 020

2 112

2 203

2 294

selektywna tworzywa

681

720

759

798

837

878

918

960

1 001

1 043

selektywna metale

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

Selektywna surowce razem

3 407

3 598

3 793

3 989

4 187

4 389

4 591

4 800

5 006

5 214

Selektywna razem

4 003

4 207

4 414

4 623

4 833

5 048

5 263

5 485

5 705

5 927

Odpady zmieszane do odzysku i unieszk.

29 526

29 636

29 727

29 823

29 911

30 006

30 081

30 158

30 222

30 277

Osady ściekowe

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

Źródło Obliczenia własne

Tabela 9. Całkowita ilość wytwarzanych odpadów wg frakcji sitowych [Mg/rok]Lata:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Liczba mieszkańców Miast wraz z turystami

79262

79205

79105

79064

79046

79010

78978

78964

78923

78947

Liczba mieszkańców Wsi

77214

76722

76383

76029

75693

75355

75083

74842

74557

74263

Wskaźnik dla miasta [kg/rok]

230

237

244

251

259

267

275

283

291

300

Wskaźnik dla wsi [kg/rok]

95

98

101

104

107

110

113

117

120

124

Ogółem ilość odpadów MIASTO wraz z odpadami od turystów + WIEŚ [Mg/rok]

25566

26271

27000

27763

28556

29366

30207

31081

31967

32897

Frakcja < 10 mm

3574

3672

3773

3880

3990

4103

4220

4342

4465

4595

Frakcja 10-40mm

5586

5737

5895

6060

6231

6405

6587

6776

6967

7168

Frakcja 40-100mm

7284

7483

7690

7907

8131

8361

8599

8847

9098

9362

Frakcja > 100 mm

9122

9379

9642

9917

10204

10497

10801

11116

11436

11772

Udział we frakcji > 100 mm [ % ]

Papier

1540

1584

1628

1675

1724

1774

1826

1880

1934

1992

- papier opakowaniowy

329

339

348

358

369

379

390

402

414

426

- gazety

1210

1245

1280

1317

1356

1395

1436

1478

1521

1566

Tworzywa sztuczne

3015

3100

3186

3277

3371

3468

3568

3671

3777

3888

- woreczki opakow.

190

195

201

206

212

218

224

231

238

244

- butelki i słoiki opakow.

2437

2505

2575

2649

2725

2803

2883

2967

3053

3142

- nie opakowaniowe

382

393

404

415

427

440

452

465

479

493

Tekstylia

196

201

207

213

219

225

232

238

245

252

Metale

134

138

142

146

150

154

159

164

168

173

- żelazne

106

109

112

116

119

122

126

130

133

137

- nieżelazne

28

29

29

30

31

32

33

34

35

36

Organiczne pochodzenia roślinnego

1591

1637

1683

1731

1782

1833

1887

1942

1998

2058

- kuchenne

1019

1048

1078

1109

1142

1175

1209

1245

1281

1319

- ogrody i parki

572

588

605

622

640

659

678

697

717

739

Organiczne pochodzenia zwierzęcego

276

284

292

301

309

318

328

337

347

357

Szkło

1771

1820

1871

1924

1979

2035

2094

2155

2216

2281

- opakowaniowe

1491

1533

1575

1620

1667

1715

1764

1815

1868

1922

- nie opakowaniowe

280

287

295

303

312

321

330

339

349

359

Pozostałe organiczne

247

254

261

269

277

285

293

301

310

319

Pozostałe nieorganiczne

351

361

371

382

392

404

415

427

439

452

- piasek,popiół, gleba

188

193

198

204

209

215

221

227

234

240

- budowlane

164

168

173

178

183

189

194

200

206

212

Lata:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Liczba mieszkańców Miast wraz z turystami

78935

78956

78944

78887

78830

78803

78684

78607

78428

78275

Liczba mieszkańców Wsi

74092

73876

73574

73439

73230

73021

72863

72633

72525

72326

Wskaźnik dla miasta [kg/rok]

306

309

312

315

319

322

325

328

331

335

Wskaźnik dla wsi [kg/rok]

126

128

129

130

132

133

134

136

137

138

Ogółem ilość odpadów MIASTO wraz z odpadami od turystów + WIEŚ [Mg/rok]

33530

33844

34140

34445

34744

35055

35346

35643

35925

36206

Frakcja < 10 mm

4683

4727

4768

4810

4852

4895

4935

4977

5016

5055

Frakcja 10-40mm

7304

7371

7433

7499

7563

7629

7692

7755

7817

7877

Frakcja 40-100mm

9541

9630

9713

9799

9884

9971

10054

10138

10218

10298

Frakcja > 100 mm

12001

12117

12227

12337

12446

12560

12665

12774

12874

12976

Udział we frakcji > 100 mm [ % ]

Papier

2051

2070

2089

2108

2128

2145

2164

2181

2198

1992

- papier opakowaniowy

438

442

446

450

455

458

462

466

470

426

- gazety

1613

1628

1643

1657

1673

1687

1702

1715

1729

1566

Tworzywa sztuczne

4001

4036

4073

4109

4146

4180

4216

4249

4283

3888

- woreczki opakow.

252

254

256

258

261

263

265

267

269

244

- butelki i słoiki opakow.

3233

3262

3292

3321

3351

3379

3408

3434

3461

3142

- nie opakowaniowe

507

512

516

521

526

530

535

539

543

493

Tekstylia

259

262

264

266

269

271

273

275

278

252

Metale

178

180

182

183

185

187

188

190

191

173

- żelazne

141

143

144

145

147

148

149

150

151

137

- nieżelazne

37

37

38

38

38

39

39

39

40

36

Organiczne pochodzenia roślinnego

2118

2138

2158

2177

2197

2216

2235

2252

2270

2058

- kuchenne

1358

1371

1383

1396

1409

1421

1433

1444

1456

1319

- ogrody i parki

760

767

774

781

788

795

802

808

814

739

Organiczne pochodzenia zwierzęcego

368

371

375

378

381

385

388

391

394

357

Szkło

2347

2368

2389

2410

2432

2452

2473

2492

2512

2281

- opakowaniowe

1978

1996

2014

2032

2050

2067

2085

2101

2118

1922

- nie opakowaniowe

369

372

375

379

382

385

388

391

394

359

Pozostałe organiczne

329

332

335

337

341

343

346

349

352

319

Pozostałe nieorganiczne

465

469

474

478

482

486

490

494

498

452

- piasek,popiół, gleba

247

249

251

253

256

258

260

262

264

240

- budowlane

218

220

222

224

226

228

230

232

234

212

Źródło Obliczenia własne


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna