Program funkcjonalno-użytkowyPobieranie 2,07 Mb.
Strona3/15
Data14.02.2018
Rozmiar2,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Zamawiającym jest :

BIOM Spółka z o.o.

Dolistowo Stare I 144

19-124 Jaświły
Projekt obejmuje 19 gmin, leżących na terenie czterech powiatów województwa podlaskiego.

Powiat augustowski:

miasto Augustów

gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska oraz Sztabin.

Powiat moniecki

gminy: Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne.Powiat sokólski:

gminy: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Nowy Dwór, SuchowolaPowiat grajewski:

miasto Grajewo

gminy: Grajewo, Rajgród.

Jednostką Odpowiedzialną za Realizację projektu jest BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą Spółki jest Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły. Spółka powstała 11 listopada 2002r. na mocy Aktu Notarialnego Rep. A nr 6542/2002 i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000158945 w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Białymstoku. Spółka została utworzona na czas nieograniczony. Jej założycielami były: Gmina Dąbrowa Białostocka, Mońki oraz Związek Komunalny Biebrza.

W czerwcu 2005 roku, po zrealizowaniu przedsięwzięcia „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap I” Związek wniósł do Spółki majątek w postaci wkładu rzeczowego oraz wkładu pieniężnego, obejmując większościowy pakiet udziałów. Spółka BIOM jest eksploatatorem Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym. Spółka prowadzi działalność na terenie 5-ciu gmin.

System gospodarki odpadami na terenie objętym projektem, pod względem organizacji zbiórki i odbioru odpadów podzielony jest między podmioty prywatne, gminne jednostki organizacyjne oraz spółki komunalne ze 100% udziałem gmin.

Usługą odbioru odpadów na obszarze objętym projektem zajmują się podmioty prywatne, podmioty będące jednostkami budżetowymi gmin oraz spółki komunalne, których właścicielem jest gmina. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych jest finansowany przez właścicieli nieruchomości. Odbiór selektywnie zebranych surowców w większości przypadków jest finansowany przez firmy zajmujące się odbiorem nieczystości stałych.

Na analizowanym obszarze usługi wywozu świadczą: P. U. – A. „ASTWA” Sp. z o. o. w Białymstoku, P.U. – H. MPO w Białymstoku, P. T. NECKO Sp. z o. o. w Augustowie, „BIOM” Sp. z o. o. Dolistowo Stare I, gm. Jaświły – utworzona przez Związek Komunalny „Biebrza” do zadań związanych z gospodarką odpadami, gminne zakłady komunalne w Mońkach, Rajgrodzie i Bargłowie Kościelnym, spółki komunalne ze 100% udziałem gmin w Dąbrowie Białostockiej i Grajewie.

System unieszkodliwiania odpadów w gminach opiera się na składowaniu odpadów na 14 gminnych składowiskach. Ilość składowisk ulegnie zmniejszeniu, ponieważ nie wszystkie z obecnie eksploatowanych spełniają minimalne wymagania formalne i techniczne jak również część z nich zostanie niebawem zapełnionych. Po roku 2009 przewiduje się funkcjonowanie 7 obiektów.

Na analizowanym obszarze odpady są unieszkodliwiane głównie poprzez składowanie. Pozostała do wykorzystania pojemność użytkowa składowisk wynosi 219 678 m3. Pojemność ta jest możliwa do wykorzystania warunkowo, bowiem do końca 2009 roku będą funkcjonowały składowiska, które nie spełniają minimalnych wymagań formalnych, a zostały dopuszczone do dalszego funkcjonowania tylko ze względu na brak rozwiązań alternatywnych dla składowania odpadów.

Na obszarze objętym projektowanym systemem gospodarki odpadami, gminy posiadają zaplecze techniczne do prowadzenia programów selektywnej zbiórki strumieni odpadów. Stanowi je Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym, wyposażony w sortownię odpadów komunalnych, stację demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Moc przerobowa zakładu obecnie jest wystarczająca, jednakże biorąc pod uwagę konieczność wzrostu ilości wydzielanych odpadów (zgodnie z wymogami zapisanymi w KPGO), niezbędna jest budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów, który obok Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym będzie stanowić główny ośrodek zagospodarowania odpadów na terenie projektu. Wymagane będzie jednak doposażenie, dzięki któremu usprawniona zostanie praca zakładu. Z kolei gminy nie posiadają żadnych możliwości technicznych dla ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.


  1. Lokalizacja i warunki gruntowo-wodne


Teren składowiska odpadów stałych, w granicach którego planuje się lokalizację Zakładu Zagospodarowania Odpadów, znajduje się w miejscowości Koszarówka, ok. 3 km od granic Grajewa, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 65 Białystok – Ełk, po jej zachodniej stronie. Teren składowiska zajmuje działki o nr geodezyjnych: 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134 136, 138, 140, 142, 144 i 146 o łącznej powierzchni około 9,7 ha. Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów, właścicielem wyżej wymienionych działek jest Miasto Grajewo.

Dojazd do składowiska: • od strony północnej z miasta Grajewo szosą w kierunku Białegostoku, w odległości ok. 3 km od granic miasta. Wjazd na teren składowiska znajduje się w jego wschodniej części;

 • od strony południowej szosą z Białegostoku w kierunku Grajewa.

W rejonie planowanej lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i w jego zasięgu oddziaływania występuje zasadniczo roślinność leśna. Na terenie dotychczas niezagospodarowanym licznie występują samosiejki sosny. Podszyt stanowią trawy i mchy oraz nieliczne krzewy. Od strony zachodniej składowisko graniczy z torami kolejowymi, za którymi rozciągają się tereny leśne reprezentowane głównie przez sosnę. Na południe i północ od składowiska rozciągają się tereny użytkowane rolniczo. Od wschodu składowisko graniczy z drogą asfaltową, za którą również występują tereny rolnicze. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w znacznej odległości rzędu 550 m na północny- zachód oraz 750 m na północny- wschód, w obrębie wsi Koszarówka i Danówek.

Do składowiska w Koszarówce doprowadzono przyłącze wodociągowe o Ø 110 mm, oraz energetyczne linią SN 15kV napowietrzną 3x AFL-6 50mm2 wraz ze stacją transformatorową STSp2-20/250-II na słupie i transformator 100kVA. Przyłącze wodociągowe o takiej średnicy jest wystarczające do rozbudowy istniejącego zakładu o sortownię i kompostownię odpadów oraz pozostałe obiekty, natomiast linia zasilająca i stacja trafo wymaga przebudowy z uwagi planowane zapotrzebowanie po modernizacji ZZO na poziomie 0,4MW. Dojazd do składowiska przewidziany jest z drogi krajowej, przy której jest zlokalizowane.

Teren objęty projektem to obszar byłego wyrobiska po eksploatacji żwiru i piasku oraz jego bliskie otoczenie w postaci dotychczasowych użytków rolnych. Powierzchnia terenu jest urozmaicona, co jest wynikiem nierównomiernego zalegania złóż żwiru i piasku oraz przypadkowego ich pozyskiwania.

Składowisko w Koszarówce znajduje się formalnie w trakcie realizacji inwestycji – rozbudowy obiektu. Rozpoczęto m.in. prace ziemne pod budowę nowych kwater składowania. Składowisko jest wyposażone w wagę, posiada budynek socjalny oraz stację transformatorową. Powierzchnia terenu pod budowę nowych kwater ok. 2,65 ha, a wliczając powierzchnię terenu rezerwowego, potencjalna powierzchnia rozbudowy to 7 ha.

Rzędne terenu w obrębie obszaru przeznaczonego pod inwestycję zawierają się w granicach od 119,8m npm do 130,3m npm. Ogólny spadek terenu w kierunku północno zachodnim.

Wg wykonanych badań geotechnicznych na głębokości od 5m do 8m w rejonie projektowanej rozbudowy składowiska zalegają plejstoceńskie pokłady pochodzenia lodowcowego w postaci piasków, piasków gliniastych i glin piaszczystych. Wody gruntowe obserwowane były sporadycznie w postaci słabych sączeń na różnych głębokościach. Nie nawiercono ustabilizowanego poziomu wody gruntowej. Nie stwierdzono także miejsc stagnowania wody powierzchniowej, jak również tworzenia się zastoisk z wodą pochodzącą z odcieków, co świadczy o znacznej przepuszczalności podłoża.


  1. Stan prawny terenu


Teren przewidziany pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów jest własnością Miasta Grajewo reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Grajewo.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością składającą się z działek nr ew. 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134 136, 138, 140, 142, 144 i 146 o łącznej powierzchni około 9,7 ha, których właścicielem, zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów, jest Miasto Grajewo.


  1. Obecny stan zagospodarowania terenu

   1. Obiekty technologiczne


Na terenie składowiska zlokalizowane są następujące obiekty technologiczne:

 1. Kwatera na odpady komunalne o powierzchni 2,37ha – kwatera istniejąca przewidziana do adaptacji w celu dalszej eksploatacji w ramach niniejszego kontraktu

     Wyposażona została w dno uszczelnione gliną, bez drenażu odcieków. Zapełniona      w 95%, obecnie nie eksploatowana.

 1. Waga samochodowa

Na zjeździe z drogi krajowej na teren ZZO usytuowano wagę samochodową z pomostem betonowym do statycznego ważenia pojazdów, pomost o wymiarach 12x3m, nośność maksymalna 60 ton – przewidziana jest do przeniesienia w rejon nowego budynku administracyjnego.
   1. Obiekty zaplecza technicznego


Na terenie składowiska zlokalizowane są następujące obiekty zaplecza technicznego:

 1. Budynek garażowo-gospodarczy;

Budynek pełni funkcję portierni i budynku socjalno-sanitarnego dla pracowników składowiska – planowana jest jego rozbiórka po wykonaniu nowego w innej lokalizacji.
   1. Infrastruktura techniczna


Na terenie składowiska występują następujące obiekty infrastruktury technicznej:

 • sieć wodociągowa wewnętrzna zasilana z sieci miejskiej,

 • przyłącze energetyczne do budynku,

 • ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych,

 • drogi i place nieutwardzone.
    1. Sieć wodociągowa


Zewnętrzna sieć wodociągowa składa się z wodociągu ø 110 mm PCV jako przyłącza do budynku garażowo-gospodarczego. Przyłącze wodociągowe o takiej średnicy jest wystarczające do rozbudowy istniejącego zakładu.
    1. Zasilanie energetyczne


Teren składowiska zasilany jest linią SN 15kV napowietrzną 3x AFL-6 50mm2.
    1. Stacja transformatorowa


Na składowisku użytkuje się stację transformatorową STSp2-20/250-II na słupie i transformator 100kVA.

Przyłącze energetyczne wraz ze stacją transformatorową przewidziane jest do rozbudowy.


  1. Wyposażenie techniczne


Bezpośrednio na składowisku w okresie jego funkcjonowania pracuje sprzęt:

 • Spycharka DT-75 (obecnie składowisko nie funkcjonuje).
  1. Załoga Zamawiającego


Zamawiający informuje, że aktualny stan zatrudnienia w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów wynosi: „0” – zakład nie funkcjonuje.
  1. Charakterystyka morfologiczna odpadów na terenie BSGO II


Odpady komunalne wytworzone na terenie objętym projektemBiebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II można podzielić wg morfologii odpadów komunalnych na poszczególne frakcje. Badania składu ilościowo – jakościowego odpadów komunalnych wykonywane były w okresie 10.2007 – 03.2008 r. W celu określenia reprezentatywnych środowisk badawczych wyznaczono 6 tras zbiórki odpadów stałych, w których zwrócono szczególną uwagę na powtarzalność cykli prowadzonej zbiórki. Stosunkowo niska infrastruktura przemysłowa, usługowa i handlowa w mieście Augustowie na poziomie 20 % a bardzo niska na terenach wiejskich (do 10 %) pozwala na niewielką zmienność wyników badań składu morfologicznego odpadów zbieranych w jednym sezonie. Jako jedno z podstawowych kryterium wyboru tras przyjęto typ zabudowy.

Trasa 1.

Zwarta miejska zabudowa wielorodzinna najczęściej z centralnym systemem ogrzewania z infrastrukturą przemysłową, usługową i handlową skupioną w zdecydowanej większości w centrum miasta Augustowa.Trasa 2.

Osiedle miejskich domów jednorodzinnych najczęściej z indywidualnym systemem ogrzewania / koks i węgiel > 70 %, olej i gaz / w mieście AugustowieTrasa 3.

Osiedle bloków wielorodzinnych najczęściej z mieszanym systemem ogrzewania / centralne i indywidualne w mieście AugustowieTrasa 4.

Osiedle bloków wielorodzinnych ”Południe” z centralnym ogrzewaniem, gdzie nośnikiem energetycznym jest węgiel. Miasto GrajewoTrasa 5.

Zabudowa wiejska rozproszona z ogrzewaniem indywidualnym. Najczęściej używanym nośnikiem energetycznym jest węgiel. Gmina Jaświły w skład, której wchodzą następujące miejscowości: Dolistowo Nowe, Radzie, Szaciły, Moniuszko, Jadeszki, Mikicin I, Jaświłki.Trasa 6.

Zabudowa jednorodzinna miejska z indywidualnym ogrzewaniem najczęściej węglowym /> 80 %/. Miasto Lipsk-Biebrza.Na podstawie składu morfologicznego odpadów, (który został wyznaczony na podstawie badań morfologicznych) wyliczony został skład morfologiczny odpadów powstających w mieście i na wsi oraz obiektach infrastruktury. Następnie na tej podstawie wyznaczono średnią ważoną składu morfologicznego strumienia odpadów. Wyniki zamieszczono w poniższych tabelach.
Tabela 1. Udział poszczególnych frakcji w strumieniu odpadów na podstawie ilość odpadów i składu morfologicznego oraz liczby ludności w poszczególnych typach zabudowy

Frakcje ogółem

Frakcja

< 10 mm

Frakcja

10-40mm

Frakcja

40-100mm

Frakcja

> 100 mm

ogółem

Udział danej frakcji sitowej ogólnej ilości odpadów [%]

14

22

28

36

100,0

Ilość odpadów w danej frakcji sitowej [Mg/r]

3573

5584

7281

9118

25556

Tabela 2. Uśredniony skład morfologiczny strumienia odpadów oraz ilości powstających odpadów wytwarzanych na obszarze BSGO II

ŚREDNIO

%

Mg/rok

Frakcja 0 - 10 mm

14,0

3573

Papier

10,0

2558

Tworzywa sztuczne

19,3

4922

Tekstylia

2,8

725

Metale

2,4

601

Organiczne pochodzenia roślinnego

18,1

4620

Organiczne pochodzenia zwierzęcego

3,4

867

Szkło

12,9

3294

Pozostałe organiczne

5,4

1385

Pozostałe nieorganiczne

11,8

3010

Ogółem

100

25556
   1. Ilości odpadów obecnie dostarczanychOdpady komunalne z sektora gospodarczego

Strumień odpadów z sektora gospodarczego (z przemysłu, usług, rolnictwa) można podzielić na dwie grupy. Grupa pierwsza to odpady komunalne powstające w tym sektorze, grupa druga to inne odpady nazywane często odpadami przemysłowymi bezpośrednio charakterystyczne ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo.

Pierwsza grupa odpadów, odpady komunalne, jest odbierana z przedsiębiorstw w tym samym systemie organizacyjnym, co odpady komunalne. Zbieraniem i transportem tych odpadów zajmują się te same firmy wywozowe, które obsługują odbiór odpadów komunalnych. Praktycznie cały strumień tych odpadów kierowany jest obecnie na wysypiska, a docelowo przewidywany jest do przetwarzania w projektowanym ZZO.

Analizowany strumień odpadów tylko w sposób teoretyczny można wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych, gdyż nie jest prowadzona obecnie ani nie przewiduje się w przyszłości prowadzenia oddzielnej ewidencji tego rodzaju odpadów. Ich strumień jest ewidencjonowany jako odpady komunalne dostarczane na składowiska przez firmy wywozowe obsługujące system gospodarki odpadami komunalnymi. Odpady te zbierane są razem z pozostałymi odpadami komunalnymi, system opłat za zbieranie, transport i unieszkodliwianie tych odpadów jest taki sam jak dla pozostałych odpadów komunalnych.

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych jest zależna od ilości pracowników przedsiębiorstwa, a ich struktura ma nieco inny charakter niż odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych. Mniej powstaje typowych odpadów związanych z przygotowaniem posiłków, natomiast więcej odpadów opakowaniowych.

Z uwagi na brak szczegółowej ewidencji w zakresie odpadów powstających w obiektach handlowych i usługowych oszacowano ilość odpadów komunalnych i podobnych charakterem na podstawie danych GUS które uwzględniają rozgraniczenie na odpady powstające w gospodarstwach domowych i ogólna ilość odpadów tego typu różnica wynosi ok. 7,2 tys. Mg/rok. Różnicę tą należy uznać za odpady powstające w obiektach infrastruktury, obiektach usługowych i handlowych.

Ww. dane GUS prezentuje poniższa tabela.
Tabela 3. Ilości odpadów wytworzonych w 2006 r. na terenie gmin BSGO-II etap wg GUS - Odpady komunalne - zmieszane odpady zebrane w ciągu roku


Odpady komunalne - zmieszane odpady zebrane w ciągu roku

Jednostka

Łącznie

Ogółem

Mg/r

28 909

z gospodarstw domowych

Mg/r

21 701

Stan aktualny określający ilość powstających odpadów komunalnych oraz ich morfologię został przedstawiony w poprzednim rozdziale. Poniżej zamieszczono informacje zebrane z 19 gmin tworzących BSGO-II etap

Tabela 4. Ilości odpadów zebranych na terenie gmin na podstawie informacji uzyskanych z ankietLp.

Gmina

Mieszkańcy

Odpady komunalne i surowcowe zebrane w 2006 r. [Mg/rok]

ogółem

objęci zbiórką

[%]

objęci zbiórką

[mk]

do objęcia zbiórką

[mk]

Odpady komunalne

papier

szkło

plastik

metal

ogółem

1

Augustów - gmina

7546

87

6565

981

383,0

0,8

16,4

5,8

 

406

2

Augustów - miasto

30275

80

24220

6055

5950,5

35,06

13,08

24,36

 

6023

3

Bargłów Kościelny

5996

65

3897

2099

596,9

 

6,5

10

 

613

4

Dąbrowa Białostocka

13495

65

8772

4723

1051,9

8,76

11,78

7,2

 

1080

5

Goniądz

5279

65

3431

1848

231,0

2,7

9,7

7,6

0,4

251

6

Grajewo - gmina

6202

90

5582

620

325,1

0

0

7,06

 

332

7

Grajewo - miasto

22663

85

19264

3399

5483,2

30,3

13,8

6,7

 

5534

8

Janów

4659

75

3494

1165

457,9

2,26

5,42

12,05

 

478

9

Jaświły

5990

76

4552

1438

254,2

2,56

17,56

21,99

 

296

10

Korycin

3530

70

2471

1059

212,7

2,5

5,19

11,96

 

232

11

Lipsk

6045

76

4594

1451

444,9

2,16

9,99

2,69

0,45

460

12

Mońki

16059

65

10438

5621

2713,0

5,7

5,39

2,75

 

2727

13

Nowinka

2872

75

2154

718

74,4

0

0

0

0

74

14

Nowy Dwór,

3138

47

1475

1663

182,5

0,7

7,5

3,79

0,3

195

15

Płaska

2623

90

2361

262

302,0

0,32

0,15

0,06

 

303

16

Rajgród

5892

80

4714

1178

875,0

0

0

35

 

910

17

Suchowola

7757

60

4654

3103

545,7

1,9

10,16

15,98

0,4

574

18

Sztabin

5685

95

5401

284

521,6

0,63

0,49

7,7

 

530

19

Trzcianne

4906

61

2993

1913

279,0

 

 

16,75

 

296

Suma

160612

 

121032

39580

20884,48

96,35

133,11

199,44

1,55

21315

Źródło: Dane z gmin

Dane przedstawione w tabeli powyżej, to rzeczywiste dane historyczne dotyczące ilości odpadów trafiających na składowiska zlokalizowane na rozpatrywanym terenie, przy czym niewiele składowisk posiada wagę samochodową (składowiska w m. Poświętne, Świerzbienie, Łazy, Koszarówka, oraz Zakład w Dolistowie) a podane wartości szacowane są wówczas na podstawie wskaźników wagowych odpadów. Należy zaznaczyć, że ilości odpadów przedstawione w tabeli to ilości przejmowane do unieszkodliwiania, a nie ilości odpadów powstające na obszarze projektu.

Na podstawie przeprowadzonych badań morfologicznych z 6 tras wyznaczono wskaźniki nagromadzenia dla 4 typów zabudowy.

Typy zabudowy:

I - zabudowa miejska nowoczesna, osiedlowa, w pełni wyposażona w instalacje techniczno-sanitarne z ogrzewaniem zdala-czynnym,

(ten wskaźnik określono na podstawie badań wykonywanych w dwóch różnych lokalizacjach wyniki uśredniono)

II - zabudowa miejska stara, zwarta o znacznym nasyceniu obiektami usługowymi z ogrzewaniem lokalnym (głównie piece opalane węglem),

III - zabudowa jednorodzinna z ogrzewaniem lokalnym (głównie piece opalane węglem lub gazem),

(ten wskaźnik określono na podstawie badań wykonywanych w dwóch różnych lokalizacjach wyniki uśredniono),

IV - zabudowa wiejska, zagrodowa.Odpady inne niż komunalne z sektora gospodarczego – ilość i struktura

Aktualnie z powodu problemów z wdrożeniem krajowego systemu ewidencji gospodarki odpadami brakuje rzetelnych danych dotyczących ilości i jakości wytwarzanych odpadów z sektora gospodarczego.Z uwagi na brak informacji nt. rodzajów i ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych przez przemysł wykorzystano dane GUS w tabeli wyszczególniono jedynie te gminy na terenie których ewidencjonowane są ww. rodzaje odpadów.
Tabela 5. Ilości odpadów przemysłowych w 2006 r. na terenie gmin BSGO-II etap wg GUS - odpady przemysłowe - odpady wytworzone w ciągu roku

Odpady przemysłowe - Odpady wytworzone w ciągu roku

Jednostka

Augustów miasto

Grajewo miasto

Mońki

Łącznie

ogółem

Mg/r

8600

71200

100200

180000

poddane odzyskowi

Mg/r

7700

71100

100200

179000

unieszkodliwione razem

Mg/r

900

100

0

1000

unieszkodliwione termicznie

Mg/r

0

0

0

0

unieszkodliwione kompostowane

Mg/r

800

0

0

1000

składowane na składowiskach własnych i innych

Mg/r

100

0

0

0

unieszkodliwione w inny sposób

Mg/r

0

100

0

0

magazynowane czasowo

Mg/r

0

0

0

0

ogółem

Mg/r

0

17000

0

17000

Źródło: GUS - Bank Danych Regionalnych

Z uwagi na charakter regionu większość podmiotów gospodarczych stanowią podmioty zajmujące się usługami i handlem, więc charakterystyka odpadów zbliżona jest do odpadów komunalnych rodzaj i ilość podmiotów prezentują poniższe tabele

Analizowany strumień odpadów tylko w sposób teoretyczny można wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych, gdyż nie jest prowadzona obecnie ani nie przewiduje się w przyszłości prowadzenia oddzielnej ewidencji tego rodzaju odpadów. Ich strumień jest ewidencjonowany, jako odpady komunalne dostarczane na składowiska przez firmy wywozowe obsługujące system gospodarki odpadami komunalnymi. Odpady te zbierane są razem z pozostałymi odpadami komunalnymi, system opłat za zbieranie, transport i unieszkodliwianie tych odpadów jest taki sam jak dla pozostałych odpadów komunalnych1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna