Program funkcjonalno-użytkowyPobieranie 2,07 Mb.
Strona2/15
Data14.02.2018
Rozmiar2,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań objętych projektemBiebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II (BSGO II) polegających na zaprojektowaniu, budowie wraz z dostawą linii technologicznych obiektów, maszyn i urządzeń przewidzianych w ramach projektu.

W zakres projektu wchodzą podstawowe zadania: 1. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo,

 2. Budowa stacji przeładunkowych,

 3. Doposażenie składowiska w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu w Dolistowie,

 4. Rekultywacja składowisk.

Ponadto przeprowadzone zostaną również działania promocyjne oraz audyty.

Zakres robót objętych Projektem – „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II stanowią następujące zadania:

K-1 SIWZ na usługi i roboty (kontrakty: K-2 do K-9),

K-2 Wybór Inżyniera Kontraktu,

K-3 Wybór Pomocy Technicznej,

K-4 Przeprowadzenie Promocji,

K-5 Przeprowadzenie Audytów,

K-6 Projekt i roboty budowlane rekultywacji składowisk,

K-7 Projekt i roboty budowlane doposażenia składowisk i Zakładu w Dolistowie,

K-8 Roboty budowlane dla ZZO w Koszarówce gm. Grajewo,

K-9 Projekt i roboty budowlane dla ZZO w Koszarówce gm. Grajewo,

K-10 Projekt i budowa stacji przeładunkowych,

Nadzór techniczny nad realizacją zadań inwestycyjnych będzie prowadzony przez Inżyniera Kontraktu w rozumieniu standardów FIDIC.
Niniejsze zamówienie, tj. Kontrakt nr K-9 obejmujący projekt i roboty budowlane Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo jest częścią składową przedsięwzięcia pod nazwą Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II, dla którego opracowane zostało Studium Wykonalności.

  1. Cele budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów
   w Koszarówce gm. Grajewo


W celu zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu, niezbędne jest stworzenie zaplecza technicznego, umożliwiającego prowadzenie na analizowanym obszarze gospodarki odpadami spełniającej aktualne wymagania prawne.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o odpadach (art. 16a), do obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

c) ograniczenie ilości nieprzetworzonych odpadów deponowanych na składowisku.

Celem przedsięwzięcia jest budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Koszarówce, zgodnego z wymaganiami przepisów Polski i UE, spełniającego najlepsze dostępne techniki i technologie.

Funkcjonowanie ZZO w Koszarówce pozwoli na osiągnięcie następujących celów: • ograniczenie ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych składowanych na składowiskach odpadów,

 • poddanie odzyskowi wydzielonych frakcji odpadów poprzez działania prowadzące do odzyskania z nich substancji i materiałów (zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.) poprzez:

  • funkcjonowanie instalacji sortowania zmieszanych odpadów komunalnych;

  • funkcjonowanie instalacji doczyszczania frakcji odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie;

 • ograniczenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji (zgodnie z Dyrektywą Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (OJ L 182 16.07.1999 p.1) poprzez budowę instalacji kompostowania i stabilizacji odpadów,

 • zmniejszenie toksykologii składowanych odpadów poprzez wydzielenie na instalacjach sortowniczych frakcji odpadów niebezpiecznych, ich czasowe magazynowanie i przekazywanie do unieszkodliwiania w specjalistycznych instalacjach poza ZZO.

Główny cel przedsięwzięcia to stworzenie regionalnego systemu gospodarki odpadami, który obejmie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów i pozwoli podnieść standard usług we wszystkich 19 gminach, które wspólnie tworzyć będą Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II.

W tym celu niezbędna jest: 1. budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów, wyposażonego w sortownię i kompostownię,

 2. budowa magazynu na kontenery na odpady problemowe i niebezpieczne,

 3. rozbudowa składowiska odpadów w Koszarówce,

 4. doposażenie i modernizacja składowiska i Zakładu Recyklingu,

 5. rekultywacja składowisk

 6. budowa stacji przeładunkowych

Poza budową infrastruktury, niezbędne jest podjęcie następujących działań:

 1. kontrola przedsiębiorstw oraz właścicieli nieruchomości w zakresie wypełniania obowiązków zawartych w regulaminach utrzymania i porządku i czystości oraz wymagań zawartych w pozwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie gromadzenia i transportu odpadów na danym terenie,

 2. prowadzenie permanentnej edukacji ekologicznej różnych grup społecznych na temat prawidłowego postępowania z odpadami,

 3. stworzenie i rozwijanie regionalnego systemu gospodarki odpadami w celu uzyskania potencjału (w zakresie wytwarzania odpadów), uzasadniającego realizację bardziej zaawansowanych niż składowanie technologii unieszkodliwiania odpadów,

 4. stworzenie struktury organizacyjno-instytucjonalnej, która pozwoli na sprawny rozwój systemu gospodarki odpadami.

W ramach przedsięwzięcia muszą być podejmowane wspólne działania w celu utworzenia jednolitego systemu gospodarki odpadami. Niezbędne jest, zatem:

 1. wdrożenie jednolitego programu selektywnej zbiórki odpadów dla całego obszaru objętego projektowanym systemem gospodarki odpadami

 2. opracowanie wspólnej strategii w zakresie udzielania zezwoleń na zbieranie i transport odpadów z gmin objętych projektowanym systemem gospodarki odpadami

 3. koordynacja opracowywanych na obszarze gmin aktualizacji planów gospodarki odpadami.
  1. Zakres przedmiotu zamówienia


Zakres Zamówienia obejmuje: Projektowanie, Roboty budowlane wraz z dostawą linii technologicznych obiektów, maszyn i urządzeń, Szkolenia, Próby Końcowe, Próby Eksploatacyjne, uprzątnięcie Placu Budowy, usunięcie Wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia Robót przez Zamawiającego.
   1. Projektowanie


Wykonawca sporządzi Projekt Robót zgodnie z Dokumentami Umowy i postanowieniami Prawa Krajowego. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską, roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami.

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Zakładu Zagospodarowania Odpadów w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji, zapewniającą maksymalny stopień redukcji masy odpadów komunalnych składowanych w stosunku do masy odpadów przyjmowanych do ZZO.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad.
    1. Dokumentacja techniczna


Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa Kraju, a w szczególności: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 228, poz. 1947 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami polskiego prawa w tym m.in.:

 1. sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych poświadczonej przez właściwy organ, w skali 1:500,

 2. opracowanie planu zagospodarowania terenu,

 3. opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118, ze zm.) - przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi Kontraktu do przeglądu 3 egzemplarze w języku polskim wszystkich elementów projektów koncepcyjnych Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, przedmiary, kosztorysy wykonawcze, harmonogramy i in.). Po zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu, trzeci pozostanie w posiadaniu Inżyniera Kontraktu.

 4. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika z prawa polskiego, w tym opracowanie materiałów o wydanie decyzji o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej, oraz przyłączenia do sieci energetycznej na pobór i dostawę energii elektrycznej, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji,

 5. opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) Urządzeń i Materiałów,

 6. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

 7. opracowanie Projektu technologii i organizacji Robót, uwzględniającego specyfikę prowadzenia inwestycji w warunkach funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Zamawiający bezwzględnie wymaga od Wykonawcy, aby prowadzenie Robót budowlanych w żaden sposób nie wpływało negatywnie na bieżącą eksploatację Zakładu. Z tego powodu projekt technologii i organizacji Robót winien uwzględniać bezkolizyjną eksploatacją Zakładu z prowadzonymi Robotami budowlanych.

 1. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych

 2. opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji, dostatecznie szczegółowej, aby Zamawiający mógł eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia, zawierających co najmniej:

 • wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiadają instalacje,

 • opis trybu działania wszystkich systemów,

 • schemat technologiczny instalacji,

 • plan sytuacyjny instalacji oraz rozmieszczenie Urządzeń,

 • instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów składowych,

 • procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,

 • procedury lokalizacji awarii,

 • wykaz niezbędnych dla poprawnej eksploatacji narzędzi i materiałów eksploatacyjnych,

 • wykaz niezbędnych części zamiennych i zużywających się, zapewniających ciągłą eksploatację w okresie objętym gwarancją,

 • schematy powykonawcze połączeń elektrycznych, sterowniki programowania, dokumentację oprogramowania komputerów,

 1. dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) Maszyn i Urządzeń,

 2. opracowanie Programu Prób Końcowych, Rozruchu i Prób Eksploatacyjnych, zawierającego wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego.

 3. zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji,

 4. opracowanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej.

 5. opracowanie wniosku o wydanie decyzji pozwolenie zintegrowane dla ZZO, zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) wraz z uzyskaniem stosownej decyzji.

 6. opracowanie instrukcji eksploatacji ZZO wraz z instrukcjami stanowiskowymi.

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań       związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć  do       ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do akceptacji Projektu Wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno - Użytkowego i Kontraktu.


    1. Forma dokumentacji technicznej


Forma drukowana

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe Dokumenty Wykonawcy wchodzące w zakres dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność). Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione, chyba, że zostało to uzgodnione z Inżynierem Kontraktu.

W przypadku dokumentacji powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiarów znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze A4.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia pięć egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, że Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć. Forma elektronicznaDokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

 • Rysunki - format dwg.

 • Tekst - format doc,

 • Arkusze kalkulacyjne - format xls - arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły.

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy musi zostać wyedytowana w formie zapisu na nośniku elektronicznym (CD i/lub DVD).
   1. Roboty budowlane, dostawa i montaż linii technologicznych, sprzętu, maszyn i urządzeń


W zakres zamówienia związany z budową i montażem urządzeń technicznych instalacji wchodzi:

 1. Ustanowienie Kierownika Budowy,

 2. Wykonanie Tablicy Informacyjnej Budowy oraz uzyskanie Dzienników Budowy na poszczególne obiekty,

 3. Wytyczenie Robót w nawiązaniu do obowiązujących reperów,

 4. Wykonanie Robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie z warunkami kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem („FIDIC -żółta książka”) oraz przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, w tym:

 • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

 • wykonanie niwelacji terenu,

 • wykonanie wszystkich obiektów budowlanych, które zostały wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

 • wykonanie wszystkich przyłączy, sieci i instalacji, które zostały wymienione w Programie Funkcjonalno – Użytkowym,

 • dostawę i montaż wszystkich urządzeń technologicznych Zakładu Zagospodarowania Odpadów,

 1. Przeprowadzenie Prób Końcowych dla wykazania gwarantowanych w Ofercie
  efektów: technologicznego i ekologicznego i oddanie obiektów do użytkowania oraz uzyskanie wszystkich właściwych dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego,

 2. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów, zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

 3. Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska

 4. Zapewnienie potrzebnego nadzoru do przeprowadzania Prób Eksploatacyjnych,

 5. Przeprowadzenie Szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wszystkich obiektów i wyposażenia objętych niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym,

 6. Zagwarantowanie możliwości zakupu części zamiennych i zużywających się w okresie gwarancji, zgodnie z wykazem części zamiennych i zużywających się w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze. W przypadku części zamiennych i/lub zużywających się, których czas pozyskania przez Wykonawcę łącznie z czasem na ich dostawę do Zamawiającego, jest dłuższy niż 3 dni robocze, Wykonawca winien dostarczyć te części zamienne i/lub zużywające się w ramach Robót zgodnie z przedłożonym Wykazem części zamiennych i zużywających się,

 7. Zapewnienie przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancji,

 8. Osiągnięcie efektu ekologicznego i technologicznego zrealizowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, nie mniejszego niż deklarowany gwarancjami załączonymi do oferty Wykonawcy,

 9. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej Robót z każdego etapu realizacji, która następnie powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej,
    1. Wykaz obiektów, instalacji i urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia


Zamawiający informuje, że rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów będzie realizowana w warunkach realizowanego kontraktu K-8

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział podział Robót na Obiekty wykonawcze, które zapewnią Zamawiającemu realizację kontraktu K-8W ramach zadania Kontrakt nr K-9 obejmujący projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo zostaną wykonane:

 1. Obiekty mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:

  • Instalacja sortowni odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki o zdolności przetwarzania co najmniej 30 000 Mg/a odpadów przy pracy na 1 zmianę wraz z technologiczą linią sortowniczą;

  • Instalacja procesów kompostowania lub stabilizacji o zdolności przetwarzania co najmniej 14 000 Mg/a odpadów ulegających biodegradacji;

 1. Budynek socjalno - sanitarny o powierzchni użytkowej ok. 55 m² na potrzeby sortowni odpadów i kompostowni wraz z przyłączami i infrastrukturą techniczną

 2. Parking samochodowy o powierzchni nie mniejszej niż 200 m²;

 3. Przebudowa stacji transformatorowej,

 4. Magazyn na kontenery na odpady problemowe i niebezpieczne,

 5. Instalacje odprowadzające wody opadowe pochodzące z dróg i placów oraz dachów,

 6. Wewnętrzne drogi i place utwardzone, łączące poszczególne obiekty i instalacje, w uzupełnieniu do realizowanych w ramach kontraktu K-8,

 7. Wewnętrzne drogi i place nieutwardzone, w uzupełnieniu do realizowanych w ramach kontraktu K-8,

 8. Przyłącza elektroenergetyczne na potrzeby nowo projektowanych obiektów,

 9. Przyłącza i sieci sanitarne na potrzeby nowo projektowanych obiektów,

 10. Instalacja telefoniczna, alarmowa i monitoringu.

 11. Adaptacja kwatery składowania odpadów III do dalszej eksploatacji.

W ramach zadania Kontrakt nr K-9 obejmujący projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo Wykonawca dostarczy:

 • 1 linię sortowniczą;

 • 1 prasę do odpadów opakowaniowych o nacisku min. 65 t

 • 1 komplet wyposażenia magazynu na odpady problemowe i niebezpieczne;

 • 1 kompaktor odpadów o masie co najmniej 35 t;

 • 1 koparko-ładowarkę kołową;

 • 1 ładowarkę kołową przegubową;

 • 1 hakowiec do obsługi na terenie ZZO kontenerów typu KP-7 – KP-10 z sortowni;

 • 1 urządzenie do zamiatania posadzek w halach;

 • 1 urządzenie do czyszczenia wodą pod ciśnieniem;

 • Pojemniki i kontenery na wyposażenie zakładu (wg. opisu przy wyposażeniu sortowni);

 • 1 wózek widłowy;

 • 1 ciągnik rolniczy;

 • 1 przyczepę samowyładowczą;

 • 1 przerzucarkę kompostu;

 • 1 rozdrabniacz do drewna;

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego. Podane w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym wymiary i parametry obiektów i urządzeń są orientacyjne. Wykonawca ma obowiązek dostosować wymiary i parametry obiektów i urządzeń do oferowanej przez siebie technologii. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektów technologicznych do Prób Eksploatacyjnych. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera Kontraktu nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna