Program funkcjonalno-użytkowyPobieranie 2,07 Mb.
Strona15/15
Data14.02.2018
Rozmiar2,07 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

WW-08.00.00. INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

 1. WSTĘP

  1. Przedmiot wymagań


Przedmiotem niniejszych wymagań są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnętrznych w ramach zadania Kontrakt nr K-9 obejmujący projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo - realizowanego w ramach przedsięwzięcia - Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II
    1. Zakres stosowania wymagań


Wymagania są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 16.11.1.1.
    1. Zakres robót objętych wymaganiami


Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
   1. MATERIAŁY


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w WW- 00.00.00 - „Wymagania ogólne" Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i WW. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiały musi odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych rodzajów materiałów instalacyjnych. W szczególności rury mające kontakt z wodą pitną powinny odpowiadać wymaganiom PZH.

Wszystkie stosowane materiały instalacyjne muszą posiadać znak dopuszczeniowy „B" oraz odpowiadać poniższym normom: • przewody kanalizacyjne wewnętrzne powinny spełniać wymagania zawarte w PN-92/B-10735,

 • przewody wodociągowe wewnętrzne powinny spełniać wymagania zawarte w PN-81/B-10700/02

 • armatura wodociągowa powinna spełniać wymagania zawarte w PN-76/H-75001

 • wyroby sanitarne porcelanowe powinny być zgodne z PN-78/B-12630

 • urządzenia spłukujące powinny być zgodne z PN-77/B-75700

 • rury co stalowe ze szwem zgodnie z PN-79/H-74244 oraz PN-76/H-74392

 • armatura instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z PN-91/M 75003

 • zawory regulacyjne zgodnie z PN-91/ M -75009

 • termostatyczne zawory zgodnie z PN -90/ 75010

 • przewody wentylacyjne zgodnie z PN-96/B-76001 PN-96/B-76002.
   1. SPRZĘT


Sprzęt używany do wykonania zadania nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt przeznaczony do wykonania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być zmieniany bez jego zgody.
   1. TRANSPORT


Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszych wymaganiach i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.
   1. WYKONANIE ROBÓT

    1. Przyłącza wodociągowe


Przyłącza wodociągowe do budynku należy wykonać z rur polietylenowych do przesyłania wody na ciśnienie nominalne 1.0 MPa (PN 10). Przyłącza wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" i instrukcją producenta zastosowanych rur. Zastosowane rury muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i dopuszczenie do użycia dla wody pitnej. Zastosowane urządzenia do wykonywania połączeń (zgrzewarki doczołowe i zgrzewarki do muf) muszą posiadać znak bezpieczeństwa B, dopuszczający do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych urządzeń musi być zgodny z wymogami producenta rur.

Odbiór przyłączy po dokładnym wypłukaniu, zdezynfekowaniu i przeprowadzonej próbie ciśnieniowej- według wymagań dostawcy wody.


    1. Wewnętrzne instalacje wodociągowe w budynkach


Wewnętrzne instalacje wodociągowe w poszczególnych budynkach zostaną wykonane z rur stalowych ocynkowanych (ciągi główne) oraz rur z PP (doprowadzenie wody do poszczególnych urządzeń) łączonych przez zgrzewanie i na gwint.

Doprowadzenie wody zimnej i ciepłej wody użytkowej wykonać zgodnie z projektem technicznym do wszystkich wymagających tego urządzeń.

Zastosowane rury, kształtki i elementy pomocnicze muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz dopuszczenie do użycia dla wody pitnej (atest PZH).

Urządzenia stosowane do wykonywania połączeń i urządzenia pomocnicze, muszą posiadać znak bezpieczeństwa B, dopuszczający do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych urządzeń do wykonywania połączeń oraz urządzeń pomocniczych musi być zgodny z zaleceniami producenta rur i kształtek. Instalację wodociągową w zakresie wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami: PN-76/H-75001, PN-81/B-10700/02, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych", „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych", instrukcjami producentów rur.

W szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie właściwej kompensacji termicznej przewodów z tworzywa sztucznego - zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla poszczególnych tworzyw oraz zaleceniami producenta rur.

Roboty podlegające zakryciu muszą zostać odebrane w stanie odkrytym. Oględziny, płukanie, dezynfekcję i próby ciśnieniowe instalacji wodociągowej przeprowadzić należy w obecności Inżyniera i ich poprawność oraz odbiór potwierdzić pisemnie. Użyte urządzenia pomiarowe (wodomierze) muszą być legalizowane i posiadać atest do stosowania na rynku krajowym.

Użyte urządzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej - podgrzewacz pojemnościowy zasilany z kotłowni, podgrzewacze pojemnościowe i przepływowe zasilane z sieci elektrycznej - muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbędne atesty. Zabezpieczenie w/w urządzeń wykonać zgodnie z PN-71/B10420, instrukcją producenta i ewentualnymi wymaganiami szczegółowymi (w razie konieczności - wymaganiami Dozoru Technicznego).

Użyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczająca musi mieć dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczające do kontaktu z wodą pitną, jak również wszelkie inne atesty szczegółowe. W przypadku armatury zabezpieczającej konieczny jest atest UDT.


    1. Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynkach wraz z przykanalikami


Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w poszczególnych budynkach zostaną wykonane z rur i kształtek z tworzywa sztucznego- PCW oraz PP łączonych na kielichy i uszczelki gumowe. Odprowadzenie ścieków bytowo- gospodarczych wykonać zgodnie z projektem technicznym od wszystkich wymagających tego urządzeń. Zastosowane rury, kształtki i elementy pomocnicze muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych", „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych", instrukcjami producentów rur. W szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie właściwej wentylacji pionów kanalizacyjnych. Roboty podlegające zakryciu muszą zostać odebrane w stanie odkrytym. Oględziny i próby odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzić należy w obecności Inżyniera i ich poprawność oraz odbiór potwierdzić pisemnie. Użyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urządzenia muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbędne atesty, oraz odpowiadać PN-78/B-12630 i PN-77/B-75700.

W zakresie przyborów dotyczy to całości użytej ceramiki sanitarnej, w zakresie urządzeń dodatkowych - wpustów podłogowych, separatora olejów i tłuszczów do podczyszczania ścieków ze stanowisk kontrolnych oraz studni rewizyjnych, o ile zastosowane zostaną typowe studnie z tworzywa sztucznego. W przypadku zastosowania studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych szczególnie dokładnie skontrolować należy jakość spoin między kręgami, szczelność przejść rurociągów przez ściany studni i jakość warstw izolacyjnych. Dla separatora olejów i tłuszczów należy opracować dokumentację eksploatacyjną zawierającą wytyczne jego eksploatacji.


    1. Instalacje wentylacji mechanicznej w budynkach


Instalacje wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej oraz lokalne instalacje klimatyzacyjne wybranych pomieszczeń w poszczególnych budynkach zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Kanały i kształtki wentylacyjne wykonane zostaną na bazie typowych rozwiązań katalogowych z blachy stalowej ocynkowanej.

Kanały wykonać należy zgodnie z Polskimi Normami oraz typowymi rozwiązaniami katalogowymi. Wszystkie użyte urządzenia mechaniczne - wentylatory nawiewne i wywiewne oraz lokalne klimatyzatory muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz znak bezpieczeństwa B. Montaż urządzeń przeprowadzić należy zgodnie z: PN-76/B-03420, PN-78/B-03421, PN-73/B-03431, PN-67/B-03432, PN-78/B-10440, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych instalacje sanitarne" oraz zaleceniami producentów. Po wykonaniu instalacji należy je poddać oględzinom, próbie działania, oraz wykonać pomiary wydajności urządzeń. Poprawność działania urządzeń oraz wyniki pomiarów powinny zostać potwierdzone pisemnie. Należy opracować dokumentację eksploatacyjną instalacji wentylacji mechanicznej, zawierającą wytyczne jej eksploatacji.


   1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


Kontrola jakości robót dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu:

 • użycia właściwych materiałów i urządzeń,

 • prawidłowości wykonanych połączeń,

 • jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,

 • wielkości spadków przewodów,

 • odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,

 • prawidłowości wykonania odpowietrzeń,

 • prawidłowości ustawienia wydłużek, armatury i przyborów sanitarnych,

 • prawidłowości przeprowadzenia wstępnej regulacji,

 • jakości wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

 • zgodności wykonania z dokumentacją techniczną.
   1. ODBIÓR ROBÓT


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

   1. PRZEPISY ZWIĄZANE

    1. Normy


 • BN -83/8836-02 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod. -kan ,

 • PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 • PN-81/B -10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 • PN-79/H - 74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

 • PN-98/ H – 74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

 • PN-76/H -74392 - Łączniki z żeliwa ciągliwego.

 • PN-76/M -75001 - Armatura sieci domowych. Wymagania i badania.

 • PN-81/B-10700/01-Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne.

 • PN-81/B-10700/02 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

 • PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

 • PN -89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

 • PN -84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 • PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

 • PN -77/B-75700 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów.

 • PN -85/M-75178 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

 • PN -91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

 • PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

 • PN -82/B-02403 Ogrzewnictwo .Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

 • PN-85/B -02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania.

 • PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania przy odbiorze.

 • PN-91/ M -75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

 • PN -90/ 75010 Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.

 • BN -76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych.

 • BN - 76/ 8860-03 -Elementy mocujące rurociągi. Zawiesia do rur.

 • PN-93/B-02023 - Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów.

 • PN-99/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

 • PN-93/M-35350 Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. Wymagania i badania.

 • PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.

 • PN-92/M-74101 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz.U.nr15,poz.92)

 • PN-90/M-35011 Palniki przemysłowe na paliwa ciekłe. Wymagania ogólne. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 92 z dnia 10 grudnia 1992 r., poz. 460)

 • PN-90/M-35011 Palniki przemysłowe na paliwa ciekłe. Wymagania ogólne.

 • PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania.

 • PN-EN-123542:2002 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

 • PN-91/B-02421 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991.

 • PN-B-0242:2000. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów .armatury i urządzeń. Wymagania i badania.

 • PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.

 • PN-85/C-04601 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych.

 • PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.

 • PN-82/M-74101 Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania.

 • PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia urządzeń ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. D. Chomicz, Uzdatnianie wody w kotłowniach i ciepłowniach, Arkady Warszawa 1989.

 • PN-76 /B -03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

 • PN-78/B -03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

 • PN-73/ B 03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

 • PN-67/B -03432 Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne.

 • PN-78/B 10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 • PN-B-76001 : 1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania .

 • PN-B-76002 :1996 - Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych.


CZĘŚĆ INFORMACYJNA
 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

W sierpniu 2001 r. wykonany został projekt budowlany Rozbudowa Komunalnego Składowiska Odpadów Stałych w Koszarówce Gm. Grajewo przez ARKA KONSORCJUM S.A.. na podstawie ww. projektu wydane zostało pozwolenie na budowę, które jest aktualne z uwagi na etapowo wykonywane prace.Na etapie prac projektowych uzyskano następujące decyzje:

 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Wójta Gminy Grajewo w dniu 22 06 2001 r. znak R-RG 7331- 12/01

 • Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i wydającą pozwolenie na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Grajewie. w dniu 14.10.2002 r. znak WAB.12/2002

Dla potrzeb budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce uzyskano następujące decyzje:

 • decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydaną przez Wójta Gminy Grajewo w dniu 20.02.2009 r., znak R-RG 7331-2-5/08,

 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, wydaną przez Wójta Gminy Grajewo w dniu 15.10.2008 r., znak R-RG 7624-10/08

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykorzystanie Projektu Budowlanego oraz Pozwolenia na budowę na odpowiedzialność Wykonawcy, z warunkiem złożenia stosownych oświadczeń. Wykorzystanie Dokumentów Zamawiającego odbywać się będzie zgodnie z wymogami prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej przysługującymi Zamawiającemu.
 1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE


Zamawiający informuje iż przedmiotowe nieruchomości, stanowiące własność Miasta Grajewo, dzierżawi na podstawie umowy zawartej w dniu 19.02.2009 roku i posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY


Zamierzenia budowlane będą wykonane w oparciu o następujące przepisy prawne:

 • Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115,
  poz. 1229 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.)

 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858);

 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać (Dz. U. Nr 61 poz. 549);

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z późn. zm.); tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266).

 • Ustawa z dnia 4.02.1994r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.)

 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796);

 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2003 Nr 1 poz. 12);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 z późn. zm.);

 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2002 Nr 122 poz. 1055);

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.);

 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. (Dz. U. 2005 Nr 260 poz. 2181).


 1. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

  1. Kopia mapy zasadniczej


Zamawiający nie posiada aktualnej kopii mapy zasadniczej terenu. Wykonawca na potrzeby projektowania winien uzyskać kopię mapy we własnym zakresie i na swój koszt.
W załączeniu do PFU – Projekt zagospodarowania przedmiotowego terenu realizowany w ramach kontraktu K-8.
  1. Wyniki badań gruntowo - wodnych


Na terenie składowiska w Koszarówce nie prowadzono badań gruntowo-wodnych do potrzeb inwestycji. Prace te wchodzą w zakres prac projektowych będących przedmiotem tego zamówienia i zostanie one wykonane na etapie sporządzania projektu budowlanego.
  1. Inwentaryzacja zieleni


Na terenie składowiska w Koszarówce nie prowadzono inwentaryzacji zieleni. Prace te wchodzą w zakres prac projektowych będących przedmiotem tego zamówienia i zostanie one wykonane na etapie sporządzania projektu budowlanego.
  1. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery


Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi zanieczyszczeń atmosfery.
  1. Inwentaryzacja obiektów budowlanych


Poniżej przedstawiono wstępne informacje dotyczące inwentaryzacji istniejących i planowanych do realizacji obiektów. Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych zobowiązany jest do zweryfikowania tych danych w ramach prac projektowych na etapie sporządzania projektu budowlanego.
Tabela 13. Inwentaryzacja obiektów budowlanych na terenie składowiska w Koszarówce.

Lp.

Obiekt budowlany

Opis obiektu budowlanego

Uwagi

1

Kwatera na odpady komunalne o powierzchni 2,37 ha

Miejsce magazynowania odpadów balastowych, nadbudowywana nadal odpadami komunalnymi

Obiekt zostanie wykonany zgodnie z projektem budowlanym „Rozbudowa Komunalnego Składowiska Odpadów Stałych w Koszarówce Gm. Grajewo” opracowanym przez ARKA KONSORCJUM S.A. w sierpniu 2001 r.

2

Budynek garażowo-gospodarczy

Budynek pełni funkcję portierni i budynku socjalno-sanitarnego dla pracowników składowiska

Obiekt zostanie wykonany zgodnie z projektem budowlanym „Rozbudowa Komunalnego Składowiska Odpadów Stałych w Koszarówce Gm. Grajewo” opracowanym przez ARKA KONSORCJUM S.A. w sierpniu 2001 r.

3

Waga samochodowa

Waga samochodową z pomostem betonowym do statycznego ważenia pojazdów, pomost o wymiarach 12x3m, nośność maksymalna 60ton

Obiekt zostanie wykonany zgodnie z projektem budowlanym „Rozbudowa Komunalnego Składowiska Odpadów Stałych w Koszarówce Gm. Grajewo” opracowanym przez ARKA KONSORCJUM S.A. w sierpniu 2001 r.

4

Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wodociągowe składa się z wodociągu ø 110 mm PCV jako przyłącza do budynku garażowo-gospodarczego

Obiekt wykonany zgodnie z projektem budowlanym „Rozbudowa Komunalnego Składowiska Odpadów Stałych w Koszarówce Gm. Grajewo” opracowanym przez ARKA KONSORCJUM S.A. w sierpniu 2001 r.

5

Przyłącze energetyczne

Zasilanie linią SN 15kV napowietrzną 3x AFL-6 50mm2, stacja transformatorowa STSp2-20/250-II na słupie i transformator 100kVA

Obiekt wykonany zgodnie z projektem budowlanym „Rozbudowa Komunalnego Składowiska Odpadów Stałych w Koszarówce Gm. Grajewo” opracowanym przez ARKA KONSORCJUM S.A. w sierpniu 2001 r.

6

Drogi i place nieutwardzone

Drogi dojazdowe do kwatery magazynowania odpadów balastowych i place manewrowe na terenie ZZO

Obiekt zostanie wykonany zgodnie z projektem budowlanym „Rozbudowa Komunalnego Składowiska Odpadów Stałych w Koszarówce Gm. Grajewo” opracowanym przez ARKA KONSORCJUM S.A. w sierpniu 2001 r.
  1. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu


Wszystkie porozumienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne oraz realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu zostaną dokonane w trakcie prac projektowych ze względu na konieczność posiadania szczegółowych parametrów instalacji.

Kontrakt K–9 obejmujący projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo

Projekt „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna