Program funkcjonalno-użytkowyPobieranie 2,07 Mb.
Strona13/15
Data14.02.2018
Rozmiar2,07 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

WW-04.00.00 WARSTWY OCHRONNO-FILTRACYJNE

 1. WSTĘP

  1. Przedmiot


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania Kontrakt nr K-9 obejmujący projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo - realizowanego w ramach przedsięwzięcia - Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II.
    1. Zakres stosowania

     1. Zakres robót objętych wymaganiami

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIO dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw filtracyjnych i drenażowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
   1. MATERIAŁY

    1. Rodzaje materiałów


Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:

 • piaski.

 • żwir i mieszanka.
     1. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki:

 1. szczelności, określony zależnością:

gdzie:


D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 1. zagęszczalności, określony zależnością:

gdzie:


U- wskaźnik różnoziarnistości,

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 „ dla klasy I i II. Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112.


     1. Składowanie kruszywa

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
   1. SPRZĘT


Wykonawca przystępujący do wykonania warstw ochronno-filtracyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 • równiarek,

 • walców statycznych,

 • płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
   1. TRANSPORT


Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
   1. WYKONANIE ROBÓT

    1. Przygotowanie podłoża


Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone niniejszych wymaganiach oraz WW-02.00.00 Roboty ziemne. Warstwy filtracyjne i drenażowe powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
    1. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa


Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości. przy użyciu równiarki. z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się. w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału. aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-0448 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/893 1-12. W przypadku. gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinąjącą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/893 1-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej. kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
    1. Odcinek próbny


Jeżeli przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

 • stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,

 • określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po zagęszczeniu.

 • ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
    1. Utrzymanie warstwy filtracyjne i drenażowej.


Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
   1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

    1. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi.
     1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje poniższa tabela.

Lp

Wyszczególnienie badań
i pomiarów


Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1

Szerokość warstwy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 25 niw osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

6

Ukształtowanie osi w planie

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

7

Grubość warstwy

Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej
niż raz na 400 m2 Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8

Zagęszczenie, wilgotność kruszywa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej. lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2
     1. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
     1. Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
     1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją± 0,5%.
     1. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ±1 cm i -2 cm.
     1. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ± 5 cm.
     1. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm. -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
     1. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/893 l-12 nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/893 1-02, nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-067 14-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
     1. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od żądanych powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
   1. OBMIAR ROBÓT

    1. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy filtracyjnej i drenażowej.
   1. ODBIÓR ROBÓT


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
   1. PRZEPISY ZWIĄZANE


Normy

 • PN-B-0448 1 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

 • PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

 • PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

 • PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

 • PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

 • BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

 • BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

 • BN-77/931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
  1. WW-05.00.00 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

   1. WSTĘP

    1. Przedmiot wymagań


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach zadania Kontrakt nr K-9 obejmujący projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo - realizowanego w ramach przedsięwzięcia - Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II
    1. Zakres robót objętych wymaganiami


Ustalenia zawarte w niniejszych WWIO dotyczą wykonania monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych na podstawie Dokumentacji Projektowej następujących obiektów:

 • Fundament pod obiekty.

 • Ściany i posadzki kompostowni, placu przygotowania wsadu do kompostowni oraz placów dojrzewania kompostu.

 • Ściany boksów na odpady
    1. Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, niniejszymi wymaganiami i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
   1. MATERIAŁY


Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową - opisem technicznym i rysunkami. Są to następujące materiały:

 • beton hydrotechniczny klasy B30, wodoodporność W8, mrozoodporność F 150 (wszystkie ściany i dno w projektowanych i modernizowanych obiektach),

 • beton hydrotechniczny klasy B20, wodoodporność W8, mrozoodporność F 150 (skosy betonowe, kinety, spadki dna w obiektach projektowanych i modernizowanych,),

 • beton zwykły klasy B10 (podłoża, betony spadkowe),

 • stal zbrojeniowa,

 • stal profilowa węglowa gat. St3X,

 • kraty pomostowe ze stali ocynkowanej z płaskownika nośnego 402 mm (oczka 30  44 mm w komorze pomiarowej ścieków oczyszczonych),

 • roztwór asfaltowo-żywiczny,

 • farby podkładowe i nawierzchniowe epoksydowe,

 • papa asfaltowa,

 • lepik asfaltowy,

 • folia budowlana gr. 1,00 i 0,50mm,

 • elektroda EB 150 (do łączenia prętów zbrojenia ze stali 18G2),

 • łączniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i śruby ze stali nierdzewnej,

 • systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych.
    1. Wymagania odnośnie betonu B 30 o wodoszczelności W-8


Beton konstrukcyjny klasy B 30 o wodoszczelności W-8 i mrozoodporności min. F 150 powinien odpowiadać wymogom normy PN-88/B-06250.

Wymaganą szczelność osiągnąć przez: • Odpowiedni dobór składników betonu. Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie chemoodporne, czyste bez zanieczyszczeń organicznych oraz pyłami gliny i iłów. Kruszywo powinno odpowiadać wymogom normy PN - 96/B-06712 i PN - 87/B-01100. Uziarnienie kruszywa do 32 mm. Marka kruszywa > 20. Należy zwrócić uwagę aby zawartość frakcji < 0,250 mm wahała się w granicach 4-6%, a punkt piaskowy pp = 35-37%. Cement hutniczy, wolnowiążący, o niskim cieple hydratacji marki 35: HOZ 35L-NW/NA w ilości min. 270 kg/m3, max 400 kg/m3. Woda zarobowa powinna odpowiadać wymogom normy PN-75/C-04630. Wartość w/c nie powinna przekraczać 0,45, klasa mrozoodporności min. F150, nasiąkliwość betonu max. 5%.

 • Stosowanie dodatków chemicznych do betonu w celu opóźnienia wiązania, o właściwościach zwiększających wodoszczelność betonu.

 • Prawidłowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie składników wyłącznie wagowe. Konsystencja gęstoplastyczna K-2 wg PN-88/B-06250.

 • Zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości 6000 - 9000 drgań/min.

 • Właściwa pielęgnacja betonu, ochrona przed silnym nasłonecznieniem. Ochrona przed silnym nasłonecznieniem oraz zbyt szybkim upływem ciepła z betonu, niedopuszczenie do wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie powierzchni wodą o temperaturze betonu ( w celu uniknięcia szoku termicznego i powstania dodatkowych naprężeń ), utrzymanie w szalunkach min. 5 dni. Sposób pielęgnacji i czas utrzymania w szalunkach zależny jest od rodzaju cementu, temperatury powietrza, nasłonecznienia, działania wiatru. Technologia betonowania i pielęgnacji powinna być szczegółowo opracowana przez Wykonawcę, uwzględniając możliwe warunki atmosferyczne (mróz, nasłonecznienie, opady atmosferyczne itd.).

 • Skład mieszanki betonowej powinien być projektowany i poddawany kontroli laboratoryjnej.
    1. Wymagania odnośnie betonu B 20 o wodoszczelności W-8


Beton konstrukcyjny klasy B20 o wodoszczelności W8 powinien odpowiadać wymogom normy PN-88/B-06250.

Wymaganą szczelność osiągnąć przez: • odpowiedni dobór składników betonu. Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie chemoodporne, czyste bez zanieczyszczeń organicznych oraz pyłami gliny i iłów. Żwir o granulacji do 20 mm. Cement hutniczy, wolnowiążący, o niskim cieple hydratacji.marki.35 w ilości min. 270 kg/m3, max 400 kg/m3. Woda zarobowa powinna odpowiadać wymogom normy.PN-75/C-04630. Wartość w/c nie powinna przekraczać 0,45 - 0,50.

 • stosowanie dodatków chemicznych do betonu.

Zaleca się stosować: • prawidłowe wykonanie mieszanki betonowej.,

 • dozowanie składników wyłącznie wagowe,

 • Konsystencja gęstoplastyczna.

Zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości.6000 - 9000 drgań / min, właściwa pielęgnacja betonu. Ochrona przed silnym nasłonecznieniem, polewanie powierzchni wodą o temperaturze pielęgnowanego betonu. Zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości 6000 - 9000 drgań / min.

Właściwa pielęgnacja betonu. Ochrona przed silnym nasłonecznieniem.

W razie konieczności stosowanie osłon i polewanie woda o temperaturze polewanego betonu.

Skład mieszanki betonowej powinien być projektowany i poddawany kontroli laboratoryjnej


    1. Wymagania odnośnie pozostałych materiałów


Jakość betonów wg PN-88/B - 06250.

 • Beton wodoszczelny i odporny za działanie ścieków wg PN-88/B-06250 i PN-85/B 23010 po przeprowadzeniu badań wg PN-80/B-01800.

 • Woda do betonów i zapraw wg PN-EN-1008:2004.

 • Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonów wg PN-82/H-93215.

 • Stal zbrojeniowa - Powierzchnia zbrojenia powinna być czysta, nie zardzewiała, najwyżej pokryta lekkim nalotem rdzy dającym się łatwo usunąć. W nalocie nie powinny występować substancje agresywne oraz tłuszcze.

 • Kruszywa mineralne do betonu wg PN-96/B-06712.
   1. SPRZĘT


Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót betonowych i żelbetowych proponuje się użyć następującego sprzętu: • betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do gęstoplastycznej

 • wibratory pogrążalne

 • zacieraczka do betonu

 • agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej

 • deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.

 • deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami drewnianymi z krawędziaków

 • ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań.

 • maszyny do obróbki stali zbrojeniowej:

  • prościarka,

  • nożyce mechaniczne,

  • giętarka mechaniczna.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót , zaakceptowanym przez Inżyniera.
   1. TRANSPORT


Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:

 • pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu Budowy na podwoziu samochodowym,

 • cementowóz do zaopatrzenia w cement,

 • przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc.

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut.
   1. WYKONANIE ROBÓT


Prace betonowe i  żelbetowe zbiorników winny odpowiadać następującym normom:

 • Wymiary wg PN-84/B-02356.

 • Prace betonowe wg PN-B-03264:1999 oraz PN-63/B-06251.

 • Szczelność zbiorników na ścieki zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999. Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

 • Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.

 • Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PN-B-06200:1997 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. oraz normom branżowym odnośnie wykonania robót spawalniczych ( PN-75/M-69014-69016, PN-74/M-69021).
    1. Sposób i warunki wykonania robót monolitycznych betonowych i żelbetowych

     1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu.

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny być proste.

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek.

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d 12 mm. Pręty o średnicy d 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10 d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia.

Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.

     1. Montaż zbrojenia

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera.

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm.

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć.

     1. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5oC i nie wyższych niż 30oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu.
     1. Skład mieszanek betonowych

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości :

 • konsystencji,

 • urabialności,

 • szczelności,

 • zgodnie z normą PN-88/B-06250.
     1. Warunki przystąpienia do produkcji betonu

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
     1. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie barier ochronnych, pomostów, przejścia szczelne, stopnie włazowe itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.
     1. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Przerwy robocze kończyć taśmą dylatacyjną z PCV nr 3 o szerokości 20 cm

Deskowania inwentaryzowane , oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków , pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami anty adhezyjnymi dzięki którym ułatwione jest rozdeskowanie , beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty , oraz wyprofilowania , powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się użycia środków adhezyjnych.Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera.
     1. Rozbiórka deskowania i rusztowania

Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. Wewnętrzną pow. deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywać odcinkami wg przyjętych dylatacji lub przerw roboczych podanych na rysunkach. Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu.
     1. Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących wymagań:

 • powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

 • podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa,

 • styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia > 30 cm,

 • izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %,

 • zakłady materiałów rolowych > 10 cm,

 • szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o szerokości min 30 cm,

 • warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż B15,.
     1. Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych

W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy przed zakupem specjalistycznych materiałów izolacyjnych każdorazowo uzgodnić rodzaj materiału z Inżynierem a przy wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do zaleceń producenta. Przy wyborze środka należy zwrócić uwagę głównie na:

 • funkcje, jakie ma spełniać powłoka,

 • zalecany przez projektanta sposób penetracji środka,

 • warunki w jakich środki będą stosowane

 • rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja,

 • sposób przygotowania powierzchni,

 • stopień wodoprzepuszczalności,

 • przyczepność powłoki do podłoża – wg PN-92/B-01814.
     1. Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść rurociągów technologicznych należy osadzić mufy z rury wykonanej z włókien cementowych. Po osadzeniu muf ścianę można betonować a w trakcie wykonywania montażu technologicznego , w przestrzeń między rurę przewodową i mufę włożyć należy łańcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby. Śruby należy dokręcić, ponieważ spowoduje to pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia.
     1. Warunki szczegółowe realizacji

Obiekty kubaturowe należy wykonać przed wykonaniem uzbrojenia terenu.
   1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie: • deskowań,

 • zbrojenia,

 • osadzenia elementów ze stali profilowanej i rur ochronnych dla przejść instalacji technologicznych,

 • betonowania,

 • izolacji.
    1. Obmiar robót


Jednostką obmiaru na poszczególnych obiektach są:

m3 wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

m2 izolacji powłokowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

kg wykonania (przygotowania i montażu) zbrojenia na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

kg konstrukcji ze stali kształtowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

szt. przejścia szczelnego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

m dylatacji, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

   1. ODBIÓR ROBÓT

    1. Ogólne zasady odbioru robót


Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych.
    1. Sprawdzenie jakości wykonanych robót


Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

 • prawidłowości położenia budowli w planie,

 • prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, (np. szczelin dylatacyjnych),

 • przygotowania i montażu zbrojenia (zbrojenie główne nie może być odsłonięte),

 • przygotowania i montażu elementów stalowych osadzonych w betonie,

 • jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń takich jak raki i rysy (łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1 % całkowitej powierzchni danego elementu; stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową , rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową),

 • jakości izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych.
   1. DOKUMENTY ODNIESIENIA


Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
    1. Elementy dokumentacji projektowej


Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

 • Projekt Budowlany.

 • Projekt Wykonawczy.

 • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Normy


Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej


Tytuł normy

PN-80/B/01800

Poprawki 1 BI 1/82 poz. 1-2Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.

PN-86/B/01801

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01802

Zastąpiona częściowo przez PN-85/B- 1805 w zakresie p. 4.2.1, p. 4.2.2, p. 4.2.3, p.5.2.Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia.

PN-85/B-01805


Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

PN-85/B-01810

Poprawki 1 BI 5/87 poz. 35.Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.

PN-91/B-01811

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania ogólne.

PN-91/B-01813

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

PN-92/B-01814

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.

PN-82/B-02000

Poprawki 1 BI 5/84 poz. 26Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.


PN-82/B-02001

Poprawki 1 BI 11/87 poz. 101Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.


PN-82/B-02003

Poprawki 1 BI 1/84 poz. 2Obciążenia budowli Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-82/B-02004

Obciążenia pojazdami. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010

Zmiany 1 BI 8-9/82 poz.78Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.


PN-77/B-02011

Poprawki 1 BI 11/87 poz. 101

Zmiany 1 BI 11-12/84 poz.83


Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.


PN-86/B-02014

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie gruntem.

PN 86/B-02015

Poprawki 1 BI 11/87 poz.101Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie temperaturą.

PN 90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN 76/B-03001

Konstrukcje i podłoża budowli.

PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010

Zmiany 1 BI 10/91 poz. 67Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03020:1999

Zmiany 1 BI 2/88 poz.14Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03040

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczanie
i projektowanie.

PN-90/B-03200

Poprawki 1 N 11/96, 2 N 7/97

Zmiany 1 BI 10/92 poz. 48

2 BI 13/93 poz. 75 PN-90/B-03200Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie


PN-B-03264:1999

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 934-2:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-84/B-02356

Zastąpiona częściowo przez PN-80/B-10021 w zakresie p.3.

Zmiany 1 BI 10-11/73 poz. 91

2 BI 2/81 poz. 7.Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z betonu

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco

PN-89/B-27617

Poprawki 1 BI 9/91 poz.60

Zmiany PN-B-27617/A1:1997


Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619

Zmiany 1 BI 10/93 poz. 65.Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej

PN-B-19701:1997

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-89/B-30016

Zmiany PN-B-300016/A1:1996

PN-B-300016/A2:1997


Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny

PN-88/B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN- EN 196-1:1996

IDT EN 196-1:1994
Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.

PN- EN 196-3:1996

IDT EN 196-3:1994Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości

PN-85/B-04500

Poprawki 1 BI 8/90 poz. 67Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-EN 196-7:1997

IDT EN 196 –7:1989Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu

PN-B-06200:1997

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-63/B-06201

Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-88/B-06250

Zmiany 1 BI 9/89 poz. 78 2 BI 12/90 poz. 95

3 BI 10/91 poz. 67


Beton zwykły.

PN-63/B-06251

Zmiany 1 BI 6/67 poz. 87Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261

Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

PN-74/B-06262

Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

PN-78/B-06264

Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne.

PN-79/B-06711

Zmiany 1 BI 1/81 poz.1a

2 BI 6/82 poz.61


Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.


PN-86/B-06712

Poprawki 1 BI 6/87 poz. 52

Zmiany PN-B-06712/A1:1997


Kruszywa mineralne do betonu

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10702:1999

Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-86/C-89085.01

Zmiany 1 BI 1/88 poz. 1 2 BI 3/89 poz. 19Żywice epoksydowe. Metody badań. Postanowienia ogólne.

PN-71/H-04651

Zastąpiona częściowo przez PN-84/H-97080.06 w zakresie postanowień p.2.3 i p.3.2c Zmiany 1 BI 3/75 poz. 15Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk

PN-71/H-04653

Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi

PN-74/H-04680

Ochrona przed korozją. Ochrona czasowa metali. Nazwy i określenia

PN-91/S-10042

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie

PN-ISO 6935-1:1998

IDT ISO 6935-1:1991Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998

IDT ISO 6935-2:1991Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998

Poprawki PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06

Zmiany PN-H-84023-6/A1:1996Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-932145

Poprawki 1BI 4/91 poz. 27 2 BI 8/92 poz. 38

Zmiany 1 BI 4/84 poz.17


Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne

PN-70/H-97052

Zastąpiona częściowo przez PN-ISO 8501-1:1996 w zakresie przygotowania powierzchni stalowych

Zmiany 1 BI 6/84 poz. 37


Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa do malowania

PN-71/H-97053

Zastąpiona częściowo przez PN-79/H-97070 w części dotyczącej postanowień w p.3.3 (dokumentacja techniczno-technologiczna)Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne.

PN-84/H-97080.05

Ochrona czasowa. Oczyszczanie.

PN-EN ISO 1461:2000

IDT EN ISO 1461:1999

IDT ISO 1461:1999


Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

PN-EN 288-1:1994

IDT EN 288-1:1992Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Postanowienia ogólne dotyczące spawania.

PN-90/M-47850

Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe.

PN-77/M-69000

Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia.

PN-75/M-69013


Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.

PN-75/M-69014

Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.

PN-75/M-69015

Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.

PN-75/M-69016

Spawalnictwo. Spawanie w osłonie dwutlenku węgla lub mieszanek gazowych stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.

PN-78/M-69011

Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania.

PN-78/M-69021

Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli złączy zgrzewanych punktowo.

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

PN-ISO 3443-1:1994

IDT ISO 3443-1:1979

Errata KNN 6/95 lp. 4.


Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania.

PN-ISO 3443-6:1994

IDT ISO 3443-6:1986Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady utalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 1.

PN-ISO 3443-:1994

IDT ISO 3443-6:1988Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady utalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 2.

PN-ISO 3443-8:1994

IDT ISO 3443-8:1989Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.

PN-ISO 4464:1994

IDT ISO 4464:1980Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-ISO 7976-1:1994

IDT ISO 7976-1:1989Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy.

PN-ISO 7976-2:1994

IDT ISO 7976-2:1989Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.

PN-ISO 7077:1999

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności wymiarowej.

PN-IEC 800:1998

IDT IEC 800:1992Przewody grzejne na napięcie znamionowe 300/500 V do ogrzewania pomieszczeń i zapobiegania oblodzeniu    1. Inne dokumenty i ustalenia techniczne


 • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Instrukcje ITB.

 • 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją.

 • 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją.

 • 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.

 • 305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna