Program funkcjonalno-użytkowyPobieranie 2,07 Mb.
Strona12/15
Data14.02.2018
Rozmiar2,07 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

WW-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

 1. WSTĘP

  1. Przedmiot wymagań


Przedmiotem niniejszych WWIO są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania Kontrakt nr K-9 obejmujący projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo - realizowanego w ramach przedsięwzięcia - Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II
    1. Zakres stosowania wymagań


Warunki Wykonania i Odbioru robót są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
    1. Zakres robót objętych wymaganiami


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych na terenie ZZO. Kontrakt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej projektowej oraz robót na następujące zadania:

 • budowa sortowni odpadów zmieszanych,

 • budowa kompostowni i placów dojrzewania kompostu,

 • budowa dróg i placów manewrowych,

 • budowa oświetlenia terenu,

 • budowa sieci wodno-kanalizacyjnych i deszczowych,

 • budowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmują:

 • roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, podsypki) związane z makroniwelacją terenu,

 • roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie podłoża) oraz umocnienia nasypów i warstwy izolacyjne, związane z budową uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu,

 • roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy) związane z budową obiektów kubaturowych.
    1. Określenia podstawowe


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami:

 • Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia,

 • Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami.

 • Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

 • Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

 • Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta od 1 do 3 m.

 • Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m

 • Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych,

 • Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych

 • Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów

 • pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

 • Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

Isz=Pd/Pda

gdzie:


Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu. (Mg/m³),

Pda - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z Normą PN-98/S-02205, (Mg/m³).


   1. MATERIAŁY


Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności do wykorzystania przy zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów i zasypki wykopów, powinny być użyte do rekultywacji kwatery składowej III. Miejsce wywozu uzgodnić z Inżynierem.
   1. SPRZĘT


Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego:

 • koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,

 • spycharka do plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrębie budowy,

 • kompaktor do przemieszczania i zagęszczania odpadów na kwaterze przeznaczonej do rekultywacji,

 • ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości do 2,00 m, spychania i zwałowania,

 • zagęszczarka wibracyjna krocząca do  zagęszczania zasypów fundamentowych i nasypów.

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inżyniera.
   1. TRANSPORT


Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.
   1. WYKONANIE ROBÓT


Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania” oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.


    1. Ogólne warunki wykonania robót

     1. Przygotowanie do robót ziemnych

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy :

 • zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych,

 • wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.,

 • przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych,

 • przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg projektu.

     1. Odspojenie i odkład urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.


     1. Podłoże

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.
    1. Wykonanie robót ziemnych pod kable


Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m.

Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych.


    1. Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe, place, drogi


Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.

Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu.


     1. Zasypka i zagęszczenie gruntu

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione z poza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 – 1,0.
    1. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi


Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
     1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg projektu.


     1. Zasypka i zagęszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m (dla rur PEHD 0,3 m oraz co najmniej 0,5m wokół ścian na całej wysokości studzienek). Materiałem zasypu w obrębie strefy ochronnej przewodu powinien być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych niż 20mm). Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie powinna być większa niż 15 cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.

Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami, zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.

    1. Odwodnienie wykopów


Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i (lub) dreny. Wykonawca może zastosować inną metodę odwodnienia wykopów budowlanych, przy czym zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót.

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty oraz koszty odwodnień należy ująć w cenie za wykonanie wykopów.


   1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

 • zapewnienie stateczności skarp,

 • odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

 • dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

 • zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.

Szerokość korpusu ziemnego: nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.

Rzędne korony korpusu ziemnego: nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub + 1 cm.

Pochylenie skarp: nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

Równość korony korpusu: Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.

Równość skarp: Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub + 1 cm.

Zagęszczenie gruntu: Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z PN-B-10736 powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

   1. ODBIÓR ROBÓT


Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Warunkami Wykonania i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2.4.6.2 dały wyniki pozytywne.
   1. DOKUMENTY ODNIESIENIA


Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
    1. Elementy dokumentacji projektowej


Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

 • Przedmiar Robót,

 • Projekt Budowlany,

 • Projekt Wykonawczy,

 • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
    1. Normy


     Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej


     Tytuł normy

     PN-B-12095:1997

     Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

     PN-86/B-02480

     Zastąpiona częściowo przez PN-B-02481:1998 w zakresie zał. 1.     Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

     PN-B-02481:1998

     Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

     PN-74/B-04452

     Zastąpiona częściowo przez PN-88/B-04481 w zakresie p.6.1, 6.2, 6.3.     Grunty budowlane. Badania polowe.

     PN-88/B-04481

     Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

     PN-B-06050:1999

     Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

     PN-81/B-03020

     Zmiany 1 BI 2/88 poz. 14     Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

     PN-S-02205:1998

     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

     PN-B-10736:1999

     Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
  1. WW-03.00.00 USZCZELNIENIE GEOSYNTETYKAMI

   1. WSTĘP

    1. Przedmiot


Przedmiotem niniejszych WWIO są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonania uszczelnienia geosyntetykami, które zostaną wykonane w ramach zadania Kontrakt nr K-9 obejmujący projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo - realizowanego w ramach przedsięwzięcia - Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II.
    1. Zakres stosowania


Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
    1. Zakres robót


Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczą wykonania robót, zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem składowiska odpadów po rekultywacji, zbrojonego geosyntetykami na terenie ZZO w Koszarówce.
    1. Określenia podstawowe


Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

Geowłóknina - materiał nietkany, wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie dwóch lub więcej układów przędz, włókien, filamentów, taśm lub innych elementów.

Geokompozyt - materiał złożony z co najmniej dwóch rodzajów połączonych geosyntetyków, np. geowłókniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi.

Georuszt - siatka wewnętrznie połączonych elementów wytrzymałych na rozciąganie, wykonanych jako ciągnione na gorąco, układane i sklejane lub zgrzewane.

Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemnej - wykorzystanie właściwości geosyntetyku przy rozciąganiu (wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości mechanicznych warstwy gruntu.

Słabe podłoże (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania mas ziemnych.
   1. MATERIAŁY


Rodzaj geosyntetyku i jego właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej (np. geowłóknina, geotkanina, geokompozyt, geosiatka, georuszt, maty komórkowe, taśmy itp.). W przypadku braku wystarczających danych, przy wyborze geosyntetyku można korzystać z ustaleń podanych w załączniku 1 i 2 w zakresie właściwości i wyboru materiału. Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokość, długość) mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówień (niektóre wyroby mogą być dostarczane w panelach). Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinięciem. Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas przechowywania należy chronić materiały, zwłaszcza geowłókniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania.

Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur.


   1. SPRZĘT


W zależności od potrzeb, Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do układania geosyntetyków :

 • układarka o prostej konstrukcji, umożliwiająca rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp. Układanie geosyntetyków może odbywać się również ręcznie.
   1. TRANSPORT


Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem:

 • opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,

 • zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,

 • ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny.
   1. WYKONANIE ROBÓT

    1. Zasady wykonywania robót


Konstrukcja i sposób wykonania wykopu zbrojonego geosyntetykiem powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera. Dotyczy to m.in. zasad wykonywania wykopów zbrojonych geosyntetykiem oraz wzmocnienia nasypu geowłókniną. Ogólne zasady wykonania robót obejmują:

 • przygotowanie podłoża wykopu,

 • ułożenie i zagęszczenie warstwy gruntu, jeśli nie układa się geosyntetyków pod nasypem.
     1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotyczą ustalenia lokalizacji wykopu, odtworzenia trasy, ew. usunięcia przeszkód, przygotowania podłoża i ew. usunięcia górnej warstwy podłoża słabonośnego. Ułożenie geosyntetyku w podłożu wykopu wymaga ponadto:

 • usunięcia drzew, krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić materiał geotekstylny, a także ziemi roślinnej,

 • wyrównania powierzchni, najlepiej przez ścięcie łyżką w ruchu do tyłu, aby układany materiał geotekstylny przylegał na całej powierzchni do podłoża.
     1. Ogólne zasady układania i zasypywania geosyntetyków

Geosyntetyki zaleca się układać na podstawie planu, określającego poziom układania (rzędne), wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia, mocowania tymczasowego itp. Przyjmuje się ogólnie, że w przypadku skarp o pochyleniu:

  1. do 45° (1: 1) - pasma geosyntetyku rozkłada się płasko w wykopie,

  2. powyżej 45 (skarpy strome i pionowe w postaci ścian oporowych) - stosuje się formę zakładkową geosyntetyku, zawijając go do góry i owijając nim kolejne warstwy nasypu.

Geosyntetyki pożądane jest tak układać, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakłady sąsiednich pasm mogą wynosić 30-50 cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U) lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest łączenie pasm, najczęściej na budowie za pomocą zszycia, połączeń specjalnych itp. Jeżeli szerokość wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materiału można ciąć na potrzebny wymiar za pomocą odpowiednich urządzeń, np. noża, piły. Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest rozkładana na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem lub ręcznie. Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich maszyn bezpośrednio po ułożonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 15 cm.
     1. Szczegółowe zasady układania geosyntetyków

Przy wykonywaniu wykopu ze skarpą o pochyleniu do około 45° należy uwzględnić następujące elementy układania i zasypywania geosyntetyków:

 • geosyntetyk można rozpakować z folii ochronnej bezpośrednio przed układaniem, chroniąc go przed uszkodzeniami mechanicznymi przed i w czasie montażu,

 • ułożenie i zagęszczenie gruntu nasypowego w warstwach oraz wbudowanie geosyntetyku powinno być na poziomach określonych w dokumentacji projektowej; zaleca się aby odległość pionowa pomiędzy sąsiednimi pasmami geosyntetyku nie przekraczała 0,5 m; przy ułożeniu geosyntetyku należy go lekko naciągnąć aby nie powstały fałdy,

 • grunt nasypowy zaleca się układać z zastosowaniem ładowarki lub koparki, tak, aby opadał on z niewielkiej wysokości na geosyntetyk,

 • zagęszczanie gruntu nasypowego należy wykonać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Sprzęt zagęszczający może pracować na całej szerokości warstwy, do jej skraju. Nasyp można wykonać z niewielkim nadmiarem w jego szerokości, a po jego zagęszczeniu skarpę można ściąć, zgodnie z ustalonym pochyleniem. Powierzchnię skarpy umacnia się według postanowień dokumentacji projektowej, np. przez pokrycie ziemią urodzajną i obsianiem trawą, zadarniowanie, umocnienie biowłókniną, geosyntetykami, hydroobsiewem itp.

Przy wznoszeniu nasypu ze stromą skarpą (większą od 45°) lub ścianą oporową, uwzględnia się następujące zmiany wykonawcze:

 • po wykonaniu robót przygotowawczych należy ustawić tymczasowy szalunek w płaszczyźnie lica skarpy lub ściany oporowej,

 • geosyntetyk należy układać w płaszczyźnie poziomej, a część pasma konieczną do uformowania lica (owinięcia gruntu nasypowego) należy czasowo zamocować do szalunku,

 • w przypadku geosyntetyku z otworami (geosiatki, georusztu) należy ułożyć warstwę zapobiegającą wysypywaniu się gruntu z płatów darniny lub geowłókniną, umiejscawiając ją od wewnętrznej strony pasma geosyntetyku na długości, która po wykonaniu nasypu będzie widoczna jako oblicowanie skarpy,

 • początkowo układa się warstwę gruntu na geosyntetyku w sąsiedztwie płaszczyzny skarpy. Jeśli skarpa ma być porośnięta trawą lub inną roślinnością, należy bezpośrednio przy licu skarpy ułożyć warstwę humusową. Koniec pasma geosyntetyku należy lekko naciągnąć i przykryć warstwą gruntu nasypowego.

 • układa się grunt nasypowy w warstwach, aż do poziomu następnej warstwy zbrojenia geosyntetykiem, najlepiej z zastosowaniem ładowarki lub koparki,

 • zagęszcza się grunt nasypowy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej: zaleca się stosować w odległości do 2 m od lica ściany - płyty wibracyjne lub lekkie walce wibracyjne o nacisku do 130 kN/m i całkowitej masie do 1000 kg,

 • odczepia się pasmo geosyntetyku od szalunku, owija się go wokół warstwy gruntu nasypowego oraz lekko naciąga (np. za pomocą belki z hakami),

 • układa się grunt nasypowy na zawiniętym paśmie geosyntetyku i usuwa się przyrząd naciągający,

 • powtarza się czynności aż do osiągnięcia projektowanej wysokości nasypu. Najwyższa (ostatnia) warstwa geosyntetyku powinna być nieco dłuższa, tak aby po owinięciu gruntu można było koniec zakopać w gruncie nasypowym, w celu zapewnienia trwałego utwierdzenia pod ostatnią warstwą gruntu nasypowego,

 • umocnienie skarpy wykonuje się analogicznie jak przy łagodnej skarpie lecz z zastrzeżeniem. że skarpa porośnięta roślinnością nie powinna mieć pochylenia większego niż 65۫,
     1. Inne roboty

Do innych robót, nie należących bezpośrednio do zakresu robót przy wzmocnieniu geosyntetykiem podłoża wykopu mogą należeć: nawierzchnia, elementy odwodnienia, umocnienie skarp itp. które powinny być ujęte w osobnych pozycjach kosztorysowych.
   1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

    1. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

 • uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.).

 • sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
    1. Badania w czasie robót


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje poniższa tabela

Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Częstotliwo
badań


Wartości dopuszczalne

1

Roboty przygotowawcze

Kontrola
bieżąca

Wg pkt.16.5.5.1.1.

2

Zgodność z dokumentacją projektową

Jw.

Wg dokumentacji projektowej

3.

Prawidłowość ułożenia geosyntetyków

Jw.

Wg dokumentacji projektowej,
aprobaty technicznej i pkt. 16.5.5.1

4

Wykonanie wykopu lub nasypu

Jw.

Jw.
   1. ODBIÓR ROBÓT


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
    1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 • przygotowanie podłoża,

 • ułożenie geosyntetyku.
   1. PRZEPISY ZWIĄZANE

    1. Ogólne specyfikacje techniczne


Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym GDDP - IBDiM, Warszawa 2002
    1. Inne dokumenty


 • Wymagania ogólne

 • Roboty przygotowawcze

 • Roboty ziemne

 • Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu lub wykopu na gruncie słabonośnym. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna